18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti vario bilizinatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. liepos 3 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis vario bilizinatas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas gali būti veiksmingas vario šaltinis visų rūšių gyvūnams. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Atlikus vario bilizinato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA leidinys (2014 m.) 12(7):3796.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Elemento (Cu) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b411

Vario bilizinatas

Priedo apibūdinimas

Milteliai arba granulės, kurių sudėtyje yra ≥ 14,5 % vario ir ≥ 84,0 % lizino.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-lizinato-HCl vario chelatas

Cheminė formulė: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS numeris: 53383–24–7

Analizės metodas  (1)

Lizino kiekio nustatymas pašarų priede:

jonų mainų chromatografija, kartu taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir kolorimetrinio arba fluorescencinio aptikimo būdus (EN ISO 17180).

Viso vario kiekio nustatymas pašarų priede ir premiksuose:

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510)

arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).

Viso vario kiekio nustatymas pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose:

atominės sugerties spektroskopijos metodu (ASS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).

Visų rūšių gyvūnai

Galvijai:

galvijai prieš atrajojimą: 15 (iš viso);

kiti galvijai: 35 (iš viso)

Avys: 15 (iš viso)

Paršeliai iki 12 savaičių: 170 (iš viso)

Vėžiagyviai: 50 (iš viso)

Kiti gyvūnai: 25 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Naudotojų sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti apsauginius akinius ir mūvėti pirštines.

3.

Etiketėje įrašomi šie žodžiai:

Avių pašarams, jei vario kiekis pašaruose didesnis nei 10 mg/kg:

„Kai kurių veislių avims šiuose pašaruose esantis vario kiekis gali būti nuodingas.“

Galvijų pašarams po to, kai jie pradeda atrajoti, jei vario kiekis pašaruose mažesnis nei 20 mg/kg:

„Vario kiekis šiuose pašaruose galvijams, ganomiems ganyklose, kuriose yra daug molibdeno ir sieros, gali sukelti vario nepakankamumą.“

„Ruošiant pašarus, turėtų būti atsižvelgiama į priede esančio lizino kiekį.“

2024 m. gruodžio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.