16.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2015/1168

2015 m. liepos 15 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės, susijusios su žemės ūkio augalų ir daržovių rūšių tam tikrų veislių būtinaisiais tikrintinais požymiais ir būtinosiomis tikrinimo sąlygomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies a ir b punktus,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (2), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyvos 2003/90/EB (3) ir 2003/91/EB (4) priimtos siekiant užtikrinti, kad veislės, kurias valstybės narės įtraukia į nacionalinius katalogus, atitiktų Bendrijos augalų veislių tarnybos (toliau – BAVT) toms veislėms nustatytose gairėse pateikiamus būtinuosius tikrintinus požymius ir būtinąsias įvairių veislių tikrinimo sąlygas tiek, kiek jos yra susijusios su šiomis gairėmis. Tose direktyvose nustatyta, kad kitoms veislėms turi būti taikomos Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (toliau – TNAVAS) gairės;

(2)

vėliau BAVT nustatė papildomas gaires dėl dar vienos rūšies ir atnaujino esamas gaires;

(3)

todėl direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(4)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/90/EB I ir II priedai pakeičiami šios direktyvos priedo A dalies tekstu.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/91/EB priedai pakeičiami šios direktyvos priedo B dalies tekstu.

3 straipsnis

Iki 2016 m. liepos 1 d. pradėtam tikrinimui valstybės narės gali taikyti direktyvų 2003/90/EB ir 2003/91/EB versiją, galiojusią iki jų pakeitimo šia direktyva.

4 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(2)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.

(3)  2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (OL L 254, 2003 10 8, p. 7).

(4)  2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/91/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (OL L 254, 2003 10 8, p. 11).


PRIEDAS

A DALIS

I PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų rūšių, turinčių atitikti BAVT bandymų protokolus, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrasis pavadinimas

BAVT protokolas

Festuca filiformis Pourr.

Siūlinis eraičinas

2011 6 23, TP 67/1

Festuca ovina L.

Avinis eraičinas

2011 6 23, TP 67/1

Festuca rubra L.

Raudonasis eraičinas

2011 6 23, TP 67/1

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Šiurkštusis eraičinas

2011 6 23, TP 67/1

Lolium multiflorum Lam.

Gausiažiedė svidrė

2011 6 23, TP 4/1

Lolium perenne L.

Daugiametė svidrė

2011 6 23, TP 4/1

Lolium × boucheanum Kunth

Bušo svidrė

2011 6 23, TP 4/1

Pisum sativum L.

Sėjamasis žirnis

2015 3 11, TP 7/2

Brassica napus L.

Paprastasis griežtis

2011 11 16, TP 36/2

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Paprastasis griežtis

2015 3 11, TP 89/1

Cannabis sativa L.

Sėjamoji kanapė

2012 11 28, TP 276/1

Helianthus annuus L.

Tikroji saulėgrąža

2002 10 31, TP 81/1

Linum usitatissimum L.

Sėjamasis linas

2014 3 19, TP 57/2

Avena nuda L.

Plikoji aviža

2003 11 6, TP 20/1

Avena sativa L. (įskaitant A. byzantina K. Koch)

Sėjamoji aviža

2003 11 6, TP 20/1

Hordeum vulgare L.

Paprastasis miežis

2012 3 21, TP 19/3

Oryza sativa L.

Sėjamasis ryžis

2012 3 21, TP 16/2

Secale cereale L.

Sėjamasis rugys

2002 10 31, TP 58/1

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridai, gauti sukryžminus Triticum genties rūšis ir Secale genties rūšis

2011 2 16, TP 121/2 red. 1

Triticum aestivum L.

Paprastasis kvietys

2011 2 16, TP 3/4 red. 2

Triticum durum Desf.

Kietasis kvietys

2014 3 19, TP 120/3

Zea mays L.

Paprastasis kukurūzas

2010 3 11, TP 2/3

Solanum tuberosum L.

Valgomoji bulvė

2005 12 1, TP 23/2

Šių protokolų tekstus galima rasti BAVT svetainėje (www.cpvo.europa.eu).

II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų rūšių, turinčių atitikti TNAVAS bandymų gaires, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrasis pavadinimas

TNAVAS gairės

Beta vulgaris L.

