6.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/24


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūros teikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, teikimo techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), ypač į jo 21 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą ir 21 straipsnio 4a dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio 1 dalį registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros, suteikdamos kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, privalo pateikti kredito reitingo informaciją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). Šis reikalavimas netaikomas tik investuotojams už mokestį parengtiems ir atskleidžiamiems reitingams. EVPRI privalo kredito reitingų agentūrų pateiktą reitingų informaciją skelbti viešoje interneto svetainėje, vadinamoje Europos reitingų platforma (ERP). Todėl reikėtų nustatyti taisykles, taikomas informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turėtų teikti EVPRI, kad ji ją paskelbtų ERP, turiniui ir pateikimui;

(2)

be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 4 dalies e punktą kredito reitingų agentūros turi EVPRI pateikti informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus ir informaciją nuolatinei priežiūrai vykdyti. Tos informacijos turinys ir pateikimas nustatyti atitinkamai Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 448/2012 (2) ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 446/2012 (3). Siekiant sudaryti sąlygas EVPRI našiau tvarkyti duomenis, o registruotoms ir sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms supaprastinti duomenų teikimo procesą, reikėtų visiems duomenims, kuriuos registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų teikti EVPRI, nustatyti integruotus ataskaitų teikimo reikalavimus. Todėl šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos duomenims, teikiamiems skelbimui ERP, informacijai apie ankstesnius veiklos rezultatus, teiktinai EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai, ir informacijai, kurią kredito reitingų agentūros turėtų periodiškai teikti EVPRI nuolatinės kredito reitingų agentūrų priežiūros tikslais. Todėl šiuo reglamentu panaikinami Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012. EVPRI turėtų vienoje EVPRI duomenų bazėje integruoti visus kredito reitingų agentūrų pateiktus duomenis, skirtus ERP, centrinei duomenų saugyklai ir nuolatinei kredito reitingų agentūrų priežiūrai;

(3)

siekiant užtikrinti, kad ERP teiktų naujausią informaciją apie reitingavimo veiksmus, kurie nėra atskleidžiami vien investuotojams už mokestį, būtina aprašyti teiktinus duomenis, įskaitant reitinguojamos finansinės priemonės arba subjekto kredito reitingą ir perspektyvą, dėl reitingavimo veiksmų skelbiamus pranešimus spaudai, dėl valstybės reitingavimo veiksmų rengtas ataskaitas, reitingavimo veiksmo tipą, paskelbimo datą ir laiką. Būtent pranešimuose spaudai pateikiama informacija apie esminius reitingavimo sprendimą grindžiančius veiksnius. ERP vartotojams suteikia centrinę prieigą prie naujausios reitingų informacijos ir mažina informacijos gavimo sąnaudas, nes sudaro galimybę susipažinti su visais skirtingais tam pačiam reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei pasaulyje suteiktais reitingais;

(4)

kad būtų užtikrinta galimybė sužinoti tam pačiam reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei skirtingų kredito reitingų agentūrų visame pasaulyje suteiktus reitingus, kredito reitingų agentūros, pranešdamos reitingų duomenis EVPRI, turėtų reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei naudoti bendrus identifikatorius. Todėl reitinguojamiems subjektams, emitentams, iniciatoriams ir kredito reitingų agentūroms identifikuoti turėtų būti naudojami pasauliniai juridinio asmens identifikatoriai (LEI);

(5)

kad ERP saugoma informacija visada būtų pati naujausia, kredito reitingų informacija turėtų būti renkama ir skelbiama kasdien taip, kad būtų įmanoma vieną kartą per dieną atnaujinti ERP ne Sąjungos darbo valandomis;

(6)

siekiant sudaryti sąlygas EVPRI nedelsiant imtis veiksmų, jei nesilaikoma arba gali būti nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 1060/2009, registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų teikti kredito reitingų informaciją taip, kad EVPRI galėtų nuodugniai prižiūrėti kredito reitingų agentūrų elgesį ir veiklą. Todėl reikėtų reitingų duomenis EVPRI teikti kas mėnesį. Tačiau, siekiant užtikrinti proporcingumą, kredito reitingų agentūros, turinčios mažiau kaip 50 darbuotojų ir nepriklausančios grupei, turėtų turėti galimybę reitingų duomenis teikti kas du mėnesius. Vis dėlto EVPRI turėtų turėti galimybę reikalauti, kad tos kredito reitingų agentūros duomenis teiktų kas mėnesį, atsižvelgiant į jų reitingų skaičių ir tipą, įskaitant kredito tyrimo sudėtingumą, reitinguojamų priemonių ar emitentų svarbą ir reitingų tinkamumą naudoti reguliavimo tikslais;

(7)

siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo, EVPRI nuolatinės priežiūros tikslu turėtų naudoti duomenis, kurie jau pateikti ERP. Be to, kredito reitingų agentūros turėtų būti įpareigotos nuolatinės priežiūros tikslu pateikti informaciją apie tuos kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, apie kuriuos nepranešama ERP tikslu;

(8)

EVPRI turėtų naudoti duomenis, pateiktus ERP ir nuolatinės priežiūros tikslais, rinkdama informaciją apie ankstesnius veiklos rezultatus, kurią turi skelbti centrinėje duomenų saugykloje pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį. Siekiant dar labiau supaprastinti palyginimą ir užtikrinti derėjimą su duomenimis, kurie jau pateikti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 448/2012, naujai sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų būti įpareigotos pateikti bent dešimties metų iki sertifikavimo duomenis arba duomenis nuo veiklos pradžios. Sertifikuotos kredito reitingų agentūros neturėtų būti įpareigojamos teikti visų šių duomenų ar jų dalies, jei jos gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą, toks reikalavimas neproporcingas;

(9)

grupei priklausančios kredito reitingų agentūros turėtų turėti galimybę savo reitingų duomenis EVPRI teikti atskirai arba įgalioti vieną iš grupei priklausančių agentūrų duomenis teikti visų grupės narių vardu. Tačiau, atsižvelgiant į labai integruotą kredito reitingų agentūrų struktūrą Sąjungos lygmeniu ir siekiant palengvinti statistinių duomenų supratimą, kredito reitingų agentūros raginamos teikti kolektyvines visos grupės ataskaitas;

(10)

EVPRI vykdomos nuolatinės priežiūros tikslu, taip pat dėl skelbiamų kredito reitingų agentūrų ankstesnės veiklos rezultatų ataskaitų kredito reitingų agentūros gali savanoriškai pateikti EVPRI kredito reitingus, kuriuos suteikė trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, tačiau kurie nėra patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 4 straipsnio 3 dalį;

(11)

pateikdamos duomenis, kredito reitingų agentūros turėtų skirstyti skirtingoms kategorijoms suteiktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas pagal reitingų tipą ir poklasius, kaip antai sektorių, veiklos sritį arba turto klasę, arba pagal emitentą ir emisiją. Šios kategorijos grindžiamos ankstesne EVPRI reitingų duomenų rinkimo patirtimi ir poreikiu prižiūrėti kredito reitingų duomenis;

(12)

siekiant sudaryti sąlygas pranešti apie naujoms finansinėms priemonėms, kurios gali atsirasti dėl finansinių inovacijų, suteiktus kredito reitingus, reikėtų įtraukti „kitų finansinių priemonių“ kategoriją. Be to, įmonių reitingų ir struktūrizuoto finansavimo reitingų kategorijose taip pat turėtų būti kategorija „kita“, prie kurios būtų priskiriamos naujų tipų įmonių emisijos arba struktūrizuoto finansavimo priemonės, kurių priskirti prie esamų kategorijų negalima;

(13)

kad EVPRI turėtų pakankamai laiko įsteigti ERP, o kredito reitingų agentūros – pritaikyti savo vidaus sistemas prie naujų atskaitomybės reikalavimų, pirmąją ataskaitą kredito reitingų agentūros turėtų pateikti iki 2016 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti pagal šį reglamentą teikiamų duomenų palyginamumą ir tęstinumą, pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti duomenis apie visus kredito reitingus, suteiktus ir neatšauktus iki 2015 m. birželio 21 d. Be to, pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti duomenis apie kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriuos kredito reitingų agentūros suteikė nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2016 m. sausio 1 d. Pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti tokius pačius reitingų duomenis, kokie paskui turės būti teikiami kasdien;

(14)

siekiant sudaryti sąlygas EVPRI gauti ir tvarkyti duomenis automatiškai savo vidaus sistemose, pranešami duomenys turi būti parengti standartine forma. Dėl techninės pažangos EVPRI gali tekti atnaujinti tam tikras technines duomenų teikimo instrukcijas, susijusias su rinkmenų, kurias turi teikti kredito reitingų agentūros, perdavimu arba formatu, ir apie tai pranešti konkrečiais pranešimais ar gairėmis;

(15)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (4) 10 straipsnį;

(16)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(17)

siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 462/2013 (5) 2 straipsnio 3 dalies, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. birželio 21 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teiktini duomenys

1.   Kredito reitingų agentūros praneša duomenis apie visus jų suteiktus arba patvirtintus kredito reitingus arba reitingų perspektyvas pagal 8, 9 ir 11 straipsnius. Kredito reitingų agentūros praneša visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus reitinguojamam subjektui ir visoms šio subjekto išleistoms skolos priemonėms, jei tokių yra.

