1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 430/17


Sąjungos aktų, priimtų policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kurie pagal Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 4 dalies antrą sakinį Jungtinei Karalystei nebetaikomi nuo 2014 m. gruodžio 1 d., sąrašas

(2014/C 430/03)

PASTABA SKAITYTOJUI

Šis sąrašas buvo sudarytas siekiant skaidrumo ir skelbiamas tik informaciniais tikslais.

Prie Sutarčių pridėto Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ne vėliau kaip 2014 m. gegužės 31 d. Jungtinė Karalystė gali pranešti, kad ji nepritaria Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams, susijusiems su policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktais, priimtais iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Jungtinė Karalystė šį pranešimą pateikė 2013 m. liepos 24 d. Todėl atitinkami aktai, kurių Jungtinei Karalystei nebus leista vėl taikyti pagal Protokolo (Nr. 36) 10 straipsnio 5 dalį, Jungtinei Karalystei nebebus taikomi nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Dėl patogumo šis sąrašas buvo sudarytas nurodant pagrindinį aktą ir toliau išvardijant aktus, kuriais jis buvo iš dalies pakeistas ar įgyvendintas, arba kurie yra kitaip glaudžiai susiję su tuo pagrindiniu aktu.

Aktų, kuriuos Jungtinei Karalystei leidžiama vėl taikyti pagal Protokolo (Nr. 36) 10 straipsnio 5 dalį, sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Tarybos priimtų sprendimų, susijusių su Šengeno acquis (žr. Tarybos sprendimą 2014/857/ES (1)), ir Komisijos priimtų sprendimų, susijusių su Šengeno acquis nepriklausančiais aktais (žr. Komisijos sprendimą 2014/858/ES (2)), derinį.

I.   Šengeno acquis nepriklausantys policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai, kurie Jungtinei Karalystei nebetaikomi nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

1.

1995 m. kovo 10 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos procedūros tarp Europos Sąjungos valstybių narių parengimo ir minėtos konvencijos pasirašymo 1995 m. kovo 10 d. (OL C 78, 1995 3 30, p. 1)

2.

1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktas dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos parengimo ir minėtos konvencijos pasirašymo 1995 m. liepos 26 d. (OL C 316, 1995 11 27, p. 48)

1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos aktas dėl protokolo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos parengimo ir minėto protokolo pasirašymo 1996 m. rugsėjo 27 d. (OL C 313, 1996 10 23, p. 1)

1996 m. lapkričio 29 d. Tarybos aktas dėl Protokolo dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais parengimo, remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir minėto protokolo pasirašymo 1996 m. lapkričio 29 d. (OL C 151, 1997 5 20, p. 1)

1997 m. birželio 19 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos Antrojo protokolo sudarymo ir minėto antrojo protokolo pasirašymo 1997 m. birželio 19 d. (OL C 221, 1997 7 19, p. 11)

3.

1996 m. balandžio 22 d. Bendrieji veiksmai 96/277/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl pasikeitimo ryšių palaikymo teisėjais ir prokurorais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo (OL L 105, 1996 4 27, p. 1)

4.

1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių parengimo ir šios konvencijos pasirašymo 1996 m. rugsėjo 27 d. (OL C 313, 1996 10 23, p. 11)

5.

1996 m. spalio 15 d. Bendrieji veiksmai 96/610/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl specialiųjų kovos su terorizmu kompetencijų, gebėjimų ir žinių žinyno sudarymo ir tvarkymo siekiant palengvinti Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su terorizmu (OL L 273, 1996 10 25, p. 1)

6.

1996 m. lapkričio 29 d. Bendrieji veiksmai 96/698/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl muitinių ir verslo organizacijų bendradarbiavimo kovojant su neteisėta prekyba narkotikais (OL L 322, 1996 12 12, p. 3)

7.

1996 m. lapkričio 29 d. Bendrieji veiksmai 96/699/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie narkotikų cheminės sudėties apibūdinimą siekiant lengvinti glaudesnį valstybių bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba narkotikais (OL L 322, 1996 12 12, p. 5)

8.

1996 m. lapkričio 29 d. Bendrieji veiksmai 96/747/TVR, Tarybos priimti pagal Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnį, dėl specialių gebėjimų, įgūdžių ir patirties kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu sąrašo parengimo ir tvarkymo Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui palengvinti (OL L 342, 1996 12 31, p. 2)

9.

1996 m. gruodžio 17 d. Bendrieji veiksmai 96/750/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos Sąjungos valstybių narių įstatymų ir praktikos derinimo siekiant kovoti su narkomanija bei užkirsti kelią neteisėtai prekybai narkotikais ir kovoti su ja (OL L 342, 1996 12 31, p. 6)

10.

