23.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/51


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/972

2015 m. birželio 22 d.

dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED) pradžios

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/778 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED) (1), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/778;

(2)

gavus operacijos vado rekomendaciją, EUNAVFOR MED turėtų būti pradėta vykdyti 2015 m. birželio 22 d.;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, jis nėra jai privalomas ar taikomas ir ji nedalyvauja finansuojant šią operaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinami operacijos planas ir veiksmų pradžios taisyklės, susiję su Europos Sąjungos karine operacija Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED).

2 straipsnis

1.   EUNAVFOR MED pradedama vykdyti 2015 m. birželio 22 d.

2.   Vadovaudamasi Sprendimo (BUSP) 2015/778 2 straipsnio 3 dalimi, Taryba įvertina, ar įgyvendintos perėjimo iš pirmojo operacijos etapo į kitą etapą sąlygos, atsižvelgdama į visas taikytinas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas ir į susijusių pakrantės valstybių sutikimą. Esant tokiam Tarybos įvertinimui ir vadovaujantis Sprendimo (BUSP) 2015/778 6 straipsnio 1 dalimi, Politinis ir saugumo komitetas turi įgaliojimus nuspręsti, kada pereiti nuo vieno operacijos etapo prie kito.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 122, 2015 5 19, p. 31.