2.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/42


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1764

2015 m. spalio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(2)

Taryba laikosi nuomonės, kad tos ribojamosios priemonės neturėtų daryti poveikio Europos kosmoso pramonei;

(3)

todėl turėtų būti leidžiamos tam tikros operacijos, susijusios su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (2) nurodyta specialia pirotechnika, reikalinga paleidimo įrenginių, kuriuos eksploatuoja valstybių narių paleidimo paslaugų teikėjai ar paleidimo paslaugų teikėjai įsisteigę valstybėse narėse, naudojimui arba Sąjungos, jos valstybių narių ar Europos kosmoso agentūros kosmoso programų paleidimo įrenginių naudojimui arba valstybėje narėje įsisteigusių palydovų gamintojų palydovų aprūpinimui kuru,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„5.   1 ir 3 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a)

hidrazino (CAS 302-01-2) 70 % ar didesnės koncentracijos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui ir importui, pirkimui ar transportavimui;

b)

asimetrinio dimetilhidrazino (CAS 57-14-7) importui, pirkimui ar transportavimui;

c)

monometilhidrazino (CAS 60-34-4) pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui ir importui, pirkimui ar transportavimui,

kurie skirti paleidimo įrenginiams, kuriuos eksploatuoja Europos paleidimo paslaugų teikėjai, ar Europos kosmoso programų paleidimo įrenginių naudojimui, arba Europos palydovų gamintojų palydovų aprūpinimui kuru.

Eksportuojamo hidrazino kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kuriems jis skirtas, ir neviršija bendro 800 kg kiekio kiekvienam atskiram paleidimui arba palydovui. Eksportuojamo monometilhidrazino kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kuriems jis skirtas.

6.   2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi techninės pagalbos teikimui, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms bei finansavimo ar finansinės pagalbos teikimui, susijusiems su 5 dalies a, b ir c punktuose nurodytomis operacijomis.

7.   5 dalies a, b ir c punktuose ir 6 dalyje nurodytoms operacijoms reikalingas valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų išankstinis leidimas. Valstybės narės tinkamai informuoja Tarybą apie visus atvejus, kai jos suteikia leidimą. Informacija apima duomenis apie perduotus kiekius ir galutinį sunaudojimą.“

2)

9 straipsnio 1 dalis papildoma šia dalimi:

„2 straipsnio 6 dalis taikoma nuo 2015 m. spalio 9 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. SCHNEIDER


(1)  2014 m. liepos 31 d. Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(2)  OL C 129, 2015 4 21, p. 1.