1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 430/1


KONSOLIDUOTA REDAKCIJA

TARYBOS SPRENDIMAS

2000 m. gegužės 29 d.

dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas

(2000/365/EB)

(2014/C 430/01)

ĮVADINIS ŽODIS SKAITYTOJUI

Šioje publikacijoje pateikiama 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43) konsoliduota redakcija su pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimu 2014/857/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, pateikiamas Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB (OL L 345, 2014 12 1, p. 1).

Ši publikacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja Europos Sąjungos institucijų.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Šengeno protokolas), 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 20 d., 1999 m. liepos 9 d. ir 1999 m. spalio 6 d. laiškais Tarybos pirmininkui pareikštą Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės prašymą dalyvauti įgyvendinant tam tikras minėtuose laiškuose nurodytas Šengeno acquis nuostatas,

atsižvelgdama į 1999 m. liepos 20 d. Europos Bendrijų Komisijos pagal prašymą pateiktą nuomonę,

kadangi Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė laikosi ypatingos pozicijos dėl dalykų, kuriems taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, kaip pripažįstama Protokole dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokole dėl tam tikrų Europos bendrijos steigimo sutarties 14 straipsnio aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai, Amsterdamo sutartimi pridedamų prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties;

kadangi Šengeno acquis buvo sumanyta ir funkcionuoja kaip darnus derinys, kurį visą turi priimti ir taikyti visos valstybės, remiančios asmenų tikrinimo prie bendrų sienų panaikinimo principą;

kadangi dėl minėtos ypatingos Jungtinės Karalystės pozicijos Šengeno protokolas numato Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei galimybę dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas;

kadangi Jungtinė Karalystė prisiims valstybės narės įsipareigojimus, atsirandančius iš šiame sprendime išvardytų 1990 m. Šengeno konvencijos straipsnių;

kadangi, atsižvelgiant į pirmiau minėtą ypatingą Jungtinės Karalystės poziciją, nei Jungtinė Karalystė, nei 5 straipsnyje nurodytos jos teritorijos pagal šį sprendimą nedalyvauja įgyvendinant sienoms skirtas 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatas;

kadangi, turint omenyje svarbius dalykus, kuriems taikomi 1990 m. Šengeno konvencijos 26 ir 27 straipsniai, Jungtinė Karalystė ir Gibraltaras taikys šiuos straipsnius;

kadangi Jungtinė Karalystė paprašė dalyvauti Šengeno acquis nuostatų dėl Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS) kūrimo ir naudojimo derinyje, išskyrus nuostatas dėl 1990 m. Šengeno konvencijos 96 straipsnyje nurodytų perspėjimų ir kitas nuostatas, susijusias su tokiais perspėjimais;

kadangi Taryba laikosi požiūrio, kad bet koks Jungtinės Karalystės dalinis dalyvavimas Šengeno acquis turi atitikti dalykinių sričių, kurios sudaro Šengeno acquis derinį, rišlumą;

kadangi Taryba tokiu būdu pripažįsta Jungtinės Karalystės teisę pagal Šengeno protokolo 4 straipsnį prašyti dalinio dalyvavimo, kartu pažymėdama, kad reikia atsižvelgti į tokio Jungtinės Karalystės dalyvavimo įgyvendinant SIS kūrimo ir naudojimo nuostatas poveikį aiškinant kitas svarbias Šengeno acquis nuostatas ir jo finansinius padarinius;

kadangi mišriam komitetui, įsteigtam pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudaryto susitarimo dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (1) 3 straipsnį, buvo pranešta apie šio sprendimo rengimą pagal to susitarimo 5 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė dalyvauja įgyvendinant šias Šengeno acquis nuostatas:

a)

šias 1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, su ja susijusio baigiamojo akto ir bendrų deklaracijų nuostatas:

i)

26 straipsnį ir 27 straipsnio 1 dalį;

39 ir 40 straipsnius;

42 ir 43 straipsnius tiek, kiek jie yra susiję su 40 straipsniu;

44 straipsnį;

46 ir 47 straipsnius, išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 dalį;

48–51 straipsnius;

52 ir 53 straipsnius;

54–58 straipsnius;

59 straipsnį;

61–66 straipsnius;

67–69 straipsnius;

71–73 straipsnius;

75 ir 76 straipsnius;

126–130 straipsnius tiek, kiek jie yra susiję su nuostatomis, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė dalyvauja pagal šį punktą;

Baigiamojo akto 3 deklaraciją dėl 71 straipsnio 2 dalies;

ii)

šias nuostatas dėl Šengeno informacinės sistemos:

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (2);

2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimą 2007/171/EB, nustatantį Šengeno informacinės sistemos II tinklo reikalavimus (trečiasis ramstis) (3);

b)

šias susitarimų dėl prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, jų baigiamųjų aktų ir bendrų deklaracijų nuostatas:

i)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo 6 straipsnį;

ii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo 5 straipsnį;

iii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo 5 straipsnį;

c)

šių pagal 1990 m. Konvenciją, įgyvendinančią 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, įsteigto Vykdomojo komiteto sprendimų nuostatas tiek, kiek jos yra susijusios su nuostatomis, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė dalyvauja pagal šio straipsnio a punktą:

SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir (arba) psichotropinėms medžiagoms pervežti);

SCH/Com-ex (98) 26 def (dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos nuolatinio komiteto steigimo), atsižvelgiant į vidaus susitarimą, nustatantį Jungtinės Karalystės ekspertų dalyvavimo Tarybos atitinkamos darbo grupės misijose konkrečias sąlygas.

