7.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1198/2014

2014 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 5a straipsnio 1 dalį, 5b straipsnio 2 bei 3 dalis ir 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1318/2013 (2) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, siekiant suderinti jį su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais. Tam, kad būtų užtikrintas naujos teisinės sistemos, sukurtos atlikus minėtą derinimą, veikimas, tam tikros taisyklės turėtų būti priimtos deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Naujos taisyklės turėtų pakeisti Komisijos nustatytas galiojančias taisykles, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 1217/2009. Todėl tikslinga panaikinti Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1242/2008 (3), (ES) Nr. 1291/2009 (4) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 385/2012 (5);

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1217/2009 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius reglamentus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su duomenimis, reikalingais pajamoms nustatyti ir žemės ūkio valdų veiklos analizei atlikti. Visų pirma deleguotuoju aktu reikėtų nustatyti ribinių verčių, pagal kurias nustatoma tyrimo sritis, nustatymo taisykles, valdų atrankos planų rengimo taisykles, standartinės produkcijos ataskaitinio laikotarpio nustatymo taisykles, bendrųjų ir pagrindinių ūkininkavimo tipų nustatymo taisykles, rinktinų ūkio ataskaitų duomenų pagrindinių grupių nustatymo taisykles ir bendrąsias taisykles, kurių šiuo atveju reikia laikytis;

(3)

taikant ribines vertes, pagal kurias nustatoma tyrimo sritis, turėtų būti gauti reprezentatyvūs tyrimo srities rezultatai. Jas taikant turėtų maksimaliai pagerėti sąnaudų ir naudos santykis ir jos turėtų būti nustatomos siekiant įtraukti į tyrimo sritį valdas, kurioms priskiriama didžiausia galima valdų, kurioms vadovaujama orientuojantis į rinką, žemės ūkio produkcijos, žemės ūkio paskirties žemės ir ūkio darbo jėgos dalis;

(4)

į atrankos planą turėtų būti įtrauktas minimalus elementų, iš kurių matyti, kaip atrenkama reprezentatyvioji imtis, skaičius, tam, kad tyrimas atitiktų ūkių apskaitos duomenų tinklo tikslus;

(5)

standartinė produkcija apskaičiuojama pagal tam tikro ataskaitinio laikotarpio vidutinius duomenis. Norint, kad tipologija ir toliau būtų prasmingai taikoma, jų vertes reikėtų reguliariai atnaujinti atsižvelgiant į ekonomines tendencijas. Atnaujinimo dažnumas turėtų būti siejamas su metais, kuriais atliekami Sąjungos ūkių struktūros tyrimai;

(6)

bendrieji ir pagrindiniai ūkininkavimo tipai turi būti nustatyti taip, kad vienodas valdų grupes būtų galima sugrupuoti į didesnes ar mažesnes grupes ir kad būtų galima lyginti valdų grupių padėtį;

(7)

iš ūkio ataskaitoje pateiktų duomenų turėtų būti galima susidaryti vaizdą apie respondentines valdas, ypač apie jų gamybos veiksnius, įvertinti ūkininkavimo pajamų lygį, ir jie turėtų atspindėti nagrinėjamų valdų technines, ekonomines ir socialines sąlygas. Tam reikėtų nustatyti rinktinų apskaitos duomenų pagrindines grupes ir duomenų rinkimo bendrąsias taisykles;

(8)

šiame reglamente numatytos taisyklės turėtų būti taikomos Ūkių apskaitos duomenų tinklui nuo 2015 ataskaitinių metų, o ūkių struktūros tyrimams – nuo 2016 m. tyrimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos tam tikros neesminės Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 nuostatos, kad naudojant Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklą būtų galima kasmet nustatyti pajamas ir atlikti žemės ūkio valdų veiklos analizę. Tos taisyklės susijusios su:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta riba;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5a straipsnio 1 dalyje nurodytu planu;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 2 dalyje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu;

d)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 3 dalyje nurodytais ūkininkavimo tipais;

e)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 8 straipsnio 3 dalyje nurodytu apskaitos duomenų rinkimu.

2 straipsnis

Riba

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribą užtikrinama, kad tyrimo sričiai būti priskiriama didžiausia galima valdų, kurioms vadovaujama orientuojantis į rinką, žemės ūkio produkcijos, žemės ūkio paskirties žemės ir ūkio darbo jėgos dalis.

