19.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 365/124


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1362/2014

2014 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų finansuojamų veiksmų programų tam tikrų dalinių pakeitimų supaprastintos tvirtinimo tvarkos taisyklės ir metinių tų programų įgyvendinimo ataskaitų formato ir pateikimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 20 straipsnį visi iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) lėšų finansuojamų veiksmų programų daliniai pakeitimai turi būti patvirtinti Komisijos;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 22 straipsnio 2 dalį veiksmų programų pakeitimų pateikimo ir tvirtinimo procedūros bei tvarkaraščiai supaprastinami, kai: a) veiksmų programų pakeitimai yra susiję su lėšų perkėlimu tarp Sąjungos prioritetų, jeigu perkeltos lėšos neviršija 10 % Sąjungos prioritetui skirtos sumos; b) veiksmų programų pakeitimai yra susiję su priemonių arba atitinkamų veiksmų rūšių ir susijusios informacijos bei rodiklių nustatymu arba panaikinimu; c) veiksmų programų pakeitimai yra susiję su priemonių aprašų keitimu, įskaitant tinkamumo finansuoti sąlygų keitimą; d) pakeitimus reikia padaryti pasikeitus Sąjungos vykdymo užtikrinimo ir kontrolės politikos prioritetams. Tokie veiksmų programų pakeitimai ir numatomi jų rezultatai neturėtų kirstis su bendru programos intervencinės veiklos loginiu pagrindu, pasirinktais Sąjungos prioritetais ir konkrečiais tikslais ir turėtų nekelti abejonių dėl jų suderinamumo su galiojančiomis taisyklėmis ir praktika;

(3)

todėl būtina nustatyti veiksmų programų pakeitimų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 22 straipsnio 2 dalyje, supaprastintos tvirtinimo tvarkos taisykles. Pagal tą tvarką Komisija turėtų galėti valstybių narių pateiktus tokius veiksmų programų pakeitimus patvirtinti per trumpesnį laiką. Atsižvelgiant į laiko suvaržymus, pagal supaprastintą tvarką valstybės narės turėtų būti įpareigotos kartu su prašymu pateikti visą reikiamą informaciją, kad Komisija galėtų išsamiai įvertinti siūlomus pakeitimus;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnį kiekviena valstybė narė 2016–2023 m. laikotarpiu turi kasmet iki gegužės 31 d. Komisijai pateikti metinę savo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą;

(5)

valstybių narių pateikiamų metinių įgyvendinimo ataskaitų informacija turėtų derėti ir būti palyginama tiek su tos pačios valstybės narės kitų metų įgyvendinimo ataskaitomis, tiek su kitų valstybių narių ataskaitomis. Taip pat turėtų būti galima sukaupti ataskaitų duomenis EJRŽF lygmeniu arba, jei prireiktų, visų Europos struktūrinių ir investicijų fondų lygmeniu;

(6)

būtina nustatyti tų metinių įgyvendinimo ataskaitų formato ir pateikimo taisykles;

(7)

siekiant užtikrinti greitą šiame reglamente numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veiksmų programų pakeitimų tvirtinimas supaprastinta tvarka

1.   Kai valstybė narė Komisijai teikia prašymą patvirtinti jos veiksmų programos pakeitimą, kuriam taikoma Reglamento (ES) Nr. 508/2014 22 straipsnio 2 dalis, ji paprašo Komisijos tą pakeitimą patvirtinti supaprastinta tvarka pagal šį straipsnį.

2.   Prašymai patvirtinti pakeitimą supaprastinta tvarka gali būti teikiami tik dėl Reglamento (ES) Nr. 508/2014 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų pakeitimų.

3.   Jeigu Komisija mano, kad atitinkamos valstybės narės pagal 1 straipsnį pateikta su pakeitimu susijusi informacija nėra išsami, ji prašo pateikti visą reikiamą papildomą informaciją. 4 ir 5 dalyse nustatytas laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo išsamaus prašymo patvirtinti veiksmų programos pakeitimą gavimo dienos, kurią valstybei narei nurodo Komisija.

4.   Jei Komisija valstybei narei neatsiunčia jokių pastabų per 25 darbo dienas nuo prašymo supaprastinta tvarka patvirtinti veiksmų programos pakeitimą dienos, laikoma, kad Komisija jį patvirtino.

