22.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/20


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/799

2015 m. gegužės 18 d.

kuriuo valstybės narės įgaliojamos tapti, vadovaujantis Europos Sąjungos interesais, Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Šalimis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – Konvencija) buvo priimta 1995 m. liepos 7 d. Londone TJO sušauktoje tarptautinėje konferencijoje;

(2)

Konvencija įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 29 d.;

(3)

Konvencija yra svarbus indėlis į žvejybos sektorių tarptautiniu lygmeniu, nes ja skatinama jūroje saugoti gyvybę ir turtą, tokiu būdu taip pat prisidedant prie jūrų aplinkos apsaugos. Todėl pageidautina, kad jos nuostatos būtų kuo greičiau įgyvendinamos;

(4)

žvejyba jūroje yra viena pavojingiausių profesijų, todėl rengiant tinkamą mokymą ir suteikiant tinkamas kvalifikacijas būtų galima iš esmės sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. Personalo laipinimas į valstybių narių žvejybos laivus turėtų būti bet kuriuo atveju vykdomas nedarant poveikio saugiai laivybai;

(5)

įgyvendinant tausios žvejybos partnerystės susitarimus (toliau – Susitarimai) su trečiosiomis valstybėmis, svarbu, kad su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų personalas turėtų tinkamas profesines kvalifikacijas, patvirtintas vėliavos valstybės pripažintais pažymėjimais, kad būtų įmanoma įdarbinti personalą susitarimuose nustatytomis sąlygomis. Taikydamos Konvenciją, valstybės turėtų dėti visas pastangas išvengti tarptautinės ir Sąjungos teisės neatitikimų, įskaitant galimą neigiamą poveikį Susitarimų sudarymui ir įgyvendinimui. Be to, atitinkamos trečiosios valstybės turėtų būti skatinamos tapti Konvencijos Šalimis;

(6)

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija skatina saugą jūroje ir darbe, taip pat žvejybos laivų personalo profesinių kvalifikacijų plėtrą. Sąjunga finansiškai, visų pirma Europos žuvininkystės fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis, remia žvejybos sektoriuje rengiamą mokymą;

(7)

Konvencijos priedo I skyriaus 7 taisyklė priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, susijusiai su profesinių kvalifikacijų, kurias turi tam tikrų kategorijų žvejybos laivų personalas, Sąjungos pripažinimo taisyklėmis, ir daro poveikį Sutarties nuostatoms ir Sąjungos antrinei teisei, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2005/36/EB (2), kiek tai susiję su Sąjungos piliečiais, kurie turi atitinkamus valstybės narės arba trečiosios valstybės išduotus pažymėjimus;

(8)

Sąjunga negali tapti Konvencijos Šalimi, nes tik valstybės gali būti jos Šalys;

(9)

kai kurios valstybės narės dar netapo Konvencijos Šalimis, o kitos jomis jau tapo. Tų valstybių narių, kurios turi su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, jūrų žvejybos laivus, kuriems taikoma Konvencija, priimančių uostų arba žvejybos laivų personalo rengimo įstaigų, bet dar netapo Konvencijos Šalimis, prašoma jomis tapti;

(10)

kol visos valstybės narės, kurios turi su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, jūrų žvejybos laivus, kuriems taikoma Konvencija, priimančių uostų arba žvejybos laivų personalo rengimo įstaigų, taps Konvencijos Šalimis, kiekviena valstybė narė, kuri yra Konvencijos Šalis, turėtų taikyti Konvencijoje numatytą lankstumą siekdama užtikrinti teisinį suderinamumą su Sąjungos teise, visų pirma su Konvencijos priedo I skyriaus 10 taisykle dėl lygiaverčio išsilavinimo, kad Konvencijos taikymas būtų suderintas su Direktyva 2005/36/EB;

(11)

kiekviena valstybė narė, kuri yra Konvencijos Šalis, pripažindama profesines kvalifikacijas pagal Direktyvą 2005/36/EB, suteiktas darbuotojams migrantams iš valstybių narių, kurios nėra Konvencijos Šalys, turėtų įsitikinti, kad atitinkamų darbuotojų profesinės kvalifikacijos buvo įvertintos ir kad buvo nustatyta, jog jos atitinka Konvencija nustatytus būtiniausius standartus;

(12)

todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 straipsnio 1 dalį Taryba turėtų įgalioti valstybes nares tapti Sąjungos interesus atitinkančios Konvencijos Šalimis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu valstybės narės įgaliojamos tapti 1995 m. liepos 7 d. priimtos Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Šalimis, kiek tai susiję su Sąjungos kompetencijai priklausančiomis dalimis.

Valstybės narės, pagal Konvencijos 4 straipsnį teikdamos informaciją TJO Generaliniam sekretoriui, atitinkamais atvejais, remdamosi Konvencijos priedo I skyriaus 10 taisykle, pateikia informaciją apie atitinkamas nacionalines nuostatas, susijusias su žvejybos laivų, kuriems taikoma Konvencija, personalo kompetencijos pažymėjimų pripažinimu, atsižvelgdamos į pareigas, nustatytas atitinkamoje Sąjungos teisėje dėl kvalifikacijų pripažinimo.

2 straipsnis

Valstybės narės, kurios turi su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, jūrų žvejybos laivus, kuriems taikoma Konvencija, priimančių uostų arba žvejybos laivų personalo rengimo įstaigų ir kurios dar netapo Konvencijos Šalimis, stengiasi imtis būtinų veiksmų, kad jų prisijungimo prie Konvencijos dokumentas per pagrįstą laikotarpį, jei įmanoma, ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 23 d., būtų deponuotas TJO Generaliniam sekretoriui. Ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 23 d. Komisija pateikia Tarybai prisijungimo proceso pažangos ataskaitą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. SEILE


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).