17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 360/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1337/2014

2014 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, f, l, m ir n punktus bei 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

dėl rinkoje susidariusios itin sudėtingos padėties, kurią visų pirma lėmė Rusijos Vyriausybės nustatytas draudimas importuoti pieno produktus iš Sąjungos į Rusiją, Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 947/2014 (4) ir (ES) Nr. 948/2014 (5) buvo leista pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir nugriebto pieno miltelius;

(2)

tuose reglamentuose numatyta, kad pagalbos paraiškos gali būti teikiamos iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

(3)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių kainos Sąjungoje toliau mažėja, ir kainų mažėjimo tendencija greičiausiai išliks;

(4)

atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, tikslinga pratęsti privačiojo sandėliavimo pagalbos schemų taikymo sviestui ir nugriebto pieno milteliams laikotarpį;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 947/2014 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 947/2014 5 straipsnyje data „2014 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2015 m. vasario 28 d.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 948/2014 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 948/2014 5 straipsnyje data „2014 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2015 m. vasario 28 d.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 947/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 15).

(5)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).