5.   Jei per 25 darbo dienas nuo prašymo supaprastinta tvarka patvirtinti veiksmų programos pakeitimą Komisija valstybei narei atsiunčia pastabų, veiksmų programos pakeitimas tvirtinamas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 30 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

2 straipsnis

Metinių įgyvendinimo ataskaitų formatas ir pateikimas

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalyje nustatytas metinių įgyvendinimo ataskaitų turinys išdėstomas laikantis šio reglamento priede pateikto šablono.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.


PRIEDAS

EJRŽF teikiamos metinės įgyvendinimo ataskaitos šablonas

A dalis. Kasmet pateikiami duomenys

1.   Metinės įgyvendinimo ataskaitos identifikavimo duomenys

CCI

<1.1 type=”S” input =”S”>  (1)

Pavadinimas

<1.2 type=”S” input=”G”>

Versija

<1.3 type=”N” input=”G”>

Ataskaitiniai metai

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input =”M”>

Metinės ataskaitos patvirtinimo Stebėsenos komitete data

(EJRŽF reglamento 113 straipsnio d punktas)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Svarbiausia informacija apie veiksmų programos įgyvendinimą ataskaitiniais metais, įskaitant informaciją apie finansines priemones, susijusi su finansiniais ir rodiklių duomenimis.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Sąjungos prioritetų įgyvendinimas

3.1.   Įgyvendinimo apžvalga (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Informacija turėtų būti pateikta kaip trumpas bendras Sąjungos prioritetų ir techninės pagalbos įgyvendinimo atitinkamais metais apibūdinimas, nurodant pagrindinius įvykius, svarbias problemas ir veiksmus, kurių imtasi joms išspręsti.

Sąjungos prioritetas

Svarbiausia informacija apie prioriteto įgyvendinimą, nurodant pagrindinius įvykius, svarbias problemas ir veiksmus, kurių imtasi joms išspręsti

Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength =”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Rezultatų, produkto ir finansiniai rodikliai, susiję su EJRŽF (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Rezultatų, produkto ir finansinių rodiklių duomenys, taip pat nurodant veiklos rezultatų plano orientyrus ir uždavinius (tuo tikslu pildomos 1–3 lentelės).

1 LENTELĖ.

Rezultatų rodikliai, susiję su EJRŽF (veiksmų programos šablono 3.2 informacinė lentelė)

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam Sąjungos prioritetui.

Sąjungos prioritetas (Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Konkretus tikslas

Rezultato rodiklis

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė (2023 m.)

Metinė vertė

Bendroji vertė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Konkretaus tikslo pavadinimas <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Rezultato rodiklio pavadinimas <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 LENTELĖ.

Produkto rodikliai, susiję su EJRŽF (veiksmų programos šablono 3.3 ir 7.1 informacinės lentelės)

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atrinktam konkrečiam atitinkamo Sąjungos prioriteto tikslui.

Sąjungos prioritetas (Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Konkretus tikslas (konkretaus tikslo pavadinimas <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Atrinktos atitinkamos priemonės

Teminis tikslas

Produkto rodikliai

Bendroji vertė

Rodiklis

Įtraukta į veiklos rezultatų planą

Orientyras (2018 m.)

Tikslinė vertė (2023 m.)

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Priemonės pavadinimas <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Rodiklio pavadinimas <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 LENTELĖ.

Finansiniai rodikliai, susiję su EJRŽF (veiksmų programos (VP) šablono 7.1 informacinė lentelė)

Sąjungos prioritetas

Finansiniai rodikliai

Bendroji vertė

Rodiklis

Orientyras (2018 m.)

Tikslinė vertė (2023 m.)

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Rodiklio pavadinimas <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Finansiniai duomenys

4 LENTELĖ.

Finansiniai duomenys, susiję su EJRŽF (VP šablono 8.2, 8.3 ir 9.2 informacinės lentelės)

Sąjungos prioritetas

Atrinktas konkretus tikslas

Teminis tikslas

Priemonė

Bendras viešasis įnašas

(EUR)

EJRŽF įnašas

(EUR)

Įnašas į klimato kaitos švelninimą

(EUR)

EJRŽF bendrojo finansavimo dalis

(%)

Bendros tinkamos finansuoti visų remti atrinktų veiksmų išlaidos

(EUR)

Bendras viešasis įnašas į remti atrinktų veiksmų finansavimą

(EUR)

Bendro asignavimo dalis, kurią sudaro atrinktų veiksmų išlaidos

(%)

Remti atrinktų veiksmų finansavimo įnašas, skirtas kovai su klimato kaita

(EUR)

Bendros tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai

(EUR)

Bendros viešosios tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai

(EUR)

Bendro asignavimo dalis, kurią sudaro bendros viešosios tinkamos finansuoti išlaidos, kurias deklaravo paramos gavėjai

(%)

Bendrų viešųjų tinkamų finansuoti išlaidų, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai, dalis, skirta kovai su klimato kaita

(EUR)

Atrinktų veiksmų skaičius

1.

