22.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2429

2015 m. gruodžio 10 d.

kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 291 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

laiškais, kurie Komisijoje užregistruoti 2015 m. balandžio 8 d. ir 2015 m. liepos 30 d., Latvija paprašė leisti su tam tikrais pakeitimais toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių, kad būtų apribota teisė atskaityti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), taikomą išlaidoms, susijusioms su tam tikrais lengvaisiais automobiliais, kurie naudojami ne vien verslo reikmėms;

(2)

vadovaudamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2015 m. rugpjūčio 21 ir 24 d. laiškais Komisija informavo kitas valstybes nares apie Latvijos prašymą. 2015 m. rugpjūčio 24 d. laišku Komisija pranešė Latvijai turinti visą informaciją, kuri yra būtina prašymui įvertinti;

(3)

Direktyvos 2006/112/EB 168 ir 168a straipsniuose nustatyta apmokestinamojo asmens teisė atskaityti PVM, mokėtiną už jo įsigytas prekes ir paslaugas, jeigu jos naudojamos to asmens apmokestinamiesiems sandoriams. Tos direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punkte reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys apskaitytų PVM, kai įmonės turtas naudojamas ne verslo reikmėms;

(4)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2013/191/ES (2) Latvijai leista pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 1 dalį taikyti nukrypti leidžiančią priemonę, kuria iki 80 % apribojama teisė atskaityti pirkimo PVM, taikomą tam tikrų lengvųjų automobilių pirkimui, išperkamajai nuomai, įsigijimui Bendrijoje ir importui, taip pat susijusioms išlaidoms, įskaitant degalų pirkimą, kai tie lengvieji automobiliai naudojami ne vien verslo reikmėms. Tas įgyvendinimo sprendimas nustos galioti 2015 m. gruodžio 31 d.;

(5)

pagal Įgyvendinimo sprendimo 2013/191/ES 6 straipsnį Latvija taip pat pateikė ataskaitą, kurioje peržiūrėta numatyta teisės atskaityti PVM apribojimo procentinė dalis. Toje ataskaitoje nurodyta, kad remiantis surinktais statistiniais duomenimis apie komercinės veiklos vykdytojų nuosavybės ar valdymo teise turimiems lengviesiems automobiliams, kurie naudojami asmeninėms ir verslo reikmėms, taikomą specialų mokestį, atskaitos procentinė norma, lygi 80 %, turėtų būti sumažinta iki 50 %;

(6)

teisės atskaityti PVM apribojimas pagal priemonę turėtų būti taikomas PVM, kuriuo apmokestinamas tam tikrų lengvųjų automobilių pirkimas, išperkamoji nuoma, įsigijimas Bendrijoje ir importas, taip pat su tuo susijusios išlaidos, įskaitant degalų pirkimą;

(7)

priemonė turėtų būti taikoma tik lengviesiems automobiliams, kurių didžiausias leistinas svoris neviršija 3 500 kilogramų ir kuriuose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos. Bet koks lengvųjų automobilių, kurių svoris viršija 3 500 kilogramų arba kuriuose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos, naudojimas ne verslo reikmėms yra nereikšmingas dėl jų pobūdžio arba dėl veiklos, kuriai jie naudojami, rūšies. Taip pat turėtų būti pateiktas išsamus tam tikrų lengvųjų automobilių, kuriems netaikomas tas leidimas, sąrašas, grindžiamas konkrečiu tų automobilių naudojimu;

(8)

todėl Latvijai turėtų būti leidžiama ribotą laikotarpį – iki 2018 m. gruodžio 31 d. – taikyti nukrypti leidžiančią priemonę;

(9)

kai Latvija mano, kad reikia toliau pratęsti nukrypti leidžiančios priemonės taikymo laikotarpį po 2018 m., ji ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d. Komisijai turėtų pateikti ataskaitą, į kurią įtraukta taikytinos procentinės dalies peržiūra, kartu su prašymu dėl pratęsimo;

(10)

nukrypti leidžianti nuostata turės tik nedidelį poveikį bendrai mokesčių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 168 ir 168a straipsnių, Latvijai leidžiama iki 50 % apriboti teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), taikomą išlaidoms, susijusioms su lengvaisiais automobiliais, kurie naudojami ne vien verslo reikmėms.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkto, lengvojo automobilio, įtraukto į apmokestinamojo asmens veiklai skirtą turtą, naudojimo asmeninėms reikmėms Latvija nelaiko paslaugų teikimu už atlygį, kai tam automobiliui taikomas apribojimas, kurį taikyti leista pagal šio sprendimo 1 straipsnį.

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos išlaidos apima tokių automobilių pirkimą, išperkamąją nuomą, įsigijimą Bendrijoje ir importą, taip pat išlaidas, susijusias su tokių automobilių priežiūra, remontu ir degalais.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik lengviesiems automobiliams, kurių didžiausias leistinas svoris neviršija 3 500 kilogramų ir kuriuose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos.

5 straipsnis

1 ir 2 straipsniai netaikomi šių kategorijų lengviesiems automobiliams:

a)

automobiliams, kurie įsigyti perpardavimui, nuomai ar išperkamajai nuomai;

b)

automobiliams, kurie naudojami keleiviams vežti už atlygį, įskaitant taksi paslaugas;

c)

automobiliams, kurie naudojami prekėms vežti;

d)

automobiliams, kurie naudojami mokyti vairuoti;

e)

automobiliams, kurie naudojami apsaugos paslaugoms;

f)

automobiliams, kurie naudojami kaip pagalbos tarnybos transporto priemonės;

g)

automobiliams, kurie naudojami kaip automobilių pardavimo demonstracinės transporto priemonės.

6 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Jis nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

2.   Bet koks prašymas pratęsti šiame sprendime numatyto leidimo galiojimą Komisijai pateikiamas ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d. Kartu su tokiu prašymu pateikiama ataskaita, į kurią įtraukta 1 straipsnyje nustatytos procentinės dalies peržiūra.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Latvijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BAUSCH


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/191/ES, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių (OL L 113, 2013 4 25, p. 11).