19.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 365/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1353/2014

2014 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1156/2012, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje nuostatų įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB (1), ypač į jos 20 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/16/ES reikalaujama, kad keičiantis apmokestinimo srities informacija būtų naudojamos standartinės formos ir kompiuteriniai formatai;

(2)

keičiantis prašoma informacija, vykdant spontaniškus informacijos mainus, teikiant pranešimus ir atsiliepimus naudojamos standartinės formos turi atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1156/2012 (2) I–IV priedų nuostatas;

(3)

privalomiems automatiniams informacijos apie tam tikrų nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą mainams pagal Tarybos direktyvos 2003/48/EB (3) 9 straipsnį naudojamas kompiuterinis formatas paremtas esamu kompiuteriniu formatu;

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 1156/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šie pakeitimai turėtų galioti nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal Direktyvos 2011/16/ES 29 straipsnio 1 dalį dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi šios direktyvos 8 straipsnio nuostatų dėl privalomų automatinių informacijos mainų, įsigaliojimo valstybėse narėse;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1156/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Privalomiems automatiniams informacijos mainams pagal Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 1 dalį naudojamas kompiuterinis formatas atitinka šio reglamento V priedo nuostatas.“

2)

Pridedamas Reglamento (ES) Nr. 1156/2012 V priedas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 64, 2011 3 11, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1156/2012, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 335, 2012 12 7, p. 42).

(3)  Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (OL L 157, 2003 6 26, p. 38).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

1a straipsnyje nurodytas kompiuterinis formatas

Privalomiems automatiniams informacijos mainams pagal Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnį naudojamas kompiuterinis formatas atitinka toliau pateikiamą medžio struktūrą ir apima šias elementų klases (1):

a)

Susijusias su visu pranešimu:

Image

b)

Susijusias su dalimi, skirta informacijai apie su darbo santykiais susijusias pajamas arba direktoriaus atlyginimą perduoti:

Image

c)

Susijusias su dalimi, skirta informacijai apie pensijas perduoti:

Image

d)

Susijusias su dalimi, skirta informacijai apie gyvybės draudimo produktus perduoti:

Image

e)

Susijusias su dalimi, skirta informacijai apie nekilnojamojo turto turėjimą ir pajamas iš jo perduoti:

Image

f)

Susijusias su dalimi, kai neperduodama jokios su konkrečia kategorija susijusios informacijos:

Image

g)

Susijusias su dalimi, kurioje patvirtinamas su konkrečia kategorija susijusios informacijos gavimas:

Image

(1)  Tačiau tik konkrečiu atveju faktiškai pateikiami ir taikomi laukai turi būti užpildyti tuo atveju naudojamoje kompiuterinėje formoje.