30.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1151/2014

2014 m. birželio 4 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su informacija, kurią reikia pranešti, kai ketinama pasinaudoti įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 35 straipsnio 5 dalį, 36 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

kredito įstaigų pranešama informacija turėtų būti pakankamai išsami, kad valstybės narės, kurioje joms išduotas leidimas, kompetentingos institucijos galėtų įvertinti, ar tų kredito įstaigų administracinė struktūra ir finansinė padėtis tinkama, kad jos galėtų vykdyti numatytą veiklą kitos pasirinktos valstybės narės teritorijoje, taip pat kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos galėtų pasirengti tų kredito įstaigų priežiūrai;

(2)

siekiant aiškiai atskirti pradinius pranešimus, pranešimus, teikiamus pasikeitus pradiniuose pranešimuose pateiktiems duomenims, ir su planuojamu filialo veiklos nutraukimu susijusius pranešimus, būtina apibrėžti kai kuriuos vartojamus techninius terminus;

(3)

kad informacijos, kurią reikia pranešti, apimtis neviršytų pagrįstų ribų, kompetentingoms institucijoms reikėtų perduoti tik tą informaciją, kuri svarbi atliekant pradinio pranešimo vertinimą. Pradiniame pranešime turėtų būti pateikiama informacija, kad būtų galima identifikuoti filialą ir kredito įstaigą, norinčią įsteigti šį filialą, ir išnagrinėti kredito įstaigos numatytos filialo veiklos programą. Ši informacija turėtų apimti finansines trejų metų prognozes, kad kompetentingos institucijos galėtų užtikrinti, kad filialo veikla ateityje nepakenktų kredito įstaigos finansinės padėties patikimumui. Be to, ši informacija turėtų rodyti filialo klientams siūlomos apsaugos dydį ir taikymo sritį;

(4)

jei kredito įstaigos kitoje valstybėje narėje ketina teikti vienos ar daugiau rūšių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (2) 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtas investicines paslaugas ir vykdyti tokią veiklą, buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikėtų pranešti specifinę informaciją apie organizacinę filialo struktūrą. Šioje informacijoje turėtų būti išsamiai apibūdinta vidaus tvarka, siekiant užtikrinti atitiktį toje direktyvoje nustatytiems reikalavimams, kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti organizacinės filialo struktūros tinkamumą numatomų investicinių paslaugų ir veiklos atžvilgiu;

(5)

pasikeitus pranešimo dėl filialo paso duomenims, įskaitant filialo veiklos nutraukimą, buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms reikia gauti atnaujintą informaciją, kad jos galėtų priimti pagrįstą sprendimą pagal savo įgaliojimus ir atitinkamą atsakomybę;

(6)

šiame reglamente taip pat reikėtų aptarti kredito įstaigų pranešimą, susijusį su veiklos vykdymu priimančiojoje valstybėje narėje teikiant tarpvalstybines paslaugas. Turint omenyje tarpvalstybinių paslaugų pobūdį, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms dažnai trūksta informacijos apie veiklą jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, todėl labai svarbu išsamiai patikslinti, kokią informaciją reikia pranešti;

(7)

šiame reglamente išdėstytos nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis reglamentuojami pranešimai, susiję su pasinaudojimu įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, įskaitant investuotojus, kurie nėra Sąjungos nuolatiniai gyventojai, pageidautina tam tikrus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama Direktyva 2013/36/ES, pateikti viename reglamente;

(8)

šio reglamento nuostatos turėtų būti skaitomos kartu su Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 926/2014 (3) nuostatomis;

(9)

šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(10)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente patikslinama, kokią informaciją reikia pranešti pasinaudojant įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas pagal Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 5 dalį, 36 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 4 dalį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pranešimas dėl filialo paso– pranešimas, kurį kredito įstaiga, norinti steigti filialą kitos valstybės narės teritorijoje, pagal Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 1 dalį teikia savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms;

2)   pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo– pranešimas, kurį kredito įstaiga pagal Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalį teikia buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai pasikeičia duomenys, kurie buvo perduoti pagal tos direktyvos 35 straipsnio 2 dalies b, c arba d punktą;

3)   pranešimas dėl paslaugų paso– pranešimas, kurį kredito įstaiga, norinti pasinaudoti laisve teikti paslaugas ir pradėti vykdyti veiklą kitos valstybės narės teritorijoje, pagal Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 1 dalį teikia savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3 straipsnis

Pranešimas dėl filialo paso

1.   Pranešime dėl filialo paso pateikiama ši informacija:

a)

kredito įstaigos pavadinimas bei adresas ir filialo pavadinimas bei numatoma pagrindinė verslo vieta;

b)

veiklos programa, kaip patikslinta 2 dalyje.