1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktas, kuriuo, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu, parengiama Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, ir minėta konvencija pasirašoma 1997 m. gegužės 26 d. (OL C 195, 1997 6 25, p. 1)

2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2003/642/TVR dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, taikymo Gibraltarui (OL L 226, 2003 9 10, p. 27)

11.

1997 m. gegužės 26 d. Bendrieji veiksmai 97/339/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl bendradarbiavimo teisėtvarkos ir saugumo srityje (OL L 147, 1997 6 5, p. 1)

12.

1997 m. birželio 9 d. Bendrieji veiksmai 97/372/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl tikslinių kriterijų, atrankos metodų ir t. t. tobulinimo bei muitinės ir policijos informacijos rinkimo (OL L 159, 1997 6 17, p. 1)

13.

1998 m. birželio 17 d. Tarybos aktas dėl Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos parengimo ir šios konvencijos pasirašymo 1998 m. birželio 17 d. (OL C 216, 1998 7 10, p. 1)

14.

1998 m. birželio 29 d. Bendrieji veiksmai 98/427/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos Sutarties K.3 straipsniu, dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose geros praktikos (OL L 191, 1998 7 7, p. 1)

15.

1998 m. gruodžio 3 d. Bendrieji veiksmai 98/699/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 333, 1998 12 9, p. 1)

16.

1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos aktas, nustatantis Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (OL C 26, 1999 1 30, p. 23)

1999 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos akto, nustatančio Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus, nuostatos, susijusios su atlyginimo, pensijų ir kitų finansinių išmokų nustatymu eurais (OL C 364, 1999 12 17, p. 3)

17.

2000 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2000/261/TVR dėl geresnio keitimosi informacija kovojant su suklastotais kelionės dokumentais (OL L 81, 2000 4 1, p. 1)

18.

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL L 140, 2000 6 14, p. 1)

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/888/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL L 329, 2001 12 14, p. 3)

19.

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1)

20.

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas 2001/419/TVR dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo (OL L 150, 2001 6 6, p. 1)

21.

2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5, p. 1)

22.

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo (OL L 329, 2001 12 14, p. 1)

23.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3)

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/919/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 330, 2008 12 9, p. 21)

24.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2002/494/TVR, įsteigiantis Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti (OL L 167, 2002 6 26, p. 1)

25.

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo (OL L 333, 2002 12 10, p. 1)

2009 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas 2009/796/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo (OL L 283, 2009 10 30, p. 62)

26.

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2002/996/TVR, nustatantis nacionalinės teisės nuostatų dėl kovos su terorizmu ir jų įgyvendinimo įvertinimo mechanizmą (OL L 349, 2002 12 24, p. 1)

27.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54)

28.

2003 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimas 2003/335/TVR dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo (OL L 118, 2003 5 14, p. 12)

29.

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8)

30.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/919/EB dėl kovos su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis (OL L 389, 2004 12 30, p. 28)

31.

2005 m. sausio 24 d. Tarybos Bendroji Pozicija 2005/69/TVR dėl keitimosi tam tikrais duomenimis su Interpolu (OL L 27, 2005 1 29, p. 61)

32.

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (OL L 68, 2005 3 15, p. 49)

33.

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 127, 2005 5 20, p. 32)

1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas 1999/615/TVR, apibrėžiantis 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką, kuriam turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos (OL L 244, 1999 9 16, p. 1)

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonės ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA (OL L 63, 2002 3 6, p. 14)

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų (OL L 321, 2003 12 6, p. 64)

2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos (OL L 63, 2008 3 7, p. 45)

34.

2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/511/TVR dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu (OL L 185, 2005 7 16, p. 35)

35.

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 253, 2005 9 29, p. 22)

36.

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/560/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo (OL L 219, 2006 8 10, p. 31)

37.

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1) (3)

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos (OL L 322, 2009 12 9, p. 14)

38.

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 73)

39.

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42)

40.

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (OL L 301, 2008 11 12, p. 38)

41.

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 328, 2008 12 6, p. 55)

42.

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (OL L 337, 2008 12 16, p. 102) (4)

43.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/902/TVR, įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR (OL L 321, 2009 12 8, p. 44)

44.

2003 m. birželio 25 d. pasirašytas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos (OL L 181, 2003 7 19, p. 34)

2009 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2009/820/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 291, 2009 11 7, p. 40)

45.

