5.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1191/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir priemonės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (1), ypač į jo 19 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1493/2007 (2) buvo nustatyta tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų forma, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 842/2006 (3). Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 517/2014. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnyje nustatyti nauji ataskaitų teikimo įpareigojimai, susiję su Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I ir II prieduose nurodytų cheminių medžiagų gamyba, importu, eksportu, naudojimu kaip žaliavų ir suardymu. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1493/2007 turėtų būti pakeistas šiuo reglamentu;

(2)

siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų renkami vienodai ir nuosekliai, ir sumažinti administracinę naštą, pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį reikalaujamą informaciją įmonės turėtų teikti naudodamos elektroninę informacijos teikimo priemonę, kurioje yra įvairiai jų veiklai skirtų formų; tas Europos aplinkos agentūros parengtas formas galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje;

(3)

savanoriškai teikiami duomenys apie hidrofluorangliavandenilių, eksportuotų specialiai šiam tikslui Europos Sąjungoje pagamintoje įrangoje, kiekį gali būti naudingi vertinant ekonominį mažesnio kiekio hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai poveikį, nors tokie duomenys ir nėra būtini pamatinėms vertėms ir kvotoms apskaičiuoti;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 24 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnį reikalaujamos ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu, naudojant informacijos teikimo priemonę, grindžiamą šio reglamento priede pateikta forma, kuri tuo tikslu taip pat pateikta Komisijos interneto svetainėje.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1493/2007 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 195.

(2)  2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL L 332, 2007 12 18, p. 7).

(3)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 161, 2006 6 14, p. 1).


PRIEDAS

BENDRIEJI PAAIŠKINIMAI

Jeigu informacijai pateikti skirtuose šio priedo skirsniuose nenurodyta kitaip, teikiami duomenys turi būti susiję su įmonės veikla, kuri vykdyta ataskaitiniais kalendoriniais metais.

Kiekviename informacijai pateikti skirtame skirsnyje atskirai nurodomi matavimo vienetai, dujos, apie kurias teikiami duomenys, informacijos išsamumas ir metai, kuriais apie veiklą turi būti pranešama pirmą kartą.

Bendra duomenų teikimo priemonės forma nurodyta tolesniuose informacijai pateikti skirtuose skirsniuose. Tolesnių skirsnių numeracija nėra susijusi su Reglamente (ES) Nr. 517/2014 pateikta numeracija ar elektronine informacijos teikimo priemone; ji naudojama automatinio verčių apskaičiavimo formulėse.

Informacijai pateikti skirti skirsniai

1 skirsnis.   informaciją turi pateikti dujų gamintojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 bei 2 dalys ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 punkto a ir c papunkčiai)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu. Nurodomas rinkai pateiktų mišinių, kurių sudėtyje yra tų cheminių medžiagų, kiekis, taip pat dujų, naudojamų kaip sudedamosios šių mišinių dalys iš kitų šaltinių nei pačios įmonės produkcija, kiekis.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

1A

Bendras Sąjungos įrenginiuose pagamintos produkcijos kiekis

 

 

1B

Sąjungos įrenginiuose pagamintos produkcijos, kurią sudaro surinkta šalutinė produkcija arba nepageidaujami produktai, kiekis, jei ta šalutinė produkcija arba tie produktai sunaikinti įrenginiuose prieš juos pateikiant rinkai

Produkciją naikinantys gamintojai bendrą sunaikintos produkcijos kiekį nurodo 8 skirsnyje.

 

1C

Sąjungos įrenginiuose pagamintos produkcijos, kurią sudaro surinkta šalutinė produkcija arba nepageidaujami produktai, kiekis, jei ta šalutinė produkcija arba tie produktai perduoti kitoms įmonėms, kad būtų sunaikinti, ir nebuvo anksčiau pateikti rinkai

Turi būti nurodyta produkciją naikinanti įmonė.

