22.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/58


2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1368/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 366, 2014 gruodžio 20 d. )

15 puslapis, 1 straipsnis:

yra:

„1 straipsnis

1)   1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skirsnis „DANIJA–ITALIJA“ išbraukiamas;

2)   skirsnio „PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų ir 2013 m. liepos 10 d. ir rugpjūčio 30 d. Pasikeitimas laiškais“.“,

turi būti:

„1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skirsnis „DANIJA–ITALIJA“ išbraukiamas;

b)

skirsnio „PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų ir 2013 m. liepos 10 d. ir rugpjūčio 30 d. Pasikeitimas laiškais“.“