7.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1049/2014

2014 m. liepos 30 d.

dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (1), ypač į jo 53 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 514/2014 nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės įgyvendinimo bendrosios nuostatos;

(2)

būtina užtikrinti, kad Sąjungos finansinė parama būtų vizualiai atpažįstama, kad visuomenė būtų tinkamiau informuojama apie Sąjungos vaidmenį finansuojant programas. Todėl į informavimo ir viešinimo priemones turėtų būti įtraukta konkreti Sąjungos dalyvavimą rodanti informacija, įskaitant Sąjungos emblemą. Siekiant nuoseklumo, Sąjungos emblema turėtų būti standartizuoto formato;

(3)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Reglamentas (ES) Nr. 514/2014 yra privalomas, todėl joms privalomas ir šis reglamentas;

(4)

Danijai neprivalomas nei Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, nei šis reglamentas;

(5)

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą ir nevėlinti nacionalinių programų patvirtinimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su projektu susijusių informavimo ir viešinimo priemonių techninės charakteristikos

Visose informavimo ir viešinimo priemonėse paramos gavėjams, galimiems paramos gavėjams ir plačiajai visuomenei pateikiama:

a)

Europos Sąjungos emblema pagal priede nustatytus grafinius standartus ir nuoroda į Europos Sąjungą;

b)

nuoroda į fondą, kurio lėšomis remiamas projektas, kaip nurodyta priede;

c)

atsakingos institucijos parinkta formuluotė, pabrėžianti papildomą Europos Sąjungos įnašo vertę.

Smulkioms reklaminėms priemonėms a ir c punktai netaikomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 112.


PRIEDAS

SU EMBLEMA SUSIJĘ NURODYMAI IR STANDARTINIŲ SPALVŲ APIBRĖŽTIS. SIMBOLIŲ APIBŪDINIMAS

Mėlyno dangaus fone – apskritimu išdėstytos dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienybės simbolis.

Išsami informacija ir nurodymai pateikti adresu http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

1.   HERALDIKOS APIBŪDINIMAS

Mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, apskritimas.

2.   GEOMETRINIS APIBŪDINIMAS

Image

Emblema yra mėlynos stačiakampės vėliavos formos, kurios ilgis yra lygus 1,5 jos pločio. Dvylika lygiais intervalais išdėstytų auksinių žvaigždžių sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai stačiakampio pločio. Penkiakampės žvaigždės kampai išdėstyti ant menamo apskritimo perimetro, kurio spindulys lygus vienai aštuonioliktajai stačiakampio pločio. Visos žvaigždės išdėstytos tiesiai, t. y. vienas kampas yra viršuje, o du – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu. Apskritimas sudaromas taip, kad žvaigždės atitiktų valandų padėtį laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas.

3.   PATVIRTINTOS SPALVOS

Emblemoje naudojamos šios spalvos:

 

Stačiakampio pagrindo spalva – mėlyna PANTONE REFLEX BLUE;

 

žvaigždžių spalva – geltona PANTONE YELLOW.

Keturių spalvų derinys

Jei naudojamas keturių spalvų derinys, dvi standartinės spalvos atkuriamos naudojant keturias spalvas iš keturių spalvų derinio.

PANTONE YELLOW spalva išgaunama naudojant 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE spalva gaunama sumaišant 100 % „Process Cyan“ ir 80 % „Process Magenta“.

4.   INTERNETAS

Tinklalapio paletėje PANTONE REFLEX BLUE atitinka RGB:0/0/153 (šešioliktainėje sistemoje: 003399), o PANTONE YELLOW – RGB:255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).

5.   VIENSPALVIS REPRODUKCIJOS PROCESAS

Jei naudojama juoda spalva, stačiakampio kontūrai pažymimi juodai, o žvaigždės atspaudžiamos juodos baltame fone.

Image

Jei naudojama mėlyna spalva („Reflex Blue“), visas fonas 100 % paliekamas mėlynas, o visos žvaigždės paliekamos baltos.

Image

6.   REPRODUKCIJA ANT SPALVOTO PAGRINDO

Jei negalima apsieiti be spalvoto fono, stačiakampis apvedamas balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 stačiakampio aukščio.

Image

7.   ES PARAMOS GAVIMĄ PATVIRTINANČIOS TEKSTINĖS FORMULUOTĖS

Pagrindinės taisyklės

ES emblemos mažiausias aukštis – 1 cm.

Visada rašomas visas Europos Sąjungos pavadinimas.

Drauge su ES emblema naudotinas bet kuris iš toliau nurodytų šriftų rinkinių: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana.

Neleidžiama naudoti kursyvo, pabraukimo ir šrifto efektų.

Specialių reikalavimų dėl teksto išdėstymo ES emblemos atžvilgiu nėra, bet šis tekstas neturėtų nė kiek dengti emblemos.

Šrifto dydis turėtų būti proporcingas emblemos dydžiui.

Šrifto spalva priklausomai nuo fono turėtų būti mėlyna (tokios pačios mėlynos spalvos kaip ES vėliava), juoda arba balta.