8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/91


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/555

2015 m. balandžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/235/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2011/235/BUSP peržiūros rezultatais, jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2016 m. balandžio 13 d.;

(3)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktus įrašus, susijusius su tam tikrais asmenimis ir vienu subjektu;

(4)

be to, nebėra priežasčių palikti du asmenis Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktame asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše;

(5)

taip pat reikėtų išbraukti vieną įrašą, susijusį su asmeniu, jau įtrauktu į Sprendimo 2011/235/BUSP priedą;

(6)

Sprendimas 2011/235/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/235/BUSP 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Sprendimo 2011/235/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (OL L 100, 2011 4 14, p. 51).


PRIEDAS

1.

Iš Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateikto sąrašo išbraukiami su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateikti įrašai, susiję su toliau nurodytais asmenimis ir subjektu, pakeičiami toliau nurodytais įrašais:

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas) – Gimimo data: 1963 m.

Policijos strateginių studijų centro vadovas, buvęs Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas (iki 2014 m. birželio mėn.). Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

2011 4 12

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas – Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą. Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Buvęs Mašhado teisminių institucijų vadovas (iki 2014 m. rugsėjo mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas) – Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi (centrinėje) provincijoje. Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.), taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu.

Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis. Be to, jis atsakingas už Karizako įstaigoje vykdytus prievartos veiksmus.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Karizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Karizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Karizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirties bausmei pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) vadovas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh – Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teisminių institucijų atstovas spaudai, taip pat buvęs žvalgybos ministras per 2009 m. rinkimus. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.).

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų kalinių, kurie vėliau mirė kalinimo įstaigoje, sulaikymą. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

2011 4 12

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Buvęs Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irano kovos su narkotikais štabo generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jam vadovaujant policija buvo atsakinga už be teismo vykdomą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basiji pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Nuo 2014 m. balandžio mėn. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir išaugusį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Irano teisminių institucijų patarėjas. Buvęs Širazo prokuroras (iki 2012 m.). Atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės skyrimą, nes yra paskyręs dešimtis mirties bausmių. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme keletą režimo oponentų.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie procesų, kuriuose atsakovams buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., Abdollah Fathi, kurio teismo metu 2010 m. kovo mėn. M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichinės sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo ir to, kad nuo 2011 m. pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas) – Gimimo data: 1956 m.

Būdamas ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant, taip pat bombarduojant Irako kurdų kaimus. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų įvykusio susidorojimo su protestų dalyviais metu.

2011 10 10

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tebrizo prokuroras. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas) – Gimimo data: 1959–1960 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir Atkaklumo fronto narys. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame 4 rūsio aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Karizako kalinimo centre, kurį valdė S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanšacho prokuroras. Jis prisidėjo prie to, kad Irane dramatiškai padaugėjo mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, buvo kaltintoju nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas) – Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Buvęs Evino kalėjimo vadovas (iki 2012 m.). H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

 

Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir represijas prieš demonstrantus.

2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas – Isfahanas) – Gimimo data: 1959 m.

Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius.

Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam tenka bendra atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn.

2011 10 10

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvęs Evino teismo pirmosios kolegijos teisėjas. Sprendė keletą bylų prieš demonstrantus, be kita ko, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą. Evino pirmosios instancijos teismas įkurtas Evino kalėjimo teritorijoje, o jo įkūrimą 2010 m. kovo mėn. palankiai įvertino Jafari Dolatabadi. Šiame kalėjime kai kurie kaltinamieji yra izoliuoti, su jais blogai elgiamasi ir jie verčiami daryti melagingus pareiškimus.

2011 10 10

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas) (Iranas) – Gimimo data: 1952 m.

Generalinio prokuroro pavaduotojas, atsakingas už politinius ir saugumo klausimus. Buvęs teisingumo ministras (2009–2013 m.).

Jam būnant teisingumo ministru sąlygos Irano kalėjimuose gerokai pablogėjo ir nebeatitiko priimtų tarptautinių standartų, taip pat paplito blogas elgesys su kaliniais. Be to, jis atliko itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes pranešė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Jis taip pat prižiūrėjo staigų mirties bausmės įvykdymo atvejų padidėjimą Irane, įskaitant Vyriausybės nepaskelbtus slaptus mirties bausmės vykdymo atvejus ir mirties bausmės vykdymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ir Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas) – Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas. Buvęs kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.) Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas) – Gimimo data: 1956 m.