2.   1 dalies b punkte nurodytoje veiklos programoje pateikiama ši informacija:

a)

numatomos vykdyti veiklos rūšis, įskaitant šią informaciją:

i)

filialo pagrindinius tikslus bei verslo strategiją ir paaiškinimą, kaip filialas prisidės prie įstaigos ir, kai taikoma, jos grupės strategijos;

ii)

Direktyvos 2013/36/ES I priede pateiktą veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje, rūšių sąrašą;

iii)

veiklą, kuri bus pagrindinė priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant datą, kada numatoma pradėti vykdyti kiekvienos rūšies pagrindinę veiklą;

iv)

tikslinių klientų ir sandorio šalių aprašą;

b)

organizacinė filialo struktūra, įskaitant šią informaciją:

i)

organizacinės filialo struktūros aprašą, įskaitant funkcinius bei teisinius hierarchinius ryšius ir filialo padėtį bei vaidmenį įstaigos ir, kai taikoma, jos grupės struktūroje;

ii)

filialo valdymo priemonių ir vidaus kontrolės mechanizmų aprašą, įskaitant šią informaciją:

filialo rizikos valdymo procedūras ir išsamią informaciją apie įstaigos ir, kai taikoma, jos grupės likvidumo rizikos valdymą,

bet kokias filialo veiklai ir visų pirma jo skolinimo veiklai taikomas ribas,

išsamią informaciją apie filialo vidaus audito priemones, įskaitant išsamią informaciją apie asmenį, atsakingą už jas, ir apie išorės auditorių,

filialo pinigų plovimo prevencijos priemones, įskaitant išsamią informaciją apie asmenį, paskirtą užtikrinti atitiktį šioms priemonėms,

užsakomųjų paslaugų ir kitų susitarimų su trečiaisiais asmenimis, susijusių su filiale vykdoma veikla, kurią apima įstaigai išduotas leidimas, kontrolės priemones;

iii)

jei filialas ketina teikti vienos ar daugiau rūšių Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtas investicines paslaugas ir vykdyti tokią veiklą, toliau nurodytų priemonių aprašą, įskaitant:

klientų pinigų ir turto saugojimo priemones,

Direktyvos 2004/39/EB 19, 21, 22, 25, 27 ir 28 straipsniuose nustatytų įpareigojimų ir priemonių, kurias pagal tuos straipsnius patvirtino priimančiosios valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos, laikymosi priemones,

vidaus elgesio kodeksą, įskaitant prekybos savo naudai kontrolės priemones,

išsamią informaciją apie asmenį, atsakingą už skundų, susijusių su filialo investicinėmis paslaugomis ir veikla, nagrinėjimą,

išsamią informaciją apie asmenį, paskirtą užtikrinti atitiktį filialo priemonėms, susijusioms su investicinėmis paslaugomis ir veikla;

c)

išsamią informaciją apie asmenų, atsakingų už filialo valdymą, profesinę patirtį;

d)

kita informacija, įskaitant:

i)

finansinį planą, kuriame pateiktos trejų metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos prognozės;

ii)

Sąjungos indėlių garantijų ir investuotojų apsaugos sistemų, kurių narė įstaiga yra ir kurios apima filialo veiklą bei paslaugas, pavadinimą ir kontaktinius duomenis, taip pat didžiausią indėlių apsaugos sistemos draudimo sumą;

iii)

išsamią informaciją apie filialo IT priemones.

4 straipsnis

Pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo ir pranešimas dėl filialo veiklos nutraukimo

1.   Jeigu informacija, nurodyta 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, išskyrus informaciją, nurodytą 3 straipsnio 2 dalies d punkte, pasikeitė nuo ankstesnio jos pateikimo arba, jei anksčiau ji nebuvo pateikta, nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, yra teikiamas pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo, nesusijusio su planuojamu filialo veiklos nutraukimu.

2.   Jeigu kredito įstaiga planuoja nutraukti filialo veiklą, pateikiama ši informacija:

a)

asmenų, kurie bus atsakingi už filialo veiklos nutraukimo procesą, vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys;

b)

numatomas planuojamo nutraukimo tvarkaraštis ir atitinkamas jo atnaujinimas procesui prasidėjus;

c)

informacija apie verslo santykių su filialo klientais nutraukimo procesą.

5 straipsnis

Pranešimas dėl paslaugų paso

Pranešime dėl paslaugų paso pateikiama ši informacija:

a)

Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytų rūšių veikla, kurią kredito įstaiga ketina pirmą kartą pradėti vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje;

b)

veikla, kuri bus pagrindinė kredito įstaigos veikla priimančiojoje valstybėje narėje;

c)

data, kada numatoma pradėti teikti kiekvienos rūšies pagrindines paslaugas, kai taikoma.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(3)  2014 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 926/2014, kuriuo nustatomi pranešimų, susijusių su naudojimusi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai (tekstas svarbus EEE) (OL L 254, 2014 8 28, p. 2).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).