21.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/25


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/64

2015 m. lapkričio 18 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant bendros pinigų politikos, reikia apibrėžti priemones ir procedūras, kurias Eurosistema, sudaryta iš Europos Centrinio Banko (ECB) ir tų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų (toliau – NCB), naudoja siekdama įgyvendinti šią politiką vienodu būdu valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro;

(2)

pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 12 straipsnio 1 dalį, ECB turi įgaliojimus formuoti bendrą Sąjungos pinigų politiką ir priimti gaires, reikalingas jos tinkamam įgyvendinimui užtikrinti. Pagal ECBS statuto 14 straipsnio 3 dalį NCB turi pareigą veikti pagal tokias gaires. Todėl šios gairės skirtos Eurosistemai. Šiose gairėse nustatytas taisykles NCB įgyvendins sutartinėmis arba reguliavimo priemonėmis. Kitos sandorių šalys turės laikytis tų taisyklių, kurias NCB įgyvendins tose sutartinėse arba reguliavimo priemonėse;

(3)

pagal ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką Eurosistema gali veikti finansų rinkose pirkdama ir parduodama (sudarydama neatidėliotinus ir išankstinius sandorius), įskaitant pirkimą ir pardavimą pagal atpirkimo sutartis, ir skolindama arba skolindamasi reikalavimus ir antrinę rinką turinčias priemones eurais arba kitomis valiutomis, taip pat tauriuosius metalus. Pagal 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką Eurosistema gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais;

(4)

siekiant apsaugoti Eurosistemą nuo kitos sandorio šalies rizikos, ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kad kai Eurosistema atlieka kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais, lėšos skolinamos užtikrinus pakankamu įkeitimu;

(5)

siekiant apsaugoti Eurosistemą nuo finansinių nuostolių rizikos kitai sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų, Eurosistemos kredito operacijoms įkaitu naudojamam tinkamam turtui taikomos Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) ketvirtos dalies VI antraštinėje dalyje nustatytos rizikos kontrolės priemonės;

(6)

Valdančioji taryba nusprendė pakeisti taisykles dėl padengtų obligacijų nuosavo naudojimo, kiek tai susiję su papildomu įvertinimu mažesne nei rinkos verte;

(7)

Valdančioji taryba nusprendė, kad antrinės rinkos neturinčios skolos priemonės, užtikrintos tinkamais kredito reikalavimais, gali būti naudojamos tarpvalstybiniu mastu laikantis taikytinos korespondentinio centrinės bankininkystės modelio (KCBM) procedūros;

(8)

Valdančioji taryba nusprendė, kad nuostatos dėl įvertinimo mažesne nei rinkos verte turi būti nustatytos atskirame teisės akte, ne Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), nes tai leistų supaprastinti atitinkamos sistemos pakeitimų įgyvendinimą iš karto po Valdančiosios tarybos atitinkamų sprendimų priėmimo;

(9)

todėl Gairės (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės (ES) Nr. 2015/510 (ECB/2014/60) iš dalies keičiamos taip:

1.

2 straipsnio 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.   tarpvalstybinis naudojimas– kai kita sandorio šalis savo buveinės NCB įkaitu pateikia:

a)

antrinę rinką turintį turtą, laikomą kitoje valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro,

b)

antrinę rinką turintį turtą, išleistą kitoje valstybėje narėje ir laikomą savo buveinės NCB valstybėje narėje,

c)

kredito reikalavimus, kai kredito reikalavimų sutarčiai taikoma kitos valstybės narės, kurios valiuta yra euro ir kuri nėra NCB buveinės šalis, teisė,

d)

mažmenines hipoteka užtikrintas skolos priemones (MHUSP) pagal KCBM taikytinas procedūras,

e)

antrinės rinkos neturinčias skolos priemones, užtikrintas tinkamais kredito reikalavimais (STKR), išleistas ir turimas kitoje valstybėje narėje, kurios valiuta yra euras ir kuri nėra NCB buveinės šalis;“;

2.