5 straipsnis

1.   Jungtinė Karalystė Tarybos pirmininkui raštu praneša, kurias iš 1 straipsnyje nurodytų nuostatų ji ketina taikyti Lamanšo saloms ir Meno salai. Įgyvendinimo sprendimą dėl šio prašymo Taryba priima Šengeno protokolo 1 straipsnyje nurodytų savo narių ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės atstovo vieningu pritarimu.

2.   Gibraltarui yra taikomos šios 1 straipsnio nuostatos:

a)

1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, su ja susijusio baigiamojo akto ir bendrų deklaracijų nuostatos:

26 straipsnis ir 27 straipsnio 1 dalis;

39 straipsnis;

44 straipsnis tiek, kiek jis nėra susijęs su persekiojimu ir sekimu už valstybės ribų;

46 ir 47 straipsniai, išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 dalį;

48–51 straipsniai;

52 ir 53 straipsniai;

54–58 straipsniai;

59 straipsnis;

61–63 straipsniai;

65–66 straipsniai;

67–69 straipsniai;

71–73 straipsniai;

75 ir 76 straipsniai;

126–130 straipsniai tiek, kiek jie yra susiję su nuostatomis, kurias įgyvendinant Gibraltaras dalyvauja pagal šį punktą;

Baigiamojo akto 3 deklaracija dėl 71 straipsnio 2 dalies;

b)

susitarimų dėl prisijungimo prie 1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, jų baigiamųjų aktų ir bendrų deklaracijų nuostatos:

i)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo 6 straipsnis;

ii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo 5 straipsnis;

iii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo 5 straipsnis;

c)

šių pagal 1990 m. Konvenciją, įgyvendinančią 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, įsteigto Vykdomojo komiteto sprendimų nuostatos:

SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir (arba) psichotropinėms medžiagoms pervežti).

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms teritorijoms taikoma 8 straipsnio 3 dalis.

6 straipsnis

1.   1 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos nuostatos, taip pat kitos atitinkamos nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema, priimtos nuo 2009 m. gruodžio 1 d., tačiau dar neįsigaliojusios, Tarybos priimtu įgyvendinimo sprendimu taikomos tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių bei kitų valstybių, kurioms šios nuostatos jau taikomos, kai įvykdomos išankstinės tų nuostatų įgyvendinimo sąlygos.

2.   Šio straipsnio 1 dalis mutatis mutandis taikoma 5 straipsnyje nurodytų nuostatų dėl atitinkamų teritorijų įsigaliojimui.

3.   Visus įgyvendinimo sprendimus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis Taryba priima vieningu Šengeno protokolo 1 straipsnyje nurodytų savo narių ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės atstovo pritarimu.

4.   Jungtinei Karalystei tiesiogiai taikomos 1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 75 straipsnio ir Vykdomojo komiteto sprendimo SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatyto pažymėjimo narkotinėms ir/ar psichotropinėms medžiagoms pervežti) nuostatos.

7 straipsnis

Jungtinė Karalystė apmoka visas išlaidas, susijusias su jos dalinio dalyvavimo naudojant SIS techniniais aspektais.

8 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2.   Nuo šio sprendimo priėmimo dienos Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė yra laikoma neatšaukiamai pranešusi Tarybos pirmininkui pagal Šengeno protokolo 5 straipsnį, kad ji nori dalyvauti visuose pasiūlymuose ir iniciatyvose, kurie remiasi 1 straipsnyje nurodyta Šengeno acquis. Toks dalyvavimas atitinkamai apima 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas teritorijas tiek, kiek tie pasiūlymai ir iniciatyvos yra grindžiami Šengeno acquis nuostatomis, kurios toms teritorijoms tapo privalomos.

3.   1 straipsnyje nurodyta Šengeno acquis grindžiamos priemonės, kurios buvo patvirtintos iki priimant 6 straipsnyje nurodytą Tarybos sprendimą, Jungtinei Karalystei įsigalioja tą dieną arba tas dienas, kai Taryba pagal 6 straipsnį nusprendžia dėl 1 straipsnyje nurodytos acquis įsigaliojimo Jungtinei Karalystei, išskyrus atvejus, kai pačioje priemonėje yra nustatyta vėlesnė data.

Priimta Briuselyje 2000 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. COSTA


(1)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(2)  OL L 205, 2007 8 7, p. 63.

(3)  OL L 79, 2007 3 20, p. 29.