19.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/10


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2400

2015 m. gruodžio 8 d.

dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies b punktu ir 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2015/860 (1), 2015 m. gegužės 27 d. buvo pasirašytas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, su sąlyga, kad tas protokolas bus sudarytas vėliau;

(2)

per derybas suderintame protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, tekste deramai perteikiamas Tarybos pateiktas derybų nurodymas, nes juo užtikrinama, kad Susitarimu būtų atsižvelgiama į naujausius tarptautinius įvykius, susijusius su automatiniais informacijos mainais, visų pirma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą bendrą visuotinį automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartą. Sąjunga, jos valstybės narės ir Šveicarijos Konfederacija aktyviai dalyvavo EBPO veikloje. Susitarimo tekstas, iš dalies pakeistas protokolu, yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi Sąjunga ir Šveicarija įgyvendina visuotinį standartą plėtodamos savo santykius;

(3)

protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1.   Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

2.   Komisija praneša Šveicarijos Konfederacijai ir valstybėms narėms apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo 1 straipsnio 1 dalies d punktą, kaip numatyta protokole, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


(1)  2015 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/860 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 136, 2015 6 3, p. 5).

(2)  Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.