1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 430/6


KONSOLIDUOTA REDAKCIJA

TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Šengeno acquis dalių taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje

(2004/926/EB)

(2014/C 430/02)

ĮVADINIS ŽODIS SKAITYTOJUI

Šioje publikacijoje pateikiama 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimo 2004/926/EB dėl Šengeno acquis dalių taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (OL L 395, 2004 12 31, p. 70) konsoliduota redakcija su pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimu 2014/857/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, pateikiamas Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB (OL L 345, 2014 12 1, p. 1).

Ši publikacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja Europos Sąjungos institucijų.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinė Karalystė išreiškė ketinimą pradėti įgyvendinti šias Šengeno acquis dalis: teisminis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas kovojant su narkotikais, Šengeno konvencijos 26 ir 27 straipsniai bei policijos bendradarbiavimas;

(2)

Jungtinė Karalystė nurodė esanti pasirengusi taikyti visas Šengeno acquis nuostatas, nurodytas Sprendimo 2000/365/EB 1 straipsnyje, išskyrus tas, kurios yra susijusios su Šengeno informacine sistema;

(3)

Jungtinė Karalystė toliau rengsis atitinkamų Šengeno informacinės sistemos nuostatų ir duomenų apsaugos įgyvendinimui;

(4)

Jungtinei Karalystei buvo nusiųstas klausimynas, užregistruoti jos atsakymai ir vėliau įvyko vizitas į Jungtinę Karalystę patikrinant ir įvertinant pagal policijos bendradarbiavimo srityje taikytinas procedūras;

(5)

Šengeno acquis, susijusios su pirmiau minėtomis sritimis, taikymo atžvilgiu anketa ir vizitas parodė, kad reikalavimai, susiję su teisės aktais, darbo jėgos lygiais, mokymu, infrastruktūra ir materialiniais ištekliais, yra įvykdyti;

(6)

Sprendimo 2000/365/EB 1 straipsnio a punkto i papunktyje, b punkte, c punkto i papunktyje ir d punkto i papunktyje išvardytoms Šengeno acquis nuostatoms įgyvendinti Jungtinei Karalystei keliamos išankstinės sąlygos yra įvykdytos, todėl šios nuostatos ir vėlesni jas plėtojantys teisės aktai gali būti taikomi Jungtinėje Karalystėje;

(7)

Sprendimo 2000/365/EB 5 straipsnio 2 dalyje apibrėžiama, kurios Šengeno acquis nuostatos taikytinos Gibraltarui;

(8)

buvo sudarytas Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl teisių ir pareigų nustatymo Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės šioms valstybėms taikomose Šengeno acquis srityse (2). Remiantis šio susitarimo 2 straipsniu, buvo konsultuojamasi su Mišriu komitetu, įsteigtu pagal Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudaryto susitarimo dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (3) 3 straipsnį, dėl šio sprendimo rengimo pagal to susitarimo 4 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/365/EB 1 straipsnio a punkto i papunktyje, b punkte, c punkto i papunktyje ir d punkto i papunktyje nurodytos nuostatos taikomos Jungtinėje Karalystėje nuo 2005 m. sausio 1 d.

Sprendimo 2000/365/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos taikomos Gibraltare nuo 2005 m. sausio 1 d.

Teisės aktų, plėtojančių Šengeno acquis, priimtų po Sprendimo 2000/365/EB priėmimo ir išvardytų šio sprendimo I priede, nuostatos taikomos Jungtinėje Karalystėje ir Gibraltare nuo 2005 m. sausio 1 d.

Teisės aktų, plėtojančių Šengeno acquis, priimtų po Sprendimo 2000/365/EB priėmimo ir išvardytų šio sprendimo II priede, nuostatos taikomos Jungtinėje Karalystėje nuo 2005 m. sausio 1 d.

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė toliau taikys Sprendimo 2000/365/EB 1 straipsnio a punkto i papunktyje, b bei c punktuose ir 5 straipsnio 2 dalyje su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu Nr. 857/2014/ES (4), nurodytas nuostatos, taip pat šio sprendimo I ir II prieduose su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 857/2014/ES, išvardytų aktų nuostatas.

2 straipsnis

Gibraltaro institucijos, įskaitant teismines institucijas, ir Europos Sąjungos valstybių narių (išskyrus Jungtinę Karalystę) institucijos, įskaitant teismines institucijas, įgyvendindamos šį sprendimą perduoda vienos kitoms oficialius pranešimus ir sprendimus laikydamosi tvarkos, numatytos 2000 m. balandžio 19 d. sudarytuose Ispanijos ir Jungtinės Karalystės susitarimuose dėl Gibraltaro institucijų, atsižvelgiant į ES ir EB dokumentus ir susijusias sutartis (žr. šio sprendimo III priedą), apie kuriuos buvo pranešta valstybėms narėms bei Europos Sąjungos institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(2)  OL L 15, 2000 1 20, p. 2.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(4)  2014 m. gruodžio 1 d.. Tarybos sprendimas Nr. 857/2014/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, pateikiamas Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB (OL L 345, 2014 12 1, p. 1).


I PRIEDAS

Teisės aktų, plėtojančių Šengeno acquis, kurie taikomi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Gibraltare, sąrašas

1.

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas, patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (Konvencijos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuostatos) (OL C 197, 2000 7 12, p. 1). Šios konvencijos taikymas Gibraltaro atžvilgiu įsigalios, kai Konvencija dėl Europos savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose apims ir Gibraltarą.

2.

2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL L 187, 2001 7 10, p. 45).

3.

2001 m. spalio 16 d. Tarybos aktas, patvirtinantis Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolą (Protokolo 15 straipsnyje nurodytos nuostatos) (OL C 326, 2001 11 21, p. 1). Šis protokolas bus taikomas Gibraltarui, kai Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose įsigalios Gibraltaro atžvilgiu pagal Konvencijos 26 straipsnį.

5.

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir gyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17).

6.

2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).

7.

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL L 261, 2004 8 6, p. 24).

8.

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60).

9.

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).

10.

2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1).


II PRIEDAS

Teisės aktų, plėtojančių Šengeno acquis, kuriuos taiko Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, sąrašas:

1.

2000 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas 2000/586/TVR, nustatantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 4 ir 5 dalių, 41 straipsnio 7 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo tvarką (OL L 248, 2000 10 3, p. 1).

2.

2003 m. spalio 2 d. Tarybos sprendimas 2003/725/TVR, iš dalies keičiantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas (OL L 260, 2003 10 11, p. 37).


III PRIEDAS

Copy of letter

From:

Mr Javier SOLANA, Secretary-General of the Council of the European Union

Date:

19 April 2000

To:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject:

Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties („the arrangements“), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

Image

Image

Image

POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as „Gibraltar authorities“, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970.

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in subparagraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

(a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

(b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

(c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299(4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document XXXX of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority),

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument),

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.