2.   Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad visi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiami duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir prieinami, taip pat pateikiami pagal 8, 9 ir 11 straipsnius naudojant tinkamas sistemas, sukurtas pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas.

3.   Kredito reitingų agentūros EVPRI nedelsdamos praneša apie išimtines aplinkybes, dėl kurių laikinai negali pateikti informacijos pagal šį reglamentą arba vėluoja ją pateikti.

4.   Kredito reitingų agentūrų grupių atveju kiekvienos grupės nariai gali įgalioti vieną narį pateikti ataskaitas pagal šį reglamentą jų vardu. Kiekviena kredito reitingų agentūra, kurios vardu teikiama tokia ataskaita, yra nurodoma Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiamuose duomenyse.

5.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 4 dalies e punktą, į grupės vardu teikiamą kredito reitingų agentūrų ataskaitą galima įtraukti duomenis apie kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriuos suteikė trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, ir kurie yra nepatvirtinti. Jeigu kredito reitingų agentūra tokių duomenų nepateikia, savo kokybinių duomenų ataskaitoje ji pateikia paaiškinimą šio reglamento I priedo 1 dalies 1 lentelės 9 ir 10 laukeliuose.

6.   Kredito reitingų agentūros atskleidžia kiekvieno pranešamo kredito reitingo arba reitingų perspektyvos užsakymo statusą, nurodydamos, ar reitingas neužsakytas, bet emitentas reitingavimo procese dalyvauja, ar reitingas neužsakytas ir emitentas reitingavimo procese nedalyvauja, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 10 straipsnio 5 dalyje, ar reitingas užsakytas.

2 straipsnis

Pranešimas apie įsipareigojimų nevykdymą ir reitingo atšaukimą

1.   Kredito reitingų agentūra praneša apie įsipareigojimų nevykdymą reitingo atžvilgiu I priedo 2 dalies 2 lentelės 6 ir 13 laukeliuose, kai įvyksta vienas iš šių įvykių:

a)

reitingas rodo, kad neįvykdyti įsipareigojimai pagal kredito reitingų agentūros įsipareigojimų nevykdymo apibrėžtį;

b)

reitingas atšauktas dėl reitinguojamo subjekto nemokumo arba skolos restruktūrizavimo;

c)

kitas atvejis, kai, kredito reitingų agentūros vertinimu, reitinguojamas subjektas arba reitinguojama priemonė nevykdo įsipareigojimų, yra iš esmės pablogėję ir pan.

2.   Kai kredito reitingas, apie kurį pranešta, yra atšaukiamas, atšaukimo priežastis nurodoma I priedo 2 dalies 2 lentelės 11 laukelyje.

3 straipsnis

Reitingų tipai

Pranešdamos kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šiuos reitingų tipus:

a)

įmonių reitingai;

b)

struktūrizuoto finansavimo reitingai;

c)

valstybių ir viešųjų finansų reitingai;

d)

kitos finansinės priemonės.

4 straipsnis

Įmonių reitingai

1.   Pranešdamos įmonių reitingus, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šiuos veiklos srities segmentus:

a)

finansų įstaigos, įskaitant bankus, brokerius ir platintojus;

b)

draudimas;

c)

visos kitos įmonės arba emitentai, neįtraukti į a ir b punktus.

2.   Kredito reitingų agentūros įmonių emisijas skirsto į šiuos emisijų tipus:

a)

obligacijos;

b)

padengtos obligacijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (6) 52 straipsnio 4 dalyje ir atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (7) 129 straipsnio 1–3, 6 ir 7 dalyse nustatytus tinkamumo reikalavimus;

c)

kitų tipų padengtos obligacijos, kurioms suteikdama kredito reitingą kredito reitingų agentūra taikė specialius padengtų obligacijų metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas ir kurios neįtrauktos į b punktą;

d)

kitų tipų įmonių emisijos, neįtrauktos į a, b ir c punktus.

3.   I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje nurodant reitinguojamo subjekto arba jo emisijų šalies kodą, reikia įrašyti subjekto buveinės šalies kodą.

5 straipsnis

Struktūrizuoto finansavimo reitingai

1.   Struktūrizuoto finansavimo reitingai yra susiję su finansinėmis priemonėmis ar kitu turtu, atsiradusiais dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte.

2.   Pranešdamos struktūrizuoto finansavimo reitingus, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šias turto klases:

a)

turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant paskolas automobiliui, laivui, lėktuvui pirkti, studijų paskolas, vartojimo kreditą, paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, paskolas gydymui, paskolas mobiliajam būstui, paskolas filmams statyti, paskolas komunalinių paslaugų įmonėms, išperkamąją įrangos nuomą, už kredito korteles gautinas sumas, turto suvaržymus dėl nesumokėtų mokesčių, neveiksnias paskolas, paskolas poilsinėms transporto priemonėms, paskolas asmenims, paskolas įmonėms ir iš pirkėjų gautinas sumas;

b)

būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant pirminės ir antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrintus vertybinius popierius ir nuosavo būsto įkeitimo paskolas;

c)

komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolas, ligoninių paskolas, globos namų paskolas, saugojimo patalpų paskolas, viešbučių paskolas, slaugos namų paskolas, pramonės paskolas ir daugiabučių statybos paskolas;

d)

užstatu užtikrinti skoliniai įsipareigojimai, įskaitant užstatu užtikrintus paskolos įsipareigojimus, kreditu užtikrintus obligacijų įsipareigojimus, užstatu užtikrintus sintetinius įsipareigojimus, užstatu užtikrintus vienos skolos dalies įsipareigojimus, užstatu užtikrintus fondo įsipareigojimus, turtu užtikrintų vertybinių popierių užstatu užtikrintus skolinius įsipareigojimus ir užstatu užtikrintų skolinių įsipareigojimų užstatu užtikrintus skolinius įsipareigojimus;

e)

turtu užtikrinti komerciniai vekseliai;

f)

kitos struktūrizuotos finansinės priemonės, neįtrauktos į a–e punktus, kaip antai struktūrinės padengtos obligacijos, struktūrinio investavimo įmonės, su draudimu susiję vertybiniai popieriai ir išvestinių produktų įmonės.

3.   Jei taikoma, kredito reitingų agentūra I priedo 2 dalies 1 lentelės 34 laukelyje taip pat nurodo, prie kurio konkretaus turto poklasio priskiriama kiekviena reitinguojama finansinė priemonė.

4.   I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje nurodant struktūrizuotų finansinių priemonių šalies kodą, reikia įrašyti pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės šalies kodą. Kai neįmanoma nustatyti pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės šalies, reitinguojama priemonė klasifikuojama kaip „tarptautinė“.

6 straipsnis

Valstybių ir viešųjų finansų reitingai

1.   Pranešdamos duomenis, susijusius su valstybių ir viešųjų subjektų reitingais, taip pat su viršvalstybinių organizacijų ir jų skolų reitingais, kredito reitingų agentūros juos priskiria prie vieno iš šių sektorių:

a)

valstybė, kai reitinguojamas subjektas yra valstybė arba reitinguojamos skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinio popieriaus arba kitos finansinės priemonės emitentas yra valstybė arba specialiosios paskirties valstybės įmonė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto i ir ii papunkčiuose, ir kai reitingas susijęs su valstybe;

b)

regioninė ar vietos valdžios institucija, kai reitinguojamas subjektas yra regioninė ar vietos valdžios institucija arba reitinguojamos skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinio popieriaus arba kitos finansinės priemonės emitentas yra regioninė ar vietos valdžios institucija arba specialiosios paskirties regioninės ar vietos valdžios institucijos įmonė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto i ir ii papunkčiuose, ir kai reitingas susijęs su regionine ar vietos valdžios institucija;

c)

tarptautinė finansų įstaiga, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto iii papunktyje;

d)

viršvalstybinė organizacija, kaip antai institucijos, neįtrauktos į c punktą ir įsteigtos, turimos ir valdomos daugiau nei vienos valstybės Vyriausybės, įskaitant organizacijas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 (8) I priedo U sekcijoje;

e)

viešieji subjektai, įskaitant nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo O, P ir Q sekcijose.