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

 

1D

Bendras anksčiau rinkai nepateiktos sunaikintos pačios įmonės pagamintos produkcijos kiekis

1D = 1B + 1C

1E

Parduoti skirta produkcija

1E = 1A – 1D

2 skirsnis.   Informaciją turi pateikti dujų importuotojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 2 punkto a papunktis)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų, mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, arba kiekvienos rūšies dujų ar mišinių, kurių yra importuojamuose iš anksto sumaišytuose polioliuose, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

Šiame skirsnyje pateikiama informacija tik apie importuojamas nefasuotas dujas, įskaitant dujas, vežamas kartu su įranga, kad tomis dujomis būtų galima pripildyti importuotą įrangą; įrangoje esančių dujų kiekio nurodyti nereikia. Apie importuotas gaminiuose ar įrangoje esančias dujas informacija nurodoma 11 skirsnyje. Informacija pateikiama apie visas importuojamas dujas, išskyrus dujas, kurios importuotos tam, kad būtų tranzitu pervežtos per Sąjungos muitų teritoriją, arba dujas, importuotas pagal kitas procedūras, leidžiančias laikiną prekių judėjimą muitų teritorijoje, jei pastaruoju atveju prekės lieka muitų teritorijoje ne ilgiau kaip 45 dienas.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

2A

Į Sąjungą importuotų dujų kiekis

 

3 skirsnis.   Informaciją turi pateikti dujų eksportuotojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 bei 2 dalys ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 3 punkto a ir b papunkčiai)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų, mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, arba kiekvienos rūšies dujų ar mišinių, kurių yra eksportuojamuose iš anksto sumaišytuose polioliuose, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

Šiame skirsnyje pateikiama informacija tik apie eksportuojamas nefasuotas dujas, įskaitant dujas, vežamas kartu su įranga, kad tomis dujomis būtų galima pripildyti eksportuotą įrangą.

Informacija apie pačios įmonės pagamintų dujų arba pačios įmonės importuotų dujų, pristatytų kitoms Sąjungos įmonėms tiesiogiai eksportuoti, kiekį pateikiama 5 skirsnyje.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

3A

Bendras iš Sąjungos eksportuotų dujų kiekis

 

 

3B

Eksportuotų dujų, kurias pagamino arba importavo pati įmonė, kiekis

 

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

 

3C

Eksportuotų dujų, įsigytų iš kitų Sąjungos įmonių, kiekis

3C = 3A – 3B

TEIKTINA INFORMACIJA

 

3D

Pakartotinai panaudoti skirtų eksportuotų dujų kiekis

 

 

3E

Regeneruoti skirtų eksportuotų dujų kiekis

 

 

3F

Suardyti skirtų eksportuotų dujų kiekis

 

4 skirsnis.   Informaciją turi pateikti dujų gamintojai ir importuotojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 punkto d papunktis, 2 punkto b ir d papunkčiai)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų, mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, arba kiekvienos rūšies dujų ar mišinių, kurių yra iš anksto sumaišytuose polioliuose, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

4A

Bendras sausio 1 d. turimų atsargų kiekis

 

 

4B

iš jų: sausio 1 d. turimų pačios įmonės importuotų ar pagamintų dujų atsargų kiekis

 

 

 

4C

iš jų: sausio 1 d. turimų pačios įmonės importuotų ar pagamintų dujų, kurios anksčiau nebuvo pateiktos rinkai, atsargų kiekis

Visų pirma, pačios įmonės pagamintų neparduotų dujų kiekis ir pačios įmonės importuotų, bet į laisvą apyvartą neišleistų dujų kiekis

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

 

 

4D

iš jų: sausio 1 d. turimų pačios įmonės importuotų arba pačios įmonės pagamintų dujų, kurios anksčiau pateiktos rinkai, atsargų kiekis

Visų pirma, pačios įmonės importuotų dujų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis

4D = 4B – 4C

 

4E

Kitos sausio 1 d. turimos atsargos

Visų pirma Sąjungoje įsigytos dujos

4E = 4A – 4B

TEIKTINA INFORMACIJA

4F

Bendras gruodžio 31 d. turimų atsargų kiekis

 

 

4G

iš jų: gruodžio 31 d. turimų pačios įmonės importuotų arba pagamintų dujų atsargų kiekis

 

 

 

4H

iš jų: gruodžio 31 d. turimų pačios įmonės importuotų arba pagamintų dujų, kurios anksčiau nepateiktos rinkai, atsargų kiekis

Visų pirma, pačios įmonės pagamintų neparduotų dujų kiekis ir pačios įmonės importuotų, bet į laisvą apyvartą neišleistų dujų kiekis.

