31.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/2


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1159/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

Taryba mano, kad nebėra priežasčių tam tikrus asmenis ir subjektus laikyti įtrauktus į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

be to, informacija, susijusi su tam tikrais asmenimis ir subjektais, įtrauktais į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, turėtų būti atnaujinta;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

I.

Toliau nurodyti asmenys ir subjektai išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstyto sąrašo:

A.   Asmenys

Nr. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Nr. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Nr. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Nr. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Nr. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Nr. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Nr. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Nr. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Nr. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Nr. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Nr. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Nr. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Nr. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Nr. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Nr. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Nr. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Nr. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Nr. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Nr. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Nr. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Nr. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Nr. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Subjektai

Nr. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Nr. 6

JLLC Neftekhimtrading;

Nr. 21

JLLC Triplepharm;

Nr. 22

LLC Triple-Veles;

Nr. 23

Univest-M;

Nr. 24

FLLC Unis Oil;

Nr. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Su šiais į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedą įtrauktais asmenimis ir subjektais susiję įrašai pakeičiami toliau nurodytais įrašais:

A.   Asmenys

 

Pavardė ir vardas:

perraša iš baltarusių k.

perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresas: БФСО „Динамо“

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB pirmininko pavaduotojo, atsakingo už personalą ir jų užduočių organizavimą, pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2012 m. gegužės mėn. vėl paskirtas į rezervo ginkluotąsias pajėgas.

Taip pat yra CJSC Dinamo–Minsk, įtraukto į B skirsnio 20 punktą, centrinės tarybos narys.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresas: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Nuo 2014 m. balandžio mėn. KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą. Pulkininkas, vadovaujantis KGB kovos su terorizmu padalinio „Alpha“ būriui. Jis asmeniškai dalyvavo, kai buvo nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi su opozicijos aktyvistais KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Buvusi Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir teisėja (iki 2012 m. birželio 18 d.).

Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik ir Vladimir Yeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Gim. data: 1964 m.

Gim. vieta: Oshmiany (Ošmianai), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas: 210601 г. Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. buvo Vitebsko srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Atsakingas už bylas prieš Siarhei Kavalenka ir Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Gim. data: 1954 9 20

Gim. vieta: Chashniki district (Čašnikų rajonas), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3200954E045PB4

Adresas: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Gardino regioninio muitinės komiteto vadovas, buvęs KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas (2005–2007 m.), buvęs Valstybinio muitinės komiteto vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma 2006–2007 m.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Gim. data: 1964 m. spalio mėn.

Identifikavimo Nr.: 3271064M000PB3

Adresas: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą (nuo 2013 m. liepos mėn.). Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas jis buvo atsakingas už tai, kad buvo jėga numalšinti protestai, ir atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus tyrimo, susijusio su 2010 m. gruodžio mėn. vykusiais rinkimais, proceso metu. 2012 m. vasario mėn. įstojo į rezervo ginkluotąsias pajėgas. Šiuo metu yra vienas iš rezervo ginkluotųjų pajėgų generolų.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Gim. data: 1968 m.

Adresas: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitebsko srities policijos vadovas (nuo 2012 m. birželio mėn.), policijos generolas (nuo 2013 m.) Buvęs Minsko milicijos vadovo pavaduotojas ir Minsko kovos su riaušėmis (OMON) operacijų dalinio vadovas. Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, ir asmeniškai dalyvavo susirėmimuose – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas A. Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios numalšino kelis kitus politinių aktyvistų ir taikių piliečių protestus Minske.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už nežmonišką elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisininkų paslaugomis ir jie buvo kalinami vienutėse. A. Kakunin darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Gim. data: 1954 1 3

Gim. vieta: Akulintsi, Mohilev region (Mogiliovo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3030154A124PB9

