22.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2433

2015 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9168)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės priede nurodytose valstybėse narėse arba jų teritorijose (toliau – susijusios valstybės narės). Tos priemonės – tai draudimas išvežti gyvas kiaules, kuilių spermą, kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, kiaulieną, kiaulienos pusgaminius, kiaulienos produktus ir bet kokius kitus produktus, kuriuose yra kiaulienos, taip pat šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš tam tikrų priede išvardytų susijusių valstybių narių teritorijų (toliau – prekės). Tame priede nustatytos ir išvardytos tos teritorijos, atsižvelgiant į rizikos lygį ir į epidemiologinę padėtį susijusiose valstybėse narėse;

(2)

siekiant pritaikyti gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, nustatytas Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, prie epidemiologinės padėties raidos įvairiose susijusių valstybių narių teritorijose ir atsižvelgti į skirtingus rizikos lygius priklausomai nuo prekių rūšies, yra tikslinga numatyti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas tam tikrų rūšių prekėms iš teritorijų, išvardytų skirtingose minėto įgyvendinimo sprendimo priedo dalyse. Šios nukrypti leidžiančios nuostatos taip pat turėtų būti suderintos su importo keliamos rizikos mažinimo priemonėmis, susijusiomis su afrikiniu kiaulių maru ir nurodytomis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse (5). Tame įgyvendinimo sprendime pagal šias nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu jos būtų suteiktos, turėtų būti nustatytos ir taikytinos papildomos apsaugos priemonės ir gyvūnų sveikatos reikalavimai;

(3)

draudimas išvežti gyvas kiaules iš teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje, yra ypač griežtas, todėl gali kilti logistikos ir gyvūnų gerovės problemų, jei kiaules skersti atitinkamose teritorijose nėra įmanoma, visų pirma nesant tinkamų skerdyklų arba dėl ribotų skerdimo pajėgumų to priedo III dalyje išvardytose teritorijose, toje pačioje valstybėje narėje arba kitos valstybės narės, nurodytos priede, teritorijoje;

(4)

gyvų kiaulių vežimas neatidėliotinai skersti kelia mažiau rizikos nei kitokie jų gabenimo būdai, su sąlyga, kad taikomos nustatytos rizikos mažinimo priemonės. Todėl yra tikslinga nustatyti, kad susiklosčius 3 konstatuojamojoje dalyje aprašytoms aplinkybėms susijusios valstybės narės galėtų išimties tvarka taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl gyvų kiaulių išvežimo iš priedo III dalyje išvardytų teritorijų neatidėliotinai skersti į skerdyklą už tos teritorijos ribų toje pačioje valstybėje narėje arba kitos priede nurodytos valstybės teritorijoje, su sąlyga, kad bus laikomasi rizikos mažinimo priemonių ir nekils pavojaus ligos kontrolei;

(5)

afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos požiūriu skirtingų iš kiaulių gautų prekių gabenimas kelia skirtingo lygio riziką. Paprastai kuilių spermos vežimas iš teritorijų, kuriose taikomi ribojimai, kelia didelę riziką poveikio ir pasekmių atžvilgiu. Tačiau taikant papildomas rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, tyrimų ir padidinto biologinio saugumo, galima leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl spermos, surinktos iš teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse. Todėl to įgyvendinimo sprendimo 9 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

nukrypti leidžiančios nuostatos dėl tam tikrų gyvų kiaulių išvežimo iš teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse, į kitas kitos valstybės narės, kurios statusas ligos atžvilgiu yra panašus, teritorijas, išvardytas to priedo II arba III dalyse, yra pagrįstos, jeigu taikomos konkrečios rizikos mažinimo priemonės. Šių naujų priemonių lankstumas yra svarbus siekiant užtikrinti tinkamą priemonių įgyvendinimą vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu. Šiuo tikslu reikia nustatyti saugią nukreipimo tvarką, visiškai kontroliuojamą tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingų institucijų. Todėl to įgyvendinimo sprendimo 3 ir 4 straipsniai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

nukreipimo tvarka turėtų būti įgyvendinama kaip papildoma rizikos mažinimo priemonė siekiant izoliuoti gyvūnus iš teritorijų, kuriose yra didesnė su afrikiniu kiaulių maru susijusi rizika. Todėl būtina patikslinti ir nurodyti gyvų kiaulių išsiuntimo, gabenimo tranzitu ir pristatymo procedūras;