2003 m. birželio 25 d. pasirašytas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl ekstradicijos (OL L 181, 2003 7 19, p. 27)

2009 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2009/820/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 291, 2009 11 7, p. 40)

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/933/BUSP dėl tam tikrų Europos Sąjungos teritorijų įtraukimo į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos teritorinę taikymo sritį (OL L 325, 2009 12 11, p. 4)

46.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo (OL L 328, 2009 12 15, p. 42)

II.   Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Šengeno acquis, kuri Jungtinei Karalystei nebetaikoma nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

47.

Toliau nurodytos nuostatos ir aktai, susiję su 1990 m. birželio 19 d. Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo (OL L 239, 2000 9 22, p. 19)

27 straipsnio 2 ir 3 dalys

1 skyrius dėl policijos bendradarbiavimo – 47 straipsnio 4 dalis

Susitarimas dėl Italijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai – Deklaracija* dėl 2 ir 3 straipsnių

Susitarimas dėl Ispanijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai – Baigiamasis aktas, III dalis, Deklaracija Nr. 2

Susitarimas dėl Portugalijos prisijungimo – 2, 4, 5 ir 6 straipsniai

Susitarimas dėl Graikijos prisijungimo – 2, 3, 4 ir 5 straipsniai, Baigiamasis aktas, III dalis, Deklaracija Nr. 2

Susitarimas dėl Austrijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai

Susitarimas dėl Danijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai – Baigiamasis aktas, II dalis, Deklaracija Nr. 3

Susitarimas dėl Suomijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai – Baigiamasis aktas, II dalis, Deklaracija Nr. 3

Susitarimas dėl Švedijos prisijungimo – 2 ir 4 straipsniai – Baigiamasis aktas, II dalis, Deklaracija Nr. 3

* Tiek, kiek tai susiję su 2 straipsniu

48.

1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl praktinio teismų bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo (SCH/Com-ex (93)14) (OL L 239, 2000 9 22, p. 427)

49.

1996 m. birželio 26 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl ekstradicijos (SCH/Com-ex (96) Decl. 6 Rev. 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 435)

50.

1998 m. vasario 9 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl nepilnamečių grobimo (SCH/Com-ex (97) Decl. 13 Rev 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 436)

51.

1998 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Policijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo vadovo (SCH/Com-ex (98)52) (OL L 239, 2000 9 22, p. 408)

52.

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Šengeno acquis, susijusio su telekomunikacijomis (SCH/Com-ex (99)6) (OL L 239, 2000 9 22, p. 409)

53.

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl informatorių atlygį reglamentuojančių bendrųjų principų (SCH/Com-ex (99)8 Rev. 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 417)

54.

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo atliekant procesinius veiksmus, kai yra pažeistos kelių eismo taisyklės (SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 428)

55.

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 1)

56.

2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas 2003/169/TVR, nustatantis, kurios 1995 m. Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir 1996 m. Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių nuostatos sudaro Šengeno acquis plėtojimą pagal Susitarimą dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 67, 2003 3 12, p. 25)

57.

2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo (OL L 67, 2003 3 12, p. 27)

58.

2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas 2008/173/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) bandymų (OL L 57, 2008 3 1, p. 14)

59.

2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas 2009/724/TVR, kuriuo nustatoma perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) užbaigimo data (OL L 257, 2009 9 30, p. 41)


(1)  2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2014/857/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, išdėstytas Sąjungos policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB (OL L 345, 2014 12 1, p. 1).

(2)  2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant Sąjungos policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktus, kurie priimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir kurie nepriklauso Šengeno acquis (OL L 345, 2014 12 1, p. 6).

(3)  Šiam aktui ir kartu su juo nurodytiems dviem aktams (vadinamiesiems Priumo sprendimams) taikomos 2014 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2014/836/ES, kuriuo nustatomos tam tikros tolesnės ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kurios būtų taikomos, jei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė nebetaikytų tam tikrų policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose Sąjungos aktų, priimtų prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai (OL L 343, 2014 11 28, p. 11), išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės ir kitos 2014 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2014/837/ES, kuriuo nustatomos tam tikros tiesioginės finansinės pasekmės, kurių būtų patirta, jei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė nebetaikytų tam tikrų policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose Sąjungos aktų, priimtų prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai (OL L 343, 2014 11 28, p. 17), išdėstytos konkrečios priemonės.

(4)  Buvo pateiktas į 2014 m. spalio 21 d. Tarybos posėdį įtrauktinas pareiškimas dėl šio akto; šiuo pareiškimu Jungtinė Karalystė „įsipareigoja tinkamu laiku persvarstyti, kokia nauda būtų gauta pranešus apie pageidavimą dalyvauti taikant tą priemonę. Tokio persvarstymo tikslais Jungtinė Karalystė paskelbs galimo tokios priemonės poveikio vertinimą“.