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

 

 

4I

iš jų: gruodžio 31 d. turimų pačios įmonės importuotų arba pagamintų dujų, kurios anksčiau pateiktos rinkai, atsargų kiekis

Visų pirma, pačios įmonės importuotų dujų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis.

4I = 4G – 4H

 

4J

iš jų: kitų gruodžio 31 d. turimų atsargų kiekis

Visų pirma, Sąjungoje įsigytos dujos.

4J = 4F – 4G

TEIKTINA INFORMACIJA

4K

Pačios įmonės regeneruotų dujų kiekis

 

4L

Pačios įmonės pakartotinai panaudotų dujų kiekis

 

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

4M

Bendras rinkai fiziškai pateiktų dujų kiekis

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

5 skirsnis.   Dujų, naudojamų tokiais tikslais, kuriems netaikoma 15 straipsnio 2 dalis, kiekiai. Informaciją turi pateikti hidrofluorangliavandenilių gamintojai ir importuotojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1, 2, 3 bei 4 dalys ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 punkto b papunktis ir 2 punkto a papunktis)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienos rūšies hidrofluorangliavandenilių (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnyje nurodytų dujų, mišinių arba iš anksto sumaišytų poliolių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

5A

Į Sąjungą importuojamų suardyti skirtų dujų kiekis

Turi būti nurodyta dujas ardanti (-čios) įmonė (-ės).

Importuotojai, kurie ir patys ardo dujas, suardytų dujų kiekį nurodo 8 skirsnyje.

5B

Dujų, kurias gamintojas ar importuotojas naudoja kaip žaliavas, arba kurias gamintojas ar importuotojas tiesiogiai tiekia įmonėms, kad tos dujos būtų naudojamos kaip žaliavos, kiekis

Turi būti nurodyta (-os) žaliavas naudojanti (-čios) įmonė (-ės).

Gamintojai ar importuotojai, kurie ir patys naudoja žaliavas, informaciją apie žaliavų naudojimą pateikia 7 skirsnyje.

5C

Tiesiogiai įmonėms tiekiamų dujų, skirtų eksportuoti iš Sąjungos, kiekis, jeigu tos dujos nebuvo vėliau (iki eksporto ) pristatytos kitam Sąjungoje veikiančiam subjektui.

Savanoriškai – įmonėms tiesiogiai tiekiamų dujų įrangai gaminti Sąjungoje kiekis, jei ši įranga vėliau tiesiogiai eksportuojama iš Sąjungos.

Turi būti nurodyta (-os) eksportuojanti (-čios) įmonė (-ės). Turėtų būti pateikti tikrinimo dokumentai.

Informacija turi būti teikiama tik apie nefasuotus hidrofluorangliavandenilius; nereikia pranešti apie gaminiuose ar įrangoje esančių dujų kiekį.

Informavimo tikslais gali būti teikiami duomenys apie tiesiogiai eksportuojamai įrangai gaminti tiekiamas dujas: turėtų būti nurodomas eksportuojantis įrangos gamintojas ir eksportuotų dujų kiekis.

5D

Dujų, kurios tiesiogiai tiekiamos naudoti karinėje įrangoje, kiekis

Turi būti nurodyta karinėje įrangoje naudotinas dujas gaunanti įmonė.

5E

Dujų, kurios tiesiogiai tiekiamos įmonei, naudojančiai jas puslaidininkinei medžiagai ėsdinti arba cheminio nusodinimo iš garų fazės kameroms valyti puslaidininkių gamybos sektoriuje, kiekis

Turi būti nurodytas dujas gaunantis puslaidininkių gamintojas.

