23.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/974

2015 m. birželio 17 d.

kuriuo leidžiama valstybėms narėms priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4087)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (1), ir ypač į jos 6 straipsnio 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.3 skirsnyje, II priedo II.3 skirsnyje ir III priedo III.3 skirsnyje pateikti nacionalinių leidžiančių nukrypti nuostatų, pagal kurias numatoma galimybė atsižvelgti į konkrečias nacionalines aplinkybes, sąrašai. Kai kurios valstybės narės paprašė leisti taikyti vieną naują nacionalinę leidžiančią nukrypti nuostatą ir iš dalies pakeisti kelias tokias nuostatas, kurias jau leidžiama taikyti;

(2)

šias nuostatas turėtų būti leista taikyti;

(3)

I priedo I.3 skirsnį, II priedo II.3 skirsnį, III priedo III.3 skirsnį reikia adaptuoti, todėl, siekiant aiškumo, visus tuos skirsnius dera pakeisti;

(4)

todėl Direktyvą 2008/68/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyva 2008/68/EB įkurto Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytoms valstybėms narėms leidžiama įgyvendinti jame nustatytas leidžiančias nukrypti nuostatas vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos nediskriminuojant.

2 straipsnis

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.3 skirsnis, II priedo II.3 skirsnis ir III priedo III.3 skirsnis iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 260, 2008 9 30, p. 13.


PRIEDAS

Direktyvos 2008/68/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo I.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„I.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

Remiantis Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalimi leidžiančios nukrypti nuostatos, skirtos valstybėms narėms taikyti vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Leidžiančių nukrypti nuostatų numeravimas – RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= keliai

a/bi/bii= 6 straipsnio 2 dalies a punktas, b punkto i, ii papunkčiai

MS= valstybės narės pavadinimo santrumpa

nn= eilės numeris

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies a punktu

BE Belgija

RO–a–BE–1

Objektas – 1 klasė. Maži kiekiai.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6

Direktyvos priedo turinys – pagal 1.1.3.6 punktą įprasta transporto priemone leidžiama vežti ne daugiau kaip 20 kg kasybos sprogmenų.

Nacionalinės teisės akto turinys. Toliau nuo tiekimo punktų esančių sandėlių naudotojams gali būti leista sprogdinimo tarnybos nustatytomis sąlygomis įprastomis motorinėmis transporto priemonėmis vežti daugiausia 25 kg dinamito ar galingų sprogmenų ir 300 detonatorių.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–a–BE– 2

Objektas – neišvalytų tuščių talpyklų, kuriose buvo laikomi įvairių klasių produktai, vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1.6

Nacionalinės teisės akto turinys. Nuoroda vežimo dokumente „neišvalyta tuščia tara, kurioje buvo laikomi įvairių klasių produktai“.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 6–97 leidžianti nukrypti nuostata.

Pastabos. Komisijos užregistruota kaip leidžianti nukrypti nuostata Nr. 21 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–a–BE–3

Objektas – RO–a–UK-4 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–a–BE–4

Objektas – leidimas netaikyti visų ADR reikalavimų, kai valstybės viduje naudojantis surinkimo punktais, numatytais pagal atrankiojo dūmų detektorių surinkimo tvarką, į perdirbimo įmonę Belgijoje vežama ne daugiau kaip 1 000 panaudotų joninių dūmų detektorių, surinktų iš privačių namų ūkių.

Nuoroda į ADR – visi reikalavimai.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį –

Nacionalinės teisės akto turinys. Teisės aktais nustatyta radiologinė kontrolė netaikoma namų ūkiuose naudojamiems patvirtinto tipo joniniams dūmų detektoriams. Šiuos dūmų detektorius vežant galutiniam naudotojui ADR reikalavimų taip pat leidžiama netaikyti. (Žr. 2.2.7.1.2 skirsnio d punktą.)

Direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nustatytas reikalavimas atrankiuoju būdu rinkti panaudotus dūmų detektorius, kad būtų apdorojamos jų spausdintinės plokštės ir iš joninių dūmų detektorių pašalinamos radioaktyviosios medžiagos. Siekiant užtikrinti tokį atrankųjį rinkimą, parengta tvarka, kuria skatinama iš privačių namų ūkių panaudotus dūmų detektorius atnešti į surinkimo punktus, iš kurių tuos detektorius būtų galima vežti į perdirbimo įmonę, kartais užsukant į dar vieną surinkimo punktą arba į tarpinį saugojimo punktą.

Surinkimo punktuose pateikiama metalinė tara, į kurią galima sudėti ne daugiau kaip 1 000 dūmų detektorių. Iš šių punktų vienas tokios taros, į kurią sukrauti dūmų detektoriai, vienetas gali būti vežamas kartu su kitomis atliekomis į tarpinį saugojimo punktą arba į perdirbimo įmonę. Tara pažymima užrašu „Dūmų detektoriai“.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – atrankiojo dūmų detektorių surinkimo tvarka įtraukta į patvirtintų prietaisų, nurodytų 2001 m. liepos 20 d. karališkojo įsako dėl radiacinės saugos bendrosios tvarkos 3.1.d.2 straipsnyje, šalinimo sąlygas.

Pastabos. Šios leidžiančios nukrypti nuostatos reikia tam, kad būtų įmanoma užtikrinti atrankųjį panaudotų joninių dūmų detektorių surinkimą.

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

DE Vokietija

RO–a–DE–1

Objektas – 1.4G klasės automobilių dalių mišrusis pakavimas ir krovimas kartu su tam tikrais pavojingais kroviniais (n4).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 4.1.10 ir 7.5.2.1

Direktyvos priedo turinys – mišriojo pakavimo ir krovimo nuostatos.

Nacionalinės teisės akto turinys. UN 0431 ir UN 0503 gaminiai gali būti kraunami kartu su tam tikru kiekiu tam tikrų pavojingų krovinių (su automobilių gamyba susijusių produktų), išvardytų išimtyje. Turi būti neviršyta 1 000 vertė (palyginama su 1.1.3.6.4).

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Pastabos. Išimties reikia tam, kad būtų galima greitai pristatyti su sauga susijusias automobilių dalis atsižvelgiant į vietos paklausą. Kadangi gaminiai labai įvairūs, vietos automobilių dirbtuvėse šiuos gaminius sandėliuoti neįprasta.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–2

Objektas – leidimas netaikyti reikalavimo vežant tam tikrą 1.1.3.6 punkte nustatytą pavojingų krovinių kiekį turėti vežimo dokumentą ir vežėjo deklaraciją (n1).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1.1 ir 5.4.1.1.6

Direktyvos priedo turinys – vežimo dokumento turinys.

Nacionalinės teisės akto turinys. Taikoma visoms klasėms, išskyrus 7 – vežimo dokumentas nebūtinas, jei vežamų krovinių kiekis neviršija 1.1.3.6 punkte nurodyto kiekio.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Pastabos. Laikoma, kad pakuočių ženkluose ir etiketėse pateikiamos informacijos pakanka, kad krovinį būtų galima vežti šalies teritorijoje, kadangi platinant vietoje vežimo dokumentas ne visada reikalingas.

Komisijos užregistruota kaip leidžianti nukrypti nuostata Nr. 22 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–3

Objektas – matavimo etalonų ir kuro siurblių (tuščių ir neišvalytų) vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – nuostatos pagal UN numerius 1202, 1203 ir 1223.

Direktyvos priedo turinys – pakavimas, žymėjimas, dokumentai, vežimo ir tvarkymo instrukcijos, instrukcijos transporto priemonių ekipažams.

Nacionalinės teisės akto turinys. Taikytinos taisyklės ir papildomos nuostatos dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo; iki 1 000 l – prilyginama tuščiai neišvalytai tarai; daugiau kaip 1 000 l – laikomasi tam tikrų talpykloms taikomų taisyklių; tik tuščios neišvalytos taros vežimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Pastabos. Sąrašas Nr. 7, 38, 38a.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–5

Objektas – bendro pakavimo leidimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 4.1.10.4 MP2

Direktyvos priedo turinys – bendro pakavimo draudimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. 1.4S, 2, 3 ir 6.1 klasės; leidimas bendrai pakuoti 1.4S klasės gaminius (mažo kalibro ginklų šaudmenis), aerozolius (2 klasė), taip pat 3 ir 6.1 klasių (išvardyti UN numeriai) valymo ir apdorojimo medžiagas į rinkinius, skirtus parduoti bendroje II grupės pakuotėje mažais kiekiais.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Pastabos. Sąrašas Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

DK Danija

RO–a–DK–2

Objektas – pakuočių su sprogstamosiomis medžiagomis ir pakuočių su detonatoriais vežimas keliais ta pačia transporto priemone.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 7.5.2.2

Direktyvos priedo turinys – mišriojo pakavimo nuostatos.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežant pavojingus krovinius keliais būtina laikytis ADR taisyklių.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Pastabos. Praktiniais sumetimais turi būti leidžiama sprogstamąsias medžiagas kartu su detonatoriais krauti į tą pačią transporto priemonę, kai tokie kroviniai vežami iš jų laikymo vietos į darbo vietą ir atgal.

Kai Danijos teisės aktai dėl pavojingų krovinių vežimo bus iš dalies pakeisti, Danijos valdžios institucijos tokius krovinius leis vežti toliau nurodytomis sąlygomis.

1.

Vežama ne daugiau kaip 25 kg D grupės sprogstamųjų medžiagų.

2.

Vežama ne daugiau kaip 200 vienetų B grupės detonatorių.

3.

Detonatoriai ir sprogstamosios medžiagos turi būti pakuojami atskirai JT reikalavimus atitinkančioje pakuotėje, laikantis Direktyvoje 2000/61/EB, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/55/EB, nustatytų taisyklių.

4.

Atstumas tarp detonatorių ir sprogstamųjų medžiagų pakuočių turi būti bent 1 metras. Šis atstumas turi būti išlaikomas net staigiai stabdant. Sprogstamųjų medžiagų ir detonatorių pakuotės turi būti sukrautos taip, kad būtų galima jas greitai iškrauti iš transporto priemonės.

5.

Turi būti laikomasi visų kitų pavojingų krovinių vežimo keliais taisyklių.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–DK–3

Objektas – namų ūkių ir tam tikrų įmonių pakuočių ar gaminių, kuriuose yra tam tikrų klasių pavojingų produktų atliekų arba likučių, vežimas keliais šalinti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – dalys ir skyriai 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 ir 8.2.

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimo nuostatos, specialiosios nuostatos, pakavimo nuostatos, siuntų procedūros, pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai, bendrieji transporto vieneto ir jo įrangos reikalavimai, taip pat mokymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vidinės pakuotės arba gaminiai, kuriuose yra iš namų ūkių ir įmonių šalinti surinktų atliekų arba tam tikrų klasių pavojingų produktų likučių, gali būti pakuojami kartu tam tikrose išorinėse pakuotėse ir (arba) transporto taroje ir vežami laikantis specialių siuntos procedūrų, įskaitant specialaus pakavimo ir žymėjimo apribojimus. Pavojingo produkto kiekis vidinėje pakuotėje, išorinėje pakuotėje ir (arba) transporto vienete yra apribotas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Pastabos. Atliekų tvarkytojai negali taikyti visų Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio nuostatų, kai iš privačių namų ūkių ir įmonių surinktos atliekos, kuriose yra pavojingų produktų likučių, vežamos šalinti. Atliekos paprastai yra pakuotėse, kurios buvo parduotos mažmeninėje prekyboje.

Galioja iki 2019 m. sausio 1 d.

FI Suomija

RO–a–FI–1

Objektas – tam tikro pavojingų krovinių kiekio vežimas autobusais ir nedidelio kiekio sveikatos apsaugai ir moksliniams tyrimams skirtų mažo aktyvumo radioaktyviųjų medžiagų vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 4.1, 5.4.

Direktyvos priedo turinys – pakavimo nuostatos, dokumentacija.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pavojingus krovinius, kurių kiekis neviršija 1.1.3.6 punkte nustatytos ribos, o grynoji masė ne didesnė kaip 200 kg, vežti autobusais leidžiama be vežimo dokumento ir nesilaikant visų pakavimo reikalavimų. Vežant ne daugiau kaip 50 kg sveikatos apsaugai ir moksliniams tyrimams skirtų mažo aktyvumo radioaktyviųjų medžiagų, transporto priemonės nereikia pažymėti ir įrengti pagal ADR reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–FI–2

Objektas – tuščių talpyklų aprašymas vežimo dokumente.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1.6

Direktyvos priedo turinys – specialios nuostatos dėl tuščių neišvalytų pakuočių, transporto priemonių, konteinerių, talpyklų, akumuliatorinių transporto priemonių ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DDK).

Nacionalinės teisės akto turinys. Jei tai tuščios neišvalytos autocisternos, kuriose buvo vežamos dvi ar daugiau medžiagų, kurių UN numeriai yra 1202, 1203 ir 1223, aprašą vežimo dokumente galima užbaigti žodžiais „Paskutinis krovinys“ ir nurodyti žemiausią pliūpsnio temperatūrą turinčio produkto pavadinimą; „Tuščia autocisterna, 3, paskutinis krovinys – UN 1203 automobilinis benzinas, II“.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–FI–3

Objektas – transporto vieneto, kuriuo vežami sprogmenys, ženklinimas ir žymėjimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.3.2.1.1

Direktyvos priedo turinys – bendrosios nuostatos dėl ženklinimo oranžinės spalvos plokštele.