Organizacijos, atsakingos už leidinius apie dvasininkų vaidmenį karo metu, vadovas. Buvęs žvalgybos ministras (2009–2013 m.).

Jam vadovaujant Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestų dalyvių ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija valdo Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą kalinami daugelis aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir naudoja prieš juos psichinę bei seksualinę prievartą.

2011 10 10

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1959 m. liepos 22 d.

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadovas (iki 2014 m. lapkričio mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Eidamas pareigas IRIB, jis buvo atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus kalinių prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokie veiksmai akivaizdžiai pažeidžia tarptautines nuostatas dėl teisingo teismo proceso ir teisę į tinkamą procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas) – Gimimo data: 1957 m.

Teherano miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių palaikymo (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių palaikymo informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas interneto ryšio paslaugų teikimas vietose.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

 

Technologijų ir ryšių policijos pulkininkas; jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas) – Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Teisminių institucijų vadovas. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje.

Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Nuo 2009 m. taip pat labai padidėjo įvykdytų mirties bausmių skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

2012 3 23

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1954 m.

Pasaulinio Holokausto fondo, įsteigto 2006 m. įvykusioje Tarptautinėje pasaulinio Holokausto vertinimo peržiūros konferencijoje, už kurios surengimą Irano Vyriausybės vardu buvo atsakingas M. A. Ramin, Generalinis sekretorius. Iki 2013 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių („Etemad“, „Etemad-e Melli“, „Shargh“ ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Meibod (Meibodas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kur reguliariai viešai vykdoma mirties bausmė, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus. Buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo įstatymines teises, įskaitant žodžio laisvę. Vėliau 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams paskirtas Irano rinkimų komiteto vadovu.

2012 3 23

73.

FAHRADI Ali

 

Karadžo prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo kaltintoju teismo procesuose, kuriuose skirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo susijęs su mirties bausmės įvykdymu nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Gynybos ministerijos saugumo tarnybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos apsaugos ir saugumo tarnybos vadovas (iki 2012 m. kovo mėn.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dalyvavo slopinant žodžio laisvę, be kita ko, susijęs su asmenimis, atsakingais už tinklaraštininkų/žurnalistų suėmimu 2004 m.; taip pat pranešama, kad dalyvavo malšinant 2009 m. protestus po rinkimų.

2012 3 23

77.

JAFARI Reza

Gimimo data: 1967 m.

Nuo 2012 m. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. „Nusikalstamo interneto turinio nustatymo komiteto“- įstaigos, atsakingos už interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos cenzūrą, narys. Buvęs specialios persekiojimo už elektroninius nusikaltimus tarnybos vadovas (2007–2012 m.). Buvo atsakingas už žodžio laisvės slopinimą, be kita ko, suimant ir kalinant tinklaraštininkus bei žurnalistus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą. Su sulaikytais elektroniniais nusikaltimais įtariamais asmenimis buvo blogai elgiamasi ir jiems nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas.

2012 3 23

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Šiaurinės Teherano dalies bendrosios kompetencijos teismo teisėjas. Buvęs Teherano prokuratūros vadovas. Teherano provincijos Kalėjimų reikalų biuro vadovo pavaduotojas. Buvęs Teherano prokuroro pavaduotojas (iki 2013 m.). Jis vadovavo Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Buvo atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams nebuvo leidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

80.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi. Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano.

2013 3 12

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“. 2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. Šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m. Gimimo vieta: Teheranas. Gyvenamoji vieta: Teheranas. Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Teheranas

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pirmininkas. Buvęs IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš m. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras, atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. Dokumentais patvirtinti šeši konkretūs atvejai, kai buvo pažeistas tinkamas procesas. A. Jafari buvo kaltintoju bylose, po kurių daugeliui nuteistų asmenų įvykdyta mirties bausmė, įskaitant viešo mirties bausmės vykdymo atvejus.

2013 3 12

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Jo nuosprendžiai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija) (angl. Centre to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Teheranas (Iranas). Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus.

Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui. 2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.