5F

Dujų, tiesiogiai tiekiamų įmonei, gaminančiai vaistiniams preparatams vartoti skirtus fiksuotų dozių inhaliatorius, kiekis

Turi būti nurodytas dujas gaunantis vaistiniams preparatams vartoti skirtų fiksuotų dozių inhaliatorių gamintojas.

6 skirsnis.   Dujų naudojimo ES rinkoje kategorijos. Informaciją turi pateikti dujų gamintojai ir importuotojai (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 bei 2 dalys ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 punkto a papunktis bei 2 punkto a papunktis)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų dujų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

6A

Eksportas

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6A] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. tiesiogiai įmonėms tiekiamų eksportuoti iš Sąjungos skirtų dujų kiekį, jei tos dujos nebuvo vėliau (iki eksporto) pristatytos kitam Sąjungoje veikiančiam subjektui [5C].

6 B

Suardymas

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6B] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. dujų, importuotų į Sąjungą tam, kad būtų suardytos, kiekį [5A].

6C

Karinė įranga

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6C] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. dujų, kurios tiesiogiai pristatytos tam, kad būtų naudojamos karinėje įrangoje, kiekį [5D].

6D

Šaldymas, oro kondicionavimas ir šildymas

 

6E

Kiti šilumos pernašos skysčiai

 

6F

Putų gamyba

 

6G

Iš anksto sumaišytų poliolių gamyba

 

6H

Priešgaisrinė apsauga

 

6I

Aerozoliai – medicininiai doziniai inhaliatoriai

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6I] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. dujų, tiesiogiai tiekiamų įmonei, gaminančiai vaistiniams preparatams vartoti skirtus fiksuotų dozių inhaliatorius, kiekį [5F].

6J

Aerozoliai – kitos reikmės

 

6K

Tirpikliai

 

6L

Žaliavos

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6L] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. dujų, kurias gamintojas naudoja kaip žaliavas arba kurias gamintojas ar importuotojas tiesiogiai tiekia įmonėms, kad tos dujos būtų naudojamos kaip žaliavos, kiekis [5B].

6M

Puslaidininkių gamyba

Čia nurodomas hidrofluorangliavandenilių kiekis [6M] turi būti toks pat arba didesnis už nurodytąjį 5 skirsnyje, t. y. dujų, kurios tiesiogiai tiekiamos įmonei, naudojančiai jas puslaidininkinei medžiagai ėsdinti arba cheminio nusodinimo iš garų fazės kameroms valyti puslaidininkių gamybos sektoriuje, kiekį [5E].

6N

Saulės baterijų gamyba

 

6O

Kitų elektronikos prietaisų gamyba

 

6P

Aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai

 

6Q

Dalelių greitintuvai

 

6R

Magnio liejimas slegiant

 

6S

Anestetikai

 

6T

Kitoks arba nežinomas panaudojimo būdas

Kitas (-i) panaudojimo būdas (-ai) turi būti nurodytas (-i), o nežinomą panaudojimo būdą informacijos teikėjas turi paaiškinti.

6U

Nuotėkis sandėliuojant, vežant ar perduodant

 

6V

Apskaitos patikslinimai

Kai pranešama apie tokius kiekius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas.

AUTOMATINIS KIEKIŲ APSKAIČIAVIMAS

6W

Bendras įvairioms naudojimo kategorijoms priskirtų dujų kiekis

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Jei duomenys pateikti teisingai, bendras įvairioms naudojimo kategorijoms priskirtų dujų kiekis [6W] atitiks apskaičiuotą bendrą Sąjungos rinkai pristatytų dujų kiekį [6X].

6X

Bendras Sąjungos rinkai pristatytų dujų kiekis

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

7 skirsnis.   Informaciją turi pateikti dujų naudotojai, kurie jas naudoja kaip žaliavas (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 3 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 5 punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų dujų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

Čia informacija teikiama tik apie dujų, kurios faktiškai panaudotos kaip žaliavos, kiekį.