Nacionalinės teisės akto turinys. Transporto vienetai, kuriais į karjerus ir darbo aikšteles vežamas (paprastai furgonuose) nedidelis sprogmenų kiekis (ne daugiau kaip 1 000 kg (grynosios masės)), iš priekio ir galo gali būti paženklinti ženklais pagal modelį Nr. 1.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

FR Prancūzija

RO–a–FR–2

Objektas – ne didesnės kaip 15 kg masės priežiūros veiklos atliekų, kurios kelia infekcijos pavojų ir kurioms priskiriamas numeris UN 3291, vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidimas netaikyti ADR reikalavimų vežant ne didesnės kaip 15 kg masės priežiūros veiklos atliekas, kurios kelia infekcijų pavojų ir kurioms priskiriamas numeris UN 3291.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route Article 12.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–FR–5

Objektas – pavojingų krovinių vežimas viešojo keleivinio transporto priemonėmis (18).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.3.1

Direktyvos priedo turinys – keleivių ir pavojingų krovinių vežimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Ne 7 klasės pavojingų krovinių, kuriuos leidžiama vežti viešojo transporto priemonėse kaip rankinį bagažą, vežimas – taikomos tik 4.1, 5.2 ir 3.4 dalyse nustatytos siuntinių pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo nuostatos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Pastabos. Rankiniame bagaže leidžiama turėti tik asmeninio ar asmeninio profesinio naudojimo pavojingus produktus. Kvėpavimo sutrikimų turintiems asmenims leidžiama vežti nešiojamąsias dujų talpyklas su vienai kelionei būtinu kiekiu.

Galioja iki 2022 m. vasario 28 d.

RO–a–FR–6

Objektas – nedidelio pavojingų krovinių kiekio vežimas savo nuožiūra (18).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – įpareigojimas turėti vežimo dokumentą.

Nacionalinės teisės akto turinys. Savo nuožiūra vežant 1.1.3.6 punkte nustatytų ribų neviršijantį nedidelį ne 7 klasės pavojingų krovinių kiekį, netaikomas įpareigojimas turėti 5.4.1 dalyje nurodytą vežimo dokumentą.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Galioja iki 2022 m. vasario 28 d.

RO–a–FR–7

Objektas – rinkos priežiūros tikslais vykdomas cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių, kuriuose yra pavojingų produktų, pavyzdžių vežimas keliais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1–9 dalys.

Direktyvos priedo turinys – bendrosios nuostatos, specialiosios nuostatos ir išimtys, susijusios su ribotais kiekiais supakuotų pavojingų produktų vežimu, pakuočių ir talpyklų naudojimo nuostatos, siuntos procedūros, pakuotės konstrukcijos reikalavimai, vežimo sąlygų, perkrovimo, pakrovimo ir iškrovimo nuostatos, vežimo įrangos ir transporto operacijų reikalavimai, transporto priemonių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vykdant rinkos priežiūros veiklą analizei vežami cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių, kuriuose yra pavojingų produktų, pavyzdžiai yra supakuoti kombinuotose pakuotėse. Jos atitinka vidinei pakuotei taikomus didžiausio kiekio reikalavimus, atsižvelgiant į susijusio pavojingo krovinio tipą. Išorinė pakuotė atitinka kietojo plastiko dėžių reikalavimus (4H2, Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 6.1 punktas). Išorinė pakuotė turi būti pažymėta pagal Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 3.4.7 dalį, ant jos turi būti užrašyta „Pavyzdžiai analizei“ (pranc. Echantillons destinés à l'analyse). Jei laikomasi šių nuostatų, vežimui netaikomos Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio nuostatos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Pastabos. Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 1.1.3 dalies išimties taikyti nenumatyta, kai analizei vežami kompetentingų institucijų arba jų vardu paimti pavojingų produktų pavyzdžiai. Veiksmingai rinkos priežiūrai užtikrinti Prancūzija nustatė ribotiems kiekiams taikoma sistema grindžiamą procedūrą, kuria užtikrinama pavyzdžių, kuriuose yra pavojingų produktų, vežimo sauga. A lentelės nuostatas taikyti praktiškai įmanoma ne visada, todėl kiekis vidinėje pakuotėje apribotas geriau atsižvelgiant į veiklą.

Galioja iki 2019 m. sausio 1 d.

HU Vengrija

RO-a-HU-1

Objektas – RO-a-DE-2 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d.

RO–a-HU-2

Objektas – RO-a-UK-4 priėmimas

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d.

IE Airija

RO–a–IE–1

Objektas – leidimas netaikyti ADR 5.4.0 dalyje nustatyto reikalavimo turėti vežimo dokumentą vežant ADR 3 klasės pesticidus, išvardytus 2.2.3.3 punkte pateiktame FT2 pesticidų (pliūpsnio temperatūra < 23 °C) sąraše, ir ADR 6.1 klasės pesticidus, išvardytus 2.2.61.3 punkte pateiktame T6 skystųjų pesticidų (pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C) sąraše, kai vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija ADR 1.1.3.6 punkte nustatyto kiekio.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4

Direktyvos priedo turinys – reikalavimas turėti vežimo dokumentą.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežimo dokumentas nebūtinas vežant ADR 3 ir 6.1 klasių pesticidus, kai vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija ADR 1.1.3.6 punkte nustatyto kiekio.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Pastabos. Tai nebūtinas, apsunkinantis reikalavimas vietoje vežant ir pristatant tokius pesticidus.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–4

Objektas – leidimas netaikyti ADR 5.3, 5.4, 7 dalyse ir B priede nustatytų reikalavimų dėl dozavimo medžiagų (gėrimams) dujų balionų vežimo, kai jie vežami ta pačia transporto priemone kaip ir gėrimai (kuriems jie skirti naudoti).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.3, 5.4, 7 ir B priedas

Direktyvos priedo turinys – transporto priemonių žymėjimas, būtini turėti dokumentai ir nuostatos dėl vežimo įrangos ir vežimo operacijų.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidimas netaikyti ADR 5.3, 5.4, 7 dalyse ir B priede nustatytų reikalavimų dėl dujų, naudojamų kaip dozavimo medžiaga gėrimams, balionų vežimo, kai balionai vežami ta pačia transporto priemone kaip ir gėrimai (kuriems jie skirti naudoti).

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos. Pagrindinė veikla – gėrimų, kurie nėra ADR medžiagos, talpyklų platinimas kartu su mažais atitinkamų dozavimo dujų balionais.

Anksčiau reglamentuota pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–5

Objektas – leidimas Airijos teritorijoje vežant krovinius netaikyti ADR 6.2 ir 4.1 dalyse nustatytų talpyklų konstrukcijos ir bandymo reikalavimų ir jų naudojimo nuostatų 2 klasės dujų balionams ir slėginėms statinėms, kurie buvo vežami daugiarūšiu transportu, įskaitant vežimą jūra, jei i) šie balionai ir slėginės statinės yra sukonstruoti, išbandyti ir naudojami pagal Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą; ii) šie balionai ir slėginės statinės nėra pakartotinai užpildomi Airijoje, bet grąžinami formaliai tušti į kilmės šalį, iš kurios buvo atvežti daugiarūšiu transportu; iii) šie balionai ir slėginės statinės vietoje paskirstomi mažais kiekiais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.1.4.2, 4.1 ir 6.2.

Direktyvos priedo turinys – nuostatos, susijusios su daugiarūšiu transportu, įskaitant vežimą jūra, ADR 2 klasės dujų balionų ir slėginių statinių naudojimu ir šių ADR 2 klasės dujų balionų ir slėginių statinių konstrukcija ir bandymu.

Nacionalinės teisės akto turinys. 4.1 ir 6.2 dalyse nurodytos nuostatos netaikomos 2 klasės dujų balionams ir slėginėms statinėms, jeigu i) šie balionai ir slėginės statinės sukonstruoti ir išbandyti pagal Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą; ii) šie balionai ir slėginės statinės naudojami pagal Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą; iii) šie balionai ir slėginės statinės siuntėjui buvo vežami daugiarūšio transporto priemonėmis, įskaitant vežimą jūra; iv) šiuos balionus ir slėgines statines daugiarūšio transporto (nurodyto iii punkte) priemonėmis atvežto krovinio gavėjas galutiniam vartotojui pristato per tą pačią dieną atliktą vieną vežimo operaciją; v) šie balionai ir slėginės statinės nėra pakartotinai užpildomi valstybėje, bet formaliai tušti grąžinami į kilmės šalį, iš kurios buvo atvežti daugiarūšiu transportu (nurodytu iii punkte); vi) valstybėje šie balionai ir slėginės statinės vietoje paskirstomi mažais kiekiais.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos. Šiuose balionuose ir slėginėse statinėse esančių dujų specifikacija atitinka galutinių vartotojų reikalavimus, todėl šias dujas reikia importuoti iš teritorijos, esančios už ADR zonos ribų. Panaudotus šiuos formaliai tuščius balionus ir slėgines statines reikalaujama grąžinti į kilmės šalį pakartotinai užpildyti konkrečiai nustatytomis dujomis – šie balionai ir slėginės statinės nėra skirti pakartotinai užpildyti Airijos arba bet kurioje kitoje ADR zonos teritorijoje. Nors šie balionai ir slėginės statinės neatitinka ADR reikalavimų, jie atitinka Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą ir yra pagal jį pripažinti. Daugiarūšio transporto operacija, kuri pradedama už ADR zonos ribų, turi baigtis importuotojo patalpose, iš kurių šiuos balionus ir slėgines statines ketinama mažais kiekiais paskirstyti vietoje Airijos galutiniams vartotojams. Šiam vežimui Airijos teritorijoje būtų taikoma iš dalies pakeista Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 9 dalis.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–6

Objektas – leidimas netaikyti kai kurių Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio nuostatų dėl pasibaigusio galiojimo pirotechnikos gaminių, kurių klasifikacijos kodai yra Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 1 klasės 1.3G, 1.4G bei 1.4S ir kurių sudėtyje yra medžiagų, kurių atitinkami atpažinties numeriai yra UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 arba UN 0507, nedidelių kiekių (neviršijančių 1.1.3.6 punkte nustatytų ribų) pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo, vežant šiuos gaminius į kareivines arba poligoną sunaikinti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1, 2, 4, 5 ir 6 dalys.

Direktyvos priedo turinys – bendrosios nuostatos. Klasifikavimas. Pakavimo nuostatos. Siuntų nuostatos. Pakuotės konstrukcija ir bandymas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio nuostatos dėl pasibaigusio galiojimo pirotechnikos gaminių, kurių atitinkami UN numeriai yra UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 arba UN 0507, pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo vežant į kareivines arba poligoną šalinti netaikomos, jei laikomasi bendrųjų Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio pakavimo nuostatų ir vežimo dokumente pateikiama papildomos informacijos. Leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik vietoje vežant nedidelį tokių pasibaigusio galiojimo pirotechnikos gaminių kiekį į kareivines arba poligoną saugiai sunaikinti.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Pastabos. Vežant nedidelį kiekį pasibaigusio galiojimo jūrinės pirotechnikos, ypač surinktos iš jachtų savininkų ir laivų tiekėjų, į kareivines arba poligoną saugiai pašalinti, kilo sunkumų, ypač dėl pakavimo reikalavimų. Leidžianti nukrypti nuostata taikoma vietoje vežant nedidelį kiekį (neviršijantį 1.1.3.6 punkte nustatytų ribų) ir aprėpia visus jūrinei pirotechnikai paskirtus UN numerius.

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RO–a–UK–1

Objektas – tam tikrų mažo aktyvumo radioaktyviųjų gaminių, pavyzdžiui, sieninių ir rankinių laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų ciferblatų, vežimas (E1).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – dauguma ADR reikalavimų.

Direktyvos priedo turinys – 7 klasės medžiagų vežimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidžiama visiškai netaikyti nacionalinės teisės aktų nuostatų, kai vežami tam tikri komercinės paskirties produktai, kuriuose yra nedidelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis (nešiojamieji šviesos įtaisai; vienoje autotransporto ar geležinkelių transporto priemonėje vežami ne daugiau kaip 500 buityje skirtų naudoti dūmų detektorių, kurių kiekvieno aktyvumas ne didesnis kaip 40 kBq; arba vienoje autotransporto ar geležinkelių transporto priemonėje vežami ne daugiau kaip penki dujinio tričio šviesos įtaisai, kurių kiekvieno aktyvumas ne didesnis kaip 10 GBq).

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Pastabos. Ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė; jos nebereikės, kai į ADR bus įtraukti panašūs Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) taisyklių pakeitimai.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–2

Objektas – leidimas netaikyti reikalavimo turėti vežimo dokumentą, kai vežamas 1.1.3.6 punkte nustatytas tam tikras pavojingų medžiagų (ne 7 klasės) kiekis (E2).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6.2 ir 1.1.3.6.3.

Direktyvos priedo turinys – leidimas netaikyti tam tikrų reikalavimų transporto vienete vežant tam tikrą kiekį.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežimo dokumentas nebūtinas vežant ribotą kiekį, nebent tas kiekis yra didesnio krovinio dalis.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Pastabos. Ši išimtis taikoma nacionaliniam vežimui, kurį vykdant vežimo dokumentas ne visada reikalingas, kai krovinys paskirstomas vietoje.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–3

Objektas – leidimas netaikyti reikalavimo transporto priemonėse, kuriomis vežamos mažo aktyvumo radioaktyviosios medžiagos, turėti gaisro gesinimo įrangą (E4).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.1.4

Direktyvos priedo turinys – reikalavimas transporto priemonėse turėti gaisro gesinimo priemones.