(8)

nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, dėl gyvų kiaulių ir jų spermos pervežimo tarp teritorijų, kuriose yra palyginama afrikinio kiaulių maro rizika, turėtų būti taikomos tik tuomet, kai yra patvirtintos tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingų institucijų iki tokio perkėlimo;

(9)

Tarybos direktyvoje 64/432/EEB (6) nustatyta, kad prie vežamų gyvūnų turi būti pridedami jų sveikatos sertifikatai. Kai gyvoms kiaulėms, skirtoms Sąjungos vidaus prekybai, taikomos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo draudimo išvežti gyvas kiaules iš Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede išvardytų teritorijų, tuose sveikatos sertifikatuose turėtų būti pateikta nuoroda į tą įgyvendinimo sprendimą siekiant užtikrinti, kad atitinkamuose sertifikatuose būtų pateikta tinkama ir tiksli informacija apie sveikatą;

(10)

nustatant gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, nustatytų Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, taikymo laikotarpį turėtų būti atsižvelgiama į afrikinio kiaulių maro epidemiologiją ir sąlygas, reikalingas siekiant atgauti neužkrėstos afrikiniu kiaulių maru teritorijos statusą pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksą. Todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

(11)

keli afrikinio kiaulių maro atvejai šernų populiacijoje Estijoje ir Latvijoje yra nustatyti teritorijose, išvardytose Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse. Šie atvejai yra nustatyti arti teritorijų, išvardytų to priedo I dalyje;

(12)

daugumoje Šiaurės Lenkijos teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje, niekada nebuvo pranešta apie afrikinio kiaulių maro atvejus;

(13)

su afrikiniu kiaulių maru susijusios dabartinės epidemiologinės padėties raida Sąjungoje turėtų būti aptarta gyvūnų sveikatos padėties keliamos rizikos dėl šios ligos Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje vertinime. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos teritorijų, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I ir II dalyse nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į tose trijose valstybėse narėse dėl šios ligos susiklosčiusią dabartinę gyvūnų sveikatos padėtį;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypdamos nuo 2 straipsnio a punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules iš ūkio, esančio priedo II dalyje išvardytose teritorijose, į kitas tos pačios valstybės narės teritorijos dalis arba į kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II ar III dalyje, su sąlyga, kad:“;

b)

papildomai įrašoma ši 4 dalis:

„4.

Gyvoms kiaulėms, vežamoms į kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II arba III dalyje, taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

kiaulės atitinka visas kitas atitinkamas gyvūnų sveikatos garantijas, pagrįstas teigiamu priemonių nuo afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos vertinimu, reikalaujamas kilmės vietos valstybės narės kompetentingos institucijos ir patvirtintas tranzito vietos valstybės narės kompetentingos institucijos ir paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš pervežant tokius gyvūnus;

b)

kilmės valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie a punkte nurodytas gyvūnų sveikatos garantijas ir kompetentingų institucijų patvirtinimą;

c)

kontroliuojant kilmės, tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingoms institucijoms nustatoma nukreipimo tvarka pagal 16a straipsnį, siekiant užtikrinti, kad gyvūnai, pervežti laikantis a punkte nustatytų papildomų reikalavimų, būtų pervežami saugiai ir nebūtų toliau vežami į kitą valstybę narę;

d)

gyvų kiaulių, kurios atitinka papildomus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus, sveikatos sertifikate, nurodytame Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 1 dalyje, įrašoma tokia papildoma formuluotė:

„Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3 straipsnio reikalavimus.““;

2)

įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti gyvas kiaules iš priedo III dalyje išvardytų teritorijų

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio a punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules iš teritorijų, išvardytų priedo III dalyje, į kitas tos pačios valstybės narės teritorijos dalis, išvardytas priedo II dalyje, arba į kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II ar III dalyje, su sąlyga, kad:

1)

kiaulės yra iš ūkio, kuriame yra užtikrintas atitinkamas kompetentingos institucijos patvirtintas biologinio saugumo lygis, ūkis yra prižiūrimas kompetentingos institucijos, o kiaulės atitinka 3 straipsnio 1 punkte ir 2 arba 3 punkte nustatytus reikalavimus;

2)

kiaulės yra mažiausiai trijų kilometrų spindulio teritorijos, kurioje visi ūkiuose esantys gyvūnai atitinka 3 straipsnio 1 punkte ir 2 arba 3 punkte nustatytus reikalavimus, centre;

3)

išsiuntimo ūkio kompetentinga institucija turi laiku informuoti paskirties ūkio kompetentingą instituciją apie ketinimą išvežti kiaules, o kompetentinga paskirties ūkio institucija turi pranešti kompetentingai išsiuntimo ūkio institucijai apie kiaulių atvežimą;

