22.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2434

2015 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/237/ES dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams, taikymo tam tikriems Indijos kilmės vaisiams ir daržovėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9178)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/237/ES (2) uždrausta importuoti iš Indijos Colocasia Shott. augalus, išskyrus sėklas ir šaknis, ir Momordica L., Solanum melongena L. ir Trichosanthes L. augalus, išskyrus sėklas, be to, Įgyvendinimo sprendimu 2014/237/ES reikalaujama, kad importuojant Mangifera L. augalus, išskyrus sėklas, Indijos valdžios institucijos imtųsi reikiamų priemonių užtikrinti, kad siuntos nebūtų užkrėstos kenksmingaisiais organizmais;

(2)

Įgyvendinimo sprendimas 2014/237/ES taikomas ribotą laikotarpį. Atsižvelgdama į sulaikytų labai įvairių Indijos kilmės augalų ir augalinių produktų, kuriuose aptikta kenksmingųjų organizmų, kiekį, Komisija padarė išvadą, kad Indijos fitosanitarinio sertifikavimo sistema turi būti dar labiau patobulinta. Todėl tikslinga pratęsti Įgyvendinimo sprendimo 2014/237/ES galiojimą iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/237/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/237/ES 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šis sprendimas nustoja galioti 2016 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/237/ES dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams, taikymo tam tikriems Indijos kilmės vaisiams ir daržovėms (OL L 125, 2014 4 26, p. 93).