Adresas: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Palaiko glaudžius ryšius su Prezidentu A. Lukashenka (Lukašenka), su kuriuo jis glaudžiai bendradarbiavo 9-ame dešimtmetyje ir daugiausia 10-ame dešimtmetyje. Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininko (jo pirmininkas yra Alexandr Lukashenka (Aleksandras Lukašenka)) pavaduotojas, Rankinio federacijos pirmininkas. Buvęs Prezidento paskirtas Parlamento Žemųjų rūmų pirmininkas. Jis buvo vienas pagrindinių veikėjų 2006 m. nesąžininguose prezidento rinkimuose.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Buvęs Horki kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, persekiojimą bei kankinimą ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresas: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minsko miesto prokuroras. Buvęs Bresto srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

2011 m. vasario mėn. paaukštintas pareigose.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Iki 2012 m. eidamas Generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas, jis vadovavo visiems žvalgybos veiksmams, kuriuos Generalinė prokuratūra vykdė prieš nepriklausomus ir opozicijos subjektus, įskaitant 2010 m., ir tiesiogiai dalyvavo vykdant šiuos veiksmus.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresas: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Minsko Sovetski (Sovietsko) rajono teismo pirmininkas, buvęs Minsko miesto teismo teisėjas, kuris leido atmesti A. Byalyatski apeliacinį skundą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Gardino srities KGB pirmininkas, generolas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gardino srityje.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Generolas, buvęs Gynybos ministerijos Žvalgybos departamento (GRU) vadovas ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų personalo viršininko pavaduotojas (iki 2013 m. vasario mėn.). Atsakingas už žvalgybos tarnybų represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresas: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Generolas, KGB mokymo centro viršininkas, buvęs Minsko srities ir Minsko miesto KGB pirmininkas.

Kaip asmuo, atsakingas už KGB darbuotojų rengimą ir mokymą, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Eidamas ankstesnes pareigas, buvo atsakingas už tokio pat pobūdžio KGB represinę veiklą Minsko mieste ir Minsko srityje.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresas: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Per 2010 m. prezidento rinkimų kampaniją buvo paskirtas Centrinės rinkimų komisijos vadovu. Priežiūros tarybos, atsakingos už stebėseną, kaip laikomasi rinkimų kampanijos procedūrų ir taisyklių žiniasklaidoje, pirmininko pirmasis pavaduotojas (vėl juo paskirtas 2014 m. sausio 21 d.); eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo režimo propagandinėje veikloje per 2010 ir 2012 m. rinkimų kampanijas. 2011 m. spalio 26 d. Prezidentas jį apdovanojo Franzisk Skorina ordinu. 2012 m. rugsėjo mėn. jis atsisakė skirti nepriklausomos žiniasklaidos atstovus Tarybos nariais. Prezidento administracijos ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pirmasis pavaduotojas. Šis laikraštis palaiko Vyriausybės politiką, falsifikuoja faktus apie Baltarusijoje vykstančius procesus ir teikia melagingus komentarus, nukreiptus prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kurie sistemingai menkinami bei šmeižiami, ypač po Prezidento rinkimų 2010 m.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Buvęs Gomelio srities KGB pirmininkas, buvęs Gomelio miesto KGB pirmininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gomelio srityje. 2014 m. balandžio 2 d. Prezidentas nušalino jį nuo šių pereigų dėl netinkamo elgesio.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Gim. data: 1944 1 27,

Karabani, Minsko sritis

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Eidamas Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas (iki 2010 m.), jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, susijusių su Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo, byla. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Baudžiamosios kolonijos IK-9 Mazyryje (Mazyr) viršininko pavaduotojas

Atsakingas už nežmonišką elgesį su D. Dashkevich, įskaitant kankinimą ir atsisakymą leisti pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe. Lopatko užėmė vieną iš svarbiausių pareigų griežtojo režimo kolonijoje, kurioje buvo kalinamas D. Dashekevich ir kurioje politiniams kaliniams, įskaitant D. Dashekevich, buvo taikomas psichologinis spaudimas, įskaitant neleidimą miegoti ir izoliavimą.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1980 3 23

Adresas: President's Sports Club

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukashenka (Lukašenkų) šeima susijusiose finansų operacijose.