Ekologiškai tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis pagrįstos žvejybos skatinimas

Konkretaus tikslo pavadinimas <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Priemonės pavadinimas <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ekologiškai tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis pagrįstos akvakultūros skatinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

BŽP įgyvendinimo skatinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Prekybos ir perdirbimo skatinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 LENTELĖ.

Veiksmų, įgyvendintų už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, išlaidos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 70 straipsnis)

Sąjungos prioritetas

Iš EJRŽF lėšų tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos vykdant veiksmus už programos įgyvendinimo teritorijos, kurią paramos gavėjas deklaravo vadovaujančiajai institucijai, ribų

Prioritetinei krypčiai skirta bendro finansinio asignavimo dalis

(%)

1.

Ekologiškai tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis pagrįstos žvejybos skatinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

2.

Ekologiškai tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis pagrįstos akvakultūros skatinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

3.

BŽP įgyvendinimo skatinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

4.

Užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

5.

Prekybos ir perdirbimo skatinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

6.

Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

Techninė parama

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

IŠ VISO VP

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

4.   Problemos, turinčios poveikio programos veiksmingumui, ir taisomosios priemonės, kurių buvo imtasi

4.1.   Veiksmai, kurių imtasi siekiant įvykdyti ex ante sąlygas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

Valstybės narės turi pateikti informaciją apie konkrečias ex ante sąlygas, kurios nebuvo įvykdytos veiksmų programos priėmimo metu.

Veiksmų, kurių imtasi konkrečioms ex ante sąlygoms įvykdyti ir jų įvykdymo būklės aprašymas, siejant su partnerystės sutartyje ir veiksmų programoje nurodytais veiksmais ir sudarytu tvarkaraščiu. (Taikoma tik 2016 ir 2017 m. teikiamoms ataskaitoms)

6 LENTELĖ.

Veiksmai, kurių imtasi taikomoms su EJRŽF susijusioms ex ante sąlygoms įvykdyti

Teminės ex ante sąlygos, kurios neišpildytos arba išpildytos iš dalies

Nepatenkinti kriterijai

Veiksmai, kurių turi būti imtasi

Terminas

(data)

Už įgyvendinimą atsakingi subjektai

Iki termino atliktas veiksmas

(T/N)

Patenkinti kriterijai

(T/N)

Numatoma visiško likusių veiksmų įgyvendinimo data

Pastaba

Teminės ex ante sąlygos pavadinimas <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Kriterijaus pavadinimas <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Problemos, turinčios poveikio programos veiksmingumui, ir taisomosios priemonės, kurių buvo imtasi (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informacija apie sunkius pažeidimus ir taisomuosius veiksmus (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Informacija apie sunkius pažeidimus, nurodytus 10 straipsnio 1 dalyje, ir taisomuosius veiksmus jiems ištaisyti, taip pat informacija apie trukmės sąlygų nesilaikymą ir taisomuosius veiksmus, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant laikytis 41 straipsnio 8 dalies nuostatos (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Turi būti pateikta veiksmų, kurių imtasi siekiant laikytis 41 straipsnio 8 dalies nuostatos, pagal kurią mažos apimties priekrantės žvejybos sektoriaus subjektų paraiškoms turi būti teikiama pirmenybė iki 60 % visos viešosios paramos, santrauka, įskaitant duomenis apie tai, kokią visų pagal 41 straipsnio 2 dalyje numatytą priemonę finansuojamų operacijų faktinę dalį sudaro mažos apimties priekrantės žvejybos operacijos.

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų paskelbti paramos gavėjai (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Veiksmų, kurių imtasi, santrauka turi būti pateikta taip, kaip nustatyta EJRŽF reglamento V priede, ypatingą dėmesį skiriant nacionalinės teisės aktams ir nurodant fizinių asmenų duomenų skelbimui taikomą slenkstį, jei toks yra nustatytas.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Su vertinimo planu ir vertinimų apibendrinimu susijusi veikla (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Turėtų būti pateikta veiksmų, kurių imtasi siekiant įgyvendinti vertinimo planą, ir tolesnių veiksmų, kurių imtasi gavus vertinimo išvadas, santrauka.

Turėtų būti pateiktas visų ankstesniais finansiniais metais atliktų programos vertinimų išvadų apibendrinimas, nurodant naudotų vertinimo ataskaitų pavadinimus ir apimamą laikotarpį.

Be to, čia turėtų būti pateiktos nuorodos į vertinimus, kurie buvo viešai paskelbti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 54 straipsnio 4 dalį.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Santrauka piliečiams (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 9 dalis)

Piliečiams skirta metinės įgyvendinimo ataskaitos turinio santrauka skelbiama viešai.

[Piliečiams skirta MĮA turinio santrauka skelbiama viešai ir atskiru failu pridedama kaip MĮA priedas. Siūlomas formatas: pridėti prie SFC2014 kaip atskirą failą, jokių struktūrinių duomenų, jokių naudojamų ženklų skaičiaus apribojimų]

10.   Finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 1 dalis)

Jei vadovaujančioji institucija nusprendžia naudotis finansinėmis priemonėmis, ji turi Komisijai atsiųsti specialią veiksmų, kuriuose naudojamos finansinės priemonės, ataskaitą, pridedamą prie metinės įgyvendinimo ataskaitos, naudodamosi pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 3 dalį priimtame įgyvendinimo akte pateiktu šablonu.

B dalis. 2017, 2019 m. ir iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pateikiami duomenys (papildomai prie A dalies)

11.   Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

Kiekvienas Sąjungos prioritetas turėtų būti įvertintas remiantis A dalyje pateikta informacija ir duomenimis, taip pat turėtų būti įvertinta pažanga, padaryta siekiant programos tikslų (įtraukiant vertinimų išvadas ir rekomendacijas)

Sąjungos prioritetas

Duomenų ir pažangos, padarytos siekiant programos tikslų, vertinimas

Sąjungos prioriteto pavadinimas <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Kiekvienas Sąjungos prioritetas turėtų būti įvertintas, kad būtų nustatyta, ar pažanga, padaryta siekiant orientyrų ir uždavinių, yra pakankama, kad jie būtų pasiekti; jei taikoma, reikėtų nurodyti taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis

Sąjungos prioritetas

Įvertinimas, ar pažanga, padaryta siekiant orientyrų ir tikslų, yra pakankama, kad jie būtų pasiekti, nurodant taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis, jei taikoma

Sąjungos prioriteto pavadinimas <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   įgyvendinimo horizontalieji principai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

Konkrečių veiksmų, kurių imtasi siekiant paisyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje nustatytų principų dėl partnerystės ir daugiapakopio valdymo, įgyvendinimo vertinimas, ypatingą dėmesį skiriant partnerių vaidmeniui įgyvendinant programą.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Konkrečių veiksmų, kurių imtasi siekiant paisyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 straipsnyje nustatytų principų dėl vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo skatinimo, įskaitant prieinamumą neįgaliesiems ir kitas įgyvendintas priemones, kuriomis užtikrinama lyčių aspekto integracija į veiksmų programas, įgyvendinimo vertinimas.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Konkrečių veiksmų, kurių imtasi siekiant paisyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 8 straipsnyje nustatytų darnaus vystymosi principų, įgyvendinimo vertinimas, įskaitant darnaus vystymosi skatinimo veiksmų apžvalgą.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Paramos klimato kaitos tikslams ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 daliS)

Skaičiai apskaičiuojami automatiškai ir bus įtraukti į 4 lentelę, skirtą finansiniams duomenims. Galima pateikti verčių paaiškinimus, ypač jei faktiniai duomenys yra žemesni negu planuota.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

C dalis. 2019 m. ir iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pateikiami duomenys (papildomai prie A ir B dalių)

14.   PaŽangus, tvarus ir integracinis augimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 5 dalis)

Turėtų būti pateikta informacija ir vertinimas, kiek įgyvendinant veiksmų programą prisidedama prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Problemos, turinčios poveikio programos veiksmingumui ir veiklos rezultatų planas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Jei įvertinus pažangą, padarytą siekiant veiklos rezultatų plane nustatytų orientyrų ir uždavinių, paaiškėja, kad tam tikri orientyrai ir tikslai nepasiekti, valstybės narės 2019 m. ataskaitoje (orientyrų atveju) ir iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino (uždavinių atveju) turėtų išdėstyti, kodėl jie nebuvo pasiekti.

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Laukelių turinio apibūdinimo paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean);

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

 

”maxlength” = didžiausias simbolių, įskaitant tarpus, skaičius.