Nacionalinės teisės akto turinys. Panaikinamas reikalavimas turėti gesintuvus transporto priemonėse, kuriomis vežamos tik pakuotės, kurioms taikoma išimtis (UN 2908, 2909, 2910 ir 2911).

Reikalavimas taikomas tik vežant nedidelį pakuočių kiekį.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Pastabos. Nėra jokios praktinės būtinybės turėti gaisro gesinimo įrangą, jeigu vežamas krovinys su numeriais UN 2908, 2909, 2910, 2911, kurį dažnai galima vežti mažomis transporto priemonėmis.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–4

Objektas – prekių vidinėse pakuotėse platinimas mažmenininkams arba vartotojams (išskyrus 1, 4.2, 6.2 ir 7 klasių krovinius) iš vietinių platinimo sandėlių juos perduodant mažmenininkams arba vartotojams ir iš mažmenininkų – galutiniams vartotojams (N1).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 6.1

Direktyvos priedo turinys – pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nebūtina pakuotėms suteikti RID (ADR) arba JT ženklą ar kitaip jas paženklinti, jeigu jose yra krovinys, kaip nustatyta 3 priede.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Pastabos. Galutiniuose vežimo etapuose, kai prekės iš platinimo sandėlio vežamos mažmenininkui ar vartotojui, arba iš mažmenininko – galutiniam vartotojui, ADR reikalavimai netinkami. Šia leidžiančia nukrypti nuostata siekiama, kad būtų leista mažmeniniam platinimui skirtas vidines krovinių talpyklas paskutiniu vietinio išvežiojimo etapu vežti be išorinės pakuotės.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–5

Objektas – leidimas nustatyti skirtingą 1 klasės krovinių, priskirtų 1.1.3.6.3 papunktyje pateiktoje lentelėje nurodytoms 1 ir 2 kategorijoms, didžiausią bendrą kiekį transporto vienete (N10).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6.3 ir 1.1.3.6.4

Direktyvos priedo turinys – išimtys, taikomos transporto vienetu vežamam kiekiui.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nustatomos išimčių, susijusių su ribotu sprogmenų kiekiu ir mišriuoju jų krovimu, taisyklės.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Pastabos. Turi būti leidžiama nustatyti skirtingas 1 klasės krovinių kiekio ribas, t. y. 1 kategorijos kroviniams – 50, o 2 kategorijos – 500. Apskaičiuojant mišrius krovinius, 1 vežimo kategorijai taikomas daugiklis 20, o 2 kategorijai – 2.

Anksčiau reglamentuota pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–6

Objektas – didžiausios grynosios sprogstamųjų gaminių masės, kurią leidžiama vežti EX/II transporto priemonėmis, padidinimas (N13).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 7.5.5.2

Direktyvos priedo turinys – Vežamų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių kiekio ribojimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežamų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių kiekio ribojimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Pastabos. Pagal Jungtinės Karalystės taisykles leidžiama II tipo transporto priemonėmis vežti ne daugiau kaip 5 000 kg grynosios masės 1.1C, 1.1D, 1.1E ir 1.1J suderinamumo grupių krovinių.

Daugelis Sąjungoje vežamų 1.1C, 1.1D, 1.1.E ir 1.1J klasių gaminių yra dideli arba nepatogūs vežti ir ilgesni kaip 2,5 metro. Daugiausiai tai karinės paskirties sprogstamieji gaminiai. Dėl EX/III transporto priemonių konstrukcijos apribojimų (reikalaujama, kad tai būtų uždarojo tipo transporto priemonės) pakrauti ir iškrauti tokius gaminius labai sunku. Kai kuriuos gaminius pakrauti ir užbaigus reisą iškrauti tektų specialia įranga. Tokią įrangą mažai kas turi. Jungtinėje Karalystėje naudojama tik keletas EX/III transporto priemonių, ir šiame sektoriuje būtų labai sunku prašyti pagaminti daugiau specialių EX/III transporto priemonių, skirtų nurodyto tipo sprogmenims vežti.

Jungtinėje Karalystėje karinės paskirties sprogmenis paprastai veža komerciniai vežėjai, todėl karinėms transporto priemonėms Direktyvoje 2008/68/EB nustatyta išimtis jiems nenaudinga. Siekiant išspręsti šią problemą, Jungtinėje Karalystėje visada buvo leidžiama EX/II transporto priemonėmis vežti ne daugiau kaip 5 000 kg tokių gaminių. Esamas apribojimas ne visada pakankamas, nes gaminyje gali būti daugiau kaip 1 000 kg sprogstamųjų medžiagų.

Nuo 1950 m. įvyko tik dvi avarijos (abi šeštajame dešimtmetyje), per kurias sprogo daugiau kaip 5 000 kg sprogstamųjų medžiagų. Avarijas sukėlė užsidegusi padanga ir įkaitusi dujų išmetimo sistema, nuo kurios užsidegė apkala. Gaisrai būtų galėję kilti ir vežant mažesnį krovinį. Per šias avarijas niekas nežuvo ir nebuvo sužeistas.

Remiantis praktiniais įrodymais galima manyti, kad tinkamai supakuoti sprogstamieji gaminiai neturėtų sprogti, jeigu būtų veikiami smūgine apkrova, pvz., susidūrus transporto priemonėms. Karinėse ataskaitose pateiktais įrodymais ir su svaidomaisiais ginklais atliktų bandymų duomenimis patvirtinama, kad šoviniams susprogdinti susidūrimo greitis turėtų būti didesnis už pasiekiamą atliekant metimo iš 12 metrų aukščio bandymą.

Esamam saugos lygiui poveikio nebūtų padaryta.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–7

Objektas – leidimas netaikyti priežiūros reikalavimų vežant nedidelį tam tikrų 1 klasės krovinių kiekį (N12).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.4 ir 8.5 S1(6)

Direktyvos priedo turinys – transporto priemonių, kuriomis vežamas tam tikras pavojingų krovinių kiekis, priežiūros reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Numatomi saugaus transporto priemonių statymo ir priežiūros įrenginiai, tačiau nereikalaujama, kad tam tikri 1 klasės kroviniai būtų prižiūrimi visą laiką, kaip reikalaujama ADR 8.5 S1(6) punkte.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Pastabos. ADR nustatytus priežiūros reikalavimus nacionaliniu lygmeniu ne visada įmanoma įvykdyti.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–8

Objektas – sprogmenų mišrių krovinių ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais vežimo vagonais, transporto priemonėmis ir konteineriais apribojimų švelninimas (N4/5/6).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 7.5.2.1 ir 7.5.2.2.

Direktyvos priedo turinys – tam tikrų tipų mišriajam krovimui taikomi apribojimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nacionalinės teisės aktu nustatomi ne tokie griežti mišriojo sprogmenų krovimo reikalavimai, jeigu tokius krovinius galima vežti be rizikos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Pastabos. Jungtinė Karalystė nori, kad būtų leidžiama taikyti tam tikrus sprogmenų maišymo su kitais sprogmenimis ir su kitais pavojingais kroviniais taisyklių variantus. Kiekvienam variantui bus nustatomi vienos ar kelių sudedamųjų krovinio dalių kiekybiniai apribojimai ir jį bus leidžiama taikyti tik tokiu atveju, jeigu „buvo imtasi visų pagrįstai įmanomų priemonių užtikrinti, kad sprogmenys nesiliestų su bet kokiais tokiais kroviniais, nekeltų pavojaus kitiems kroviniams arba kiti kroviniai nekeltų pavojaus sprogmenims“.

Variantų, kuriuos Jungtinė Karalystė norėtų leisti, pavyzdžiai:

1.

Sprogmenis, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 arba 0361, ta pačia transporto priemone galima vežti su pavojingais kroviniais, kuriems priskirtas UN klasifikacijos numeris 1942. UN 1942 medžiagos kiekis, kurį leidžiama vežti, ribojamas laikant, kad tai yra 1.1 D klasės sprogmuo.

2.

Sprogmenis, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 arba 0453, ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais (išskyrus degiąsias dujas, infekcines ir toksines medžiagas) arba trečiai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais, ar bet kokiu jų deriniu, jeigu antrai vežimo kategorijai priskirtų pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 500 kg ar litrų, o bendra grynoji tokių sprogmenų masė ne didesnė kaip 500 kg.

3.

1.4G klasės sprogmenis ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais degiaisiais skysčiais ir degiosiomis dujomis arba trečiai vežimo kategorijai priskirtomis nedegiomis, netoksiškomis dujomis, ar bet kokiu jų deriniu, jeigu sukrautų kartu pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 200 kg arba litrų, o bendra grynoji tokių sprogmenų masė ne didesnė kaip 20 kg.

4.

Sprogstamuosius gaminius, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, galima vežti su D, E arba F suderinamumo grupės sprogstamaisiais gaminiais, nes jie yra pastarųjų sudedamosios dalys. Bendras sprogmenų, kuriems priskirti UN numeriai 0106, 0107 arba 0257, kiekis neturi būti didesnis kaip 20 kg.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–9

Objektas – alternatyva oranžinės spalvos plokštelei, jeigu mažomis transporto priemonėmis vežamos nedidelės radioaktyviųjų medžiagų siuntos.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.3.2

Direktyvos priedo turinys – reikalavimas, kad prie mažų transporto priemonių, kuriomis vežamos radioaktyviosios medžiagos, būtų pritvirtintos oranžinės spalvos plokštelės.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidžiama taikyti visas leidžiančias nukrypti nuostatas, patvirtintas šiuo procesu. Prašoma leidžianti nukrypti nuostata yra tokia:

Transporto priemonės turi būti:

a)

pažymėtos pagal taikomas ADR 5.3.2 dalies nuostatas; arba

b)

jei transporto priemone vežama ne daugiau kaip dešimt nedaliųjų arba daliųjų radioaktyviųjų medžiagų, kurioms taikoma išlyga, pakuočių ir jeigu tų pakuočių vežimo indeksų suma ne didesnė kaip 3, taikant alternatyvą, ta transporto priemonė gali būti su ženklu, atitinkančiu nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Pastabos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO-a-UK-10

Objektas – ne didesnės kaip 15 kg masės priežiūros veiklos atliekų, kurios kelia infekcijos pavojų ir kurioms priskiriamas numeris UN 3291, vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – visos nuostatos.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidimas netaikyti I priedo I.1 skirsnyje nustatytų reikalavimų vežant ne didesnės kaip 15 kg masės priežiūros veiklos atliekas, kurios kelia infekcijos pavojų ir kurioms priskiriamas numeris UN 3291.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – šią leidžiančią nukrypti nuostatą ketinama paskelbti teisės akte The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Galioja iki 2017 m. sausio 1 d.

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčiu

BE Belgija

RO–bi–BE–4

Objektas – pavojingų krovinių vežimas talpyklose sudeginti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 3.2

Nacionalinės teisės akto turinys. Nukrypstant nuo 3.2 dalyje pateiktos lentelės, tam tikromis sąlygomis leidžiama toksišką su vandeniu reaguojantį skystį (III, tik kaip pažymėta) vežti naudojant cisterninį konteinerį, kurio talpyklos kodas L4BH, o ne L4DH.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Dérogation 01–2002.

Pastabos. Šią taisyklę galima taikyti tik vežant pavojingas atliekas mažu atstumu.

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–5

Objektas – atliekų vežimas į atliekų šalinimo įmones.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.2, 5.4, 6.1 (ankstesnis reglamentas – A5, 2X14, 2X12).

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimas, žymėjimas ir su pakavimu susiję reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Atliekos ne klasifikuojamos pagal ADR, o suskirstomos į skirtingas grupes (degūs tirpikliai, dažai, rūgštys, akumuliatoriai ir t. t.), kad būtų išvengta pavojingų reakcijų kurioje nors iš grupių. Pakuočių gamybos reikalavimai yra ne tokie griežti.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Pastabos. Ši taisyklė gali būti taikoma vežant nedidelį atliekų kiekį į šalinimo įmones.

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–6

Objektas – RO–bi–SE-5 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–7

Objektas – RO–bi–SE–6 priėmimas

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–8

Objektas – RO–bi–UK–2 priėmimas

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Galioja iki 2020 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–9

Objektas – RO–bi–SE-3 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Galioja iki 2018 m. sausio 15 d.

RO–bi–BE–10

Objektas – vežimas arti pramonės objektų, įskaitant vežimą viešaisiais keliais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – A ir B priedai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidžiančios nukrypti nuostatos yra susijusios su dokumentacija, pakuočių ženklinimu ir žymėjimu, taip pat su vairuotojo pažymėjimu.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Pastabos. Šiame sąraše išvardyti leidžiančių nukrypti nuostatų numeriai nacionalinės teisės aktuose, leidžiamas atstumas ir susiję pavojingi kroviniai.

