5.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1985

2015 m. lapkričio 4 d.

dėl įmirkytų citrinų rūgštimi antivirusinių popierinių servetėlių, priimamas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalimi

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 28 d. Belgija paprašė Komisijos priimti sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, ar antivirusinės popierinės servetėlės, pateiktos rinkai su užrašu „sunaikina 99,9 % popierinėje servetėlėje esančių peršalimo ir gripo virusų“, yra biocidinis produktas ar apdorotas gaminys ir, jeigu servetėlės laikomos biocidiniu produktu, ar jos priskiriamos prie 1 produktų tipo (asmens higiena) ar prie 2 produktų tipo (dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui);

(2)

pagal Belgijos pateiktą informaciją, tai – trisluoksnės popierinės servetėlės, kurių vidurinysis sluoksnis įmirkytas citrinų rūgštimi. Teigiama, kad citrinų rūgštis yra visam laikui įsigėrusi į popierinės servetėlės matricą ir išlieka popierinėje servetėlėje visą jos naudojimo laiką. Panaudojus popierinę servetėlę, t. y. kai į popierinę servetėlę nusičiaudėjus, atsikosėjus ar išsišnypštus nosį sudrėksta jos vidurinis sluoksnis, teigiama, kad citrinų rūgštis nuslopina virusą popierinėje servetėlėje taip, kad virusas nebegali vėl patekti ant rankų, būti perduotas iš rankų į rankas bei ant paviršių, su kuriais lietėsi popierinė servetėlė;

(3)

popierinės servetėlės atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 2 dalies c punkte pateiktą gaminio apibrėžtį;

(4)

popierinės servetėlės atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies l punkte pateiktą apdoroto gaminio apibrėžtį, nes į jas yra sąmoningai įdėta citrinų rūgšties, siekiant nuslopinti virusus ir apriboti kryžminį užsikrėtimą šiais virusais;

(5)

virusai atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies g punkte pateiktą kenksmingojo organizmo apibrėžtį, nes jų poveikis žmonėms gali būti žalingas;

(6)

naikinti, sulaikyti, padaryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti yra biocidinė funkcija;

(7)

todėl, siekiant išsiaiškinti, ar popierinės servetėlės yra apdorotas gaminys ar biocidinis produktas, būtina nustatyti, ar popierinės servetėlės visų pirma atlieka biocidinę funkciją;

(8)

ant popierinių servetėlių pakuotės užrašyta ir jų reklaminėje medžiagoje teigiama, kad „jos sunaikina 99,9 % popierinėje servetėlėje esančių peršalimo ir gripo virusų“. Taip teigiant didesnė reikšmė ir dėmesys skiriami visų pirma biocidinei popierinės servetėlės funkcijai, o ne kitoms jos funkcijoms (pavyzdžiui, nosiai išsišnypšti). Todėl antivirusinė servetėlė atlieka visų pirma biocidinę funkciją;

(9)

kadangi 1 tipo produktai apima biocidinius produktus, skirtus odai arba galvos odai dezinfekuoti, o 2 tipo produktų paskirtis yra platesnio pobūdžio, nes tokie produktai skirti, pvz., paviršiams, medžiagoms ar orui dezinfekuoti, popierinės servetėlės paskirtis labiau atitinka pastarojo tipo produktų paskirtį;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Antivirusinės popierinės servetėlės, įmirkytos citrinų rūgštimi ir pateiktos rinkai su užrašu „sunaikina 99,9 % popierinėje servetėlėje esančių peršalimo ir gripo virusų“, laikomos biocidiniu produktu pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punktą ir priskiriamos prie 2 produktų tipo, kaip apibrėžta to reglamento V priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.