6.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/25


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1782

2015 m. spalio 5 d.

kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2004/487/BUSP dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai ir kuriuo iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/487/BUSP (1), nustatančią tam tikras finansines priemones;

(2)

2008 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/109/BUSP (2), nustatančią kelionių apribojimus ir ginklų embargą;

(3)

2014 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2188 (2014) dėl Liberijos, kuria devynių mėnesių laikotarpiui pratęsiamas priemonių dėl kelionių galiojimas ir ginklų embargas;

(4)

2015 m. rugsėjo 2 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2237 (2015) dėl Liberijos, kuria nutraukiamas JT ST rezoliucijos 1521 (2003) 4 punkte ir JT ST rezoliucijos 1532 (2004) 1 punkte nustatytų priemonių dėl kelionių ir finansinių priemonių galiojimas ir atnaujinamas ginklų embargo visiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims, veikiantiems Liberijos teritorijoje, galiojimas iki 2016 m. birželio 2 d.;

(5)

todėl Bendroji pozicija 2008/109/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista ir Bendroji pozicija 2004/487/BUSP turėtų būti panaikinta;

(6)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2008/109/BUSP 3 straipsnis panaikinamas.

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2008/109/BUSP 4 straipsnis pernumeruojamas į 3 straipsnį.

Bendrosios pozicijos 2008/109/BUSP 5 straipsnis pernumeruojamas į 4 straipsnį.

3 straipsnis

Bendroji pozicija 2004/487/BUSP yra panaikinama.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/487/BUSP dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai (OL L 162, 2004 4 30, p. 116).

(2)  2008 m. vasario 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai (OL L 38, 2008 2 13, p. 26).