2–2001 leidžianti nukrypti nuostata

300 m (3, 6.1 ir 8 klasių kroviniai). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

6–2004 leidžianti nukrypti nuostata

daugiausiai 5 km (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

7–2005 leidžianti nukrypti nuostata

viešojo kelio pervažiavimas (UN 1202). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

1–2006 leidžianti nukrypti nuostata

600 m (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

13–2007 leidžianti nukrypti nuostata

8 km (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

2–2009 leidžianti nukrypti nuostata

350 m (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

3–2009 leidžianti nukrypti nuostata

daugiausiai 4,5 km (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

5–2009 leidžianti nukrypti nuostata

daugiausiai 4,5 km (cheminės medžiagos pakuotėse). Galioja iki 2015 m. birželio 30 d.

9–2009 leidžianti nukrypti nuostata

daugiausiai 20 km (2 klasės kroviniai pakuotėse) Galioja iki 2015 m. rugsėjo 9 d.

16–2009 leidžianti nukrypti nuostata

200 m (vidutinės talpos konteineriai). Galioja iki 2018 m. sausio 15 d.

Galioja iki 2018 m. sausio 15 d.

DE Vokietija

RO–bi–DE–1

Objektas – nereikalavimas vežimo dokumente pateikti tam tikrus duomenis (n2).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1.1

Direktyvos priedo turinys – vežimo dokumento turinys.

Nacionalinės teisės akto turinys. Taikoma visoms klasėms, išskyrus 1 (išskyrus 1.4S), 5.2 ir 7 klases.

Vežimo dokumente neprivaloma pateikti duomenų apie:

a)

gavėją, jeigu platinimas vietinis (išskyrus, kai gavėjui skirtas visas krovinys ir kai vežama tam tikrais maršrutais);

b)

pakuočių kiekį ir tipą, jeigu 1.1.3.6 punktas netaikomas, o transporto priemonė atitinka visas A ir B priedų nuostatas;

c)

vežant tuščias neišvalytas talpyklas, pakanka paskutinio ta talpykla vežto krovinio vežimo dokumento.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Pastabos. Atliekant atitinkamos rūšies vežimą, nebūtų įmanoma taikyti visų nuostatų.

Komisijos užregistruota kaip leidžianti nukrypti nuostata Nr. 22 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–DE–3

Objektas – supakuotų pavojingų atliekų vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1–5

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimas, pakavimas ir žymėjimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. 2–6.1, 8 ir 9 klasės: bendras pavojingų atliekų pakavimas ir vežimas pakuotėse ir vidutinės talpos konteineriuose; atliekos turi būti supakuotos į vidines pakuotes (kuriose yra surenkamos) ir suskirstytos pagal kategorijas į konkrečias atliekų grupes (vengiant pavojingų reakcijų kiekvienoje atliekų grupėje); su atliekų grupėmis susijusių specialių raštiškų instrukcijų, kurios taip pat naudojamos kaip važtaraštis, naudojimas; buitinių ir laboratorinių atliekų surinkimas ir t. t.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Pastabos. Sąrašas Nr. 6*.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–DE–4

Objektas – RO–bi–BE–1 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą — -

Galioja iki 2017 m. sausio 1 d.

RO-bi-DE-5

Objektas – nukrypstant nuo Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 4.3.2.1.1 papunkčio, krovinio, kuriam priskirtas numeris UN 3343 (kitaip neapibūdintas desensibilizuotas skystas degus nitroglicerolio mišinys, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % nitroglicerolio (masės)), vežimas vietoje cisterniniais konteineriais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 3.2, 4.3.2.1.1

Direktyvos priedo turinys – cisterninių konteinerių naudojimo nuostatos.

Nitroglicerolio (UN 3343) vežimas vietoje cisterniniais konteineriais nedideliais atstumais, laikantis toliau nurodytų sąlygų.

1.   Cisterniniams konteineriams taikomi reikalavimai

1.1.

Gali būti naudojami tik cisterniniai konteineriai, kuriuos naudoti šiuo tikslu išduotas specialus leidimas; tie konteineriai turi atitikti Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 6.8 skyriaus nuostatas dėl konstrukcijos, įrangos, konstrukciniam modeliui išduodamų leidimų, bandymų, ženklinimo ir eksploatavimo.

1.2.

Cisterninio konteinerio uždarymo mechanizme turi būti įrengta slėgio mažinimo sistema, kuri tada, kai slėgis konteinerio viduje 300 kPa (3 bar) viršija normalų slėgį, atveria į viršų nukreiptą angą, kurios slėgio mažinimo zonos plotas yra bent 135 cm2 (skersmuo 132 mm). Atidaryta anga neturi vėl užsidaryti. Kaip saugos įranga gali būti naudojamas vienas ar keli taip pat aktyvinami ir atitinkamo slėgio mažinimo zonos ploto saugos elementai. Saugos įrangos konstrukcijos tipas turi būti išbandytas ir patvirtintas atsakingos institucijos.

2.   Ženklinimas

Kiekvienas cisterninis konteineris turi būti iš abiejų pusių paženklintas pavojaus ženklu pagal Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 5.2.2.2.2 papunktyje pateiktą 3 modelį.

3.   Eksploatavimo nuostatos

3.1.

Turi būti užtikrinta, kad vežamas nitroglicerolis būtų lygiai pasiskirstęs flegmatizatoriaus terpėje ir nuo jos neatsiskirtų.

3.2.

Pakraunant ir iškraunant krovinį, draudžiama būti transporto priemonėje arba ant jos, nebent to reikia pakrovimo ir iškrovimo įrangai valdyti.

3.3.

Iškrovimo vietoje iš cisterninių konteinerių turi būti iškrautas visas krovinys. Jei tų konteinerių visiškai ištuštinti neįmanoma, iškrovus krovinį jie turi būti sandariai uždaryti, kol bus vėl pripildyti.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės nuostatas – Šiaurės Reino-Vestfalijos leidžianti nukrypti nuostata.

Pastabos. Tai taikoma, kai, vykdant gamybinį procesą, krovinys cisterniniuose konteineriuose keliais vežamas vietoje mažu atstumu iš vienos nustatytos gamybos vietos į kitą. Farmacijos produkto gamybos tikslu, vykdant taisykles atitinkančią vežimo operaciją, iš gamybos vietos A į gamybos vietą B 600 l talpos cisterniniais konteineriais II grupės pakuotėje vežamas degus dervos tirpalas (UN 1866). Ten įmaišius nitroglicerolio tirpalą, gaunamas toliau naudoti skirtas kitaip neapibūdintas desensibilizuotas skystas degus klijų mišinys, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % nitroglicerolio (masės) (UN 3343). Atgal į gamybos vietą A ši medžiaga taip pat vežama minėtaisiais cisterniniais konteineriais, kurie atitinkamos institucijos buvo specialiai patikrinti ir patvirtinti šiai konkrečiai vežimo operacijai ir kurių talpyklos kodas yra L10DN.

Galiojimo laikotarpio pabaiga – 2017 m. sausio 1 d.

RO-bi-DE-6

Objektas – RO–bi–SE–6 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO-bi-DE-7

Objektas – RO-bi-BE-10 priėmimas

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą –

Galioja iki 2021 m. kovo 20 d.

DK Danija

RO–bi–DK–1

Objektas – vežant UN 1202, 1203, 1223 ir 2 klasės krovinius vežimo dokumento nereikia.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – reikalingas vežimo dokumentas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežant paskirstomus 3 klasės, UN 1202, 1203 ir 1223 mineralinės alyvos produktus, taip pat 2 klasės dujas (dviem arba daugiau gavėjų pristatytini kroviniai ir panašiomis aplinkybėmis grąžinamų krovinių surinkimas), vežimo dokumentas neprivalomas, jeigu raštiškose instrukcijose, be ADR reikalaujamos informacijos, pateikiama informacija apie UN numerį, pavadinimą ir klasę.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Pastabos. Nacionalinę leidžiančią nukrypti nuostatą reikia taikyti todėl, kad sukurta elektroninė įranga, kuria naudodamosi, pvz., naftos bendrovės gali į transporto priemones nuolat perduoti informaciją apie klientus. Jeigu vežimo operacijos pradžioje ši informacija nežinoma ir į transporto priemonę bus perduota, kai ja bus vežamas krovinys, prieš pradedant vežimą parengti vežimo dokumentų neįmanoma. Tokiu būdu vežti krovinius galima tik tam tikrose teritorijose.

Leidžianti nukrypti nuostata Danijai nustatoma pagal panašią Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalies nuostatą.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–DK–2

Objektas – RO–bi–SE–6 priėmimas

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods su pakeitimais.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–DK–3

Objektas – RO–bi–UK–1 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods su pakeitimais.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–DK–4

Objektas – tam tikrų klasių pavojingų krovinių vežimas iš privačių namų ūkių ir įmonių į netoli esančius atliekų surinkimo punktus arba tarpines perdirbimo įmones šalinti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1–9 dalys.

Direktyvos priedo turinys – bendrosios nuostatos, klasifikavimo nuostatos, specialiosios nuostatos, pakavimo nuostatos, siuntos procedūros, pakuotės konstrukcijos ir bandymo reikalavimai, vežimo, pakrovimo iškrovimo ir perkrovimo nuostatos, transporto priemonės ekipažui taikomi reikalavimai, įrangos, darbo ir dokumentų reikalavimai ir transporto priemonių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pavojingi kroviniai iš privačių namų ūkių ir įmonių gali tam tikromis sąlygomis būti vežami į netoli esančius atliekų surinkimo punktus arba į tarpines perdirbimo įmones šalinti. Priklausomai nuo vežimo pobūdžio ir rizikos (pavyzdžiui, pavojingo krovinio vidinėje pakuotėje, išorinėje pakuotėje ir (arba) transporto vienete kiekio, taip pat nuo to, ar pavojingų krovinių vežimas yra šalutinė įmonių veikla), laikomasi skirtingų nuostatų.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Pastabos. Atliekų tvarkytojai ir įmonės negali taikyti visų Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio nuostatų, kai iš privačių namų ūkių ir (arba) įmonių atliekos, kuriose gali būti pavojingų produktų, vežamos į netoli esančius atliekų surinkimo punktus šalinti. Atliekos paprastai yra pakuotės, kurios pirmiausia vežtos pagal Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 1.1.3.1 dalies c punkto išimtį ir (arba) parduotos mažmeninėje prekyboje. Tačiau 1.1.3.1 dalies c punkto išimtis netaikoma vežimui į atliekų surinkimo punktus, o Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnio 3.4 skyriaus nuostatos netinkamos atliekų vidinėse pakuotėse vežimui.

Galioja iki 2019 m. sausio 1 d.

EL Graikija

RO–bi–EL–1

Objektas – nuo saugos reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata, taikoma iki 2001 m. gruodžio 31 d. užregistruotoms stacionariosioms talpykloms (autocisternoms), jei tam tikrų kategorijų pavojingi kroviniai vežami vietoje arba vežamas nedidelis tokių krovinių kiekis.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2

Direktyvos priedo turinys – stacionariųjų talpyklų (autocisternų), nuimamųjų talpyklų, cisterninių konteinerių ir kilnojamųjų talpyklų, kurių korpusai pagaminti iš metalo, akumuliatorinių transporto priemonių ir DKK konstrukcijos, įrangos, tipo patvirtinimo, kontrolės, bandymų ir žymėjimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pereinamojo laikotarpio nuostata. Stacionariąsias talpyklas (autocisternas), nuimamąsias talpyklas ir cisterninius konteinerius, Graikijoje pirmą kartą užregistruotus nuo 1985 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., galima naudoti toliau. Ši pereinamojo laikotarpio nuostata taikoma transporto priemonėms, kuriomis vežamos toliau nurodytos pavojingos medžiagos (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Ji skirta taikyti nurodytą laikotarpį užregistruotoms transporto priemonėmis, kai vežamas mažas tokių medžiagų kiekis arba tokios medžiagos vežamos vietoje. Ši pereinamojo laikotarpio nuostata galioja autocisternoms, kurios pritaikytos:

1.

Pagal ADR dalis, susijusias su kontrole ir bandymais: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Talpykloms, jeigu ne didesnės kaip 3 500 litrų talpos korpuso skyriaus sienelės yra ne plonesnės nei 3 mm, ir neanglingojo plieno talpykloms, jeigu ne didesnės kaip 6 000 litrų talpos korpuso skyriaus sienelės yra ne plonesnės nei 4 mm (nepaisant pertvarų tipo ir storio).

3.

Jeigu naudojamas aliuminis arba kitas metalas, talpyklos turėtų atitikti sienelės storio ir kitas specifikacijas, kurios nustatomos pagal techninius brėžinius, patvirtintus tos šalies, kurioje talpyklos buvo anksčiau užregistruotos, vietos valdžios institucijos. Jeigu techninių brėžinių nėra, talpyklos turi atitikti 6.8.2.1.17 (211.127) papunktyje nustatytus reikalavimus.

4.

Talpyklos turi atitikti 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) paraštiniuose punktuose, 6.8.2.2 punkto 6.8.2.2.1 ir 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131) papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Tiksliau, iki 2002 m. gruodžio 31 d. pirmą kartą užregistruotas mažesnės nei 4 tonų masės autocisternas, kuriomis tik vietoje vežamas gazolis (UN 1202) ir kurių korpuso storis mažesnis nei 3 mm, leidžiama naudoti tik tokiu atveju, jei jos pertvarkomos pagal 211.127 (5) b4 (6.8.2.1.20) paraštinį punktą.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Naudojamų stacionariųjų talpyklų (autocisternų) ir nuimamųjų talpyklų, skirtų tam tikrų kategorijų pavojingiems kroviniams vežti, konstrukcijos, įrangos, kontrolės ir bandymų techniniai reikalavimai).

Galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

RO-bi–EL–2

Objektas – nuo bazinės transporto priemonės konstrukcijos reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata, taikoma iki 2001 m. gruodžio 31 d. pirmą kartą užregistruotoms transporto priemonėms, skirtoms pavojingiems kroviniams vežti vietoje.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Direktyvos priedo turinys – bazinių transporto priemonių konstrukcijos reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidžianti nukrypti nuostata taikoma pavojingiems kroviniams (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ir 3257 kategorijos) vežti vietoje skirtoms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą užregistruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d.

Transporto priemonės turi atitikti Direktyvos 94/55/EB B priedo 9 dalyje (9.2.1–9.2.6) nustatytus reikalavimus su toliau nurodytomis išimtimis.

9.2.3.2 punkte nustatytų reikalavimų privaloma laikytis tik tais atvejais, jeigu transporto priemonėje yra gamintojo sumontuoti stabdžiai su antiblokavimo sistema ir įrengta 9.2.3.3.1 papunktyje apibrėžta ilgalaikio stabdymo sistema, nebūtinai atitinkanti 9.2.3.3.2 ir 9.2.3.3.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Elektros energija tachografui turi būti tiekiama saugiąja sandūra, kuri tiesiogiai sujungiama su akumuliatoriumi (220 514 paraštinis punktas), o elektrinis ašies pakėlimo mechanizmas turi būti toje vietoje, kurioje jį iš pradžių sumontavo transporto priemonės gamintojas, ir turi būti apsaugotas atitinkamu sandariu korpusu (220 517 paraštinis punktas).

Ypač dyzelinui ar krosnių kurui (UN 1202) vietoje vežti skirtos autocisternos, kurių didžiausia masė mažesnė nei 4 tonos, turi atitikti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 ir 9.2.4.5 punktuose nustatytus reikalavimus, tačiau nebūtinai kitus reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Eksploatuojamų transporto priemonių, skirtų tam tikrų kategorijų pavojingiems kroviniams vežti vietoje, techniniai reikalavimai).

Pastabos. Palyginti su visu jau užregistruotų transporto priemonių skaičiumi, susijusių transporto priemonių nėra daug, be to, jos skirtos kroviniams vežti tik vietoje. Dėl prašomos leidžiančios nukrypti nuostatos formos, atitinkamų transporto priemonių parko dydžio ir vežamų krovinių tipo kelių eismo saugai nekyla jokio pavojaus.

Galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

ES Ispanija

RO–bi–ES–2

Objektas – speciali įranga bevandeniam amoniakui platinti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 6.8.2.2.2

Direktyvos priedo turinys – Siekiant išvengti nuotėkio, jei būtų pažeisti išoriniai įtaisai (vamzdžiai, šoniniai uždaromieji įtaisai), vidinis uždaromasis vožtuvas ir jo lizdas turi būti apsaugoti, kad neišsikreiptų dėl išorinio įtempio, arba turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų tokį įtempį. Turi būti įmanoma apsaugoti pripildymo ir išleidimo įtaisus (įskaitant junges arba srieginius kaiščius) ir apsauginius dangtelius (jeigu jie yra), kad jie netyčia neatsidarytų.

Nacionalinės teisės akto turinys. Žemės ūkyje bevandeniam amoniakui platinti ir purkšti naudojamose talpyklose, kurios pradėtos naudoti anksčiau kaip 1997 m. sausio 1 d., gali būti įrengti ne vidiniai, o išoriniai saugos įtaisai su sąlyga, kad taip užtikrinama apsauga yra bent lygiavertė talpyklų sienelių užtikrinamai apsaugai.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Pastabos. Iki 1997 m. sausio 1 d. talpyklos su išoriniais saugos įtaisais buvo naudojamos tik žemės ūkyje žemei bevandeniu amoniaku purkšti. Įvairios šios rūšies talpyklos vis dar naudojamos. Jos pilnos retai vežamos keliais, nes yra naudojamos tik trąšoms didžiuosiuose ūkiuose.

Galioja iki 2022 m. vasario 28 d.

FI Suomija

RO–bi–FI–1

Objektas – sprogstamųjų medžiagų vežimo dokumente pateikiamos informacijos pakeitimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.2.1(a)

Direktyvos priedo turinys – 1 klasei taikomos specialios nuostatos.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežimo dokumente vietoj tikrosios sprogstamųjų medžiagų grynosios masės leidžiama nurodyti detonatorių skaičių (1 000 detonatorių atitinka 1 kg sprogmenų).

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Pastabos. Laikoma, kad vežant krovinį šalies teritorijoje, šios informacijos pakanka. Ši leidžianti nukrypti nuostata daugiausia taikoma sprogdinimo sektoriuje, kurio reikmėms vietoje vežami nedideli sprogstamųjų medžiagų kiekiai.

Komisijos užregistruota kaip leidžianti nukrypti nuostata Nr. 31.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–FI–2

Objektas – RO–bi–SE–10 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą –

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–FI–3

Objektas – RO–bi–DE–1 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą –

Galioja iki 2022 m. vasario 28 d.

FR Prancūzija

RO–bi–FR–1

Objektas – jūros transporto dokumento naudojimas kaip vežimo dokumento iš laivo iškrautus krovinius vežant mažu atstumu.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – dokumentuose, kurie naudojami kaip pavojingų krovinių vežimo dokumentai, pateiktina informacija.

Nacionalinės teisės akto turinys. Krovinį vežant ne didesniu kaip 15 km spinduliu, kaip vežimo dokumentas naudojamas jūros transporto dokumentas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route Article 23–4.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–FR–3

Objektas – stacionariųjų suskystintų naftos dujų talpyklų vežimas (18).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Stacionariosios suskystintų naftos dujų talpyklos vežamos laikantis specialių taisyklių. Taikoma tik vežant nedideliais atstumais.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route Article 30.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

HU Vengrija

RO–bi-HU-1

Objektas – RO-bi-SE-3 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d.

IE Airija

RO–bi–IE–3

Objektas – leidimas pakrauti ir iškrauti pavojingus krovinius, kuriems skirta 7.5.11 dalies specialioji nuostata CV1 arba 8.5 dalies specialioji nuostata S1, viešoje vietoje be specialaus kompetentingų institucijų leidimo.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 7.5 ir 8.5

Direktyvos priedo turinys – papildomos nuostatos dėl pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nukrypstant nuo 7.5.11 arba 8.5 dalyse nustatytų reikalavimų, pavojingus krovinius pakrauti ir iškrauti viešoje vietoje leidžiama be specialaus kompetentingos institucijos leidimo.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos. Kai gaminiai vežami šalies teritorijoje, ši nuostata apsunkina kompetentingų institucijų darbą.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–6

Objektas – leidimas netaikyti 4.3.4.2.2 papunktyje nustatyto reikalavimo, pagal kurį prie autocisternos korpuso pastoviai nepritvirtinti lankstūs pripildymo ir išleidimo vamzdžiai vežant krovinį turi būti tušti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 4.3

Direktyvos priedo turinys – autocisternų naudojimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Lanksčių žarnų ritės (įskaitant prie jų pritvirtintus lanksčius vamzdžius), pritvirtintos prie autocisternų, kuriomis mažmeniniu būdu platinami naftos produktai, kurių sudėtinių medžiagų atpažinties numeriai yra UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 ir UN 1978, vežant krovinį keliais neprivalo būti tuščios, jeigu imtasi tinkamų apsaugos nuo bet kokio nuotėkio priemonių.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos. Prie autocisternų, kuriomis kroviniai pristatomi į namus, pritvirtintos lanksčios žarnos turi būti pripildytos visą laiką, net ir vežant krovinį. Ši iškrovimo sistema vadinama drėgnąja: ją taikant autocisternos matuoklis ir žarna turi būti užpildyti, taip užtikrinant, kad vartotojas gautų tikslų produkto kiekį.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–7

Objektas – leidimas netaikyti kai kurių ADR 5.4.0, 5.4.1.1.1 ir 7.5.11 punktuose nustatytų amonio nitrato trąšų UN 2067 vežimo be pakuotės iš uostų krovinio gavėjams reikalavimų.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.0, 5.4.1.1.1 ir 7.5.11

Direktyvos priedo turinys – reikalavimas turėti atskirą vežimo dokumentą, kuriame būtų nurodytas tikslus bendras konkretaus kiekvienu reisu vežamo krovinio kiekis, ir reikalavimas valyti transporto priemonę prieš reisą ir po jo.

Nacionalinės teisės akto turinys. Siūloma patvirtinti leidžiančią nukrypti nuostatą, pagal kurią būtų galima pakeisti ADR nustatytus vežimo dokumento ir transporto priemonės valymo reikalavimus, atsižvelgiant į praktinius krovinių be pakuotės vežimo iš uosto krovinio gavėjui aspektus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos. Pagal ADR nuostatas reikalaujama: a) atskiro vežimo dokumento, kuriame būtų nurodyta konkretaus krovinio pavojingų gaminių bendra masė, ir b) taikyti specialiąją nuostatą CV24 dėl valymo prieš vežant kiekvieną krovinį iš uosto gavėjui, kai iškraunamas krovinius be pakuotės gabenęs laivas. Kadangi krovinys vežamas vietoje ir tai susiję su krovinius be pakuotės gabenusio laivo iškrovimu, per kurį vežama (tą pačią arba kelias dienas iš eilės) daugiau nei vienas tos pačios medžiagos krovinys nuo krovinius be pakuotės gabenusio laivo iki krovinio gavėjo, turėtų pakakti vieno vežimo dokumento, kuriame būtų nurodyta apytikslė bendra kiekvieno krovinio masė, o specialioji nuostata CV24 būtų neprivaloma.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO-bi-IE-8

Objektas – pavojingų krovinių vežimas iš privačių patalpų į kitą prie pat tų patalpų esančią transporto priemonę arba iš vienos privačių patalpų dalies į kitą šalia esančią dalį, kai tas dalis skiria viešasis kelias.

Nuoroda į direktyvos priedą – Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis; A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – pavojingų krovinių vežimo keliais reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Reglamentai netaikomi, kai transporto priemonė naudojama pavojingiems kroviniams vežti:

a)

iš privačių patalpų į kitą prie pat tų patalpų esančią transporto priemonę arba

b)

iš vienos privačių patalpų dalies į kitą šalia esančią dalį, kai tas dalis skiria viešasis kelias,

jei vežimas vykdomas tiesiausiu maršrutu.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Pastabos. Gali būti situacijų, kai krovinys vežamas iš vienos privačių patalpų dalies į kitą arba iš privačių patalpų į susijusią transporto priemonę, kai jas skiria viešasis kelias. Tokios formos vežimas nėra pavojingųjų krovinių vežimas įprasta prasme, todėl pavojingųjų krovinių vežimo taisyklių taikyti nereikia. Taip pat žr. RO-bi-SE-3 ir RO-bi-UK-1.

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d.

NL Nyderlandai

RO–bi–NL–13

Objektas – 2015 m. pavojingų buitinių atliekų vežimo tvarka.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 ir 9

Direktyvos priedo turinys – tam tikram kiekiui taikomos išimtys; specialios nuostatos; pakuotės naudojimas; perteklinės pakuotės medžiagos naudojimas; dokumentai; pakuotės konstrukcija ir bandymas; pakrovimas, iškrovimas ir perkrovimas; ekipažo komplektavimas; įranga; eksploatavimas; transporto priemonės ir dokumentai; transporto priemonių konstrukcija ir jų patvirtinimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nuostatos, taikomos vežant nedidelį surinktų pavojingų buitinių atliekų, taip pat iš įmonių surinktų pavojingų buitinių atliekų, sudėtų į tinkamas ne daugiau kaip 60 litrų tūrio pakuotes, kiekį. Kadangi kiekvienu atveju vežamas nedidelis kiekis ir vežamos medžiagos yra skirtingų savybių, vežimo operacijų neįmanoma įvykdyti laikantis visų ADR taisyklių. Todėl laikantis minėtosios tvarkos nustatytas supaprastintas tam tikrų ADR nuostatų neatitinkantis variantas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2015 m. pavojingų buitinių atliekų vežimo tvarka.