Jei hidrofluorangliavandenilius (dujas, įrašytas į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnį, arba mišinius, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) pagamino arba importavo įmonė, naudojanti juos kaip žaliavas, panaudotų dujų kiekis taip pat nurodomas 5 skirsnyje. Jeigu įmonė pagamino arba importavo tas dujas ir vėliau pardavė jas kitoms įmonėms, kad šios naudotų tas dujas kaip žaliavas, pristatytų dujų kiekis nurodomas tik 5 skirsnyje, nurodant žaliavas naudojančią įmonę.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

7A

Dujų, kurias kaip žaliavas naudoja pati įmonė, kiekis

 

8 skirsnis.   Informaciją turi pateikti dujas suardžiusios įmonės (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 2 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 4 punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Kiekvienų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

Turi būti nurodytas bendras pačios informaciją teikiančios įmonės suardytų dujų kiekis. Gamybos veiklą vykdančios įmonės taip pat pateikia informaciją apie savo pagamintų dujų, kurios buvo suardytos, kiekį (1 skirsnyje).

Hidrofluorangliavandenilius (dujas, įrašytas į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnį, arba mišinius, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) importuojančios įmonės pateikia informaciją apie jų importuotų dujų, kurios buvo suardytos, kiekį (5 skirsnyje).

Čia nereikia nurodyti kitoms ES įmonėms išsiųstų suardyti dujų kiekio. Į ES nepriklausančias šalis eksportuotų suardyti dujų kiekis turi būti nurodytas 3F skirsnyje.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

8 A

Dujų, kurias informaciją teikianti bendrovė suardė taikydama aukštatemperatūrio deginimo technologiją, kiekis

 

8B

Dujų, kurias informaciją teikianti bendrovė suardė taikydama šiluminės desorbcijos technologiją, kiekis

 

8C

Dujų, kurias informaciją teikianti bendrovė suardė taikydama kitokias technologijas, kiekis

Turi būti nurodytos taikytos suardymo technologijos.

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

8D

Bendras pačios įmonės suardytų dujų kiekis

8D = 8A + 8B + 8C

TEIKTINA INFORMACIJA

8E

Sausio 1 d. turimos dujų, kurios dar bus suardytos, atsargos.

 

8F

Gruodžio 31 d. turimos dujų, kurias ketinama suardyti ir kurios dar bus suardytos, atsargos.

 

9 skirsnis.   Informaciją turi pateikti gamintojai arba importuotojai, leidę naudoti hidrofluorangliavandenilių kvotą įmonėms, tiekiančioms rinkai hidrofluorangliavandenilių pripildytą šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 punkto e papunktis ir 2 punkto c papunktis)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2015 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d.).

Kiekis nurodomas CO2 ekvivalento tonomis 1 CO2 ekvivalento tonos tikslumu, neišskiriant skirtingų hidrofluorangliavandenilių.

Informacija teikiama tik apie ataskaitiniais kalendoriniais metais išduotus leidimus.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

9A

Kiekiai, kuriems taikomi leidimai naudoti kvotą, pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnio 2 dalį suteikti iš anksto užpildytos įrangos gamintojams ar importuotojams

Turi būti nurodyta leidimą gaunanti įmonė.

10 skirsnis.   Informaciją turi pateikti įmonės, gavusios savo kvotą remiantis vien tik deklaracija pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 16 straipsnio 2 dalį ir pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą leidusios naudoti hidrofluorangliavandenilių kvotą įmonėms, tiekiančioms rinkai hidrofluorangliavandenilių pripildytą šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 1 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 1 dalies e punktas bei 2 dalies c punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2015 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d.).

Kiekvienos rūšies hidrofluorangliavandenilių (dujų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnyje, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

Šiame skirsnyje teikiama informacija apie visą hidrofluorangliavandenilių tiekimo veiklą, susijusią su ataskaitiniais kalendoriniais metais išduotais leidimais, apie kuriuos duomenys teikiami 9 skirsnyje. Šios informacijos reikia norint patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnio 2 dalies.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

10A

Įmonėms, kurioms išduoti leidimai rinkai tiekti hidrofluorangliavandenilių pripildytą šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą, pristatytų dujų kiekis.

Turi būti nurodyta (-os) dujas gaunanti (-čios) įmonė (-ės).

