14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2015 m. lapkričio 10 d.

kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Vengrijai atstovaujantis narys ir pakaitinis narys

(2015/C 380/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (1), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į valstybių narių Vyriausybių ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų Tarybai pateiktus kandidatų sąrašus,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių sąrašus,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 2 d. (2) ir 2014 m. birželio 12 d. (3) sprendimais Taryba paskyrė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos narius ir pakaitinius narius laikotarpiui iki 2016 m. lapkričio 7 d., padarydama išimtį tam tikriems nariams ir pakaitiniams nariams;

(2)

Vengrijos Vyriausybė pateikė kandidatūras dviem laisvoms vietoms užimti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariu ir pakaitiniu nariu laikotarpiui iki 2016 m. lapkričio 7 d. skiriami:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Narys

Pakaitinis narys

Vengrija

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

2 straipsnis

Narius ir pakaitinius narius, kurių kandidatūros dar nėra pateiktos, Taryba paskirs vėliau.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


(1)  OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 360, 2013 12 10, p. 8).

(3)  2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Lietuvai ir Maltai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 182, 2014 6 14, p. 14); 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Prancūzijai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 186, 2014 6 18, p. 5).