Pastabos. Tokia tvarka nustatyta tam, kad individualūs asmenys ir įmonės galėtų tam tikroje vietoje atiduoti nedidelį cheminių atliekų kiekį. Ši tvarka taikoma medžiagų likučiams, pvz., dažų atliekoms. Pavojaus lygis sumažinamas renkantis transporto priemones, taip pat, inter alia, naudojant specialius transporto elementus, užrašus „Rūkyti draudžiama“ ir aiškiai matomus geltonos spalvos švyturėlius. Vežant svarbiausia užtikrinti saugą. Saugumą galima užtikrinti, pvz., medžiagas vežant sandariai supakuotas, kad jos nepasklistų ar nenutekėtų ir transporto priemonėje nesikauptų nuodingi garai. Transporto priemonėje įmontuotos talpyklos, pritaikytos įvairių kategorijų atliekoms laikyti; šių talpyklų konstrukcija turi būti tokia, kad atliekos neišsilietų, o talpyklų būtų neįmanoma atsitiktinai perstumti ar atidaryti. Nepaisant to, kad vežamas nedidelis atliekų kiekis, vežėjas privalo turėti profesinės kompetencijos pažymėjimą, atsižvelgiant į įvairų vežamų medžiagų pobūdį. Kadangi žmonėms paprastai trūksta žinių apie minėtų medžiagų keliamą pavojų, turėtų būti pateiktos raštiškos instrukcijos, kaip nustatyta tvarkos aprašymo priede.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

PT Portugalija

RO–bi–PT–1

Objektas – UN 1965 medžiagų vežimo dokumentai.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – vežimo dokumentų reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Tikslus krovinio pavadinimas, kurį būtina nurodyti RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1 skirsnyje nurodytame vežimo dokumente, taikomas balionuose vežamoms komercinės paskirties butano ir propano dujoms bendru pavadinimu „UN Nr. 1965 angliavandenilių dujų mišinys, suskystintas, tik kaip pažymėta“, gali būti pakeistas kitais prekės pavadinimais, pvz.:

 

„UN 1965 butanas“ – RPE 2.2.2.3 punkte apibūdinti A, A01, A02 ir A0 mišiniai, vežami balionuose;

 

„UN 1965 propanas“ – RPE 2.2.2.3 punkte apibūdintas C mišinys, vežamas balionuose.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2004 m. balandžio 16 d. Despacho DGTT 7560/2004 pagal 2003 m. spalio 27 d. Decreto-Lei No 267-A/2003 5 straipsnio 1 dalį.

Pastabos. Pripažįstama, kad ūkinės veiklos vykdytojams reikia palengvinti pavojingų krovinių vežimo dokumentų pildymą, tačiau tai neturi paveikti šių operacijų saugos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–PT–2

Objektas – tuščių neišvalytų talpyklų ir konteinerių vežimo dokumentai.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – vežimo dokumentų reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežant atgal tuščias talpyklas ir konteinerius, kuriais buvo gabenami pavojingi kroviniai, vietoj RPE 5.4.1 skirsnyje nurodyto vežimo dokumento galima naudoti vežimo dokumentą, išduotą paskutinį kartą pristatant produktus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – 2004 m. liepos 28 d. Despacho DGTT 15162/2004 pagal 2003 m. spalio 27 d. Decreto-Lei No 267-A/2003 5 straipsnio 1 dalį.

Pastabos. Dėl įpareigojimo vežant atgal tuščias talpyklas ir konteinerius, kuriais buvo gabenami pavojingi kroviniai, turėti RPE nurodytą vežimo dokumentą kartais kyla praktinių sunkumų, kurių galima sumažinti nepažeidžiant saugos reikalavimų.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

SE Švedija

RO–bi–SE–1

Objektas – pavojingų atliekų vežimas į pavojingų atliekų šalinimo įmones.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5 ir 6 dalys

Direktyvos priedo turinys – pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pakuotės, į kurias sudėti pavojingi kroviniai, pavyzdžiui, atliekos, vežamos pagal ADR nuostatas; galima daryti tik kelias šių nuostatų išimtis. Išimčių negalima daryti nei vieno tipo medžiagoms ir gaminiams.

Pagrindinės išimtys.

Nedidelės (mažesnės kaip 30 kg) pavojingų krovinių, pavyzdžiui, atliekų, pakuotės gali būti supakuotos į pakuočių komplektus, įskaitant vidutinės talpos konteinerius ir didelius pakuočių komplektus, nesilaikant šios direktyvos I priedo I.1 skirsnio 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ir 6.6.5.4.3 papunkčių. Vežimui parengtų pakuočių komplektų, įskaitant vidutinės talpos konteinerius ir didelius pakuočių komplektus, nereikia išbandyti su reprezentatyviuoju vidinių pakuočių ėminiu.

Šia nuostatą galima taikyti, jei:

pakuočių komplektai, vidutinės talpos konteineriai ir dideli pakuočių komplektai yra tokio tipo, kuris buvo išbandytas ir patvirtintas pagal šios direktyvos I priedo I.1 skirsnio 6.1, 6.5 arba 6.6 punkte nustatytas I arba II pakuočių grupėms taikomas nuostatas;

maži pakuočių komplektai yra supakuoti su sugeriamąja medžiaga, kuri sulaiko laisvą skystį, kad šis neištekėtų į vežamas išorines pakuotes, vidutinės talpos konteinerius arba didelius pakuočių komplektus, ir

vežimui parengtų pakuočių komplektų, vidutinės talpos konteinerių arba didelių pakuočių komplektų bruto masė yra ne didesnė už bruto masę, nurodytą UN konstrukcijos tipo ženkluose, nustatytuose I arba II pakuočių grupės pakuočių komplektams, vidutinės talpos konteineriams arba didelių pakuočių komplektams, ir

į vežimo dokumentą įrašytas šis sakinys: „Supakuota pagal ADR-S 16 dalį.“

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S priedėlis – specialios pavojingų krovinių vežimo keliais valstybės teritorijoje nuostatos, paskelbtos pagal Pavojingų krovinių vežimo įstatymą.

Pastabos. Šios direktyvos I priedo I.1 skirsnio 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ir 6.6.5.4.3 papunkčius taikyti sudėtinga, nes pakuočių komplektai, vidutinės talpos konteineriai ir dideli pakuočių komplektai turi būti išbandyti su reprezentatyviuoju atliekų ėminiu, tačiau sunku iš anksto nuspėti, kokios atliekos bus vežamos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–2

Objektas – siuntėjo pavadinimas ir adresas vežimo dokumente.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1

Direktyvos priedo turinys – bendroji informacija, kurią privaloma pateikti vežimo dokumente.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nacionalinės teisės akte nustatyta, kad, kai taikoma paskirstymo sistema, grąžinant tuščią neišvalytą pakuotę siuntėjo pavadinimo ir adreso nurodyti neprivaloma.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Grąžinamoje tuščioje neišvalytoje pakuotėje dažniausiai būna nedidelis pavojingų medžiagų kiekis.

Šia leidžiančia nukrypti nuostata dažniausiai naudojasi pramonės įmonės, grąžindamos tuščius neišvalytus dujų balionus, vietoje kurių gauna dujų pripildytus balionus.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–3

Objektas – pavojingų krovinių vežimas arti pramonės objekto (-ų), įskaitant vežimą viešaisiais keliais tarp atskirų to (-ų) objekto (-ų) dalių.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – pavojingų krovinių vežimo viešaisiais keliais reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Krovinių vežimas arti pramonės objekto (-ų), įskaitant vežimą viešaisiais keliais tarp atskirų to (-ų) objekto (-ų) dalių. Leidžiančios nukrypti nuostatos susijusios su pakuočių ženklinimu ir žymėjimu, vežimo dokumentais, vairuotojo pažymėjimu ir patvirtinimo pažymėjimu pagal 9.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Tam tikrais atvejais pavojingi kroviniai vežami iš vieno pastato į kitą, esantį kitoje viešojo kelio pusėje. Tokios rūšies vežimas nelaikomas pavojingų krovinių vežimu privačiu keliu, todėl turėtų būti siejamas su atitinkamais reikalavimais. Taip pat plg. su Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 14 dalimi.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–4

Objektas – valdžios institucijų konfiskuotų pavojingų krovinių vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – pavojingų krovinių vežimo keliais reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Taisyklių išlygas gali būti leidžiama taikyti tik tokiu atveju, jeigu jų reikia dėl darbuotojų apsaugos, iškrovimo rizikos, įrodymų pateikimo ir panašių priežasčių.

Taisyklių išlygas leidžiama taikyti tik tokiu atveju, jeigu įprastomis vežimo sąlygomis užtikrinamas pakankamas saugos lygis.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Šias leidžiančias nukrypti nuostatas gali taikyti tik pavojingus krovinius konfiskuojančios institucijos.

Ši leidžianti nukrypti nuostata skirta taikyti vietoje vežant, pvz., policijos konfiskuotus krovinius, tokius kaip sprogmenys arba pavogti daiktai. Niekada negalima pasikliauti šių rūšių krovinių klasifikavimu. Be to, kroviniai dažnai būna nesupakuoti, nepažymėti ar nepaženklinti pagal ADR. Kasmet policija kelis šimtus kartų veža tokius krovinius. Kontrabanda gabenti alkoholiniai gėrimai turi būti vežami iš konfiskavimo vietos į oficialią saugyklą, o iš jos – į sunaikinimo vietą (pastarosios gali būti pakankamai toli viena nuo kitos). Leidžiama taikyti šias išlygas: a) kiekviena pakuotė neprivalo būti paženklinta, b) neprivaloma naudoti patvirtintą pakuotę. Tačiau kiekvienas padėklas, ant kurio sukrautos tos pakuotės, turi būti tinkamai paženklintas. Visų kitų reikalavimų turi būti laikomasi. Tokie kroviniai kasmet vežami maždaug 20 kartų.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–5

Objektas – pavojingų krovinių vežimas uostuose ir prie jų.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Direktyvos priedo turinys – dokumentai, kuriuos privaloma turėti transporto vienete; kiekviename transporto vienete, kuriuo vežami pavojingi kroviniai, turi būti sumontuota nustatyta įranga; transporto priemonių patvirtinimas.

Nacionalinės teisės akto turinys.

Transporto vienete neprivaloma turėti dokumentų (išskyrus vairuotojo pažymėjimą).

Transporto vienete neprivaloma sumontuoti 8.1.5 dalyje nustatytos įrangos.

Vilkikams neprivaloma turėti patvirtinimo pažymėjimo.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Palyginti su Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 14 dalimi.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–6

Objektas – tikrintojo ADR mokymo pažymėjimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.2.1

Direktyvos priedo turinys – transporto priemonių vairuotojai turi būti išklausę mokymo kursus.

Nacionalinės teisės akto turinys. Kasmetinę techninę transporto priemonės apžiūrą atliekantys tikrintojai neprivalo išklausyti 8.2 dalyje nurodytų mokymo kursų arba turėti pažymėjimo, kuriuo patvirtinama, kad jie yra išklausę kursą apie ADR.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Tam tikrais atvejais atliekant techninę apžiūrą tikrinamos transporto priemonės gali būti su pavojingais kroviniais, pvz., neišvalytomis tuščiomis talpyklomis.

1.3 ir 8.2.3 dalyse nustatyti reikalavimai vis vien taikomi.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–7

Objektas – UN 1202, 1203 ir 1223 medžiagų platinimas vietoje autocisternomis.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Direktyvos priedo turinys – tuščių neišvalytų talpyklų ir cisterninių konteinerių aprašas turi atitikti 5.4.1.1.6 papunktį. Kituose dokumentuose galima nurodyti kelių gavėjų pavadinimą ir adresą.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežant tuščias neišvalytas talpyklas arba cisterninius konteinerius, vežimo dokumente neprivaloma pateikti 5.4.1.1.6 papunktį atitinkančio aprašo, jeigu krovimo plane nurodyta, kad medžiagos kiekis yra 0. Jokiame transporto priemonėje turimame dokumente neprivaloma nurodyti gavėjų pavadinimo ir adreso.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–9

Objektas – krovinių vežimas vietoje, susijęs su žemės ūkio plotais arba statybos aikštelėmis.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 5.4, 6.8 ir 9.1.2

Direktyvos priedo turinys – vežimo dokumentas; talpyklų konstrukcija; patvirtinimo pažymėjimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Krovinius vežant vietoje, jei tai susiję su žemės ūkio plotais arba statybos aikštelėmis, leidžiama nesilaikyti tam tikrų taisyklių:

a)

nebūtina pavojingų krovinių deklaracija;

b)

vis dar leidžiama naudoti ne pagal 6.8 dalį, bet pagal ankstesnius nacionalinės teisės aktus pagamintas senesnes talpyklas (konteinerius), sumontuotas prie darbininkų namelių;

c)

6.7 arba 6.8 dalyse nustatytų reikalavimų neatitinkančias senesnes autocisternas, skirtas UN 1268, 1999, 3256 ir 3257 medžiagoms vežti, su kelių dangos klojimo įranga arba be jos, vis dar galima naudoti kroviniams vežti vietoje ir netoli kelių tiesimo vietų;

d)

nereikalaujama darbininkų namelių ir autocisternų su kelių dangos klojimo įranga arba be jos patvirtinimo pažymėjimų.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. Darbininkų namelis – darbininkų brigados priekabinis namelis su darbuotojams skirta patalpa ir nepatvirtinta talpykla (konteineriu) miškų ūkio vilkikams naudojamam dyzelinui laikyti.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–10

Objektas – sprogmenų vežimas talpyklose.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 4.1.4

Direktyvos priedo turinys – Sprogmenys gali būti supakuoti tik pagal 4.1.4 dalį.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nacionalinė kompetentinga institucija turi patvirtinti sprogmenims vežti talpyklose skirtas transporto priemones. Vežti talpyklose leidžiama tik reglamente išvardytus sprogmenis arba tokius sprogmenis, kuriuos vežti gautas specialus kompetentingos institucijos leidimas.

Transporto priemonė, kuria vežami sprogmenys talpyklose, turi būti pažymėta ir paženklinta pagal 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. ir 5.3.1.4 punktuose nustatytus reikalavimus. Pavojingi kroviniai gali būti vežami tik vienoje transporto vienetui priklausančioje transporto priemonėje.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S priedėlis – specialios pavojingų krovinių vežimo keliais valstybės teritorijoje nuostatos, paskelbtos pagal Pavojingų krovinių vežimo įstatymą ir Švedijos reglamentą SÄIFS 1993:4.