4)

kiaulės priedo III dalyje neišvardytose teritorijose ar per tas teritorijas turi būti vežamos iš anksto numatytais vežimo maršrutais, o kiaulėms pervežti naudojamos transporto priemonės turi būti išvalytos, o prireikus kuo greičiau po iškrovimo turi būti atlikta jų dezinsekcija ir dezinfekcija;

5)

gyvoms kiaulėms, išsiųstoms į kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II arba III dalyse, taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

kiaulės atitinka visas kitas atitinkamas gyvūnų sveikatos garantijas, pagrįstas teigiamu priemonių nuo afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos vertinimu, reikalaujamas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos ir patvirtintas tranzito vietos valstybės narės kompetentingos institucijos ir paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš pervežant tokius gyvūnus;

b)

kilmės vietos valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie a punkte nurodytas gyvūnų sveikatos garantijas ir kompetentingų institucijų patvirtinimą ir sudaro leidžiamų ūkių, atitinkančių gyvūnų sveikatos garantijas, sąrašą;

c)

kontroliuojant kilmės, tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingoms institucijoms nustatoma nukreipimo tvarka pagal 16a straipsnį, siekiant užtikrinti, kad gyvūnai, pervežti laikantis a punkte nustatytų papildomų reikalavimų, būtų pervežami saugiai ir nebūtų toliau vežami į kitą valstybę narę;

d)

gyvų kiaulių, atitinkančių visus šio straipsnio reikalavimus, atitinkamame sveikatos sertifikate, nurodytame Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 1 dalyje, įrašoma tokia papildoma formuluotė:

„Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3a straipsnio reikalavimus.““;

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypdamos nuo draudimų, nurodytų 2 straipsnio a ir c punktuose, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules neatidėliotinai skersti iš priedo III dalyje išvardytų teritorijų į kitas tos pačios valstybės narės teritorijas arba kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II ar III dalyje, jei yra logistikos apribojimų, susijusių su priedo III dalyje išvardytose teritorijose esančių skerdyklų, patvirtintų kompetentingos institucijos pagal 12 straipsnį, skerdimo pajėgumais, su sąlyga, kad:“;

b)

papildomai įrašoma ši 10 dalis:

„10.

Gyvoms kiaulėms, išsiųstoms į kitos valstybės narės teritorijas, išvardytas priedo II arba III dalyse, taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

kiaulės atitinka visas kitas atitinkamas gyvūnų sveikatos garantijas, pagrįstas teigiamu priemonių nuo afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos vertinimu, reikalaujamas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos ir patvirtintas tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos ir paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš pervežant tokius gyvūnus;

b)

kilmės vietos valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie a punkte nurodytus gyvūnų sveikatos garantijas ir kompetentingų institucijų patvirtinimą ir sudaro leidžiamų ūkių, atitinkančių gyvūnų sveikatos garantijas, sąrašą;

c)

kontroliuojant kilmės, tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingoms institucijoms nustatoma nukreipimo tvarka pagal 16a straipsnį, siekiant užtikrinti, kad gyvūnai, pervežti laikantis a punkte nustatytų papildomų reikalavimų, būtų pervežami saugiai ir nebūtų toliau vežami į kitą valstybę narę;

d)

gyvų kiaulių, kurios atitinka šio straipsnio reikalavimus, sveikatos sertifikate, nurodytame Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 1 dalyje, įrašoma tokia papildoma formuluotė:

„Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 4 straipsnio reikalavimus.““;

4)

8 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Nepažeidžiant 3, 3a ir 4 straipsnių, susijusios valstybės narės užtikrina, kad iš jų teritorijos gyvos kiaulės nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, išskyrus tuos atvejus, kai gyvos kiaulės yra iš:“;

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Draudimas išsiųsti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis kuilių spermos ir kiaušialąsčių bei embrionų, surinktų iš kiaulių priede išvardytose teritorijose, siuntas