2 straipsnio 49 punktas pakeičiamas taip:

„49.   iš finansinės nuomos gautinos sumos– iš anksto numatytu grafiku ir dėl sutartinės prievolės nuomininko nuomotojui mokami mokėjimai pagal finansinės nuomos sutartį. Likutinė vertė nėra iš finansinės nuomos gautinos sumos. Nuomos-lizingo sutartys (angl. Personal Contract Purchase agreements), t. y. sutartys, pagal kurias skolininkas gali pasinaudoti viena iš šių galimybių: a) sumokėti likusią sumą, kad įgytų daiktų nuosavybės teisę arba b) grąžinti daiktus taip įvykdydamas sutarties, prilyginamos finansinės nuomos sutartims, sąlygas;“;

3.

128 straipsnis pakeičiamas taip:

„128 straipsnis

Rizikos kontrolės priemonės

1.   Eurosistema tinkamam turtui taiko šias rizikos kontrolės priemones:

a)

įvertinimą mažesne nei rinkos verte, kaip nustatyta Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

b)

svyravimų ribas (koregavimą pagal rinką):

Eurosistema reikalauja, kad likvidumo didinimo grįžtamuosiuose sandoriuose naudojamo tinkamo turto vertė, įvertinus turtą mažesne nei rinkos verte, būtų išlaikoma visą laiką. Jei kasdien vertinamo tinkamo turto vertė nukrenta žemiau tam tikros ribos, buveinės NCB reikalauja iš kitos sandorio šalies pateikti papildomo turto arba pinigų vykdant įkaito vertės išlaikymo prievolę. Panašiai, jeigu tinkamo turto vertė po jo perkainojimo viršija tam tikrą ribą, NCB gali sugrąžinti turto arba pinigų perteklių;

c)

kredito įstaigos arba bet kurio kito subjekto, su kuriuo ta kredito įstaiga susijusi glaudžiais ryšiais, kaip apibūdinta 138 straipsnyje, išleistų neužtikrintų skolos priemonių naudojimo ribojimą;

d)

įvertinimo sumažinimą, kaip nustatyta Gairėse (ES) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosistema gali taikyti šias papildomas rizikos kontrolės priemones:

a)

pradines garantines įmokas, kai kitos sandorio šalys pateikia tinkamą turtą, kurio vertė būtų bent jau lygi Eurosistemos suteiktam likvidumui pridėjus atitinkamą pradinę garantinę įmoką;

b)

apribojimus dėl emitentų ir skolininkų arba garantų: siekdama apsisaugoti nuo emitentų, skolininkų arba garantų rizikos, Eurosistema gali taikyti papildomus apribojimus, išskyrus 1 dalies c punkte nurodytus neužtikrintų skolos priemonių naudojimui taikomus apribojimus;

c)

papildomus įvertinimus mažesne nei rinkos verte;

d)

prieš priimant tam tikrą turtą, papildomas garantų garantijas, kurios atitinka Eurosistemos kredito kokybės reikalavimus;

e)

atsisakymą naudoti tam tikrą turtą įkaitu Eurosistemos kredito operacijose.

(2)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (OL L 14, 2016 1 21, p. 30)“;"

4.

148 straipsnis pakeičiamas taip:

„148 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Kitos sandorio šalys tinkamą turtą gali naudoti visoje euro zonoje tarpvalstybinėms visų rūšių Eurosistemos kredito operacijoms.

2.   Kitos sandorio šalys tarpvalstybiniu lygiu gali naudoti kitą nei terminuotieji indėliai tinkamą turtą laikydamosi šių nuostatų:

a)

apyvartinę rinką turintis turtas naudojamas pasitelkiant: i) EEE esančių VPAS reikalavimus atitinkančias jungtis, kurios teigiamai įvertintos remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema; ii) taikytinas KCBM procedūras; iii) reikalavimus atitinkančias jungtis kartu su KCBM, ir

b)

kredito reikalavimai, STKR ir MHUSP naudojamos įkaitu vadovaujantis taikytinomis KCBM procedūromis.

