20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/77


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1375/2014

2014 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33)

(ECB/2014/51)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (2), ypač į jo 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba gali patvirtinti reglamentus dėl privalomųjų atsargų skaičiavimo ir nustatymo. Privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo taisyklės nustatytos Europos Centrinio Banko (ECB) reglamente (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3);

(2)

2014 m. liepos 3 d. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2015 m. sausio 1 d. pakeisti savo posėdžių pinigų politikos klausimais dažnumą: jie bus rengiami ne kas keturias, o kas šešias savaites. Valdančioji taryba taip pat nusprendė atitinkamai nuo keturių iki šešių savaičių pailginti ir atsargų laikymo laikotarpius;

(3)

vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), laikymo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį skaičiuojamas privalomųjų atsargų reikalavimo laikymasis ir per kurį tokias privalomąsias atsargas būtina laikyti atsargų sąskaitose;

(4)

laikymo laikotarpių trukmės pakeitimas nedaro poveikio privalomųjų atsargų reikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti per laikymo laikotarpį, sumos apskaičiavimui įstaigoms, kurioms pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (4) taikomi išsamūs atskaitomybės reikalavimai. Kaip ir anksčiau, tokios įstaigos konkretaus laikymo laikotarpio atsargų bazę apskaičiuoja pagal mėnesio, einančio du mėnesius prieš mėnesį, kuriuo prasideda laikymo laikotarpis, duomenis, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Tačiau laikymo laikotarpių trukmės pakeitimas daro poveikį privalomųjų atsargų sumos apskaičiavimui įstaigoms, kurios pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) teikia duomenis kas ketvirtį, nes ketvirtinis laikotarpis dabar apims du laikymo laikotarpius;

(5)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Mažų įstaigų dviejų atsargų laikymo laikotarpių atsargų bazės duomenys skaičiuojami pagal ketvirčio pabaigos duomenis, NCB surinktus per 28 darbo dienas po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.“

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 10 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

(3)  2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).

(4)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).