9.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 264/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1814

2015 m. spalio 6 d.

dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (3) nustatoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Sąjungoje (toliau – ES ATLPS), siekiant skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

(2)

remiantis 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, gerai veikianti, pertvarkyta ES ATLPS kartu su priemone, skirta rinkos stabilumui užtikrinti, bus pagrindinė Europos priemonė pasiekti Sąjungos tikslą – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

(3)

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl anglies dioksido rinkos veikimo;

(4)

Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“ buvo identifikuotas poreikis imtis priemonių struktūriniam pasiūlos ir paklausos disbalansui mažinti. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos poveikio vertinime nurodoma, kad tikėtina, jog toks disbalansas išliks ir jo nepavyks pakankamai sumažinti net ir linijinio koeficiento trajektoriją pritaikius prie griežtesnio toje strategijoje numatyto tikslo. Pakeitus linijinį koeficientą palaipsniui pakeičiamas visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų kiekis (ES ATLPS riba). Taigi perteklius taip pat sumažėtų tik pamažu – daugiau kaip dešimtmetį rinkoje būtų maždaug 2 milijardų arba didesnis apyvartinių taršos leidimų perteklius, todėl taikant ES ATLPS nebūtų įmanoma duoti būtino signalo investuoti siekiant ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir skatinti taikyti mažo anglies dioksido kiekio inovacijas, kuriomis būtų prisidėta prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo;

(5)

siekiant išspręsti tą problemą ir padaryti ES ATLPS atsparesnę disbalanso tarp pasiūlos ir paklausos atžvilgiu, kad ATLPS galėtų veikti tvarkingoje rinkoje, 2018 m. turėtų būti sukurtas rinkos stabilumo rezervas (toliau – rezervas), kuris pradėtų veikti nuo 2019 m. Naudojantis šiuo rezervu bus stiprinama ir sąveika su kitomis klimato bei energetikos politikos sritimis. Siekiant išlaikyti kuo didesnį nuspėjamumą, turėtų būti nustatytos aiškios apyvartinių taršos leidimų perkėlimo į rezervą ir iš jo taisyklės. Rezervas turėtų veikti skatinant koreguoti metinį aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičių. Kai įvykdomos sąlygos, iš aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus kasmet, pradedant 2019 m., turėtų būti atskaitoma ir į rezervą perkeliama 12 % apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, buvusio apyvartoje, kuris pateikiamas naujausioje Komisijos paskelbtoje informacijoje. Bet kuriais konkrečiais metais valstybėms narėms atitinkamas apyvartinių taršos leidimų skaičius turėtų būti perkeltas iš rezervo tokia pačia dalimi ir tvarka, kokia buvo taikoma juos perkeliant į rezervą, ir šis skaičius pridedamas prie aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, jei atitinkamas bendras apyvartoje esantis apyvartinių taršos leidimų skaičius yra mažesnis nei 400 milijonų;

(6)

šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės, nepagrįstai nedelsdamos po to, kai Komisijai iki konkrečių metų gegužės 15 d. paskelbia bendrą apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių, turėtų užtikrinti, kad bendros aukciono platformos ir, jei taikoma, atskirų aukciono platformų aukcionų tvarkaraščiai būtų koreguojami siekiant atsižvelgti į apyvartinius taršos leidimus, perkeltus į rezervą arba planuojamus iš jo paimti. Aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus koregavimas turėtų būti paskirstomas 12 mėnesių laikotarpiu po to, kai pakeičiamas atitinkamas aukciono tvarkaraštis. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sklandžią aukciono proceso eigą, papildoma išsami informacija apie koregavimą prireikus turėtų būti nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 1031/2010 (4);

