1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/31


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1332

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/486/BUSP;

(2)

2014 m. rugsėjo 23 d. ir 2015 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2011/486/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/486/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 57.


PRIEDAS

I.

Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas – Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas – Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl „dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant“ į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, „aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą“, ir „kitaip remiant jų aktus ar veiklą“.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

II.

Iš Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateikto sąrašo išbraukiamas šis įrašas:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad