11.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/13


KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2015/1127

2015 m. liepos 10 d.

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (1), ypač į jos 38 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/98/EB II priede pateikiamas nebaigtinis naudojimo operacijų sąrašas;

(2)

Direktyvos 2008/98/EB II priede R1 operacija taikoma atliekoms, kurios naudojamos kaip kuras arba energijai gauti kitais būdais. Įrenginiams, skirtiems komunalinėms kietosioms atliekoms perdirbti, ji taikoma tik jei jų energinio naudingumo koeficientas atitinka slenkstį, nustatytą naudojant Direktyvos 2008/98/EB II priede pateiktą energinio naudingumo apskaičiavimo formulę (R1 formulę);

(3)

remiantis techniniais įrodymais nustatyta, kad nuo vietos klimato sąlygų Sąjungoje priklauso, kiek energijos galima techniškai sunaudoti arba pagaminti kaip elektros, šildymo, aušinimo ar apdirbimo garo energiją kietosioms komunalinėms atliekoms perdirbti skirtuose deginimo įrenginiuose;

(4)

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro ataskaitoje teigiama, kad, siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas Sąjungoje, tikslinga deginimo įrenginiams kompensuoti vietos klimato sąlygų poveikį į R1 formulę įvedant klimato pataisos koeficientą (KPK). Toks koeficientas turėtų būti grindžiamas atliekų deginimo sektoriaus geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniu dokumentu;

(5)

taikant KPK, kai kurie atliekas šalinantys deginimo įrenginiai atitiktų R1 formulės slenkstį ir automatiškai taptų atliekas naudojančiais deginimo įrenginiais. Vis dėlto toks pataisos koeficientas turėtų būti taikomas kaip paskata deginimo įrenginiams pasiekti didelį energijos gamybos iš atliekų našumą – tai atitinka Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus tikslus ir atliekų hierarchiją;

(6)

R1 formulei taikomas KPK turėtų būti pagrįstas deginimo įrenginio geografinės vietovės klimato sąlygomis;

(7)

todėl Direktyva 2008/98/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/98/EB II priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. liepos 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.


PRIEDAS

Direktyvos 2008/98/EB II priedo išnašoje (*) įterpiamas šis tekstas:

„Pagal formulę gauta energetinio naudingumo koeficiento vertė padauginama iš klimato pataisos koeficiento (KPK), kaip nurodyta toliau:

1.

Veikiančių įrenginių, kurių leidimas pagal taikomus Sąjungos teisės aktus išduotas prieš 2015 m. rugsėjo 1 d., KPK:

KPK = 1, jei ŠDL >= 3 350

KPK = 1,25, jei ŠDL <= 2 150

KPK = – (0,25/1 200) × ŠDL + 1,698, kai 2 150 < ŠDL < 3 350

2.

Įrenginių, kurių leidimas išduotas po 2015 m. rugpjūčio 31 d., KPK ir 1 dalyje nurodytų įrenginių KPK, taikomas po 2029 m. gruodžio 31 d.:

KPK = 1, jei ŠDL >= 3 350

KPK = 1,12, jei ŠDL <= 2 150

KPK = – (0,12/1 200) × ŠDL + 1,335, kai 2 150 < ŠDL < 3 350

(Gauta KPK vertė suapvalinama iki tūkstantųjų).

Šildymo dienolaipsnių (ŠDL) vertė – nepertraukiamo iki KPK skaičiavimo metų praėjusių 20 metų laikotarpio deginimo įrenginio geografinės vietovės metinių ŠDL verčių vidurkis. ŠDL vertė turėtų būti apskaičiuojama pagal šį Eurostato nustatytą metodą: ŠDL yra lygi (18 °C – Tvid) × d, jei Tvid yra mažesnė arba lygi 15 °C (šildymo slenkstis) ir lygi 0, jei Tvid yra didesnė kaip 15 °C; Tvid – vidutinė (Tmin + Tmax/2)) lauko oro temperatūra per d dienų laikotarpį. Skaičiuojamas kiekvienos dienos rezultatas (d = 1), sumuojant kalendorinio mėnesio rezultatus ir galiausiai metų.“