Prezidento sporto klubo pirmininkas.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Gim. data: 1949 8 29

Vetenevka, Slonim rayon (Slanimo rajonas), Hrodna region (Gardino sritis)

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Identifikavimo Nr.: 3290849A002PB5

Valstybės sienos komiteto vadovas, buvęs Saugumo tarybos sekretorius.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1956 2 7

Gim. vieta: Smolensk (Smolenskas) (Rusija)

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą; 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Gim. data: 1966 m.

Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“

220028, Минск Маяковского, 111

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu 1999–2000 m. Baltarusijoje; buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadovas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų ginkluotųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ (angl. Honour) vadovas.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Identifikavimo Nr.: 3130564A041PB9

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Būdamas vidaus reikalų ministru (iki 2012 m.) buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

Rezervo ginkluotųjų pajėgų pulkininkas.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Gim. data: 1971 4 20

Gim. vieta: Rakov (Rakavas)

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą. Partizanski rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Likhovid byla, teisėja. 2011 m. kovo 29 d. ji skyrė judėjimo „Už laisvę“ aktyvistui Likhovid 3,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Paskirta Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Gim. data: 1970 m.

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė ir Gardino regioninės administracijos Visuomenės prašymų departamento vadovė. Būdama Centrinės rinkimų komisijos nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Gim. data: 1939 4 15

Mohilev (Mogiliovas)

Parlamento Aukštųjų rūmų pirmininkas, buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją (2006–2008 m.). Šiose pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Nuo 2014 m. kovo mėn. – Saugumo tarybos narys.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Gim. data: 1955 5 4

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas. Buvęs KGB Ekonominio saugumo valdybos viršininkas.

Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Režimui palankios profesinės sąjungos Gardino skyriaus vadovas. Buvęs Gardino srities regioninės rinkimų komisijos (RRK) vadovas 2010 m. prezidento rinkimų ir 2014 m. kovo mėn. vietos valdžios rinkimų metu. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Gardino srityje.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Saugumo tarybos narys, Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Gomelio srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys ir Vitbsko regioninės administracijos Švietimo departamento vadovas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Gim. data: 1962 3 4

Identifikavimo Nr.: 3040362B062PB7

Adresas: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovas ir buvęs Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis chirurgas. Jis neprieštaravo kandidato į prezidentus Nekliayev, kuris buvo atgabentas į jo ligoninę po to, kai 2010 m. gruodžio 19 d. buvo smarkiai sumuštas, pagrobimui ir dėl to, kad apie tai nepranešė policijai, tapo nežinomų nusikaltėlių bendrininku. Dėl tokio neveikimo jis buvo paaukštintas.

Būdamas Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovu yra atsakingas už darbo ir sveikatos institucijų naudojimo žmogus teisių pažeidimui priežiūrą.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Gim. data: 1946 8 5

Gim. vieta: Onory, Sakhalin Region (Sachalino sritis)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“

220028, Минск Маяковского, 111

Organizavo neatskleistą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą 1999–2000 m. Baltarusijoje. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Buvęs Vidaus reikalų ministerijos Saugumo departamento vadovas. Šiose pareigose atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų. 2011 m. vasario mėn. gavo apdovanojimą – padėkos raštą už savo tarnybą. Nuo 2013 m. vasario mėn. yra pensininkas. Patronuojančiosios bendrovės „MZOR“, kuri yra valstybės bendrovė, pavaldi Baltarusijos Respublikos Pramonės ministerijai ir todėl tiesiogiai susijusi su Lukašenkos režimu, saugumo departamento vadovas.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Pulkininkas leitenantas, buvęs KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas (šiuo metu jis yra naujai sukurto Baltarusijos tyrimų komiteto spaudos tarnybos vadovas). KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Buvo tiesiogiai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą ir neužtikrino teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Savo veiksmais tiesiogiai pažeidė Baltarusijos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už nežmonišką ir žiaurų elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe ir jie buvo kalinami vienutėse. Trutko darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs KGB žvalgybos valdybos viršininkas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minsko miesto prokuroras, buvęs Minsko Frunzenski rajono prokuroras, nagrinėjęs protestuotojo Vasili Parfenkov bylą 2011 m. vasario mėn. ir A. Sannikau bylą 2011 m. liepos mėn. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Gim. data: 1964 m.