Kartu su ataskaita įmonės turėtų pateikti papildomų įrodymų dėl visų fiziškai pristatytų dujų, apie kurias čia teikiami duomenys (pvz., sąskaitas faktūras).

11 skirsnis.   Informaciją turi pateikti įmonės, pagal Reglamento Nr. 517/2014 19 straipsnio 4 dalį rinkai pateikusios gaminiuose ar įrangoje esančių dujų (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 4 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 6 punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2014 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d.).

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų, esančių gaminiuose ir įrangoje, kiekis nurodomas pagal kategorijas, metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu. Be bendro dujų kiekio dar nurodomas kiekvienai kategorijai tenkančių įtaisų skaičius, nebent būtų nurodyta kitaip.

Sąjungos kilmės gaminių ar įrangos gamintojai neturi teikti informacijos apie gaminius ir įrangą, jeigu juose esančios dujos buvo prieš tai importuotos į Sąjungą arba joje pagamintos. Tais atvejais, kai gamintojas pats Sąjungoje gamina nefasuotas dujas savo gaminiams ir įrangai gaminti, į teikiamą informaciją apie gamybą (1 skirsnis) taip pat įtraukiami duomenys apie atitinkamus dujų kiekius, kad tų kiekių nereikėtų nurodyti šiame skirsnyje.

Gaminių ar įrangos, kuriuose yra į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, importuotojai pateikia informaciją apie visas importuotas dujas, kurias muitinė išleido į laisvą apyvartą Sąjungoje. Apie iš anksto sumaišytų poliolių importą informacija teikiame ne šiame, o 2 skirsnyje. Tais atvejais, kai importuotoje šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai (į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnį įrašytos dujos arba mišiniai, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) anksčiau buvo eksportuoti iš Sąjungos ir jiems taikyta pateikimą rinkai ribojanti hidrofluorangliavandenilių kvota, apie tai duomenys pateikiami 12 skirsnyje, siekiant įrodyti, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 517/2014 14 straipsnio.

Toliau išvardytos gaminių ar įrangos kategorijos apima sudedamąsias dalis, skirtas nurodytoms gaminių ar įrangos kategorijoms.

Terminas „tiesioginis dizainas“ reiškia, visų pirma, „oro–oro“, „vandens–oro“, „sūrymo–oro“ sistemas; terminas „netiesioginis dizainas“, visų pirma, reiškia „oro–vandens“, „vandens–vandens“, „sūrymo–vandens“ sistemas, įskaitant vandeninius šilumos siurblius.

 

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

PASTABOS

11 A

 

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11A1

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): judamieji autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11A2

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai stogo įtaisai

 

 

11A3

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai kitų rūšių įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys).

 

11A4

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): monosekciniai įtaisai, kuriuose yra 3 kg ar daugiau aušalo

 

 

11A5

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): monosekciniai įtaisai, kuriuose yra mažiau kaip 3 kg aušalo

 

 

11A6

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): daugiasekciniai įtaisai

 

 

11A7

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai buitiniai įtaisai

 

 

11A8

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai komercinės ar pramoninės paskirties įtaisai

 

 

11A9

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai kitos paskirties įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11A10

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino): sudėtiniai buitiniai įtaisai

 

 

11A11

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino): sudėtiniai komercinės ar pramoninės paskirties įtaisai

 

 

11A12

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino): sudėtiniai kitos paskirties įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11A13

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio ir netiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11A14

Stacionari komfortiško vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio ir netiesioginio dizaino): sudėtiniai įtaisai

 

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

11B

 

Stacionari šaldymo įranga

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11B1

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio dizaino): buitiniai autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11B2

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio dizaino): komercinės ar pramoninės paskirties autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11B3

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio dizaino): kitos paskirties autonominiai/vienblokiai įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11B4

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio dizaino): komercinės ar pramoninės paskirties sudėtiniai įtaisai

 

 

11B5

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio dizaino): kitos paskirties sudėtiniai įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11B6

Stacionari šaldymo įranga (netiesioginio dizaino): komercinės ar pramoninės paskirties autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11B7

Stacionari šaldymo įranga (netiesioginio dizaino): kitos paskirties autonominiai/vienblokiai įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11B8

Stacionari šaldymo įranga (netiesioginio dizaino): komercinės ar pramoninės paskirties sudėtiniai įtaisai

 

 

11B9

Stacionari šaldymo įranga (netiesioginio dizaino): kitos paskirties sudėtiniai įtaisai

Turi būti nurodyta (-os) numatyta (-os) paskirtis (-ys).

