1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 430/23


Sąjungos aktų, priimtų policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kurie buvo iš dalies keisti Jungtinei Karalystei taikomu aktu, priimtu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ir kurie dėl to tebėra taikomi Jungtinei Karalystei kaip iš dalies keisti arba pakeisti aktai, sąrašas

(2014/C 430/04)

PASTABA SKAITYTOJUI

Šis sąrašas buvo sudarytas siekiant skaidrumo ir skelbiamas tik informaciniais tikslais.

Prie Sutarčių pridėto Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 31 d. Jungtinė Karalystė gali pranešti, kad ji nepritaria visiems Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams, susijusiems su policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktais, priimtais iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Jungtinė Karalystė šį pranešimą pateikė 2013 m. liepos 24 d. Todėl atitinkami aktai Jungtinei Karalystei nebebus taikomi nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Tačiau pagal Protokolo (Nr. 36) 10 straipsnio 4 dalies trečią sakinį tokie aktai, kurie įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo iš dalies keisti, pavyzdžiui, taikant bet kurį aktų rengimo metodą (atitinkamo akto visų arba tam tikrų nuostatų dalinį keitimą, pakeitimą arba panaikinimą), aktu, kuris taikomas Jungtinei Karalystei, bus toliau taikomi Jungtinei Karalystei ir dėl to tebebus jai taikomi kaip iš dalies keisti arba pakeisti aktai.

I.   Šengeno acquis nepriklausantys policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai, kurie buvo iš dalies keisti arba pakeisti Jungtinei Karalystei taikomu aktu, priimtu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

1.

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinimo ir minėtos konvencijos pasirašymo 2000 m. gegužės 29 d. (OL C 197, 2000 7 12, p. 1)

2001 m. spalio 16 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolo pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinimo ir minėto protokolo pasirašymo 2001 m. spalio 16 d. (OL C 326, 2001 11 21, p. 1)

kurio atitinkamos nuostatos pakeistos 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1)

2.

2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (OL L 82, 2001 3 22, p. 1)

pakeistas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57)

3.

2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (OL L 203, 2002 8 1, p. 1)

pakeistas 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančia Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1) (1)

4.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45)

kurio nuostatos dėl įrodymų arešto pakeistos 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1)

5.

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (OL L 13, 2004 1 20, p. 44)

pakeistas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1) (2)

6.

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR dėl atakų prieš informacines sistemas (OL L 69, 2005 3 16, p. 67)

pakeistas 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8)

7.

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantis Sprendimą 2000/820/TVR (OL L 256, 2005 10 1, p. 63)

iš dalies pakeistas 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 543/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL) (OL L 163, 2014 5 29, p. 5)

8.

2006 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2006/697/EB dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos pasirašymo (OL L 292, 2006 10 21, p. 1)

pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 2014/835/ES dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos sudarymo (OL L 343, 2014 11 28, p. 1)

9.

2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2007/551/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR Susitarimas) pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 204, 2007 8 4, p. 16)

pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimu 2012/472/ES dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo (OL L 215, 2012 8 11, p. 4)

10.

2008 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas 2008/651/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 213, 2008 8 8, p. 47)

pakeistas 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimu 2012/381/ES dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės ir sienos apsaugos tarnybai sudarymo (OL L 186, 2012 7 14, p. 3)

11.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/978/TVR dėl Europos įrodymų orderio, skirto gauti daiktus, dokumentus ir duomenis siekiant juos naudoti baudžiamuosiuose procesuose (OL L 350, 2008 12 30, p. 72)

pakeistas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1)

12.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas (OL L 325, 2009 12 11, p. 12)

iš dalies pakeistas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2014/269/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu (OL L 138, 2014 5 13, p. 104)

II.   Šengeno acquis priklausantys policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai, kurie buvo iš dalies keisti arba pakeisti Jungtinei Karalystei taikomu aktu, priimtu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai

13.

1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo III antraštinės dalies 2 skyrius (48–53 straipsniai dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose) ir 73 straipsnis (OL L 239, 2000 9 22, p. 19)

kurios atitinkamos nuostatos pakeistos 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1)

14.

1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (OL L 239, 2000 9 22, p. 138)

pakeistas 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27)

15.

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50)

iš dalies pakeistas 2008 m. vasario 28 d. pasirašytu Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolu dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patvirtintu 2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimu 2011/349/ES dėl minėto protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1)


(1)  Nustačius tą priemonę, Jungtinė Karalystė ją pripažino pagal Protokolo (Nr. 21) 4 straipsnį (žr. 2011 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimą 2011/692/ES (OL L 271, 2011 10 18, p. 49)).

(2)  Klaidų ištaisymas OL L 18, 2012 1 21, p. 7.