1.   Susijusi valstybė narė užtikrina, kad toliau išvardytų prekių siuntos iš jos teritorijos nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis:

a)

kuilių spermos, išskyrus atvejus, kai sperma yra surinkta iš kuilių donorų, kurie laikyti patvirtintame pagal Tarybos direktyvos 90/429/EEB (7) 3 straipsnio a punktą spermos surinkimo centre, esančiame už šio sprendimo priedo II, III ir IV dalyse išvardytų teritorijų ribų;

b)

kiaulių kiaušialąsčių ir embrionų, išskyrus atvejus, kai kiaušialąstės ir embrionai yra kiaulių patelių donorių, laikytų ūkiuose, atitinkančiuose 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir esančiuose už teritorijų, išvardytų priedo II, III ir IV dalyse, ribų, o embrionai yra in vivo dirbtinio apsėklinimo būdu gauti embrionai arba in vitro būdu apvaisinant sperma, atitinkančia sąlygas, nustatytas šios dalies a punkte, gauti embrionai.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 straipsnio b punkte numatytų draudimų, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti kuilių spermos siuntas, jei sperma buvo surinkta iš kuilių donorų, laikytų spermos surinkimo centre, patvirtintame pagal Direktyvos 90/429/EEB 3 straipsnio a punktą, taikančiame visas biologinio saugumo taisykles, susijusias su afrikiniu kiaulių maru, ir esančiame tos pačios valstybės narės arba kitos valstybės narės teritorijose, išvardytose šio sprendimo priedo II arba III dalyse, su sąlyga, kad:

a)

kuilių spermos siuntos atitinka visas kitas atitinkamas gyvūnų sveikatos garantijas, pagrįstas teigiamu priemonių nuo afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos vertinimu, reikalaujamas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos ir patvirtintas paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš išvežant tokias spermos siuntas;

b)

kilmės valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie a punkte nurodytas gyvūnų sveikatos garantijas;

c)

kuiliai donorai atitinka 3 straipsnio 1 punkte ir 2 arba 3 punkte nustatytus reikalavimus;

d)

penkių dienų iki spermos, kuri turi būti siunčiama, surinkimo datos laikotarpiu kuiliai donorai buvo ištirti atliekant viruso sukėlėjo nustatymo tyrimą ir gauti neigiami rezultatai, o tyrimo rezultatų kopija pridėta prie gyvūnų sveikatos sertifikato, pridedamo prie siuntos;

e)

toks papildomas patvirtinimas (papildomai) įrašomas atitinkamuose gyvūnų sveikatos sertifikatuose, nurodytuose Direktyvos 90/429/EEB 6 straipsnio 1 dalyje:

„Kuilių sperma atitinka 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES, 9 straipsnio reikalavimus.“

(7)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62).“;"

6)

įterpiamas šis 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Nukreipimo tvarka

Kompetentinga institucija užtikrina, kad nukreipimo tvarka atitiktų šiuos reikalavimus:

1)

kiekvienas sunkvežimis ir kitos transporto priemonės, kurie naudojami kiaulėms pervežti:

a)

yra atskirai užregistruoti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, siekiant vežti gyvas kiaules taikant nukreipimo tvarką;

b)

oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo užplombuoti pakrovus; sulaužyti plombą ir ją pakeisti nauja gali tik oficialus kompetentingos institucijos pareigūnas; apie kiekvieną pakrovimą arba plombų pakeitimą pranešama kompetentingai institucijai;

2)

vežimas vyksta:

a)

tiesiai į vietą, nesustojant;

b)

kompetentingos institucijos leistu maršrutu;

3)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, atsakingas už paskirties ūkį, turi kiekvieną kartą patvirtinti kompetentingai institucijai, kad siunta pristatyta;

4)

iškrovus gyvas kiaules, sunkvežimis ar kita transporto priemonė ir bet kuri kita įranga, naudota toms kiaulėms pervežti, yra išvaloma ir dezinfekuojama uždarytoje paskirties vietos zonoje prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui. Taikomas Direktyvos 2002/60/EB 12 straipsnio a punktas;

5)

prieš pirmą išsiuntimą iš priedo III dalyje nurodytų teritorijų kompetentinga institucija su atitinkamomis institucijomis užtikrina, kad būtų patvirtinta būtina tvarka, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/60/EB VI priedo c punkte, kad tais atvejais, kai pervežant įvyksta avarija, didelis sunkvežimio ar kitos transporto priemonės gedimas ar vežėjas sukčiauja, būtų taikomas avarijos likvidavimo priemonių planas, nebūtų pažeidžiama pavaldumo tvarka ir visapusiškai bendradarbiautų tarnybos. Sunkvežimių vežėjai kompetentingai institucijai nedelsdami praneša apie avariją arba sunkvežimio ar kitos transporto priemonės gedimą.“;

7)

21 straipsnyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“;

8)

priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksas (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos teritorijos:

