15.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/144


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1522

2015 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Komitete dėl viešųjų pirkimų, dėl Moldovos Respublikos prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 7 d. Moldovos Respublika pateikė prašymą dėl prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų (toliau – peržiūrėta SVP);

(2)

Moldovos Respublikos įsipareigojimai dėl taikymo srities yra nustatyti jos galutiniame pasiūlyme, kuris 2015 m. gegužės 27 d. buvo pateiktas peržiūrėtos SVP Šalims;

(3)

Moldovos Respublikos galutiniame pasiūlyme numatyta plati taikymo sritis, apimanti centrinės valdžios subjektus, centrinei valdžiai pavaldžius subjektus ir kitus subjektus, vykdančius veiklą komunalinių paslaugų, prekių, statybos paslaugų ir kitų paslaugų sektoriuose. Todėl jis yra patenkinamas ir priimtinas. Šio sprendimo priede nurodytos Moldovos Respublikos prisijungimo sąlygos atsispindės Komiteto dėl viešųjų pirkimų (toliau – SVP komitetas) priimtame sprendime dėl Moldovos Respublikos prisijungimo;

(4)

tikimasi, kad Moldovos Respublikos prisijungimas prie peržiūrėtos SVP bus teigiamas įnašas dar labiau atveriant viešųjų pirkimų rinkas tarptautiniu mastu;

(5)

peržiūrėtos SVP XXII straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bet kuri PPO narė gali prisijungti prie peržiūrėtos SVP tokiomis sąlygomis, dėl kurių ji susitaria su SVP Šalimis; tokios sąlygos nustatomos SVP komiteto sprendime;

(6)

todėl būtina nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi SVP komitete, dėl Moldovos Respublikos prisijungimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Komitete dėl viešųjų pirkimų, yra pritarti Moldovos Respublikos prisijungimui prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų šio sprendimo priede išdėstytomis konkrečiomis prisijungimo sąlygomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


PRIEDAS

ES SĄLYGOS DĖL MOLDOVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE PERŽIŪRĖTOS SVP  (1)

Moldovos Respublikai prisijungus prie peržiūrėtos SVP, Europos Sąjungos atveju I priedėlio 1 priedo 2 skirsnio („ES valstybių narių centrinės valdžios perkančiosios organizacijos“) 2 punktas išdėstomas taip:

„2.

Izraelio, Juodkalnijos ir Moldovos Respublikos prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri toliau išvardytų centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų viešieji pirkimai.“


(1)  Peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų numeracija, pritarus peržiūrėtos SVP Šalims, buvo pakeista PPO sekretoriato. Numeracija naudojama šiame priede atitinka vėliausios patvirtintos peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų kopijos numeraciją, kurią PPO perdavė peržiūrėtos SVP Šalims oficialiu pranešimu, kurį galima rasti http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. Peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų numeracija, paskelbta OL L 68, 2014 3 7, p. 2, nebegalioja.