3.   Apyvartinę rinką turintis turtas gali būti naudojamas per NCB sąskaitą VPAS, esančią kitoje nei šis NCB šalyje, jeigu Eurosistema patvirtino tokios sąskaitos naudojimą.

4.   De Nederlandsche Bank leidžiama naudoti savo sąskaitą, esančią Euroclear Bank, tam, kad atsiskaitytų už įkaito sandorius tame TCVPD išleistomis euro obligacijomis. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland leidžiama panašią sąskaitą atidaryti Euroclear Bank. Ši sąskaita gali būti naudojama visam tinkamam turtui, kuris laikomas Euroclear Bank sistemoje, t. y. įskaitant tinkamą turtą, pervestą į Euroclear Bank per reikalavimus atitinkančias jungtis.

5.   Kitos sandorių šalys tinkamą turtą perveda VPAS, kuri teigiamai įvertinta remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema, vertybinių popierių atsiskaitomosiose sąskaitose.

6.   Kita sandorio šalis, neturinti pasaugos sąskaitos NCB arba vertybinių popierių atsiskaitomosios sąskaitos VPAS, kuri teigiamai įvertinta remiantis Eurosistemos vartotojų vertinimo sistema, gali atsiskaityti už sandorius per korespondentinės kredito įstaigos vertybinių popierių atsiskaitomąją sąskaitą arba pasaugos sąskaitą.“;

5.

XI priedas pakeičiamas taip:

„XI PRIEDAS

UŽSTATO FORMOS

2006 m. birželio 13 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė naujųjų pasaulinių skolinių įsipareigojimų (NPSĮ) kriterijus pasaulinio pareiškėjo forma išleistiems tarptautiniams vertybiniams popieriams, kurie būtų tinkami būti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms nuo 2007 m. sausio 1 d.2008 m. spalio 22 d. ECB paskelbė, kad pasaulinio registro forma išleisti tarptautiniai skolos vertybiniai popieriai, išleisti po 2010 m. rugsėjo 30 d., būtų tinkami būti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms tik jei naudojama tarptautiniams skolos vertybiniams popieriams taikoma naujoji saugojimo struktūra (NSS).

Šioje lentelėje pateikiamos skirtingų formų vertybinių popierių tinkamumo taisyklės įvedus NPSĮ ir NSS kriterijus.

1 lentelė

Skirtingų formų vertybinių popierių tinkamumo taisyklės

Pasauliniai/individualūs

Pareikštiniai/registro

NPSĮ/klasikiniai pasauliniai skoliniai įsipareigojimai (KPSĮ)/NSS

Ar visuotinai pripažintas saugotojas (VPS) yra TCVPD (3) ?

Tinkami?

Pasauliniai

Pareikštiniai

NPSĮ

Taip

Taip

Ne

Ne

Pasauliniai

Pareikštiniai

KPSĮ

Netaikoma

Ne, tačiau šių iki 2007 m. sausio 1 d. išleistų vertybinių popierių statusas išsaugomas iki jų termino suėjimo dienos, taip pat visų tęstinių emisijų nuo 2007 m. sausio 1 d., kai ISIN yra pakeičiami.

Pasauliniai

Registro

KPSĮ

Netaikoma

Pagal šią struktūrą po 2010 m. rugsėjo 30 d. išleistos obligacijos daugiau nebėra tinkamos.

Pasauliniai

Registro

NSS

Taip

Taip

Individualūs

Pareikštiniai

Netaikoma

Netaikoma

Pagal šią struktūrą po 2010 m. rugsėjo 30 d. išleistos obligacijos daugiau nebėra tinkamos. 2010 m. rugsėjo 30 d. arba anksčiau išleistų individualaus pareiškėjo skolinių įsipareigojimų statusas išsaugomas iki jų termino suėjimo dienos.

2 straipsnis

Panaikinimas

Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 129–133a straipsniai ir jo X priedas panaikinami.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB.

2.   NCB imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2016 m. sausio 25 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius dokumentus ir priemones ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 5 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(3)  Arba, jei būtų taikytina, teigiamai įvertintas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.“