Keilos miestas,

Kundos miestas,

Loksos miestas,

Mardu miestas,

Mustvės miestas,

Pernu miestas,

Sauės miestas,

Talino miestas,

Lanema,

Kusalu savivaldybės dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 1 (E20),

Arės savivaldybė,

Audru savivaldybė,

Halingos savivaldybė,

Haljalos savivaldybė,

Harku savivaldybė

Joelehtmės savivaldybė,

Keilos savivaldybė,

Kernu savivaldybė,

Kilio savivaldybė,

Kungos savivaldybė,

Lavasario savivaldybė,

Nisio savivaldybė,

Padisės savivaldybė,

Paikusės savialdybė,

Rasiku savivaldybė,

Rajės savivaldybė,

Regaverės savivaldybė,

Saku savivaldybė,

Sauės savivaldybė,

Saugos savivaldybė,

Sindžio savivaldybė,

Semeru savivaldybė,

Totsio savivaldybė,

Torio savivaldybė,

Testamos savivaldybė,

Varblos savivaldybė,

Vasalemos savivaldybė,

Vihulos savivaldybė,

Vimsio savivaldybė,

Viru-Nigulos savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Salacgryvos savivaldybė: Ainažių ir Salacgryvos valsčiai,

Adažių savivaldybė,

Amatos savivaldybė,

Carnikavos savivaldybė,

Garkalnės savivaldybė,

Ikškilės savivaldybė,

Inčukalnio savivaldybė,

Jaunjelgavos savivaldybė,

Ķegumo savivaldybė,

Lygatnės savivaldybė,

Malpilio savivaldybė,

Neretos savivaldybė,

Ruopažių savivaldybė,

Salos savivaldybė,

Siguldos savivaldybė,

Vecumniekų savivaldybė,

Viesytės savivaldybė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Novinkos, Pliaskos, Štabino ir Barglavo valsčiai,

Bialystoko apskritis: Choroščiaus, Juchnoviec Košcielno, Suražiaus, Turošno Košcielnos, Tykocino, Lapių, Pošvientnės, Zavadų, Dobžinevo Dužės valsčiai ir dalis Zabluduvo valsčiaus (pietvakarių dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

Hainuvkos apskritis: Čyžų valsčius, Hainuvkos savivaldybė ir Hainuvkos miestas, Dubičių Cerkovnos, Kleščielių ir Čeremchos savivaldybės,

Semiatyčės apskritis: Grodzisko, Dziadkovicės ir Mileičycės valsčiai,

Mazovijos Vysokio apskritis: Kobylino-Božymos, Kuleše Košcelnės, Sokolų, Mazovijos Vysokio valsčiai ir Mazovijos Vysokio miestas, Naujųjų Pekutų, Šepetovo, Kliukovo ir Cechanoveco valsčiai,

Seinų apskritis,

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų valsčiai,

Zambrovo apskritis: Rutkų savivaldybė,

Sokolų apskritis: Suchovolios ir Korycino valsčiai,

Bielsko apskritis,

Bialystoko miestas-apskritis,

Suvalkų miestas-apskritis,

Monkų apskritis.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos teritorijos:

Kalastės miestas,

Rakverės miestas,

Tartu miestas,

Vendros miestas,

Viljandžio miestas,

Rytų Viruma,

Pelvama,

Raplama,

Kusalu savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo kelio Nr. 1 (E20),

Palamusės savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Persčio savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre-Janio savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Tabiverės savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tamsalu savivaldybės dalis, esanti į šiaurės rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per vakarinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę Vyratsio savivaldybės ribą,

Abjos savivaldybė,

Aigvido savivaldybė,

Alatskivio savivaldybė,

Anijos savivaldybė,

Hedemėstės savivaldybė,

Haslavos savivaldybė,

Halistės savivaldybė,

Kadrinos savivaldybė,

Kambjos savivaldybė,

Karksi savivaldybė,

Kasepės savivaldybė,

Kepu savivaldybė,

Kose savivaldybė,

Keujės savivaldybė,

Lakverės savivaldybė,

Lūnjos savivaldybė,

Meksos savivaldybė,

Mėksio savivaldybė,

Palos savivaldybė,

Peipsierės savivaldybė,

Pyrisarės savivaldybė,

Rakverės savivaldybė,

Sardės savivaldybė,

Sarės savivaldybė,

Surju savivaldybė,

Tahkuranos savivaldybė,

Tapos savivaldybė,

Vendros savivaldybė,

Varos savivaldybė,

Vinio savivaldybė,

Venu savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Krimuldos savivaldybė,