2.   Kai tarptautinių finansų įstaigų arba viršvalstybinių organizacijų, nurodytų 1 dalies c ir d punktuose, atveju neįmanoma kaip emisijos šalies nurodyti jokios konkrečios valstybės, reitinguojamas emitentas I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje žymimas kaip „tarptautinis“.

7 straipsnis

Kitos finansinės priemonės

Duomenys apie kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, suteiktus Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies k punkte apibrėžtai finansinei priemonei, kurios negalima priskirti prie įmonių emisijų pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį, struktūrizuotų finansinių priemonių pagal šio reglamento 5 straipsnį arba valstybių ir viešųjų subjektų emisijų pagal šio reglamento 6 straipsnį, pateikiami juos priskiriant prie kitų finansinių priemonių kategorijos.

8 straipsnis

Informacijos, reikalingos duomenų skelbimui Europos reitingų platformoje, teikimas

1.   Kredito reitingų agentūros pateikia duomenis apie visus kredito reitingus arba reitingų perspektyvas pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio 1 dalį kas kartą, kai suteikia arba patvirtina kredito reitingą arba reitingų perspektyvą, neatskleidžiamus vien investuotojams už mokestį.

2.   1 dalyje nurodyti kredito reitingai ir reitingų perspektyvos, suteikti tarp vienos dienos 20:00:00 val. ir kitos dienos 19:59:59 val., pranešami iki kitos dienos 21:59:59 val. Vidurio Europos laiku (CET) (9).

3.   Kiekvienam kredito reitingui arba reitingų perspektyvai, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, tuo pačiu metu nurodomas susijęs pranešimas spaudai, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte. Jeigu tas pranešimas spaudai pirmiausia paskelbiamas ir pateikiamas kita nei anglų kalba, pranešimo spaudai versija anglų kalba gali būti taip pat pateikta, jeigu ir kai ji paskelbiama.

4.   Pranešant apie 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus reitingus, nurodoma susijusi tyrimo ataskaita, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio III dalies 1 punkte. Jeigu ta tyrimo ataskaita pirmiausia paskelbiama ir pateikiama kita nei anglų kalba, tyrimo ataskaitos versija anglų kalba gali būti taip pat pateikta, jeigu ir kai ji paskelbiama.

9 straipsnis

Informacijos, reikalingos EVPRI vykdomai priežiūrai, teikimas

1.   Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4 dalies e punkte, kredito reitingų agentūros pateikia duomenis apie visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kurie buvo suteikti arba patvirtinti, arba suteikti trečiojoje valstybėje, bet nepatvirtinti, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje, įskaitant informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio I dalies 6 punkte.

2.   Dėl kredito reitingų ir reitingų perspektyvų, kuriems netaikomas 8 straipsnis, kredito reitingų agentūros pateikia reitingų duomenis, susijusius su ankstesniu kalendoriniu mėnesiu, vieną kartą per mėnesį.

3.   Kredito reitingų agentūra, turinti mažiau kaip 50 darbuotojų ir nepriklausanti kredito reitingų agentūrų grupei, gali teikti reitingų duomenis kas du mėnesius, nebent EVPRI, atsižvelgdama į tos agentūros kredito reitingų pobūdį, sudėtingumą ir įvairovę, įpareigoja ją teikti mėnesines ataskaitas. Teikiami reitingų duomenys apima du ankstesnius kalendorinius mėnesius.

4.   2 dalyje nurodyti reitingų duomenys pateikiami EVPRI per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jeigu penkiolikta mėnesio diena kredito reitingų agentūros buveinės šalyje arba – kai kredito reitingų agentūra teikia ataskaitą grupės vardu pagal 1 straipsnio 4 dalį – tos agentūros buveinės šalyje yra nedarbo diena, ataskaitos pateikimo galutinis terminas yra kita darbo diena.

5.   Jeigu per ankstesnį kalendorinį mėnesį nesuteikta jokių 1 dalyje nurodytų kredito reitingų arba reitingų perspektyvų, kredito reitingų agentūra pateikti duomenų neprivalo.

10 straipsnis

Informacijos, reikalingos ankstesnių veiklos rezultatų statistikai, teikimas

EVPRI naudoja suteiktus ir patvirtintus arba trečioje valstybėje suteiktus, bet nepatvirtintus reitingus, nurodytus 1 straipsnio 5 dalyje, ankstesnių veiklos rezultatų statistikai pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą atskleisti.

11 straipsnis

Pirmoji ataskaita

1.   Iki 2015 m. birželio 21 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros pirmą EVPRI skirtą ataskaitą parengia iki 2016 m. sausio 1 d. ir joje nurodo visus šiuos duomenis:

a)

informaciją apie visus iki 2015 m. birželio 21 d. suteiktus ir neatšauktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, nurodytus 8 ir 9 straipsniuose;

b)

informaciją apie visus nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, nurodytus 8 ir 9 straipsniuose.

2.   Nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros šio reglamento laikosi nuo 2016 m. sausio 1 d. Pirmojoje savo ataskaitoje pagal 8 ir 9 straipsnius jos pateikia visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus nuo jų registravimo arba sertifikavimo datos.

3.   Po 2016 m. sausio 1 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros šio reglamento reikalavimus ima vykdyti per tris mėnesius nuo registravimo arba sertifikavimo datos. Pirmojoje savo ataskaitoje pagal 8 ir 9 straipsnius jos pateikia visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus nuo jų registravimo arba sertifikavimo datos.

4.   Be 2 ir 3 dalyse nurodytos pirmosios ataskaitos, po 2015 m. birželio 21 d. sertifikuota kredito reitingų agentūra taip pat pateikia pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą savo ankstesnius veiklos rezultatus, apimančius bent dešimt metų iki jų sertifikavimo datos arba – tais atvejais, kai jos pradėjo reitingavimo veiklą mažiau nei prieš dešimt metų iki agentūros sertifikavimo – apimančius laikotarpį nuo reitingavimo veiklos pradžios. Sertifikuotos kredito reitingų agentūros nėra įpareigojamos teikti visų šių duomenų ar jų dalies, jei jos gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą, toks reikalavimas neproporcingas.

12 straipsnis

Duomenų sandara

1.   Kredito reitingų agentūros pateikia EVPRI kokybinių duomenų ataskaitas, kurių forma nurodyta I priedo 1 dalies lentelėse, kartu su pirmąja reitingų duomenų ataskaita pagal 11 straipsnį. Apie visus šių kokybinių duomenų pokyčius nedelsiant pranešama EVPRI sistemai, kad duomenys joje būtų atnaujinti, iki reitingų duomenys, kuriems įtaką daro šie pokyčiai, yra pateikiami EVPRI. Kai kredito reitingų agentūra teikia duomenis grupės vardu, kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai galima pateikti vieną kokybinių duomenų ataskaitų rinkinį.

2.   Kredito reitingų agentūros teikia 8, 9 ir 11 straipsniuose nurodytų reitingų duomenų ataskaitas I priedo 2 dalies lentelėse nustatyta forma.

13 straipsnis

Informacijos teikimo procedūros

1.   Kredito reitingų agentūros teikia 12 straipsnyje nurodytas kokybinių duomenų ataskaitas ir reitingų duomenų ataskaitas pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas naudodamosi EVPRI ataskaitų teikimo sistema.

2.   Kredito reitingų agentūros EVPRI išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Šios rinkmenos paprašius pateikiamos EVPRI.

3.   Jei kredito reitingų agentūra praneštuose duomenyse aptinka faktinių klaidų, ji be reikalo nedelsdama pataiso atitinkamus duomenis pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas.

14 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Panaikinami ir nuo 2016 m. sausio 1 d. netaikomi šie reglamentai:

a)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012;

b)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012.