 

11B10

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio ir netiesioginio dizaino): autonominiai/vienblokiai įtaisai

 

 

11B11

Stacionari šaldymo įranga (tiesioginio ir netiesioginio dizaino): sudėtiniai įtaisai

 

 

11B12

Stacionari pramoninio vėsinimo arba šildymo įranga (tiesioginio dizaino)

 

 

11B13

Stacionari pramoninio vėsinimo ar šildymo įranga (netiesioginio dizaino)

 

 

11B14

Stacionari pramoninio vėsinimo ar šildymo įranga (tiesioginio ir netiesioginio dizaino)

 

11C

 

Būgniniai džiovintuvai su šilumos siurbliais

 

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

11D

 

Stacionari šildymo/oro kondicionavimo įranga su šilumos siurbliais ir šaldymo įranga, naudojama visais kitais tikslais

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11D1

Stacionari šildymo, oro kondicionavimo ir šaldymo įranga, naudojama visais kitais tikslais (tiesioginio dizaino)

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys) ir paskirtis (-ys).

 

11D2

Stacionari šildymo, oro kondicionavimo ir šaldymo įranga, naudojama visais kitais tikslais (netiesioginio dizaino)

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys) ir paskirtis (-ys).

 

11D3

Stacionari šildymo, oro kondicionavimo ir šaldymo įranga, naudojama visais kitais tikslais (tiesioginio ir netiesioginio dizaino)

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys) ir paskirtis (-ys).

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

11E

 

Kilnojamoji šaldymo įranga

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11E1

Izoterminiams lengviesiems krovininiams automobiliams (pvz., furgonams) skirta kilnojamoji šaldymo įranga

 

 

11E2

Izoterminiams sunkiesiems krovininiams automobiliams (įskaitant sunkvežimius ir priekabas) skirta kilnojamoji šaldymo įranga

 

 

11E3

Laivams-šaldytuvams skirta kilnojamoji šaldymo įranga

 

 

11E4

Bet kokia kita kilnojamoji šaldymo įranga

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys).

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

11F

 

Kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11F1

Keleiviniams automobiliams skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F2

Autobusams skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F3

Furgonams (lengviesiems krovininiams automobiliams) skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F4

Sunkvežimiams ir priekaboms (sunkiesiems krovininiams automobiliams) skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F5

Žemės, miškų ūkio ir statybinėms transporto priemonėms bei mašinoms skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F6

Geležinkelio transporto priemonėms skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F7

Laivams skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F8

Orlaiviams ir sraigtasparniams skirta kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

 

 

11F9

Bet kokia kita kilnojamoji oro kondicionavimo įranga

Turi būti nurodyta (-os) įrangos rūšis (-ys).

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMA VERTĖ

11G

 

Bendras šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangos skaičius

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Putų gaminiai

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

TEIKTINA INFORMACIJA

 

11H1

Ekstruzinio polistireno (XPS) izoliacinės plokštės

XPS plokščių kiekis nurodomas kubiniais metrais (šalia tose plokštėse esančių fluorintų dujų kiekio, išreikšto metrinėmis tonomis)

 

11H2

Poliuretano (PU) izoliacinės plokštės

PU plokščių kiekis nurodomas kubiniais metrais (šalia tose plokštėse esančių fluorintų dujų kiekio, išreikšto metrinėmis tonomis)

 

11H3

Vienakomponentės montavimo putos (VMP)

Matavimo vienetu gali būti vienakomponenčių montavimo putų flakonai (vienetų skaičius nurodomas šalia tose putose esančių fluorintų dujų kiekio, išreikšto metrinėmis tonomis)

 

11H4

Kiti putų gaminiai

Turi būti nurodyta (-os) gaminio kategorija (-os).

