27.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1432

2015 m. rugpjūčio 25 d.

kuriuo dėl Estijos ir Lietuvos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6031)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To sprendimo priede nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sritys;

(2)

2015 m. rugpjūčio mėn. Estija pranešė apie kelis afrikinio kiaulių maro atvejus šernų populiacijoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nurodytose srityse. Vienas iš tų atvejų nustatytas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje nurodytoje srityje, netoli to priedo I dalyje nurodytos srities;

(3)

2015 m. rugpjūčio mėn. Lietuva pranešė apie kelis afrikinio kiaulių maro protrūkius naminių kiaulių populiacijoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nurodytose srityse. Vienas iš tų protrūkių nustatytas to priedo II dalyje nurodytoje srityje;

(4)

į su afrikiniu kiaulių maru susijusios epidemiologinės padėties Sąjungoje raidą turėtų būti atsižvelgta vertinant gyvūnų sveikatos padėties keliamą riziką dėl šios ligos Estijoje ir Lietuvoje. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, Sąjungos sričių, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į tose valstybėse narėse dėl šios ligos šiuo metu susiklosčiusią gyvūnų sveikatos padėtį;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Tartu linn,

Harjumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse vald dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere vald dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tahkuranna vald,

Tartu vald dalis, esanti į rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts,

Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala ir Mazozolu pagasti,

Priekuļu novads: Priekuļu ir Veselavas pagasti,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gmina Augustów ir miestas Augustów, gminy Nowinka, Sztabin ir Bargłów Kościelny,

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ir dalis gmina Zabłudów (pietvakarių dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

powiat hajnowski: gmina Czyże, gmina Hajnówka ir miestas Hajnówka, gminy Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ir Czeremcha,

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ir Milejczyce,

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, gmina Wysokie Mazowieckie ir miestas Wysokie Mazowieckie, gminy Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ir Ciechanowiec,

powiat sejneński: gminy Krasnopol ir Puńsk,

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ir Raczki,

powiat zambrowski: gmina Rutki,

powiat sokólski: gminy Suchowola ir Korycin,

powiat bielski,

powiat m. Białystok,

powiat m. Suwałki,

powiat moniecki.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Rakvere linn,

Vändra linn,

Viljandi linn,

IDA-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald dalis, esanti į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu vald dalis, esanti į šiaurės rytus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Viiratsi vald dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per vakarinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę Viiratsi vald sieną,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Halliste vald,

Kadrina vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Pärsti vald,

Rakvere vald,

Saarde vald,

Tapa vald,

Vändra vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts,

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ir Umurgas pagasti,

Ogres novads: Krapes, Madlienas ir Menģeles pagasti,

Priekuļu novads: Liepas ir Mārsnēnu pagasti,

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio ir Troškūnų seniūnijos ir Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos, Naujokų kaimai,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. A1,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ir Velžio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė:

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

podlaskie województwo:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ir dalis gmina Zabłudów (šiaurės rytų dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ir Sidra,

powiat sejneński: gmina Giby, gmina Sejny ir miestas Sejny,

powiat augustowski: gminy Lipsk ir Płaska,

powiat hajnowski: gminy Narew, Narewka ir Białowieża.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Palamuse vald dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Suure-Jaani vald dalis, esanti į rytus nuo kelio Nr. 49,

Tabivere vald dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tamsalu vald dalis, esanti į pietvakarius nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Tartu vald dalis, esanti į vakarus nuo geležinkelio Talinas–Tartu,

Viiratsi vald dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per rytinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę Viiratsi vald sieną,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Limbažu novads: pagasti Viļķenes, Pāles ir Katvaru,

Salacgrīvas novads: pagasti Ainažu ir Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Viešintų seniūnija ir Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 118,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Palomenės ir Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. A1,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Jonavos miesto savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

podlaskie województwo:

powiat białostocki: gminy Gródek ir Michałowo,

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ir Szudziałowo.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“