9.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1506

2015 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

valstybės narės turi įdiegti reikiamas technines priemones, leidžiančias joms tvarkyti elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, kurių reikalaujama naudojant viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiamą internetinę paslaugą;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 910/2014 valstybės narės, pažangiojo elektroninio parašo arba spaudo reikalaujančios tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, įpareigojamos pripažinti pažangiuosius elektroninius parašus ir spaudus, kvalifikuotais sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir spaudus ir konkrečių formatų arba alternatyvių formatų, patvirtintų pagal konkrečius bazinius metodus, kvalifikuotus elektroninius parašus ir spaudus;

(3)

siekiant apibrėžti konkrečius formatus ir bazinius metodus reikėtų atsižvelgti į esamą praktiką, standartus ir Sąjungos teisės aktus;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/148/ES (2) buvo nustatytas keletas įprasčiausių pažangiojo elektroninio parašo formatų, kuriuos turi techniškai palaikyti tos valstybės narės, kuriose pažangieji elektroniniai parašai reikalingi vykdant internetines administracines procedūras. Nustatant bazinius formatus siekiama palengvinti tarpvalstybinį elektroninių parašų patvirtinimą ir pagerinti tarpvalstybinį elektroninių procedūrų sąveikumą;

(5)

šio sprendimo priede išvardyti standartai yra galiojantys pažangiųjų elektroninių parašų formatų standartai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu standartizacijos įstaigos peržiūri bazinių formatų ilgalaikio archyvavimo formas, ilgalaikio archyvavimo standartai į šio sprendimo taikymo sritį neįtraukti. Kai bus paskelbta nauja bazinių standartų redakcija, bus peržiūrėtos nuorodos į ilgalaikio archyvavimo standartus ir nuostatas;

(6)

techniniu požiūriu pažangieji elektroniniai parašai ir pažangieji elektroniniai spaudai yra panašūs. Todėl pažangiųjų elektroninių parašų formatų standartai turėtų mutatis mutandis būti taikomi pažangiųjų elektroninių spaudų formatams;

(7)

jeigu pasirašymui ar antspaudavimui naudojami kiti elektroninio parašo ar spaudo formatai, nei įprastai techniškai palaikomi, turėtų būti pateikta patvirtinimo priemonių, kurios leistų elektroninius parašus arba spaudus patikrinti tarpvalstybiniu mastu. Tam, kad priimančiosios valstybės narės galėtų pasitikėti tomis kitos valstybės narės patvirtinimo priemonėmis, būtina pateikti lengvai prieinamą informaciją apie tas patvirtinimo priemones, įtraukiant informaciją į elektroninius dokumentus, elektroninius parašus arba į elektroninių dokumentų sudėtinį rodinį;

(8)

jeigu valstybės narės viešosios tarnybos turi elektroninio parašo arba spaudo patvirtinimo galimybių, tinkamų tvarkymui automatizuotomis priemonėmis, tokios patvirtinimo galimybės turėtų būti suteiktos priimančiai valstybei narei. Vis dėlto šis sprendimas neturėtų trukdyti taikyti Reglamento (ES) Nr. 910/2014 27 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 37 straipsnio 1 ir 2 dalių, kai alternatyvių metodų patvirtinimo galimybių tvarkymas automatizuotomis priemonėmis nėra įmanomas;

(9)

siekiant nustatyti panašius patvirtinimo reikalavimus ir padidinti pasitikėjimą valstybių narių teikiamomis patvirtinimo galimybėmis, susijusiomis su kitais elektroninio parašo arba spaudo formatais nei visuotinai palaikomais, šiame sprendime nustatyti reikalavimai dėl patvirtinimo priemonių grindžiami kvalifikuotiems elektroniniams parašams ir spaudams keliamais patvirtinimo reikalavimais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 910/2014 32 ir 40 straipsniuose;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 910/2014 48 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės, reikalaujančios pažangiojo elektroninio parašo arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio parašo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pripažįsta B, T arba LT atitikties lygmens XML, CMS arba PDF pažangųjį elektroninį parašą arba parašą su susietojo parašo sudėtiniu rodiniu, jeigu tie parašai atitinka priede išvardytas technines specifikacijas.arba parašą su susietojo parašo sudėtiniu rodiniu

2 straipsnis

1.   Valstybės narės, reikalaujančios pažangiojo elektroninio parašo arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio parašo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pripažįsta kito formato elektroninius parašus, nei nurodytus šio sprendimo 1 straipsnyje, su sąlyga, kad valstybė narė, kurioje įsisteigęs pasirašančiojo asmens naudojamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, siūlo kitoms valstybėms narėms parašo patvirtinimo galimybių, kurios tinka, jei įmanoma, tvarkymui automatizuotomis priemonėmis.