2.   Nuorodos į 1 dalyje nurodytus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3.   Pagal 1 dalyje nurodytus reglamentus iki 2016 m. sausio 1 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pateikti duomenys laikomi pateiktais pagal šį reglamentą ir yra toliau naudojami EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 4 dalies e punktą ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(2)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (OL L 140, 2012 5 30, p. 17).

(3)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (OL L 140, 2012 5 30, p. 2).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(5)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).

(6)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(8)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(9)  CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.


I PRIEDAS

1   DALIS

KOKYBINIŲ DUOMENŲ RINKMENOS LAUKELIŲ SĄRAŠAS

1   lentelė

KRA identifikavimas ir metodikos aprašas

Šioje lentelėje nurodomi duomenys, pagal kuriuos identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra, taip pat juridinio asmens identifikacija ir taikyta metodika bei politika.

Kiekviena ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra lentelėje nurodoma atskiroje eilutėje.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo arba sertifikavimo metu.

Privaloma

 

Techninė

2

Ataskaitą teikiančios KRA pasaulinis juridinio asmens identifikatorius (LEI)

Rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros LEI kodas

Privaloma

ISO 17442

Viešoji

3

KRA pavadinimas

Kredito reitingų agentūrai identifikuoti naudojamas pavadinimas. Šis pavadinimas sutampa su pavadinimu, kuriuo kredito reitingų agentūra naudojasi registracijos procese ir visose kitose EVPRI priežiūros procedūrose. Jei vienas kredito reitingų agentūrų grupės narys teikia ataskaitas visos grupės vardu, nurodomas kredito reitingų agentūrų grupės pavadinimas.

Privaloma

 

Viešoji

4

KRA aprašas

Trumpas kredito reitingų agentūros aprašas

Privaloma

 

Viešoji

5

KRA metodika

Kredito reitingų agentūros reitingų metodikos aprašas. Kredito reitingų agentūra gali aprašyti išskirtines savo reitingų metodikos savybes.

Privaloma

 

Viešoji

6

Nuoroda į metodikai skirtą KRA interneto svetainės puslapį

Nuoroda į kredito reitingų agentūros interneto svetainės puslapį, kuriame pateikta su metodika susijusi informacija, modelių aprašai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos.

Privaloma

Veikianti nuoroda į interneto svetainę

Viešoji

7

Užsakytų ir neužsakytų reitingų nustatymo politika

Kredito reitingų agentūros politikos, taikomos užsakytiems ir neužsakytiems reitingams (procese dalyvaujant arba nedalyvaujant emitentui), aprašas. Jei taikoma daugiau nei viena politika, nurodoma, kokių tipų reitingams taikoma kiekviena politika.

Privaloma

 

Viešoji

8

Patronuojamųjų įmonių reitingavimo politika

Politikos, taikomos patronuojamųjų įmonių reitingų pranešimui, aprašas

Privaloma.

Taikoma kredito reitingų agentūroms, teikiančioms įmonių reitingus

 

Viešoji

9

Geografinė teikiamų ataskaitų sritis

Jeigu kredito reitingų agentūra priklauso grupei, ji turėtų nurodyti, ar praneša visus grupės suteiktus reitingus (visuotinis mastas) ar ne (tik ES ir patvirtintus reitingus). Jei ataskaitos teikiamos ne visuotiniu mastu, ta kredito reitingų agentūra paaiškina kodėl. Visoms kitoms KRA teikiamų ataskaitų sritis nurodoma kaip „visuotinė“ (Y).

Privaloma

Y – taip

N – ne

Viešoji

10

Ataskaitų teikimo ne visuotiniu mastu priežastis

Priežastis, dėl kurios grupei priklausanti kredito reitingų agentūra nepateikia visų grupės reitingų

Privaloma.

Taikoma, kai laukelio „Geografinė teikiamų ataskaitų sritis“ vertė yra N

 

Viešoji

11

Įsipareigojimų nevykdymo apibrėžtis

Pateikiama kredito reitingų agentūros vartojama termino „įsipareigojimų nevykdymas“ apibrėžtis.

Privaloma

 

Viešoji

12

Nuoroda į interneto svetainę

Nuoroda į kredito reitingų agentūros viešos interneto svetainės pradžios tinklalapį

Privaloma

Veikianti nuoroda į interneto svetainę

Viešoji


2   lentelė

Emitentų kredito reitingų tipų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra teikia emitentų kredito reitingus. Kiekvienas kredito reitingų agentūros suteikto emitento lygmens kredito reitingo tipas nurodomas atskiroje lentelės eilutėje.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Emitentų kredito reitingų tipo identifikatorius

Kiekvieno emitentų kredito reitingų tipo, pagal kurį subjektas gali būti vertinamas, unikalus identifikatorius

Privaloma.

Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra teikia emitentų kredito reitingus

 

Techninė

2

Emitentų kredito reitingų tipo pavadinimas

Emitentų kredito reitingų kategorijos pavadinimas

Privaloma

 

Techninė

3

Emitentų kredito reitingų tipo aprašas

Reitinguojamos skolos kategorijos aprašas

Privaloma

 

Techninė

4

Emitentų kredito reitingų tipo standartas

Čia reikėtų skirti emitentų kredito reitingų tipus pagal pagrindinį (pasaulinį) emitento kredito reitingą, skolos reitingo tipą (įvairios kategorijos bus aprašytos I priedo 2 dalies 2 lentelėje) ir visus kitus emitento skolos reitingus.

Privaloma

IR – pagrindinis emitento kredito reitingas;

DT – skolos reitingas;

OT – kita

Techninė


3   lentelė

Skolos kategorijų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra vertina skolos kategorijas arba skolos vertybinių popierių emisijas ir (arba) priemones (kaip antai pirmaeiles neužtikrintas skolas, subordinuotąsias neužtikrintas skolas, antraeiles subordinuotąsias neužtikrintas skolas). Kiekvieno tipo skola lentelėje pateikiama atskiroje eilutėje.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Reitinguojamos skolos klasifikacijos identifikatorius

Kiekvienos skolos kategorijos unikalus identifikatorius, naudojamas įmonių arba valstybės emitentų skolos kategorijoms arba obligacijų emisijoms klasifikuoti

Privaloma.

Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra reitinguoja įmonių arba valstybės skolų kategorijas.

 

Techninė

2

Reitinguojamos skolos klasifikacijos pavadinimas

Reitinguojamos skolos kategorijos pavadinimas

Privaloma

 

Techninė

3

Reitinguojamos skolos klasifikacijos aprašas

Reitinguojamos skolos kategorijos aprašas

Privaloma

 

Techninė

4

Pirmaeiliškumas

Rodo reitinguojamo emitento arba emisijos skolos klasės pirmaeiliškumą.

Neprivaloma

SEU – jeigu reitinguojama emitento skola arba emisija patenka į pirmaeilių neužtikrintų skolų kategoriją;

SEO – jeigu reitinguojamas emitentas arba emisija patenka į kitą nei SEU pirmaeilių skolų kategoriją;

SB – jeigu emitento skola arba emisija patenka į subordinuotųjų skolų kategoriją

Techninė


4   lentelė

Emisijos ir (arba) programos tipų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra reitinguoja skolos vertybinių popierių emisijas ir (arba) finansines priemones. Kredito reitingų agentūra sąraše nurodo visus leidžiamų emisijų arba programų tipus (kaip antai vekselis, vidutinės trukmės vekselis, obligacija, komercinis vekselis). Kiekvienas tokios programos arba emisijos tipas lentelėje nurodomas atskiroje eilutėje.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Emisijos ir (arba) programos tipo identifikatorius

Kiekvienos emisijos ir (arba) programos unikalus identifikatorius, naudojamas emisijų reitingams klasifikuoti

Privaloma.

Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra reitinguoja įmonių arba valstybės skolų emisijas.