3 straipsnis

Atrankos planas

Į respondentinių valdų atrankos planą, kurį turi parengti kiekviena valstybė narė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5a straipsnio 1 dalyje, įtraukiami elementai, kuriais užtikrinama tyrimo srities apskaitos reprezentatyvioji imtis. Planui visų pirma taikomi šie reikalavimai:

a)

jis grindžiamas naujausiais statistinės informacijos šaltiniais;

b)

jame paaiškinama procedūra, kaip stratifikuoti tyrimo sritį pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 I priede išvardytus rajonus ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 1 dalyje nurodytus ūkininkavimo tipus ir ekonominio dydžio klases;

c)

jame pateikiamas valdų suskirstymas tyrimo srityje pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 1 dalyje nurodytus ūkininkavimo tipus ir ekonominio dydžio klases, kuris atitinka bent pagrindinius tipus;

d)

jame nurodomi statistiniai metodai, pagal kuriuos nustatomas kiekvieno sluoksnio pasirinktas atrankos lygis, taip pat respondentinių valdų atrankos procedūros ir respondentinių valdų, kurias reikia atrinkti kiekvienam patvirtintam sluoksniui, skaičius.

4 straipsnis

Standartinės produkcijos ataskaitinis laikotarpis

Apskaičiuojant standartinę produkciją per N metų Sąjungos ūkių struktūros tyrimą, Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 2 dalyje nurodytas ataskaitinis laikotarpis yra penkeri metai iš eilės nuo N-5 iki N-1 metų.

Standartinė produkcija nustatoma pagal vidutinius pagrindinius duomenis, gaunamus per pirmoje pastraipoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį, ir paprastai vadinama N-3 standartine produkcija. Siekiant atsižvelgti į ekonomines tendencijas, N-3 standartinė produkcija atnaujinama bent kiekvieną kartą, kai atliekamas Sąjungos ūkių struktūros tyrimas.

5 straipsnis

Bendrieji ir pagrindiniai ūkininkavimo tipai

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5b straipsnio 3 dalyje minimi bendrieji ir pagrindiniai ūkininkavimo tipai bei jų atitiktis nurodyti šio reglamento I priede.

6 straipsnis

Ūkio ataskaita

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 8 straipsnio 3 dalyje minimos rinktinų apskaitos duomenų pagrindinės grupės ir duomenų rinkimo bendrosios taisyklės nurodytos šio reglamento II priede.

7 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 1242/2008, (ES) Nr. 1291/2009 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 385/2012 panaikinami nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tačiau Ūkių apskaitos duomenų tinklui pirmoje pastraipoje nurodyti reglamentai toliau taikomi ataskaitiniais metais, einančiais prieš 2015 ataskaitinius metus.

Reglamentas (EB) Nr. 1242/2008 toliau taikomas Sąjungos ūkių struktūros tyrimams iki 2013 m. tyrimo.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas Ūkių apskaitos duomenų tinklui nuo 2015 ataskaitinių metų, o Sąjungos ūkių struktūros tyrimams – nuo 2016 m. tyrimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 328, 2009 12 15, p. 27.

(2)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1318/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje (OL L 340, 2013 12 17, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (OL L 335, 2008 12 13, p. 3).

(4)  2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1291/2009 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti (OL L 347, 2009 12 24, p. 14).

(5)  2012 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 385/2012 dėl ūkių pelno ataskaitų panaudojimo siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas ir išnagrinėti tokių valdų ūkinę veiklą (OL L 127, 2012 5 15, p. 1).


I PRIEDAS

Bendrieji ir pagrindiniai ūkininkavimo tipai ir jų atitiktis

Bendrasis ūkininkavimo tipas

Apibūdinimas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Apibūdinimas

1.

Lauko kultūrinių augalų specializacija

15.

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

16.

Bendroji laukininkystė

2.

Daržininkystės specializacija

21.

Daržininkystės patalpose specializacija

22.

Daržininkystės atvirame lauke specializacija

23.

Kitos daržininkystės rūšys

3.

Daugiamečių kultūrinių augalų specializacija

35.

Vynuogynų specializacija

36.

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

37.

Alyvmedžių specializacija

38.

Įvairūs daugiamečiai kultūriniai augalai kartu

4.

Ganomų gyvulių specializacija

45.

