7.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/6

2014 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedas, kad būtų atsižvelgta į 2011, 2012 ir 2013 m. užregistruotų naujų keleivinių automobilių masės raidą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

vidutinės masės vertė, naudojama apskaičiuojant kiekvieno naujo keleivinio automobilio savitąjį išmetamo CO2 kiekį, turi būti tikslinama kas trejus metus, siekiant atsižvelgti į naujų Sąjungoje registruojamų transporto priemonių vidutinės masės pokyčius;

(2)

iš naujų keleivinių automobilių, užregistruotų 2011, 2012 ir 2013 kalendoriniais metais, parengtos naudoti transporto priemonės masės stebėsenos akivaizdu, kad vidutinė masė padidėjo, todėl Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedo 1 punkto b papunktyje nurodytą M0 skaičių reikia patikslinti;

(3)

išimties tvarka darant šį pirmąjį patikslinimą dera atsižvelgti į tai, kad stebėsenos duomenų kokybė 2011, 2012 ir 2013 m. skyrėsi. Todėl naujoji vertė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant tik į tas masės vertes, kurias galėjo patikrinti atitinkami transporto priemonių gamintojai, ir atmetant vertes, kurios yra akivaizdžiai neteisingos, t. y. didesnės kaip 2 840 kg arba mažesnės kaip 500 kg, taip pat transporto priemonių, kurioms Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 netaikomas, vertes. Be to, naujoji vertė apskaičiuojama pagal svertinį vidurkį, atsižvelgiant į kiekvienais ataskaitiniais metais užregistruotų naujų transporto priemonių skaičių;

(4)

atsižvelgiant į tai, M0 vertė, taikytina nuo 2016 m. sausio 1 d., turėtų būti padidinta 20,4 kg, nuo 1 372,0 iki 1 392,4 kg,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedo 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

Nuo 2016 m.:

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 130 + a × (M – M0)

čia:

M

=

transporto priemonės masė kilogramais (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.