Paprastasis runkelis

1994 11 4, TG/150/3

Agrostis canina L.

Šuninė smilga

1990 10 12, TG/30/6

Agrostis gigantea Roth.

Didžioji smilga

1990 10 12, TG/30/6

Agrostis stolonifera L.

Baltoji smilga

1990 10 12, TG/30/6

Agrostis capillaris L.

Paprastoji smilga

1990 10 12, TG/30/6

Bromus catharticus Vahl

Paprastoji ragažolė

2001 4 4, TG/180/3

Bromus sitchensis Trin.

Sitkinė dirsė

2001 4 4, TG/180/3

Dactylis glomerata L.

Paprastoji šunažolė

2002 4 17, TG/31/8

Festuca arundinacea Schreb.

Nendrinis eraičinas

2002 4 17, TG/39/8

Festuca pratensis Huds.

Tikrasis eraičinas

2002 4 17, TG/39/8

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridai, gauti sukryžminus Festuca genties rūšis su Lolium genties rūšimis

2008 4 9, TG/243/1

Phleum nodosum L.

Smulkusis motiejukas

1984 11 7, TG/34/6

Phleum pratense L.

Pašarinis motiejukas

1984 11 7, TG/34/6

Poa pratensis L.

Pievinė miglė

2014 4 9, TG/33/7

Lotus corniculatus L.

Paprastasis garždenis

2008 4 9, TG/193/1

Lupinus albus L.

Baltažiedis lubinas

2004 3 31, TG/66/4

Lupinus angustifolius L.

Siauralapis lubinas

2004 3 31, TG/66/4

Lupinus luteus L.

Geltonasis lubinas

2004 3 31, TG/66/4

Medicago sativa L.

Mėlynžiedė liucerna

2005 4 6, TG/6/5

Medicago × varia T. Martyn

Margoji liucerna

2005 4 6, TG/6/5

Trifolium pratense L.

Raudonasis dobilas

2001 4 4, TG/5/7

Trifolium repens L.

Baltasis dobilas

2003 4 9, TG/38/7

Vicia faba L.

Paprastoji pupa

2002 4 17, TG/8/6

Vicia sativa L.

Sėjamasis vikis

2013 3 20, TG/32/7

 

 

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Aliejinis ridikas

2001 4 4, TG/178/3

Arachis hypogaea L.

Valgomasis arachis

2014 4 9, TG/93/4

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Dirvinis bastutis

2002 4 17, TG/185/3

Carthamus tinctorius L.

Dažinis dygminas

1990 10 12, TG/134/3

Gossypium spp.

Vilnamedis

2001 4 4, TG/88/6

Papaver somniferum L.

Daržinė aguona

2014 4 9, TG/166/4

Sinapis alba L.

Baltoji garstyčia

2001 4 4, TG/179/3

Glycine max (L.) Merr.

Gauruotoji soja

1998 4 1, TG/80/6

Sorghum bicolor (L.) Moench

Dvispalvis sorgas

1989 10 6, TG/122/3

Šių gairių tekstus galima rasti TNAVAS svetainėje (www.upov.int).

B DALIS

I PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų rūšių, turinčių atitikti BAVT bandymų protokolus, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrasis pavadinimas

BAVT protokolas

Allium sativum L. (Cepa grupė)

Valgomasis svogūnas

2009 4 1, TP 46/2

Allium cepa L. (Aggregatum grupė)

Valgomasis svogūnas – valgomieji svogūnėliai

2009 4 1, TP 46/2

Allium fistulosum L.

Tuščialaiškis česnakas

2010 3 11, TP 161/1

Allium porrum L.

Daržinis poras

2009 4 1, TP 85/2

Allium sativum L.

Valgomasis česnakas

2004 3 25, TP 162/1

Allium schoenoprasum L.

Laiškiniai česnakai

2015 3 11, TP 198/2

Apium graveolens L.

Valgomasis salieras

2008 3 13, TP 82/1

Apium graveolens L.

Gumbinis salieras

2008 3 13, TP 74/1

Asparagus officinalis L.