Limbažių savivaldybė: Skultės, Vidridžių, Limbažių ir Umurgos valsčiai,

Ogrės savivaldybė: Krapės, Keipenės, Lauberės, Madlienos, Mazozolų, Mengelės ir Taurupės valsčiai,

Priekulių savivaldybė,

Salacgryvos savivaldybė: Liepupės valsčius,

Aizkrauklės savivaldybė,

Aknystos savivaldybė,

Alūksnės savivaldybė,

Apės savivaldybė,

Baltinavos savivaldybė,

Balvų savivaldybė,

Cėsių savivaldybė,

Cesvainės savivaldybė,

Ergļių savivaldybė,

Gulbenės savivaldybė,

Alūkstos savivaldybė,

Jaunpiebalgos savivaldybė,

Jekabpilio savivaldybė,

Kuocėnų savivaldybė,

Kuoknesės savivaldybė,

Krustpilio savivaldybė,

Lielvardės savivaldybė,

Lyvanų savivaldybė,

Lubanos savivaldybė,

Madonos savivaldybė,

Pargaujos savivaldybė,

Pliavinių savivaldybė,

Raunos savivaldybė,

Rugajų savivaldybė,

Saulkrastų savivaldybė,

Sėjos savivaldybė,

Skryverių savivaldybė,

Smiltenės savivaldybė,

Varaklianų savivaldybė,

Vecpiebalgos savivaldybė,

Viliakos savivaldybė,

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio ir Troškūnų seniūnijos ir Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos, Naujokų kaimai,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. A1,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ir Velžio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Bialystoko apskritis: Balstogės Čiarnos, Suprašlio, Vasilkovo valsčiai ir dalis Zabluduvo valsčiaus (šiaurės rytų dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

Sokulkos apskritis: Balstogės Dambruvos, Januvo, Novy Dvuro ir Sidros valsčiai,

Augustavo apskritis: Lipsko valsčius,

Hainuvkos apskritis: Narevo, Narevkos ir Bialovežos valsčiai.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos teritorijos:

Elvos miestas,

Jegevos miestas,

Peltsamos miestas,

Vehmos miestas,

Jėrvama,

Valgama,

Veruma,

Palamusės savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Persčio savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre-Janio savivaldybės dalis, esanti į rytus nuo kelio Nr. 49,

Tabiverės savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tamsalu savivaldybės dalis, esanti į pietvakarius nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per vakarinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę Vyratsio savivaldybės ribą,

Jegevos savivaldybė,

Kolga Janio savivaldybė,

Kongutos savivaldybė,

Keo savivaldybė,

Laevos savivaldybė,

Neo savivaldybė,

Paistu savivaldybė,

Pajusio savivaldybė,

Peltsamos savivaldybė,

Puhjos savivaldybė

Pūrmanio savivaldybė,

Rakės savivaldybė,

Ranu savivaldybė,

Rengu savivaldybė,

Sarepėdžio savivaldybė,

Tehtverės savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Tormos savivaldybė,

Ilenurmės savivaldybė,

Veike-Marjos savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos teritorijos:

Limbažių savivaldybė: Vilkenės, Palės ir Katvarų valsčiai,

Salacgryvos savivaldybė: Ainažių ir Salacgryvos valsčiai,

Agluonos savivaldybė,

Aluojos savivaldybė,

Beverynos savivaldybė,

Burtniekų savivaldybė,

Ciblos savivaldybė,

Dagdos savivaldybė,

Daugpilio savivaldybė,

Karsavos savivaldybė,

Kraslavos savivaldybė,

Ludzos savivaldybė,

Mazsalacos savivaldybė,

Naukšėnų savivaldybė,

Preilių savivaldybė,

Rėzeknės savivaldybė,

Riebinių savivaldybė,

Rūjienos savivaldybė,

Strenčių savivaldybė,

Valkos savivaldybė,

Varkavos savivaldybė,

Vilianų savivaldybė,

Zilupės savivaldybė,

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos teritorijos:

Anykščių rajono savivaldybė: Viešintų seniūnija ir Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 118,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Palomenės ir Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. A1,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Jonavos miesto savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos teritorijos:

Palenkės vaivadija:

Balstogės apskritis: Grudeko ir Michalovo valsčiai,

Sokulkos apskritis: Krynkų, Kuznicos, Sokulkos ir Šudzialovo valsčiai.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos teritorijos:

visos Sardinijos vietovės.“