Apie iš anksto sumaišytų poliolių (pvz., esančių putų sistemose/talpyklose) importą informacija teikiame ne šiame, o 2 skirsnyje.

Putų gaminių kiekis nurodomas kubiniais metrais, metrinėmis tonomis arba gaminio/įrangos vienetais (šalia tuose putų gaminiuose esančių fluorintų dujų kiekio, išreikšto metrinėmis tonomis)

11I

 

Priešgaisrinė įranga (įskaitant į transporto priemones integruotas sistemas)

 

11J

 

Medicininiai arba farmaciniai aerozoliai

 

11K

 

Nemedicininiai aerozoliai

 

11L

 

Medicinos įranga (be aerozolių)

 

11M

 

Elektros energijai perduoti ir skirstyti naudojami įrenginiai

 

11N

 

Kita elektros energijos perdavimo ir skirstymo įranga

 

11O

 

Dalelių greitintuvai

 

11P

 

Kiti gaminiai ir įranga, kuriuose yra į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų

Turi būti nurodyta (-os) gaminio ar įrangos kategorija (-os).

Matavimo vienetu gali būti tūris, svoris arba gaminių/įrangos vienetai.

(šalia fluorintų dujų kiekio, išreikšto metrinėmis tonomis)

AUTOMATIŠKAI APSKAIČIUOJAMI KIEKIAI

11Q

Bendras gaminių ir įrangos, kuriuose yra į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I arba II priedą įrašytų dujų, kiekis

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

12 skirsnis.   Informaciją turi pateikti hidrofluorangliavandenilių pripildytos šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangos importuotojai, jei importuotoje įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai buvo prieš tai eksportuoti iš Sąjungos ir įrangos gamintojų tiesiogiai įsigyti iš eksportuojančios įmonės, ir jiems taikyta hidrofluorangliavandenilių pateikimą Sąjungos rinkai ribojanti kvota (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 6 punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2017 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d.).

Kiekvienos rūšies hidrofluorangliavandenilių (dujų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnyje, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų) kiekis atskirai nurodomas metrinėmis tonomis tūkstantųjų tikslumu.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

12 A

Hidrofluorangliavandenilių, esančių importuotoje įrangoje, kuriai skirti hidrofluorangliavandeniliai prieš tai eksportuoti iš Sąjungos ir kuriems taikyta pateikimą Sąjungos rinkai ribojanti hidrofluorangliavandenilių kvota, kiekis

Turi būti nurodyta (-os) hidrofluorangliavandenilius eksportuojanti (-čios) įmonė (-ės) ir eksporto metai.

13 skirsnis.   Informaciją turi pateikti hidrofluorangliavandenilių pripildytos šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangos importuotojai, jei įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai apskaitomi kvotų sistemoje, taikant leidimus (Reglamento (ES) Nr. 517/2014 19 straipsnio 5 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 VII priedo 6 punktas)

Pirmą kartą taikoma atsiskaitant už 2017 m. vykdytą veiklą (ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d.).

Kiekis nurodomas CO2 ekvivalento tonomis 1 CO2 ekvivalento tonos tikslumu, neišskiriant skirtingų hidrofluorangliavandenilių (dujų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 517/2014 I priedo 1 skirsnį, arba mišinių, kuriuose yra bent vienos rūšies tokių dujų).

Įmonės praneša apie visus gautus leidimus naudoti hidrofluorangliavandenilių kvotas, pagal kurias ataskaitiniais kalendoriniais metais rinkai pateikti šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai.

 

TEIKTINA INFORMACIJA

PASTABOS

13A

Kiekiai, kuriems taikomi leidimai naudoti pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 18 straipsnio 2 dalį gautas hidrofluorangliavandenilių kvotas

Turi būti nurodyta leidimus suteikianti (-čios) įmonė (-s) ir metai, kuriais išduotas leidimas.