Vaistinis smidras

2011 2 16, TP 130/2

Beta vulgaris L.

Paprastasis runkelis, įskaitant Cheltenham rūšį

2009 4 1, TP 60/1

Beta vulgaris L.

Paprastasis runkelis

2015 3 11, TP 106/1

Brassica oleracea L.

Garbiniuotasis kopūstas

2011 2 16, TP 90/1

Brassica oleracea L.

Žiedinis kopūstas

2010 3 11, TP 45/2

Brassica oleracea L.

Brokolinis kopūstas

2007 3 21, TP 151/2

Brassica oleracea L.

Briuselinis kopūstas

2005 12 1, TP 54/2

Brassica oleracea L.

Kaliaropė

2004 3 25, TP 65/1

Brassica oleracea L.

Savojinis kopūstas, baltasis gūžinis kopūstas ir raudonasis gūžinis kopūstas

2011 2 16, TP 48/3

Brassica rapa L.

Kininis kopūstas

2008 3 13, TP 105/1

Capsicum annuum L.

Vienametė paprika

2007 3 21, TP 76/2

Cichorium endivia L.

Salotinė garbanotoji trūkažolė ir salotinė plačialapė trūkažolė

2014 3 19, TP 118/3

Cichorium intybus L.

Paprastoji trūkažolė

2005 12 1, TP 172/2

Cichorium intybus L.

Salotinė trūkažolė

2004 3 25, TP 173/1

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Tikrasis arbūzas

2014 3 19, TP 142/2

Cucumis melo L.

Sėjamasis melionas

2007 3 21, TP 104/2

Cucumis sativus L.

Paprastasis agurkas

2008 3 13, TP 61/2

Cucurbita maxima Duchesne

Didysis moliūgas

2015 3 11, TP 155/1

Cucurbita pepo L.

Paprastasis agurotis

2014 3 19, TP 119/1 red.

Cynara cardunculus L.

Dygusis artišokas

2013 2 27, TP 184/2

Daucus carota L.

Paprastoji morka ir pašarinė morka

2008 3 13, TP 49/3

Foeniculum vulgare Mill.

Paprastasis pankolis

2004 3 25, TP 183/1

Lactuca sativa L.

Sėjamoji salota

2011 2 16, TP 13/5

Solanum lycopersicum L.

Valgomasis pomidoras

2013 2 27, TP 44/4 red.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Sėjamoji petražolė

2007 3 21, TP 136/1

Phaseolus coccineus L.

Raudonžiedė pupelė

2007 3 21, TP 9/1

Phaseolus vulgaris L.

Žemaūgė daržinė pupelė ir vijoklinė daržinė pupelė

2013 2 27, TP 12/4

Pisum sativum L. (partim)

Raukšlėtasis žirnis, gliaudomasis žirnis ir cukrinis žirnis

2015 3 11, TP 7/2 red.

Raphanus sativus L.

Valgomasis ridikas

2015 3 11, TP 64/2 red.

Scorzonera hispanica L.

Valgomoji gelteklė

2015 3 11, TP 116/1

Solanum melongena L.

Paprastasis baklažanas

2008 3 13, TP 117/1

Spinacia oleracea L.

Daržinis špinatas

2013 2 27, TP 55/5

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Salotinė sultenė

2007 3 21, TP 75/2

Vicia faba L. (partim)

Paprastoji pupa

2004 3 25, TP Broadbean/1

Zea mays L. (partim)

Paprastasis kukurūzas

2010 3 11, TP 2/3

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Pomidoro poskiepiai

2014 3 19, TP 294/1

Šių protokolų tekstus galima rasti BAVT svetainėje (www.cpvo.europa.eu).

II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų rūšių, turinčių atitikti TNAVAS bandymų gaires, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrasis pavadinimas

TNAVAS gairės

Brassica rapa L.

Paprastoji ropė

2001 4 4, TG/37/10

Cichorium intybus L.

Paprastoji trūkažolė

1996 10 18, TG/154/3

Rheum rhabarbarum L.

Daržovinis rabarbaras

1999 3 24, TG/62/6

Šių gairių tekstus galima rasti TNAVAS svetainėje (www.upov.int).