(7)

be to, be rezervo sukūrimo, reikėtų padaryti keletą atitinkamų Direktyvos 2003/87/EB pakeitimų, siekiant užtikrinti ES ATLPS nuoseklumą ir sklandų veikimą. Visų pirma dėl Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo gali susidaryti situacija, kad kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičius gali labai šoktelėti, o tai pakenktų rinkos stabilumui. Todėl, siekiant išvengti didelių vieno prekybos laikotarpio pabaigoje ir kito prekybos laikotarpio pradžioje aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus skirtumų, kurie galėtų sutrikdyti rinką, reikėtų nustatyti, kad vieno laikotarpio pabaigoje labai padidėjus aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiui, jų dalis būtų parduodama per pirmus dvejus naujo prekybos laikotarpio metus. Siekiant toliau stiprinti Europos anglies dioksido rinkos stabilumą ir vengti dirbtinai didinti pasiūlą baigiantis prekybos laikotarpiui, kuris prasidėjo 2013 m., apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalį, ir apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams dėl to, kad taikomos tos direktyvos 10a straipsnio 19 ir 20 dalys (dėl nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų), 2020 m. turėtų būti perkelti į rezervą. Komisija turėtų peržiūrėti Direktyvos 2003/87/EB nuostatas dėl tų nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų ir prireikus pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių veiksmų;

(8)

jei, kaip planuojama, 2019 m. būtų iš naujo pateikta 300 mln., o 2020 m. – 600 mln. apyvartinių taršos leidimų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 176/2014 (5), kiltų pavojus siekiui, kuriuo sukurtas rezervas, t. y. kovoti su struktūriniais pasiūlos ir paklausos pusiausvyros sutrikimais. Taigi, užuot tuos 900 mln. apyvartinių taršos leidimų skyrus aukcionams 2019 ir 2020 m., jie turėtų būti perkelti į rezervą;

(9)

svarbu, kad taikant ES ATLPS būtų skatinamas išmetamo CO2 požiūriu veiksmingas augimas ir būtų apsaugotas Sąjungos pramonės sektorių, kuriems iš tikrųjų gresia anglies dioksido nutekėjimo pavojus, konkurencingumas. Pirmiau minėtose Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos buvo pateiktos aiškios tolesnio nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo ir nuostatų dėl anglies dioksido nutekėjimo taikymo po 2020 m. gairės. Komisija, remdamasi šiomis strateginėmis gairėmis, turėtų peržiūrėti Direktyvą 2003/87/EB, ypač jos 10a straipsnį, ir per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikti pasiūlymą dėl tos direktyvos peržiūros. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, atliekant tą peržiūrą turėtų būti apsvarstyta ir suderinta tvarka, pagal kurią Sąjungos lygmeniu būtų kompensuojamos netiesioginės išlaidos. Atliekant peržiūrą turėtų būti apsvarstyta ir tai, ar iki 2021 m. iki 50 mln. apyvartinių taršos leidimų turėtų būti panaudota esamiems ištekliams papildyti siekiant skatinti tos direktyvos 10a straipsnio 8 dalyje nurodytus ir mažo anglies dioksido kiekio pramonės inovacijų projektus, taip pat projektus visose valstybėse narėse, įskaitant nedidelės apimties projektus;

(10)

Komisija turėtų stebėti, kaip veikia rezervas, atsižvelgdama į savo metinę anglies dioksido rinkos ataskaitą. Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstytas atitinkamas poveikis konkurencingumui, visų pirma pramonės sektoriui, įskaitant BVP atžvilgiu, užimtumo ir investicijų rodiklius. Be to, per trejus metus nuo rezervo veikimo pradžios dienos, o po to periodiškai Komisija turėtų peržiūrėti rezervo veikimą atsižvelgdama į patirtį, sukauptą jį taikant. Rezervo veikimo peržiūros metu visų pirma reikėtų apsvarstyti, ar apyvartinių taršos leidimų perkėlimo į rezervą ir paėmimo iš jo taisyklės yra tinkamos pasiūlos ir paklausos struktūrinio disbalanso mažinimo tikslui pasiekti. Peržiūra turėtų apimti rinkos pusiausvyros analizę, įskaitant visus reikiamus veiksnius, darančius įtaką pasiūlai ir paklausai, taip pat analizę, ar tinkamos iš anksto apibrėžtos metinio aukcionams skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus korekcijos, kai šis skaičius neatitinka nustatyto intervalo, bei bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomo procentinio dydžio tinkamumo analizę. Kai analizėje pažymima, kad, atsižvelgiant į pasikeitusios rinkos naujoves ir peržiūros metu prieinamą naują informaciją, intervalas nebepriimtinas, Komisija turėtų nedelsdama pateikti pasiūlymą dėl to, kas galėtų būti daroma susidarius tokiai padėčiai. Atliekant peržiūrą taip pat turėtų būti išnagrinėtas rezervo poveikis augimui, darbo vietoms, Sąjungos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai. Rezervo veikimo peržiūra turėtų būti objektyvi ir ją atliekant turėtų būti atsižvelgta į būtinybę išsaugoti stabilų reglamentavimą bei užtikrinti ilgalaikį nuspėjamumą pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos;