 

Techninė

2

Emisijos ir (arba) programos tipo pavadinimas

Emisijos ir (arba) programos pavadinimas

Privaloma

 

Techninė

3

Emisijos ir (arba) programos tipo aprašas

Emisijos ir (arba) programos aprašas

Privaloma

 

Techninė


5   lentelė

Pagrindinių analitikų sąrašas

Šioje lentelėje nurodomi visi Sąjungoje dirbantys pagrindiniai analitikai. Jeigu pagrindinis analitikas ėjo šias pareigas skirtingais laikotarpiais (su pertraukomis), jis nurodomas lentelėje kelis kartus: kiekvieno paskyrimo pagrindiniu analitiku laikotarpis nurodomas atskirai. To paties pagrindinio analitiko paskyrimo eiti šias pareigas pradžios ir pabaigos datos negali iš dalies sutapti. Kiekvienas pagrindinis analitikas ir atskiras jo paskyrimo laikotarpis lentelėje nurodomi atskirose eilutėse.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Pagrindinio analitiko vidaus identifikatorius

Darbuotojo, kurį kredito reitingų agentūra paskyrė eiti analitiko pareigas, vidaus unikalus identifikatorius

Privaloma

 

Tik priežiūros

2

Pagrindinio analitiko vardas

Pagrindinio analitiko vardas ir pavardė

Privaloma

 

Tik priežiūros

3

Paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pradžios data

Darbuotojo paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pradžios data

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

Tik priežiūros

4

Paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pabaigos data

Darbuotojo paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pabaigos data. Jeigu darbuotojas jau eina pagrindinio analitiko pareigas, reikėtų nurodyti 9999–01–01.

Privaloma.

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

Tik priežiūros


6   lentelė

Reitingų skalė

Šioje lentelėje aprašomos visos kredito reitingų skalės, kurias kredito reitingų agentūros naudoja, teikdamos kredito reitingus, apie kuriuos reikia pranešti pagal šį reglamentą. Kiekvieną kredito reitingų skalę kredito reitingų agentūros nurodo atskiroje eilutėje. Papildomoje lentelėje „Kategorijos“ galima nurodyti kiekvienos aprašytos kredito reitingų skalės reitingavimo kategorijos (-ų) informaciją, o papildomoje ataskaitoje „Punktai“ galima nurodyti informaciją apie vieną ar kelis punktus.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Reitingų skalės identifikatorius

Vienareikšmiškai rodo konkrečią kredito reitingų agentūros reitingų skalę.

Privaloma

 

Techninė

2

Reitingų skalės įsigaliojimo data

Data, nuo kurios įsigalioja reitingų skalė

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

Viešoji

3

Reitingų skalės galiojimo pabaigos data

Paskutinė reitingų skalės galiojimo diena. Jeigu reitingų skalė jau galioja, reikėtų nurodyti 9999–01–01.

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

Viešoji

4

Reitingų skalės aprašas

Skalės apimamų reitingų tipų aprašas, prireikus įskaitant geografinę taikymo sritį

Privaloma

 

Viešoji

5

Laikotarpis

Rodo reitingų skalės tinkamumą per tam tikrą laikotarpį.

Privaloma

L – jei reitingų skalė taikoma ilgalaikiams reitingams;

S – jei reitingų skalė taikoma trumpalaikiams reitingams

Viešoji

6

Reitingo tipas

Rodo reitingų skalės taikymą pagal reitingo tipą

Privaloma

C – jei reitingų skalė taikoma įmonių reitingams;

S – jei reitingų skalė taikoma valstybės ir viešųjų finansų reitingams;

T – jei reitingų skalė taikoma struktūrizuoto finansavimo reitingams;

S – jei reitingų skalė taikoma kitoms finansinėms priemonėms

Viešoji

7

Reitingų skalės taikymo sritis

Nurodo, ar reitingų skalė naudojama teikiant preliminarius reitingus, galutinius reitingus ar abu reitingus.

Privaloma

PR – reitingų skalė naudojama teikiant tik preliminarius reitingus;

FR – reitingų skalė naudojama teikiant tik galutinius reitingus;

BT – reitingų skalė naudojama teikiant preliminarius ir galutinius reitingus

Viešoji

8

Reitingų skalės naudojimas CEREP tikslais

Nurodo, ar EVPRI gali naudoti reitingą centrinės reitingų saugyklos (CEREP) statistiniams skaičiavimams atlikti.

Konkrečiu laikotarpiu vienam reitingų tipo ir laikotarpio deriniui gali būti naudojama tik viena reitingų skalė.

Privaloma

Y – taip

N – ne

Techninė

9

Kategorijos

Reitingų kategorijos vertė

Reitingų kategorijos vieta reitingų skalėje (kur 1-etu žymima didžiausio kreditingumo kategorija)

Privaloma

Eilės numeris yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 20. Reitingų kategorijų vertės turi būti pateikiamos iš eilės. Turi būti pateikta bent viena kiekvieno reitingo kategorija.

Viešoji

10

Reitingų kategorijos ženklas

Rodo konkrečią reitingų skalės reitingo kategoriją.

Privaloma

 

Viešoji

11

Reitingų kategorijos aprašas

Reitingų skalės reitingo kategorijos apibrėžtis

Privaloma

 

Viešoji

12

Punktai

Punkto vertė

Punkto vieta reitingų skalėje (kur 1-etu žymimas didžiausio kreditingumo punktas)

Privaloma

Punkto vertė yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 99. Vertės turi būti pateikiamos iš eilės. Kiekvienam reitingui turi būti pateiktas bent vienas reitingo punktas.

Viešoji

13

Punkto žymė

Rodo konkretų reitingų skalės punktą. Punktai papildomai patikslina reitingo kategoriją.

Privaloma

 

Viešoji

14

Punkto aprašas

Reitingų skalės punkto aprašas

Privaloma

 

Viešoji

2   DALIS

REITINGŲ DUOMENŲ RINKMENOS LAUKELIŲ SĄRAŠAS

1   lentelė

Reitinguojamą subjektą ir (arba) priemonę apibūdinantys duomenys

Lentelėje nurodomi ir aprašomi visi kredito reitingai, kuriuos pateikė kredito reitingų agentūra ir apie kuriuos turi būti pranešta taikant šį reglamentą. Kiekvienas atskiras kredito reitingas, apie kurį reikia pranešti, nurodomas atskiroje šios lentelės eilutėje. Kai taikoma, kiekvienoje kredito reitingo eilutėje nurodomas vienas ar keli iniciatoriai.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo arba sertifikavimo metu.

Privaloma

 

Techninė

2

Ataskaitą teikiančios KRA LEI kodas

Rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros LEI kodas

Privaloma

ISO 17442

Viešoji

3

Atsakingos KRA LEI kodas

LEI kodas, suteiktas už kredito reitingą atsakingai kredito reitingų agentūrai, t. y.

registruotai kredito reitingų agentūrai, suteikusiai reitingą, jeigu reitingas suteiktas Sąjungoje,

registruotai kredito reitingų agentūrai, patvirtinusiai reitingą, jeigu tai patvirtintas reitingas,

sertifikuotai kredito reitingų agentūrai, jeigu reitingą suteikė sertifikuota kredito reitingų agentūra,

kredito reitingą suteikusiai trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, kai reitingas suteiktas trečiojoje valstybėje, tačiau nepatvirtintas registruotos kredito reitingų agentūros.

Privaloma

ISO 17442

Viešoji

4

Kredito reitingą suteikusios KRA LEI kodas

LEI kodas, suteiktas kredito reitingą suteikusiai kredito reitingų agentūrai, t. y.

registruotai kredito reitingų agentūrai, jeigu reitingas suteiktas Sąjungoje,

trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, suteikusiai patvirtintą reitingą, jeigu tai patvirtintas reitingas,

sertifikuotam subjektui, jeigu reitingą suteikė sertifikuota kredito reitingų agentūra,

kredito reitingą suteikusiai trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, kai reitingas suteiktas trečiojoje valstybėje, tačiau nepatvirtintas registruotos kredito reitingų agentūros.

Privaloma

ISO 17442

Viešoji

5

Reitingo identifikatorius

Reitingo unikalus identifikatorius, kuris nekeičiamas laikui bėgant. Unikalus reitingo identifikatorius nurodomas visose ataskaitose, teikiamose EVPRI.

Privaloma

 

Techninė

6

Reitingo tipas

Nurodo, ar tai įmonės reitingas, valstybės ar viešųjų finansų reitingas, struktūrizuoto finansavimo reitingas ar kitos finansinės priemonės reitingas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma

C – jei tai įmonių reitingas;

S – jei tai valstybės reitingas;

T – jei tai struktūrizuoto finansavimo reitingas;

O – jei tai kitų finansinių priemonių reitingas

Viešoji

7

Kitas reitingo tipas

Aprašomas reitinguojamos finansinės priemonės, apie kurią pranešama kaip apie O reitingo tipą, tipas.

Privaloma.

Taikoma O reitingo tipui

 

Tik priežiūros

8

Reitinguojamas objektas

Nurodo, ar reitingas susijęs su subjektu ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentu ar reitinguojamo subjekto ir (arba) finansinės priemonės skolos vertybinių popierių emisija.