Pienininkystės specializacija

46.

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

47.

Galvijai. Pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

48.

Avys, ožkos ir kiti ganomi gyvuliai

5.

Grūdais šeriamų gyvulių specializacija

51.

Kiaulininkystės specializacija

52.

Paukštininkystės specializacija

53.

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

6.

Mišriųjų kultūrinių augalų auginimas

61.

Mišriųjų kultūrinių augalų auginimas

7.

Mišrios gyvulininkystės valdos

73.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia ganomi gyvuliai

74.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvuliai

8.

Mišriųjų kultūrinių augalų auginimas ir gyvulininkystė

83.

Lauko kultūriniai augalai ir ganomi gyvuliai kartu

84.

Įvairūs kultūriniai augalai ir gyvulininkystė kartu

9.

Neklasifikuotos valdos

90.

Neklasifikuotos valdos


II PRIEDAS

Ūkio ataskaita. Rinktinų apskaitos duomenų pagrindinės grupės

Bendra informacija apie valdą: su jos vieta, statusu, tipu ir klasifikacija susiję duomenys.

Naudojimo tipas: duomenų, susijusių su valdos žemės ūkio paskirties žemės plotų naudojimo tipu, santrauka.

Darbo jėga: duomenys, kuriais apibūdinama valdos darbo jėga, kaip antai ūkyje dirbančių darbininkų skaičius, dirbtas laikas ir veiklos, kuria jie užsiima, rūšis.

Turtas: duomenys, kuriais apibūdinamas į kategorijas suskirstytas valdos turtas, naudojamas ataskaitiniais metais vykdant veiklą.

Kvotos ir kitos teisės: duomenys apie kvotas ir kitas teises, susijusias su valdoje ataskaitiniais metais vykdyta veikla.

Skolos: su valdos įsiskolinimu ataskaitiniais metais susiję duomenys.

Pridėtinės vertės mokestis: duomenys, susiję su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemų taikymu valdai.

Ūkinės veiklos sąnaudos: duomenys, susiję su vykdant veiklą valdoje patirtomis ūkinės veiklos sąnaudomis, kaip antai konkrečios išlaidos ir kitos pridėtinės išlaidos, patirtos ataskaitiniais metais gaminant produkciją.

Kultūriniai augalai: išsamūs duomenys apie valdos produkciją ir kultūrinių augalų panaudojimą.

Gyvulininkystės produktai: išsamūs duomenys apie produkciją ir gyvulių panaudojimą.

Gyvūninės kilmės produktai ir paslaugos: išsamūs duomenys apie produkciją ir gyvūninės kilmės produktų ir paslaugų naudojimą valdoje.

Tiesiogiai su ūkiu susijusi kita pelninga veikla: duomenys, susiję su visa veikla, išskyrus ūkio darbus, tiesiogiai susijusia su valda ir turinčia ekonominį poveikį valdai, kurią vykdant naudojami valdos ištekliai (plotas, pastatai, mašinos, žemės ūkio produktai ir t. t.) arba valdos produktai.

Subsidijos: išsamūs duomenys apie ataskaitiniais metais valdos gautas subsidijas.

Ūkio ataskaita. Duomenų rinkimo bendrosios taisyklės

a)

Ataskaitiniai metai, kuriuos sudaro 12 vienas po kito einančių mėnesių, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 8 straipsnio 3 dalyje, baigiasi laikotarpiu nuo gruodžio 31 d. iki birželio 30 d. imtinai.

b)

Ūkio ataskaitoje pateikiami duomenys turi būti paimti iš ataskaitų, kuriose per ataskaitinius metus buvo sistemingai ir reguliariai daromi įrašai.

c)

Ūkio ataskaitoje duomenys turėtų būti pateikiami finansine verte eurais arba nacionaliniais piniginiais vienetais, fiziniais matavimo vienetais (svoris, kiekis, plotas, skaičius), taip pat kitais atitinkamais vienetais arba rodikliais.

d)

Apskaitos duomenys išreiškiami pinigine išraiška, be PVM.

e)

Apskaitos duomenys pinigine išraiška išreiškiami be dotacijų ir subsidijų, kurios įrašomos atskirai. Dotacijos ir subsidijos suprantamos kaip visų formų tiesioginė pagalba iš visuomeninių fondų, gauta kaip specialiosios įplaukos.