(11)

kadangi šio sprendimo tikslų, t.y. Sąjungoje sukurti ir pradėti naudoti rinkos stabilumo rezervą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl tų tikslų masto bei poveikio jų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(12)

todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Rinkos stabilumo rezervas

1.   2018 m. sukuriamas rinkos stabilumo rezervas, o nuo 2019 m. sausio 1 d. į rezervą perkeliami apyvartiniai taršos leidimai.

2.   900 mln. apyvartinių taršos leidimų, 2014–2016 m. atskaitytų iš aukcionui skirtų apyvartinių taršos leidimų, kaip, vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalimi, nustatyta Reglamente (ES) Nr. 176/2014, neturi būti pridedama prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos ketinama skirti aukcionui 2019 ir 2020 m., bet jie turi būti perkeliami į rezervą.

3.   Apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalimi, ir apyvartiniai taršos leidimai, nepaskirstyti įrenginiams dėl to, kad taikomos tos direktyvos 10a straipsnio 19 ir 20 dalys, 2020 m. perkeliami į rezervą. Komisija peržiūri Direktyvos 2003/87/EB nuostatas dėl tų nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Bendrą kiekvienais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių Komisija paskelbia iki po to einančių metų gegužės 15 d. Bendras konkrečiais metais apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičius gaunamas iš sudėtinio apyvartinių taršos leidimų, išduotų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki tų konkrečių metų gruodžio 31 d. (įskaitant tuo laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 2 dalį išduotus apyvartinius taršos leidimus ir ES ATLPS įrenginių veiklos vykdytojų turimas teises naudoti tarptautinius kreditus), skaičiaus atėmus sudėtinį patvirtintų ES ATLPS įrenginių laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki tų pačių metų gruodžio 31 d. išmestų teršalų tonų, visų pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį panaikintų ir rezerve esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių. Neatsižvelgiama į trejų metų laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2007 m. išmestus teršalus ir jų atžvilgiu išduotus apyvartinius taršos leidimus. Apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičius pirmą kartą skelbiamas 2017 m. gegužės 15 d.

5.   Kasmet apyvartinių taršos leidimų skaičius, atitinkantis 12 % bendro apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, pateikto naujausioje šio straipsnio 4 dalyje nurodytoje paskelbtoje informacijoje, išskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės ketina pateikti aukcionui pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį skaičiaus ir per 12 mėnesių laikotarpį, kuris prasideda tų metų rugsėjo 1 d., perkeliamas į rezervą, nebent tas į rezervą perkeltinų apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų mažesnis kaip 100 milijonų. Per pirmuosius rezervo veikimo metus 8 % viso apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, pateikto naujausioje paskelbtoje informacijoje (t. y. 1 % per kiekvieną kalendorinį mėnesį), perkeliami tų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Nedarant poveikio bendram apyvartinių taršos leidimų, išskaičiuotinų pagal šią dalį, skaičiui, nustatant valstybių narių dalį tame bendrame skaičiuje, neatsižvelgiama į Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytus apyvartinius taršos leidimus iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6.   Konkrečiais metais, jei bendras apyvartoje esantis apyvartinių taršos leidimų skaičius yra mažesnis nei 400 milijonų, iš rezervo į apyvartą perkeliama ir prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės parduos aukcione pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį, pridedama 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų. Kai rezerve yra mažiau nei 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų, pagal šią dalį į apyvartą perkeliami visi jame esantys apyvartiniai taršos leidimai.