Privaloma

ISR – reitingas susijęs su subjektu ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentu;

INT – reitingas susijęs su skolos vertybinių popierių emisija ir (arba) finansine priemone

Viešoji

9

Laikotarpis

Rodo, ar reitingas ilgalaikis, ar trumpalaikis. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma

L – jei reitingas ilgalaikis;

S – jei reitingas trumpalaikis

Viešoji

10

Šalis

Reitinguojamo subjekto ir (arba) priemonės šalies kodas

Privaloma

ISO 3166–1 kodas.

Kategorijai „tarptautinis“ identifikuoti naudojamas kodas ZZ.

Viešoji

11

Valiuta

Rodo, ar reitingas išreikštas atsižvelgiant į vietos arba užsienio valiutą.

Privaloma.

Taikoma reitingo tipams C arba S

LC – jei reitinguojama priemonė yra vietos valiuta;

FC – jei reitinguojama priemonė yra užsienio valiuta

Viešoji

12

Juridinio asmens ir (arba) emitento LEI kodas

Juridinio asmens ir (arba) emitento LEI kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai reitinguojamas subjektas turi teisę gauti LEI kodą

ISO 17442

Viešoji

13

Juridinio asmens ir (arba) emitento nacionalinis fiskalinis kodas

Unikalus reitinguojamo subjekto nacionalinis fiskalinis kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Neprivaloma.

Jei taikoma

 

Viešoji

14

Juridinio asmens ir (arba) emitento pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas

Unikalus reitinguojamo subjekto PVM mokėtojo kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Neprivaloma.

Jei taikoma

 

Viešoji

15

Juridinio asmens ir (arba) emitento banko identifikavimo kodas (BIC)

Unikalus reitinguojamo subjekto BIC kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Neprivaloma.

Taikoma tik finansų įstaigoms atstovaujantiems subjektams (kategorijos „Veiklos sritis“ vertė – FI arba IN)

ISO 9362

Viešoji

16

Juridinio asmens ir (arba) emitento vidaus identifikatorius

Emitento unikalus vidaus identifikatorius. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma

 

Tik priežiūros

17

Juridinio asmens ir (arba) emitento pavadinimas

Čia pateikiama tinkama suprantama nuoroda į juridinio asmens ir (arba) emitento juridinį pavadinimą.

Privaloma

 

Viešoji

18

Juridinio asmens ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės LEI kodas

Patronuojančiosios įmonės LEI kodas. Nurodoma tik tuo atveju, kai reitinguojamas subjektas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma, jei reitinguojamas subjektas ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė

ISO 17442

Viešoji

19

Juridinio asmens ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės vidaus identifikatorius

Subjekto ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės unikalus vidaus identifikatorius. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma, jei reitinguojamas subjektas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė

 

Tik priežiūros

20

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) detalesnės nomenklatūros kodas

Reitinguojamos savivaldybės ir (arba) kito teritorinio vieneto identifikatorius

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai „Šalis“ yra Sąjungos narė, o kategorija „Reitingo tipas“ yra S ir kategorija „Sektorius“ yra SM

Eurostato nomenklatūra: NUTS 1–3

Viešoji

21

ISIN

Reitinguojamos priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN). Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT, jeigu reitinguojamai priemonei priskirtas ISIN

ISO 6166

Viešoji

22

Priemonės unikalus identifikatorius

Priemonės savybių derinys, kuriuo priemonė apibūdinama

Neprivaloma

EVPRI standartas

Tik priežiūros

23

Priemonės vidaus identifikatorius

Unikalus kodas, skirtas reitinguojamai finansinei priemonei identifikuoti. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT

 

Tik priežiūros

24

Emisijos ir (arba) programos tipas

Nurodo reitingo emisijos ir (arba) programos tipą.

Neprivaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C arba S, o „Reitinguojamas objektas“ – INT

Galiojantis „Emisijos ir (arba) programos tipo identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Emisijos ir (arba) programos tipų sąrašas“

Viešoji

25

Emitentų kredito reitingo tipas

Nurodo emitentų kredito reitingų tipą.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C, o „Reitinguojamas objektas“ – ISR

Galiojantis „Emitentų kredito reitingų tipo identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Emitentų kredito reitingų tipų sąrašas“

Viešoji

26

Skolos kategorija

Nurodo reitinguojamų emisijų arba skolų skolos kategoriją.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C arba S, „Reitinguojamas objektas“ – ISR ir „Emitentų kredito reitingo tipas“ yra DT arba „Reitinguojamas objektas“ yra INT, jei taikoma

Galiojantis „Reitinguojamos skolos klasifikacijos identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Skolos kategorijų sąrašas“

Viešoji

27

Emisijos data

Nurodo reitinguojamos priemonės išleidimo arba skolos vertybinių popierių emisijos datą. Laikui bėgant vertė nekeičiama.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

Tik priežiūros

28

Išpirkimo terminas

Nurodo reitinguojamos priemonės arba skolos vertybinių popierių išpirkimo datą.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT.

Jei neriboto galiojimo, nurodoma 9999–01–01

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

Tik priežiūros

29

Apyvartoje esančios emisijos kiekis

Apyvartoje esančios emisijos kiekis pirmojo reitingo suteikimo metu. Suma nurodoma emisijos valiuta, nurodyta kategorijoje „Apyvartoje esančios emisijos kiekio sumos valiutos kodas“.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT

 

Tik priežiūros

30

Apyvartoje esančios emisijos kiekio sumos valiutos kodas

Reitinguojamos emisijos valiutos kodas

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT

ISO 4217

Tik priežiūros

31

Veiklos sritis

Reitinguojamo subjekto arba skolos vertybinių popierių emisijos, ataskaitoje priskirtų prie „įmonių reitingų“ tipo, skirstymas į finansų, draudimo ir ne finansų įmones

Privaloma.

Taikoma C reitingo tipui

FI – finansų įstaigų reitingas, apimantis bankus, brokerius ir platintojus;

IN – draudimo įmonių reitingas;

CO – įmonių reitingas, nepriskiriamas FI arba IN kategorijoms

Viešoji

32

Sektorius

Rodo valstybės ir viešųjų finansų reitingų pakategores

Privaloma.

Taikoma S reitingo tipui

SV – valstybės reitingas;

SM – regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas;

IF – tarptautinės finansų įstaigos reitingas;

SO – viršvalstybinės organizacijos reitingas, jei nepriskiriama IF kategorijai;

PE – viešojo sektoriaus subjektų reitingas

Viešoji

33

Turto klasė

Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų pagrindines turto klases.

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui

ABS – turtu užtikrinto vertybinio popieriaus (ABS) reitingas;

RMBS – būsto hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (RMBS) reitingas;

CMBS – komercine hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (CMBS) reitingas;

CDO – įkeistu turtu užtikrinto skolos įsipareigojimo (CDO) reitingas;

ABCP – turtu padengto komercinio vekselio

(ABCP) reitingas; OTH – kita

Viešoji

34

Turto poklasis

Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų turto poklasius.

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui

CCS – jei ABS yra už kredito korteles gautinomis sumomis užtikrinti vertybiniai popieriai;

ALB – jei ABS yra paskolomis automobiliui užtikrinti vertybiniai popieriai;

CNS – jei ABS yra vartojimo kreditu užtikrinti vertybiniai popieriai;

SME – jei ABS yra mažųjų ir vidutinių įmonių paskolomis užtikrinti vertybiniai popieriai;

LES – jei ABS yra išperkamąja nuoma asmenims arba įmonėms užtikrinti vertybiniai popieriai;

HEL – jei RMBS yra nuosavo būsto įkeitimo paskolos;

PRR – jei RMBS yra pirminės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai; NPR – jei RMBS yra antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai;

CFH – jei CDO yra pinigų srauto ir mišrieji

CDO ir (arba) CLO (užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai); SDO – jei CDO yra sintetiniai CDO ir (arba) CLO;

MVO – jei CDO yra rinkos vertės CDO;

SIV – jei OTH yra struktūrizuotos finansinės priemonės;

ILS – jei OTH yra su draudimu susieti vertybiniai popieriai;

DPC – jei OTH yra išvestinių produktų įmonės;

SCB – jei OTH yra struktūrizuotos padengtos obligacijos;

OTH – kita

Viešoji

35

Kiti turto poklasiai

Nurodo kitą turto arba turto poklasio kategoriją.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra T, o „Turto poklasis“ yra OTH

 

Tik priežiūros

36

Įmonių emisijų klasifikacija

Padengtų obligacijų klasifikacija

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C, o „Reitinguojamas objektas“ – INT

BND – obligacijos;

CBR – padengtos obligacijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje ir atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje nustatytus tinkamumo reikalavimus;

OCB – kitų tipų padengtos obligacijos, kurioms suteikdama kredito reitingą kredito reitingų agentūra taikė specialias padengtų obligacijų metodikas, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas ir kurios nepriskiriamos prie šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies b punkto;

OTH – kitų tipų įmonių emisijos, kurios nepriskiriamos prie šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktų

Viešoji

37

Kitos įmonių emisijos

Aprašomas emisijos, apie kurią pranešama pagal „Įmonių emisijos“ kategoriją „kita“, tipas

Privaloma.