2.   Parašo patvirtinimo galimybės:

a)

leidžia nemokamai kitoms valstybėms narėms internetu patvirtinti gautus elektroninius parašus taip, kad, kaip tą padaryti, suprastų ir asmenys, kuriems tos šalies kalba nėra gimtoji;

b)

nurodomos pasirašytame dokumente, elektroniniame paraše arba elektroninio dokumento sudėtiniame rodinyje; ir

c)

patvirtina pažangiojo elektroninio parašo galiojimą su sąlyga, kad:

1)

sertifikatas, kuriuo tvirtinamas pažangusis elektroninis parašas, galiojo pasirašymo metu, ir, kai pažangusis elektroninis parašas yra tvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu, kvalifikuotas sertifikatas, kuriuo tvirtinamas pažangusis elektroninis parašas, pasirašymo metu buvo kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 I priedą, ir kad jį išdavė kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas;

2)

parašo patvirtinimo duomenys atitinka pasikliaujančiajai šaliai pateiktus duomenis;

3)

duomenų, kuriais nurodomas konkretus pasirašantis asmuo, rinkinys tinkamai pateikiamas pasikliaujančiajai šaliai;

4)

jei pasirašymo metu buvo naudojamas slapyvardis, tai aiškiai nurodoma pasikliaujančiajai šaliai;

5)

kai pažangusis elektroninis parašas yra sukurtas naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo kūrimo įtaisą, tai, kad naudotas toks įtaisas, aiškiai nurodoma pasikliaujančiajai šaliai;

6)

nebuvo pažeistas pasirašytų duomenų vientisumas;

7)

pasirašymo metu buvo laikomasi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 26 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

8)

sistema, naudojama pažangiajam elektroniniam parašui patvirtinti, duoda pasikliaujančiajai šaliai teisingą patvirtinimo procedūros rezultatą ir leidžia pasikliaujančiai šaliai nustatyti bet kokias su saugumu susijusias problemas.

3 straipsnis

Valstybės narės, reikalaujančios pažangiojo elektroninio spaudo arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio spaudo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pripažįsta B, T arba LT atitikties lygmens XML, CMS arba PDF pažangųjį elektroninį spaudą arba parašą su susietojo parašo sudėtiniu rodiniu, jeigu jie atitinka priede išvardytas technines specifikacijas.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės, reikalaujančios pažangiojo elektroninio spaudo arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio spaudo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pripažįsta kito formato elektroninius parašus, nei nurodytus šio sprendimo 3 straipsnyje, su sąlyga, kad valstybė narė, kurioje įsisteigęs spaudo kūrėjo naudojamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, siūlo kitoms valstybėms narėms spaudo patvirtinimo galimybių, kurios tinka, jei įmanoma, tvarkymui automatizuotomis priemonėmis.

2.   Spaudo patvirtinimo galimybės:

a)

leidžia nemokamai kitoms valstybėms narėms internetu patvirtinti gautus elektroninius spaudus taip, kad, kaip tą padaryti, suprastų ir asmenys, kuriems tos šalies kalba nėra gimtoji;

b)

nurodomos užantspauduotame dokumente, elektroniniame spaude arba elektroninio dokumento sudėtiniame rodinyje;

c)

patvirtina pažangiojo elektroninio spaudo galiojimą su sąlyga, kad:

1)

sertifikatas, kuriuo tvirtinamas pažangusis elektroninis spaudas, galiojo antspaudavimo metu, ir, kai pažangusis elektroninis spaudas yra tvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu, kvalifikuotas sertifikatas, kuriuo tvirtinamas pažangusis elektroninis spaudas, antspaudavimo metu buvo kvalifikuotas elektroninio spaudo sertifikatas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 III priedą, ir kad jį išdavė kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas;

2)

spaudo patvirtinimo duomenys atitinka pasikliaujančiajai šaliai pateiktus duomenis;

3)

duomenų, kuriais nurodomas konkretus spaudo kūrėjas, rinkinys tinkamai pateikiamas pasikliaujančiajai šaliai;

4)

jei antspaudavimo metu buvo naudojamas slapyvardis, tai aiškiai nurodoma pasikliaujančiajai šaliai;

5)

kai pažangusis elektroninis spaudas yra sukurtas naudojant kvalifikuotą elektroninio spaudo kūrimo įtaisą, tai, kad naudotas toks įtaisas, aiškiai nurodoma pasikliaujančiajai šaliai;

6)

nebuvo pažeistas antspauduotų duomenų vientisumas;

7)

antspaudavimo metu buvo laikomasi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 36 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

8)

sistema, naudojama pažangiajam elektroniniam spaudui patvirtinti, duoda pasikliaujančiajai šaliai teisingą patvirtinimo procedūros rezultatą ir leidžia pasikliaujančiajai šaliai nustatyti bet kokias su saugumu susijusias problemas.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 73.

(2)  2014 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/148/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai (OL L 80, 2014 3 19, p. 7).


PRIEDAS

XML, CMS arba PDF pažangiojo elektroninio parašo ir susietojo parašo sudėtinio rodinio techninių specifikacijų sąrašas

Sprendimo 1 straipsnyje minimi pažangieji elektroniniai parašai turi atitikti vieną iš šių ETSI techninių specifikacijų, išskyrus jo 9 sąlygą:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1).

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2).

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3).

Sprendimo 1 straipsnyje minimas susietojo parašo sudėtinis rodinys turi atitikti šią ETSI techninę specifikaciją:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)

XML, CMS arba PDF pažangiojo elektroninio spaudo ir susietojo spaudo sudėtinio rodinio techninių specifikacijų sąrašas

Sprendimo 3 straipsnyje minimi pažangieji elektroniniai spaudai turi atitikti vieną iš šių ETSI techninių specifikacijų, išskyrus jo 9 sąlygą:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2

Sprendimo 3 straipsnyje minimas susietojo spaudo sudėtinis rodinys turi atitikti šią ETSI techninę specifikaciją:

Associated Seal Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf