8.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1372

2015 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo dėl Estijos, Latvijos ir Lietuvos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 5715)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To sprendimo priede nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sritys;

(2)

2015 m. liepos mėn. ir rugpjūčio mėn. Estija pranešė apie vieną afrikinio kiaulių maro atvejį šernų populiacijoje ir tris protrūkius naminių kiaulių populiacijoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nurodytose srityse. Atvejis šernų populiacijoje nustatytas to priedo I dalyje nurodytoje srityje. Du protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje nustatyti to priedo II dalyje nurodytose srityse, o vienas protrūkis – to priedo III dalyje nurodytoje srityje;

(3)

2015 m. liepos mėn. ir rugpjūčio mėn. Latvija pranešė apie afrikinio kiaulių maro atvejus šernų populiacijoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nurodytose srityse. Tie atvejai nustatyti to priedo I dalyje nurodytose srityse;

(4)

2015 m. liepos mėn. Lietuva pranešė apie vieną afrikinio kiaulių maro protrūkį naminių kiaulių populiacijoje Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nurodytoje srityje. Šis protrūkis nustatytas to priedo II dalyje nurodytoje srityje;

(5)

į su afrikiniu kiaulių maru susijusios dabartinės epidemiologinės padėties Sąjungoje raidą turėtų būti atsižvelgta vertinant gyvūnų sveikatos padėties keliamą riziką dėl šios ligos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, Sąjungos sričių, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į tose valstybėse narėse dėl šios ligos susiklosčiusią dabartinę gyvūnų sveikatos padėtį;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant patikslinti I, II ir III dalyse išvardytas Estijos, Latvijos ir Lietuvos sritis;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Harjumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Tartu vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts,

Priekuļu novads: Priekuļu ir Veselavas pagasti,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes ir Mazozolu pagasti,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gmina Augustów ir miasto Augustów, gminy Nowinka, Sztabin ir Bargłów Kościelny,

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ir dalis Zabłudów (pietvakarių dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

powiat hajnowski: gmina Czyże, gmina Hajnówka ir miasto Hajnówka, gminy Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ir Czeremcha,

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ir Milejczyce,

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, gmina Wysokie Mazowieckie ir miasto Wysokie Mazowieckie, gminy Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ir Ciechanowiec,

powiat sejneński: gminy Krasnopol ir Puńsk,

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki,

powiat zambrowski: gmina Rutki,

powiat sokólski: gminy Suchowola ir Korycin,

powiat bielski,

powiat m. Białystok,

powiat m. Suwałki,

powiat moniecki.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Võru linn,

IDA-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald dalis, esanti į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Viiratsi vald dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per vakarinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę vald sieną,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Haanja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Misso vald,

Pärsti vald,

Saarde vald,

Tamsalu vald dalis, esanti į šiaurės rytus nuo greitkelio Talinas–Tartu,

Vändra vald,

Vastseliina vald,

Võru vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Alūksnes novads,

Apes novads,

Balvi novads,

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts,

Ogres novads: Krapes, Madlienas ir Menģeles pagasti,

Priekuļu novads: Liepas ir Mārsnēnu pagasti,

Smiltenes novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Baltinavas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Skrīveru novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads, republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio, Troškūnų, Viešintų seniūnijos ir Svėdasų dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ir Velžio seniūnijos,

Alytaus apskritis,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos, Naujokų kaimai,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. A1,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

podlaskie województwo:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ir dalis Zabłudów (šiaurės rytų dalis, kurios ribos nustatytos keliu Nr. 19 ir pratęsiamos keliu Nr. 685),

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ir Sidra,

powiat sejneński: gmina Giby, gmina Sejny ir miasto Sejny,

powiat augustowski: gminy Lipsk ir Płaska,

powiat hajnowski: gminy Narew, Narewka ir Białowieża.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Jõgeva linn,

Elva linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Suure-Jaani vald dalis, esanti į rytus nuo kelio Nr. 49,

Viiratsi vald dalis, esanti į vakarus nuo linijos, nubrėžtos per rytinę kelio Nr. 92 dalį iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada per kelią Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada per kelią Nr. 24156, kol jis kerta upę Verilaske, tada per upę Verilaske, kol ji pasiekia pietinę vald sieną,

Tamsalu vald dalis, esanti į pietvakarius nuo greitkelio Talinas–Tartu,

Rakke vald,

Väike-Maarja vald,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Saarepeedi vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Antsla vald,

Konguta vald,

Laeva vald,

Mõniste vald,

Nõo vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Tähtvere vald,

Ülenurme vald,

Urvaste vald,

Varstu vald.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 118,

Kupiškio rajono savivaldybė: Šimonių ir Skapiškio seniūnijos,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Palomenės ir Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. A1,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

podlaskie województwo:

powiat białostocki: gminy Gródek ir Michałowo,

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ir Szudziałowo.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

 

visos Sardinijos sritys.“