Taikoma, kai „Įmonių emisijų klasifikacija“ yra OTH

 

Tik priežiūros

38

Segmento klasė

Segmento klasė

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui

 

Viešoji

39

Serijos Nr. ir (arba) programos identifikatorius

Jeigu emisija yra viena iš kelių tos pačios programos emisijų, nurodomas konkretus emisijos serijos numeris. Papildant kategoriją „Programos (sandorio, emisijos) pavadinimas“, galima papildomai įrašyti programos identifikatorių, jei toks yra.

Neprivaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra T arba C, o „Reitinguojamas objektas“ – INT

 

Viešoji

40

Programos (sandorio, emisijos) pavadinimas

Nurodomas viešuose emisijos dokumentuose naudojamas programos (sandorio, emisijos) pavadinimas.

Neprivaloma.

Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT

 

Viešoji

41

Iniciatoriai

Iniciatoriaus vidaus identifikatorius

Unikalus vidaus kodas, kurį kredito reitingų agentūra priskiria iniciatoriui

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui.

Jeigu iniciatorių yra keli ir atskirai jų identifikuoti neįmanoma, įrašoma „MULTIPLE“

 

Tik priežiūros

42

Iniciatoriaus LEI kodas

Iniciatoriaus LEI kodas

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE

ISO 17442

Tik priežiūros

43

Iniciatoriaus BIC kodas

Unikalus iniciatoriaus BIC kodas

Neprivaloma.

Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE

ISO 9362

Tik priežiūros

44

Iniciatoriaus pavadinimas

Pateikiama tinkama, suprantama nuoroda į iniciatoriaus (arba emitento patronuojančiosios bendrovės) juridinį pavadinimą.

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE

 

Tik priežiūros

45

Ankstesnis preliminarus kredito reitingas

Visų naujų kredito reitingų atveju nurodoma, ar kredito reitingų agentūra yra suteikusi preliminarų kredito reitingą arba atlikusi pirminę peržiūrą prieš suteikdama galutinį kredito reitingą.

Privaloma.

Taikoma, kai 2 dalies 2 lentelėje „Veiksmo tipas“ yra NEW

Y – taip

N – ne

Tik priežiūros

46

Ankstesnio preliminaraus kredito reitingo identifikatorius

Nurodo anksčiau suteikto preliminaraus kredito reitingo arba pirminės peržiūros reitingo identifikatorių. Kategorijos „Ankstesnio preliminaraus kredito reitingo identifikatorius“ vertė turėtų sutapti su jau pranešto galiojančio preliminaraus kredito reitingo kategorija „Reitingo identifikatorius“.

Privaloma.

Taikoma, kai „Ankstesnis preliminarus kredito reitingas“ yra Y

 

Tik priežiūros

47

Sudėtingumo rodiklis

Nurodo sudėtingumo laipsnį, priskirtą struktūrizuoto finansavimo reitingui, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip iniciatorių skaičius, sandorio šalys, šalys, poreikis kurti naujas metodikas arba naujas inovacines ypatybes, kredito vertės padidinimas, pagrindinės finansinės priemonės dokumentai, užstato sudėtingumas, skirtingos arba naujos jurisdikcijos ir (arba) išvestinių komponentų egzistavimas, be kitų veiksnių, kuriuos KRA gali laikyti svarbiais, kai vertina reitingavimo paslaugos sudėtingumą.

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui

S – standartinis sudėtingumas;

C – papildomas sudėtingumas

Tik priežiūros

48

Struktūrizuoto finansavimo sandorio tipas

Nurodo, ar finansinė priemonė susijusi su paviene ar pagrindine patika.

Privaloma.

Taikoma T reitingo tipui

S – pavienis sandoris;

M – pagrindinės patikos sandoris

Tik priežiūros

49

ERP skirto reitingo tipas

Nurodo kredito reitingus, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio reikalavimus yra skelbtini Europos reitingų platformoje (ERP).

Privaloma

NXI – reitingas nėra parengtas ir atskleidžiamas vien investuotojams už mokestį;

EXI – reitingas yra parengtas ir atskleidžiamas vien investuotojams už mokestį

Techninė

50

Aktualus CEREP statistikos skaičiavimams

Nurodo, ar reitingas bus naudojamas apskaičiuojant CEREP statistinius duomenis.

Privaloma

Y – taip

N – ne

Techninė


2   lentelė

Atskirų kredito reitingavimo veiksmų duomenys

Šioje lentelėje nurodyti visi reitingavimo veiksmai, susiję su 1 lentelėje nurodytais kredito reitingais. Tais atvejais, kai pranešimai spaudai arba valstybės tyrimų ataskaitos yra skelbiami įvairiomis kalbomis, prie to paties reitingavimo veiksmo galima nurodyti įvairias pranešimų spaudai arba valstybės tyrimų ataskaitų versijas.


Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

Taikymo sritis

1

Reitingavimo veiksmo identifikatorius

Unikalus reitingavimo veiksmo identifikatorius. Kiekvienas kredito reitingas, apie kurį pranešama, turi unikalų reitingavimo veiksmo identifikatorių.

Privaloma

 

Techninė

2

Reitingo identifikatorius

Reitingo unikalus identifikatorius

Privaloma

Turi būti galiojantis „Reitingo identifikatorius“, nurodytas 2 dalies 1 lentelėje.

Techninė

3

Veiksmo paskelbimo data ir laikas

Veiksmo įsigaliojimo data ir laikas. Jie turi sutapti su veiksmo paskelbimo arba platinimo abonentams suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Privaloma

ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)

Viešoji

4

Pranešimo apie veiksmą data ir laikas

Pranešimo apie veiksmą reitinguojamam subjektui data ir laikas.

Nurodoma suderintuoju pasauliniu laiku (UTC). Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I

ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)

Tik priežiūros

5

Sprendimo dėl veiksmo data

Rodo datą, kada nuspręsta dėl veiksmo.

Tai yra data, kada (pvz., reitingų komiteto) preliminariai patvirtinamas veiksmas, apie kurį tuomet pranešama reitinguojamam subjektui prieš galutinį patvirtinimą.

Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

Tik priežiūros

6

Veiksmo tipas

Rodo, kokio tipo veiksmą kredito reitingų agentūra atliko konkretaus reitingo atžvilgiu.

Privaloma

OR – jei reitingas yra aktualus (tik teikiant ataskaitą pirmą kartą);

PR – jei reitingas yra preliminarus;

NW – jei reitingas suteikiamas pirmą kartą;

UP – jei reitingas didinamas;

DG – jei reitingas mažinamas;

AF – jei reitingas patvirtinamas;

DF – jei reitinguojamam emitentui arba finansinei priemonei suteikiamas arba panaikinamas įsipareigojimų nevykdymo statusas, o tas įsipareigojimų nevykdymas nesusijęs su kitu reitingavimo veiksmu;

SP – jei reitingo galiojimas laikinai sustabdytas;

WD – jei reitingas atšaukiamas;

OT – jei reitingui suteikiamas arba panaikinamas perspektyvos (tendencijos) statusas;

WR – jei reitingui suteikiamas arba panaikinamas stebėjimo (peržiūros) statusas

Viešoji

7

Perspektyvos, peržiūros arba įsipareigojimų nevykdymo statusas

Reitingo atžvilgiu suteikiamas, paliekamas arba panaikinamas perspektyvos, peržiūros, laikino sustabdymo arba įsipareigojimų nevykdymo statusas.

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra OT, WR, DF, SP arba OR

P – statusas suteiktas;

M – statusas paliekamas;

R – statusas panaikinamas

Viešoji

8

Perspektyva

Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą perspektyvą (tendenciją).