Pastabos. Šios nuostatos taikomos tik vežant krovinius valstybės teritorijoje ir daugiausia vietinio pobūdžio vežimo operacijoms. Aptariamos nuostatos galiojo prieš Švedijai įstojant į Europos Sąjungą.

Sprogmenis autocisternomis veža tik dvi bendrovės. Artimiausiu metu numatoma pereiti prie emulsijų.

Ankstesnė leidžianti nukrypti nuostata Nr. 84.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–11

Objektas – vairuotojo pažymėjimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.2

Direktyvos priedo turinys – transporto priemonės ekipažo mokymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Mokyti vairuotojų neleidžiama nė su viena iš 8.2.1.1 punkte nurodytų transporto priemonių.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S priedėlis – specialios pavojingų krovinių vežimo keliais valstybės teritorijoje nuostatos, paskelbtos pagal Pavojingų krovinių vežimo įstatymą.

Pastabos. Vežimas vietoje.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–12

Objektas – UN 0335 fejerverkų vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – B priedas, 7.2.4, V2 (1)

Direktyvos priedo turinys – EX/II ir EX/III transporto priemonių naudojimo nuostatos.

Nacionalinės teisės akto turinys. Vežant UN 0335 fejerverkus, specialioji 7.2.4 dalies nuostata V2 (1) taikoma tik tuomet, kai grynasis sprogmenų kiekis yra didesnis kaip 3 000 kg (su priekaba – 4 000 kg), jeigu fejerverkai priskirti UN 0335 grupei pagal JT pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų keturioliktojo pataisyto leidimo 2.1.3.5.5 papunktyje pateikiamą numatytosios fejerverkų klasifikacijos lentelę.

Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijos.

Toks priskyrimas atliekamas kompetentingai institucijai pritarus. Priskyrimo patikra atliekama transporto vienete.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S priedėlis – specialios pavojingų krovinių vežimo keliais valstybės teritorijoje nuostatos, paskelbtos pagal Pavojingų krovinių vežimo įstatymą.

Pastabos. Fejerverkai vežami tik du trumpus laikotarpius per metus: per Naujuosius metus ir balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje. Juos iš siuntėjų į laikymo vietas be didelių problemų galima nuvežti esamomis EX patvirtintomis transporto priemonėmis. Tačiau fejerverkų platinimas iš laikymo vietų į pardavimo vietas ir likučių grąžinimas atgal į laikymo vietą yra ribotas dėl EX patvirtintų transporto priemonių trūkumo. Vežėjai nėra suinteresuoti investuoti į tokius patvirtinimus, kadangi negali kompensuoti savo išlaidų. Tai kelia pavojų visam fejerverkų siuntėjų verslui, nes jie negali pateikti savo gaminių rinkai.

Taikant šią leidžiančią nukrypti nuostatą, fejerverkai turi būti klasifikuojami remiantis JT rekomendacijose pateiktu numatytuoju sąrašu, kad klasifikacija būtų kuo naujesnė.

Panašaus pobūdžio išimtis UN 0336 fejerverkams įtraukta į 2005 m. ADR 3.3.1 dalyje pateiktą 651 specialiąją nuostatą.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RO–bi–UK–1

Objektas – viešųjų kelių kirtimas transporto priemonėmis, kuriomis vežami pavojingi kroviniai (N8).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – pavojingų krovinių vežimo viešaisiais keliais reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pavojingų krovinių vežimo reglamentai netaikomi tuos krovinius vežant iš vienų privačių pastatų į kitus, esančius kitoje kelio pusėje. Vežant 7 klasės medžiagas, ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma jokioms 2002 m. radioaktyviųjų medžiagų (vežimo keliais) reglamentų nuostatoms.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Pastabos. Paprastai tokia padėtis gali susiklostyti tada, kai krovinys vežamas iš privataus pastato vienoje kelio pusėje į kitoje kelio pusėje esantį privatų pastatą. Toks vežimas, atsižvelgiant į įprastą termino reikšmę, nelaikytinas pavojingų krovinių vežimu viešaisiais keliais, taigi tokiu atveju neturėtų būti taikoma jokia pavojingų krovinių reglamentų nuostata.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–2

Objektas – leidimas netaikyti draudimo vairuotojui ar vairuotojo padėjėjui atidaryti pavojingų krovinių pakuotes, jas vežant vietoje iš vietinio paskirstymo sandėlio mažmenininkui arba galutiniam vartotojui, arba iš mažmenininko – galutiniam vartotojui (išskyrus 7 klasės krovinius) (N11).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 8.3.3

Direktyvos priedo turinys – draudimas vairuotojui ar vairuotojo padėjėjui atidaryti pavojingų krovinių pakuotes.

Nacionalinės teisės akto turinys. Draudimui atidaryti pakuotes taikoma išlyga „nebent tai leidžia transporto priemonės operatorius“.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Pastabos. Jeigu būtų suprantamas pažodžiui, draudimas, kaip jis suformuluotas priede, gali kelti didelių sunkumų vykdant mažmeninį paskirstymą.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–3

Objektas – alternatyvios medinių statinių su III pakuočių grupės UN 3065 medžiagomis vežimo nuostatos.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – 1.4, 4.1, 5.2 ir 5.3

Direktyvos priedo turinys – pakavimo ir ženklinimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Alkoholinius gėrimus, kuriuose alkoholis sudaro daugiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 70 % tūrio, (III pakuočių grupė) leidžiama vežti JT reikalavimų neatitinkančiose medinėse statinėse be pavojaus ženklų, taikant griežtesnius pakrovimo ir transporto priemonių reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Pastabos. Tai yra didelės vertės produktas, kuriam taikomas valstybinis akcizo mokestis ir kuris turi būti vežamas iš spirito varyklų ir muitinės sandėlių saugiomis plombuotomis transporto priemonėmis su valstybinėmis mokesčių plombomis. Į pakavimo ir ženklinimo reikalavimų sušvelninimą atsižvelgiama taikant papildomus saugos užtikrinimo reikalavimus.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–4

Objektas – RO–bi–SE–12 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–5

Objektas – panaudotų baterijų rinkimas šalinti arba perdirbti.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnį – A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys – 636 specialioji nuostata.

Nacionalinės teisės akto turinys. Taikant 3.3 skyriuje pateiktą 636 specialiąją nuostatą leidžiama daryti toliau nurodytas išlygas.

Naudotiems ličio elementams ir baterijoms (UN 3090 ir UN 3091), surinktiems ir atiduotiems vežti šalinti nuo surinkimo iš vartotojų punkto iki tarpinės perdirbimo įmonės kartu su kitais ne ličio elementais ar baterijomis (UN 2800 ir UN 3028), kitos ADR nuostatos netaikomos, jei jie atitinka šias sąlygas:

 

yra supakuoti IH2 statinėse arba 4H2 dėžėse, atitinkančiose II grupės kietųjų medžiagų pakuočių reikalavimus;

 

ličio ir ličio jonų baterijos sudaro ne daugiau kaip 5 % kiekvienos pakuotės turinio;

 

didžiausia kiekvienos pakuotės masė su tara neviršija 25 kg;

 

bendras pakuočių svoris transporto vienete neviršija 333 kg;

 

negali būti vežama kitų pavojingų krovinių.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Pastabos. Surinkimo iš vartotojų punktai dažniausiai būna mažmeninės prekybos vietose, o daug žmonių mokyti, kaip pagal ADR rūšiuoti ir pakuoti naudotas baterijas, nėra naudinga. Jungtinės Karalystės sistema veiktų pagal Jungtinės Karalystės atliekų ir išteklių veiksmų programos gaires; pagal ją taip pat būtų pateikiamos tinkamos ADR reikalavimus atitinkančios pakuotės ir atitinkamos instrukcijos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.“

2)

II priedo II.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„II.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

Remiantis Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalimi leidžiančios nukrypti nuostatos, skirtos valstybėms narėms taikyti vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Leidžiančių nukrypti nuostatų numeravimas – RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= geležinkeliai

a/bi/bii= 6 straipsnio 2 dalies a punktas, b punkto i, ii papunkčiai

MS= valstybės narės pavadinimo santrumpa

nn= eilės numeris

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies a punktu

DE Vokietija

RA–a–DE–2

Objektas – bendro pakavimo leidimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 4.1.10.4 MP2

Direktyvos priedo turinys – bendro pakavimo draudimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. 1.4S, 2, 3 ir 6.1 klasės; leidimas bendrai pakuoti 1.4S klasės gaminius (mažo kalibro ginklų šaudmenis), aerozolius (2 klasė), taip pat 3 ir 6.1 klasių (išvardyti UN numeriai) valymo ir apdorojimo medžiagas į rinkinius, skirtus parduoti bendroje II grupės pakuotėje mažais kiekiais.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Pastabos. Sąrašas Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

FR Prancūzija

RA–a–FR–3

Objektas – geležinkelių vežėjo reikmėms skirtų krovinių vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 5.4.1

Direktyvos priedo turinys – informacija apie pavojingas medžiagas, kurią reikia nurodyti važtaraštyje.

Nacionalinės teisės akto turinys. Geležinkelių vežėjo reikmėms skirtų vežamų krovinių deklaruoti nebūtina, jei jų kiekis neviršija 1.1.3.6 punkte nustatytų ribų.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer Article 20.2.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–4

Objektas – leidimas neženklinti tam tikrų pašto vagonų.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 5.3.1

Direktyvos priedo turinys – reikalavimas pritvirtinti ženklus ant išorinių vagonų sienų.

Nacionalinės teisės akto turinys. Turi būti ženklinami tik pašto vagonai, kuriais vežama daugiau kaip 3 tonos tos pačios klasės medžiagų (išskyrus 1, 6.2 arba 7 klasių medžiagas).

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer Article 21.1.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

SE Švedija

RA–a–SE–1

Objektas – Nebūtina ženklinti geležinkelio vagono, kuriuo vežama skubi pavojingų krovinių siunta.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 5.3.1

Direktyvos priedo turinys – ant geležinkelio vagonų, kuriais vežami pavojingi kroviniai, turi būti pritvirtinti ženklai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nebūtina ženklinti geležinkelio vagono, kuriuo vežama skubi pavojingų krovinių siunta.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos. RID ribojamas krovinių, kuriuos galima vadinti skubia siunta, kiekis. Todėl nuostata taikoma mažiems medžiagų kiekiams.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RA–a–UK–1

Objektas – gaminių, kuriuose yra tam tikrų mažo aktyvumo radioaktyviųjų medžiagų, pavyzdžiui, sieninių ir rankinių laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų ciferblatų, vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – dauguma RID reikalavimų.

Direktyvos priedo turinys – 7 klasės medžiagų vežimo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Leidžiama visiškai netaikyti nacionalinės teisės aktų nuostatų, kai vežami tam tikri komercinės paskirties produktai, kuriuose yra nedidelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Pastabos. Ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė; jos nebereikės, kai į RID bus įtraukti panašūs TATENA taisyklių pakeitimai.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–2

Objektas – sprogmenų mišrių krovinių ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais vežimo vagonais, transporto priemonėmis ir konteineriais apribojimų švelninimas (N4/5/6).

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 7.5.2.1 ir 7.5.2.2.

Direktyvos priedo turinys – tam tikrų tipų mišriajam krovimui taikomi apribojimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nacionalinės teisės aktu nustatomi ne tokie griežti mišriojo sprogmenų krovimo reikalavimai, jeigu tokius krovinius galima vežti be rizikos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Pastabos. Jungtinė Karalystė nori, kad būtų leidžiama taikyti tam tikrus sprogmenų maišymo su kitais sprogmenimis ir su kitais pavojingais kroviniais taisyklių variantus. Kiekvienam variantui bus nustatomi vienos ar kelių sudedamųjų krovinio dalių kiekybiniai apribojimai ir jį bus leidžiama taikyti tik jeigu „buvo imtasi visų pagrįstai įmanomų priemonių užtikrinti, kad sprogmenys nesiliestų su kitais kroviniais, nekeltų jiems pavojaus ir kiti kroviniai nekeltų pavojaus sprogmenims“.

Variantų, kuriuos Jungtinė Karalystė norėtų leisti, pavyzdžiai:

1.

Sprogmenis, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 arba 0361, ta pačia transporto priemone galima vežti su pavojingais kroviniais, kuriems priskirtas UN klasifikacijos numeris 1942. UN 1942 medžiagos kiekis, kurį leidžiama vežti, ribojamas laikant, kad tai yra 1.1D klasės sprogmuo.

2.

Sprogmenis, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 arba 0453, ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais (išskyrus degiąsias dujas, infekcines ir toksines medžiagas) arba trečiai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais, ar bet kokiu jų deriniu, jeigu antrai vežimo kategorijai priskirtų pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 500 kg ar litrų, o bendra grynoji tokių sprogmenų masė ne didesnė kaip 500 kg.

3.

1.4G klasės sprogmenis ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais degiaisiais skysčiais ir degiosiomis dujomis arba trečiai vežimo kategorijai priskirtomis nedegiomis, netoksiškomis dujomis, ar bet kokiu jų deriniu, jeigu sukrautų kartu pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 200 kg arba litrų, o bendra grynoji tokių sprogmenų masė ne didesnė kaip 20 kg.

4.