Gim. vieta: Zhitomyr region (Žytomyro sritis), Ukraina (SSRS)

Pusiau privataus televizijos kanalo Cosmos TV generalinis direktorius, nuo 2013 m. birželio mėn. paskirtas Baltarusijos Vyriausybės valstybės atstovu. Buvęs KGB vadovas (2008 m. liepos mėn.–2012 m. lapkričio mėn.).

Atsakingas už KGB pertvarkymą į pagrindinį organą, kuris vykdo represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Atsakingas už klaidingos informacijos apie 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje dalyvavusius asmenis skleidimą žiniasklaidos priemonėse – jis tvirtino, kad demonstrantai buvo atsinešę priemonių, kurios turėjo būti panaudotos kaip ginklai. Jis asmeniškai grasino, kad bus nužudyta buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov žmona ir vaikas ir sutrikdyta jų sveikata. Jis yra pagrindinis nurodymų dėl neteisėto demokratinės opozicijos atstovų bauginimo bei politinių oponentų kankinimo ir netinkamo elgesio su kaliniais iniciatorius.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Eidamas KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininko pareigas (iki 2012 m.), buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jam vadovaujant KGB pareigūnai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijos.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Gim. data: 1954 11 14

Gim. vieta: Dnipropetrovsk (Dniepropetrovskas)

Identifikavimo Nr.: 3141154A021PB0

Nuo 2009 m. gruodžio mėn. – gynybos ministras.

Būdamas Saugumo tarybos nariu tvirtina represinius sprendimus, dėl kurių susitarta ministrų lygiu; vienas iš tokių sprendimų buvo sprendimas numalšinti 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas. Po 2010 m. gruodžio mėn., kalbėdamas apie demokratinę opoziciją, jis džiaugėsi „visišku griaunančiųjų jėgų pralaimėjimu“.

227.

Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitebsko miesto Pervomayskij rajono teismo teisėja. 2012 m. vasario 24 d. ji skyrė Syarhei Kavalenka, kuris 2012–2013 m. buvo laikomas politiniu kaliniu, dvejų metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę už lygtinio paleidimo įpareigojimo nevykdymą. Alena Zhuk buvo tiesiogiai atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kadangi atsisakė užtikrinti Syarhei Kavalenka teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už uždraustos istorinės baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos (opozicijos judėjimo simbolio) iškėlimą Vitebsko mieste. Bausmė, kurią vėliau skyrė Alena Zhuk, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Alena Zhuk veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1970 7 7

Identifikavimo Nr.: 3070770A081PB7

Adresas: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Nuo 2003 m. gegužės mėn. – valstybinės naujienų agentūros BELTA generalinis direktorius.

Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą žiniasklaidoje; joje buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę 2010 m. gruodžio 19 d., panaudojant suklastotą informaciją.

230

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoi rajono prokuroro pavaduotojas, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

perraša iš baltarusių k.

perraša iš rusų k.

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

Pavadinimas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Beltechexport

 

Image

Baltarusijos Respublika 220012, Minskas, Nezavisimost ave, 86-B

Tel.: (+375 17) 263 63 83,

Faks.: (+375 17) 263 90 12.

Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Bendrovė „Beltech Holding“ pelnosi iš režimo, visų pirma pasitelkdama bendrovę „Beltechexport“, kuri yra bendrovės „Beltech Holding“ dalis. Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.