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra OT ir OR

POS – perspektyva teigiama;

NEG – perspektyva neigiama;

EVO – perspektyva nepastovi arba kinta;

STA – perspektyva nekinta

Viešoji

9

Stebėjimas (peržiūra)

Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą stebėjimo arba peržiūros statusą.

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR ir OR

POW – stebėjimo (peržiūros) statusas teigiamas;

NEW – stebėjimo (peržiūros) statusas neigiamas;

EVW – stebėjimo (peržiūros) statusas nepastovus arba kintantis;

UNW – stebėjimo (peržiūros) statusas neaiškus

Viešoji

10

Stebėjimo (peržiūros) priežastis

Rodo reitingo stebėjimo arba peržiūros statuso priežastį. Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR ir OR, o „Reitingo suteikimo vieta“ yra I

1 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl metodikų, modelių arba pagrindinių reitingavimo prielaidų pokyčių;

2 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl ekonominių, finansinių arba kredito priežasčių;

3 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl kitų priežasčių (pvz., analitikų išėjimo, interesų konfliktų).

Viešoji

11

Atšaukimo priežastis

Nurodo atšaukimo veiksmo priežastį

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR

1 – jei tai neteisinga arba nepakankama informacija apie emitentą (emisiją);

2 – jei tai reitinguojamo subjekto bankrotas arba skolos restruktūrizavimas;

3 – jei tai reitinguojamo subjekto reorganizacija (įskaitant reitinguojamo subjekto susijungimą arba įsigijimą);

4 – jei tai skolinio įsipareigojimo termino pabaiga arba jei skola yra grąžinta, pareikalauta, iš anksto finansuota ar panaikinta;

5 – jei automatiškai baigiasi reitingo galiojimas dėl KRA verslo modelio (pvz., iš anksto nustatytam laikotarpiui suteiktų reitingų galiojimo pabaiga);

6 – jei reitingas atšaukiamas dėl kitų priežasčių;

7 – jei reitingui įtaką daro vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo B skirsnio 3 punkto papunkčių;

8 – jei to prašo klientas

Viešoji

12

Kita atšaukimo priežastis

Kai reitingas buvo atšauktas dėl kitos priežasties, nei pateiktosios, prašome šią priežastį nurodyti.

Privaloma.

Taikoma, kai „Atšaukimo priežastis“ yra 6

 

Tik priežiūros

13

Įsipareigojimų nevykdymo žymė

Kai reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei priskiriamas įsipareigojimų nevykdymo statusas arba toks statusas panaikinamas dėl kito reitingavimo veiksmo (t. y. reitingo didinimo ar mažinimo).

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra AF, DG, UP arba OR

Y – taip

N – ne

Viešoji

14

Galiojimo laikino sustabdymo priežastis

Nurodo galiojimo laikino sustabdymo veiksmo priežastį.

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra SP

 

Viešoji

15

Reitingų skalės identifikatorius

Nurodo reitingų skalę, naudojamą reitingavimo veiksmui.

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra NW, UP, AF, DG, PR arba OR

Galiojantis „Reitingų skalės identifikatorius“, anksčiau nurodytas lentelėje „Reitingų skalė“

Viešoji

16

Reitingo vertė

Punkto vertė, kurią kredito reitingų agentūra priskyrė dėl reitingavimo veiksmo

Privaloma.

Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra NW, UP, AF, DG, PR arba OR

Galiojanti „Punkto vertė“, anksčiau nurodyta lentelėje „Reitingų skalė“

Viešoji

17

Reitingo suteikimo vieta

Nurodo kredito reitingo suteikimo vietą: registruotos kredito reitingų agentūros Sąjungoje suteikti reitingai; Sąjungoje patvirtinti kredito reitingai, suteikti trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei; Sąjungoje nepatvirtinti kredito reitingai, suteikti sertifikuotų kredito reitingų agentūrų arba trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei.

Privaloma

I – suteikti Sąjungoje;

E – patvirtinti;

T – sertifikuotų KRA suteikti trečiojoje valstybėje;

O – kita (nepatvirtinti);

N – neteikiami (galioję tik iki 2011 01 01)

Viešoji

18

Pagrindinio analitiko identifikatorius

Už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko unikalus identifikatorius. Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I

Galiojantis „Pagrindinio analitiko identifikatorius“, anksčiau praneštas „Pagrindinių analitikų sąraše“

Tik priežiūros

19

Pagrindinio analitiko šalis

Rodo už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko būstinės, kurioje šis buvo suteikdamas reitingą, šalį.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I

ISO 3166–1 kodas

Tik priežiūros

20

Užsakymo statusas

Reitinguojamo subjekto ir (arba) priemonės užsakymo statusas

Privaloma

S – jei reitingas užsakytas;

U – jei reitingas neužsakytas ir emitentas reitingavimo procese nedalyvauja;

P – jei reitingas neužsakytas, bet emitentas reitingavimo procese dalyvauja

Viešoji

21

Pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai

Nurodo, ar dėl reitingavimo veiksmo skelbtas spaudos pranešimas.

Privaloma.

Taikoma, kai „ERP skirto reitingo tipas“ yra NXI

Y – taip

N – ne

Viešoji

22

Pranešimo spaudai kalba

Nurodo kalbą, kuria išleistas pranešimas spaudai.

Privaloma.

Taikoma, kai „Pranešimas spaudai“ yra Y

ISO 639–1

Viešoji

23

Pranešimo spaudai rinkmenos pavadinimas

Nurodo rinkmenos, kuria pateiktas pranešimas spaudai, pavadinimą.

Privaloma.

Taikoma, kai „Pranešimas spaudai“ yra Y

EVPRI standartas

Viešoji

24

Nuoroda į pranešimą spaudai

Jeigu dėl reitingavimo veiksmo išleistas tas pats pranešimas spaudai, kuris skelbiamas dėl kito reitingavimo veiksmo, reikėtų nurodyti to veiksmo, kuriam pirmiausia buvo pateiktas bendras pranešimas spaudai, „Veiksmo identifikatorių“.

Privaloma.

Taikoma pranešimams spaudai, kurie susiję su daugiau kaip vienu reitingavimo veiksmu

Galiojantis „Veiksmo identifikatorius“

Techninė

25

Tyrimo ataskaita

Tyrimo ataskaita

Nurodo, ar dėl reitingavimo veiksmo rengta tyrimo ataskaita. Taikoma tik valstybės reitingams, apie kuriuos pranešta pagal šias kategorijas: SV, SM arba IF.

Privaloma.

Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra S, o „Sektorius“ yra SV, SM arba IF

Y – taip

N – ne

Viešoji

26

Tyrimo ataskaitos kalba

Nurodo kalbą, kuria paskelbta tyrimo ataskaita.

Privaloma.

Taikoma, kai „Valstybės tyrimo ataskaita“ yra Y

ISO 639–1

Viešoji

27

Tyrimo ataskaitos rinkmenos pavadinimas

Nurodo rinkmenos, kuria pateikta tyrimo ataskaita, pavadinimą.

Privaloma.

Taikoma, kai „Valstybės tyrimo ataskaita“ yra Y

EVPRI standartas

Viešoji

28

Nuoroda į tyrimo ataskaitą

Jeigu dėl reitingavimo veiksmo pateikta ta pati tyrimo ataskaita, kuri rengta dėl kito reitingavimo veiksmo, reikėtų nurodyti to veiksmo, kuriam pirmiausia buvo pateikta bendra tyrimo ataskaita, „Veiksmo identifikatorių“.

Neprivaloma

Galiojantis „Veiksmo identifikatorius“

Techninė


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Šis reglamentas

Reglamentas (ES) Nr. 446/2012

Reglamentas (ES) Nr. 448/2012

1 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 6 dalis

 

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 5 dalis

 

3 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 6 dalis

 

3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

 

8 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

 

8 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

 

6 straipsnis

7 straipsnis

 

 

8 straipsnis

 

 

9 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

 

9 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

 

9 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

 

9 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

 

9 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 3 dalis

 

10 straipsnis

 

 

11 straipsnio 1–3 dalys

 

 

11 straipsnio 4 dalis

 

3 straipsnio 4 dalis

12 straipsnis

3 straipsnio 1 ir 4 dalys

2 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis ir 8 straipsnio 1 dalis

13 straipsnis

5 straipsnis

9 straipsnis, 10 straipsnis, 11 straipsnis, 12 straipsnis ir 13 straipsnis

14 straipsnis

 

 

15 straipsnis

6 straipsnis

14 straipsnis