Sprogstamuosius gaminius, kuriems priskirti UN klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, galima vežti su D, E arba F suderinamumo grupės sprogstamaisiais gaminiais, nes jie yra pastarųjų sudedamosios dalys. Bendras sprogmenų, kuriems priskirti UN numeriai 0106, 0107 arba 0257, kiekis neturi būti didesnis kaip 20 kg.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–3

Objektas – leidimas nustatyti kitą 1 klasės krovinių, priskirtų 1.1.3.1 punkte pateiktoje lentelėje nurodytoms 1 ir 2 kategorijoms, didžiausią bendrą kiekį transporto vienete.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 1.1.3.1

Direktyvos priedo turinys – išimtys, susijusios su vežimo operacijos pobūdžiu.

Nacionalinės teisės akto turinys. Nustatomos išimčių, susijusių su ribotu sprogmenų kiekiu ir mišriuoju jų krovimu, taisyklės.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Pastabos. Turi būti leidžiama nustatyti kitas 1 klasės krovinių kiekio ribas ir mišriojo krovimo daugiklius, t. y. 1 kategorijos kroviniams – 50, o 2 kategorijos – 500. Apskaičiuojant mišrius krovinius, 1 vežimo kategorijai taikomas daugiklis 20, o 2 vežimo kategorijai – 2.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–4

Objektas – RA–a–FR–6 priėmimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 5.3.1.3.2.

Direktyvos priedo turinys – žymėjimo lentelėmis reikalavimo sušvelninimas kelių transporto priemones vežant geležinkeliais.

Nacionalinės teisės akto turinys. Žymėjimo lentelėmis reikalavimas netaikomas, kai aiškiai matomos kelių transporto priemonių lentelės.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Pastabos. Tokia visada buvo Jungtinės Karalystės nacionalinė nuostata.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–5

Objektas – prekių vidinėse pakuotėse platinimas mažmenininkams arba vartotojams (išskyrus 1, 4.2, 6.2 ir 7 klasių krovinius) iš vietinių platinimo sandėlių juos perduodant mažmenininkams arba vartotojams ir iš mažmenininkų – galutiniams vartotojams.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 6.1

Direktyvos priedo turinys – pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pakuotėms nebūtina suteikti RID (ADR) arba JT ženklą.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Pastabos. Galutiniuose vežimo etapuose, kai krovinys iš platinimo sandėlio vežamas mažmenininkui ar vartotojui, arba iš mažmenininko – galutiniam vartotojui, RID reikalavimai netinkami. Šia leidžiančia nukrypti nuostata siekiama, kad būtų leista mažmeniniam platinimui skirtas vidines krovinių talpyklas vietinio išvežiojimo geležinkeliais etapu vežti be išorinės pakuotės.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčiu

DE Vokietija

RA–bi–DE–2

Objektas – supakuotų pavojingų atliekų vežimas.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 1–5

Direktyvos priedo turinys – klasifikavimas, pakavimas ir žymėjimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. 2–6.1, 8 ir 9 klasės: bendras pavojingų atliekų pakavimas ir vežimas pakuotėse ir vidutinės talpos konteineriuose; atliekos turi būti supakuotos į vidines pakuotes (kuriose yra surenkamos) ir suskirstytos pagal kategorijas į konkrečias atliekų grupes (vengiant pavojingų reakcijų kiekvienoje atliekų grupėje); su atliekų grupėmis susijusių specialių raštiškų instrukcijų, kurios taip pat naudojamos kaip važtaraštis, naudojimas; buitinių ir laboratorinių atliekų surinkimas ir t. t.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Pastabos. Sąrašas Nr. 6*.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA-bi-DE-3

Objektas – krovinių, kuriems priskirtas numeris UN 1381 (fosforas, geltonasis, vandenyje), vietinis vežimas (4.2 klasė, I grupės pakuotė) cisterniniuose vagonuose.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 6.8, 6.8.2.3

Direktyvos priedo turinys – cisternų ir cisterninių vagonų konstrukcijos nuostatos. Pagal 6.8 skyriaus 6.8.2.3 punktą cisternoms, kuriomis vežamas UN 1381 (fosforas, geltonasis, vandenyje), būtinas tipo patvirtinimas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Krovinių, kuriems priskirtas numeris UN 1381 (fosforas, geltonasis, vandenyje), vietinis vežimas (4.2 klasė, I grupės pakuotė) mažu atstumu (iš Zasnico (Mukrano) į Vitenbergą (Pystericą) ir Biterfeldą) cisterniniuose vagonuose, pagamintuose pagal Rusijos standartus. Krovinio vežimui taikomos papildomos funkcinės nuostatos, kurias nustatė kompetentingos saugos institucijos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Galioja iki 2020 m. sausio 30 d. (leidimo galiojimas pratęstas)

DK Danija

RA–bi–DK-1

Objektas – pavojingų krovinių vežimas tuneliais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 7.5

Direktyvos priedo turinys – pakrovimas, iškrovimas ir saugus atstumas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Teisės aktuose nustatytos kitokios vežimo Didžiojo Belto sąsiaurio geležinkelio tuneliu nuostatos, nei nustatyta Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnyje. Minėtosios kitokios nuostatos susijusios tik su krovinio tūriu ir atstumu tarp krovinių, kuriuos sudaro pavojingi produktai.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005 m. vasario 15 d.

Pastabos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

RA–bi–DK-2

Objektas – pavojingų krovinių vežimas tuneliais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 7.5

Direktyvos priedo turinys – pakrovimas, iškrovimas ir saugus atstumas.

Nacionalinės teisės akto turinys. Teisės aktuose nustatytos kitokios vežimo Zundo sąsiaurio geležinkelio tuneliu nuostatos, nei nustatyta Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnyje. Minėtosios kitokios nuostatos susijusios tik su krovinio tūriu ir atstumu tarp krovinių, kuriuos sudaro pavojingi produktai.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005 m. vasario 15 d.

Pastabos.

Galioja iki 2022 m. vasario 28 d.

SE Švedija

RA–bi–SE–1

Objektas – pavojingų atliekų vežimas į pavojingų atliekų šalinimo įmones.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 5 ir 6 dalys

Direktyvos priedo turinys – pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinės teisės akto turinys. Pakuotės, į kurias sudėti pavojingi kroviniai, pavyzdžiui, atliekos, vežamos pagal šios direktyvos nuostatas; galima daryti tik kelias šių nuostatų išimtis. Išimčių negalima daryti nei vieno tipo medžiagoms ir gaminiams.

Pagrindinės išimtys.

Nedidelės (mažesnės kaip 30 kg) pavojingų krovinių, pavyzdžiui, atliekų, pakuotės gali būti supakuotos į pakuočių komplektus, įskaitant vidutinės talpos konteinerius ir didelius pakuočių komplektus, nesilaikant šios direktyvos II priedo II.1 skirsnio 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ir 6.6.5.4.3 papunkčių. Vežimui parengtų pakuočių komplektų, įskaitant vidutinės talpos konteinerius ir didelius pakuočių komplektus, nereikia išbandyti su reprezentatyviuoju vidinių pakuočių ėminiu.

Šia nuostatą galima taikyti, jei:

pakuočių komplektai, vidutinės talpos konteineriai ir dideli pakuočių komplektai yra tokio tipo, kuris buvo išbandytas ir patvirtintas pagal šios direktyvos II priedo II.1 skirsnio 6.1, 6.5 arba 6.6 punkte nustatytas I arba II pakuočių grupėms taikomas nuostatas;

maži pakuočių komplektai yra supakuoti su sugeriamąja medžiaga, kuri sulaiko laisvą skystį, kad šis neištekėtų į vežamas išorines pakuotes, vidutinės talpos konteinerius arba didelius pakuočių komplektus, ir

vežimui parengtų pakuočių komplektų, vidutinės talpos konteinerių arba didelių pakuočių komplektų bruto masė yra ne didesnė už bruto masę, nurodytą UN konstrukcijos tipo ženkluose, nustatytuose I arba II pakuočių grupės pakuočių komplektams, vidutinės talpos konteineriams arba didelių pakuočių komplektams, ir

į vežimo dokumentą įrašytas šis sakinys: „Supakuota pagal RID-S 16 dalį.“

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – S priedėlis – specialios pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais valstybės teritorijoje nuostatos, paskelbtos pagal Pavojingų krovinių vežimo įstatymą.

Pastabos. Šios direktyvos II priedo II.1 skirsnio 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ir 6.6.5.4.3 papunkčius taikyti sudėtinga, nes pakuočių komplektai, vidutinės talpos konteineriai ir dideli pakuočių komplektai turi būti išbandyti su reprezentatyviuoju atliekų ėminiu, tačiau sunku iš anksto nuspėti, kokios atliekos bus vežamos.

Galioja iki 2021 m. birželio 30 d.

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunkčiu

DE Vokietija

RA–bii–DE–1

Objektas – nukrypstant nuo Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnio 4.3.2.1.1 papunkčio, stabilizuotos, skystos cianido rūgšties UN 1051, kurioje yra ne daugiau kaip 1 % vandens (masės), vežimas vietoje cisterniniais vagonais.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 3.2, 4.3.2.1.1

Direktyvos priedo turinys – draudimas vežti stabilizuotą, skystą medžiagą UN 1051 (cianido rūgštį), kurioje yra ne daugiau kaip 1 % vandens (masės).

Nacionalinės teisės nuostatų turinys. Apibrėžto gamybinio proceso dalį sudarantis vežimas vietoje tam tikrais nustatytais geležinkelių maršrutais, atidžiai kontroliuojamas taikant aiškiai apibrėžtus reikalavimus. Vežama cisterniniais vagonais, kuriems konkrečiai tuo tikslu išduotos licencijos ir kurių konstrukcija ir įtaisai nuolat pritaikomi atsižvelgiant į naujausias saugos technologijas (pvz., pagal TE 22 įrengiami susidūrimo poveikį mažinantys taukšai). Vežimo procesas nuodugniai reguliuojamas remiantis papildomomis funkcinėmis saugos nuostatomis, kaip susitarta su atitinkamomis institucijomis, kurios atsakingos už saugą ir siekia užkirsti kelią pavojingoms situacijoms, ir yra stebimas atitinkamų priežiūros institucijų.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės nuostatas – leidžianti nukrypti nuostata Nr. E 1/97 (ketvirtoji iš dalies pakeista versija), Federalinė geležinkelių tarnyba.

Galiojimo laikotarpio pabaiga – 2017 m. sausio 1 d.

RA-bii-DE-2

Objektas – krovinio, kuriam priskirtas numeris UN 1402 (kalcio karbidas, I grupės pakuotė), vežimas vietoje tam tikrais nustatytais maršrutais vagonų konteineriuose.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB II priedo II.1 skirsnį – 3.2, 7.3.1.1

Direktyvos priedo turinys – bendrosios vežimo be pakuotės nuostatos. Pagal 3.2 skyriaus A lentelę kalcio karbido be pakuotės vežti negalima.

Nacionalinės teisės akto turinys. Krovinio, kuriam priskirtas numeris UN 1402 (kalcio karbidas, I grupės pakuotė), vežimas geležinkeliu (kaip apibrėžto gamybinio proceso dalis) vietoje tam tikrais nustatytais geležinkelių maršrutais atidžiai kontroliuojamas taikant aiškiai apibrėžtus reikalavimus. Krovinys vežamas specialiai tam tikslui pagamintose talpose vagonuose. Krovinio vežimui taikomos papildomos funkcinės nuostatos, kurias nustatė kompetentingos saugos institucijos.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Galioja iki 2018 m. sausio 15 d.“

3)

III priedo III.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„III.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

Remiantis Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalimi leidžiančios nukrypti nuostatos, skirtos valstybėms narėms taikyti vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Leidžiančių nukrypti nuostatų numeravimas – IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= vidaus vandens keliai

a/bi/bii= 6 straipsnio 2 dalies a punktas, b punkto i, ii papunkčiai

MS= valstybės narės pavadinimo santrumpa

nn= eilės numeris

Pagrįsta Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčiu

BG Bulgarija

IW–bi–BG–1

Objektas – bunkerinių laivų klasifikavimas ir kontrolė.

Nuoroda į Direktyvos 2008/68/EB III priedo III.1 skirsnį – 1.15 skyrius.

Direktyvos priedo turinys – pagal 1.15 skyriaus nuostatas dėl klasifikavimo bendrovių pripažinimo būtina, kad klasifikavimo bendrovės, kurios turi būti pripažintos pagal nuostatas, imtųsi jų pripažinimo procedūros, nurodytos 1.15.2 skirsnyje.

Nacionalinės teisės akto turinys. Bulgarijos upių uostų vandenyse arba kitose tiesioginės tų uostų jurisdikcijos teritorijose plaukiojančius bunkerinius laivus, naudojamus naftos produktams, leidžiama klasifikuoti ir kontroliuoti nepripažintai pagal Direktyvos 2008/68/EB III priedo 1.15 skyriaus III.1 skirsnį klasifikacinei bendrovei, jei nekyla pavojus saugai.

Pradinė nuoroda į nacionalinės teisės aktą – Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (2006 m. birželio 20 d. potvarkis Nr. 16 dėl pavojingų krovinių tvarkymo ir vežimo jūra ir vidaus vandens keliais); Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (2004 m. sausio 9 d. potvarkis Nr. 4 dėl laivų apžiūros ir laivų savininkų kontrolės bendrovių pripažinimo).

Pastabos. Leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik laivams, plaukiojantiems uostų teritorijose arba kitose tų uostų tiesioginės jurisdikcijos teritorijose.

Galioja iki 2018 m. sausio 15 d.“