7.   Jei konkrečiais metais šio straipsnio 6 dalis netaikytina ir priimamos priemonės pagal Direktyvos 2003/87/EB 29a straipsnį, iš rezervo į apyvartą perkeliama ir prie apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės parduos aukcione pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį, pridedama 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų. Kai rezerve yra mažiau nei 100 milijonų apyvartinių taršos leidimų, pagal šią dalį į apyvartą perkeliami visi jame esantys apyvartiniai taršos leidimai.

8.   Kai, paskelbus visą apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių, imamasi veiksmų pagal 5, 6 ar 7 dalį, aukcionų tvarkaraščiuose atsižvelgiama į apyvartinius taršos leidimus, kurie yra perkelti į rezervą arba turi būti iš jo paimami. Apyvartiniai taršos leidimai perkeliami į rezervą ar iš jo paimami per 12 mėnesių laikotarpį. Kai apyvartiniai taršos leidimai paimami vadovaujantis 6 ar 7 dalimi – nesvarbu, kokiu laikotarpiu tie apyvartiniai taršos leidimai išimami – tai daroma atsižvelgiant į valstybių narių dalį, kuri buvo taikoma leidimų perkėlimo į rezervą metu, taip pat vadovaujantis tvarka, kuria apyvartiniai taršos leidimai buvo perkelti į rezervą.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai

Direktyva 2003/87/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nuo 2019 m. valstybės narės aukcionuose parduoda visus apyvartinius taršos leidimus, išskyrus tuos, kurie skiriami nemokamai pagal 10a ir 10c straipsnius ir kurie perkeliami į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/1814 (6).

(6)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).“;"

b)

po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.   Kai apyvartinių taršos leidimų skaičius, kurį valstybės narės turi parduoti aukcionuose paskutiniais kiekvieno iš šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikotarpių metais, daugiau kaip 30 % viršija numatomą dvejų pirmųjų kito laikotarpio metų vidutinį aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių prieš Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 dalies taikymo pradžią, du trečdaliai tų skaičių skirtumo atimama iš paskutinių laikotarpio metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus ir lygiomis dalimis pridedama prie kito laikotarpio dvejų pirmųjų metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.“

2)

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės išduoda apyvartinius taršos leidimus asmenims einamajam laikotarpiui, pakeičiančius visus jų turimus apyvartinius taršos leidimus, kurie yra panaikinami pagal pirmą pastraipą. Lygiai taip pat rinkos stabilumo rezerve laikomi nebegaliojantys apyvartiniai taršos leidimai pakeičiami einamuoju laikotarpiu galiojančiais apyvartiniais taršos leidimais.“

3 straipsnis

Peržiūra

Komisija stebi, kaip veikia rezervas, remdamasi ataskaita, numatyta Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalyje. Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstytas atitinkamas poveikis konkurencingumui, visų pirma pramonės sektoriui, įskaitant BVP atžvilgiu, užimtumo ir investicijų rodiklius. Per trejus metus nuo rinkos stabilumo rezervo veikimo dienos, o po to kas penkerius metus Komisija, remdamasi tinkamo Europos anglies dioksido rinkos veikimo analize, peržiūri rezervą ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant kiekvieną peržiūrą visų pirma apsvarstomas procentinis dydis, pagal kurį nustatomas apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į rezervą pagal šio sprendimo 1 straipsnio 5 dalį, skaičius, taip pat ribos, taikomos bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui, skaitinė vertė bei apyvartinių taršos leidimų, planuojamų paimti iš rezervo pagal šio sprendimo 1 straipsnio 6 ar 7 dalį, skaičius. Atlikdama peržiūrą Komisija taip pat įvertina rezervo poveikį augimui, darbo vietoms, Sąjungos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (7), 10 straipsnio 1 dalis toliau taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2015 m. spalio 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 424, 2014 11 26, p. 46.

(2)  2015 m. liepos 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(4)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

(5)  2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (OL L 56, 2014 2 26, p. 11).

(7)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (OL L 140, 2009 6 5, p. 63).