30.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1011/2014

2014 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl tam tikros informacijos teikimo Komisijai modelių įgyvendinimo taisyklės ir išsamios paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų institucijų, tvirtinančiųjų institucijų, audito institucijų ir tarpinių institucijų keitimosi informacija taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 41 straipsnio 4 dalį, 102 straipsnio 1 dalį, 112 straipsnio 5 dalį, 122 straipsnio 3 dalį, 124 straipsnio 7 dalį, 131 straipsnio 6 dalį ir 137 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 184/2014 (2) nustatomos nuostatos, būtinos rengiant programas. Siekiant užtikrinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) finansuojamų programų įgyvendinimą, reikia nustatyti papildomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymo nuostatas. Kad būtų lengviau susidaryti išsamų tų nuostatų vaizdą ir su jomis susipažinti, jos turėtų būti išdėstytos viename įgyvendinimo akte;

(2)

siekiant užtikrinti vadovaujančiosios institucijos Komisijai teikiamos informacijos nuoseklumą ir kokybę, įskaitant aiškius pareiškimus dėl didelės apimties projekto investicijų pagrįstumo ir ekonominio gyvybingumo, reikėtų nustatyti standartinę pranešimo Komisijai apie atrinktus didelės apimties projektus formą, kurioje būtų nustatyti vienodi informacijos struktūros ir turinio reikalavimai;

(3)

siekiant užtikrinti didesnį ESI fondų finansuojamų programų įgyvendinimo efektyvumą ir skaidrumą, reikėtų nustatyti finansinių duomenų perdavimo modelį, mokėjimo prašymų modelį ir, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnio 4 dalimi, modelį, skirtą naudoti, kai su mokėjimo prašymu Komisijai teikiama papildoma informacija apie finansines priemones, taip pat veiksmų programų sąskaitų modelį;

(4)

tuo pačiu tikslu reikėtų nustatyti vadovaujančiosios institucijos ir, kai tinkama, tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymo modelį ir nepriklausomos audito institucijos ataskaitos ir nuomonės modelį. Juose turėtų būti nustatytos kiekvieno elektroninio keitimosi duomenimis sistemos laukelio techninės charakteristikos. Kadangi tų modelių pagrindu bus kuriama elektroninio keitimosi duomenimis sistema, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 4 dalyje, juose taip pat turėtų būti nustatyta, kaip duomenys apie tinkamas finansuoti išlaidas bus įvedami į šią elektroninio keitimosi informacija sistemą;

(5)

reikia nustatyti išsamias taisykles dėl sistemų, užtikrinančių paramos gavėjų ir vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, audito institucijos ir tarpinių institucijų elektroninį keitimąsi informacija, apimties ir charakteristikų, kad valstybėms narėms būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl prievolių, kurias jos turi įvykdyti iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino;

(6)

siekiant efektyviai ir veiksmingai sumažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą jiems priimtinu būdu ir kartu užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir saugų elektroninį keitimąsi informacija, reikėtų nustatyti tam tikrus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalyje nurodytų sistemų pagrindinius reikalavimus ir technines charakteristikas;

(7)

reikėtų nustatyti dokumentų ir duomenų perdavimo naudojantis sistemomis principus ir jam taikytinas taisykles, susijusius su subjekto, atsakingo už dokumentų įkėlimą ir jų atnaujinimą, atpažinimu, ir alternatyvų sprendimą tuo atveju, kai dėl force majeure aplinkybių negalima naudotis sistemomis;

(8)

šiame reglamente turėtų būti laikomasi pagrindinių teisių ir paisoma principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis šių teisių ir principų. Asmens duomenis tvarkant valstybėms narėms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (3). Asmens duomenis tvarkant Sąjungos institucijoms ir įstaigoms ir užtikrinant laisvą tokių duomenų judėjimą taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (4);

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

MODELIAI IR FORMA, NAUDOTINI TEIKIANT KOMISIJAI TAM TIKRĄ INFORMACIJĄ

1 straipsnis

Pranešimo apie atrinktą didelės apimties projektą forma

Vadovaujančiosios institucijos pranešimas Komisijai apie atrinktą didelės apimties projektą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą rengiamas pagal šio reglamento I priede pateiktą formą.

2 straipsnis

Finansinių duomenų perdavimo modelis

Teikdamos Komisijai finansinius duomenis stebėsenos tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnį valstybės narės naudoja šio reglamento II priede pateiktą modelį.

3 straipsnis

Vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymo modelis

1.   Vadovaujančiosios institucijos ir, kai tinkama, tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymas rengiamas pagal šio reglamento III priede pateiktą modelį.

2.   Kai kelioms veiksmų programoms taikoma bendra sistema, galima parengti bendrą 1 dalyje nurodytą funkcijų ir procedūrų aprašymą.

4 straipsnis

Nepriklausomos audito institucijos ataskaitos modelis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalyje nurodytos nepriklausomos audito institucijos audito ataskaita rengiama pagal šio reglamento IV priede pateiktą modelį.

2.   Kai kelioms veiksmų programoms taikoma bendra sistema, galima parengti bendrą 1 dalyje nurodytą audito ataskaitą.

5 straipsnis

Nepriklausomos audito institucijos nuomonės modelis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalyje nurodytos nepriklausomos audito institucijos nuomonė rengiama pagal šio reglamento V priede pateiktą modelį.

2.   Kai kelioms veiksmų programoms taikoma bendra sistema, galima parengti bendrą 1 dalyje nurodytą nuomonę.

6 straipsnis

Mokėjimo prašymo su papildoma informacija apie finansines priemones modelis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnio 4 dalyje ir 131 straipsnio 6 dalyje nurodytas mokėjimo prašymas rengiamas pagal šio reglamento VI priede pateiktą modelį ir, kai tinkama, jame pateikiama papildoma informacija apie finansines priemones.

7 straipsnis

Sąskaitų modelis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąskaitos Komisijai teikiamos pagal šio reglamento VII priede pateiktą modelį.

II SKYRIUS

IŠSAMIOS PARAMOS GAVĖJŲ IR VADOVAUJANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ, TVIRTINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ, AUDITO INSTITUCIJŲ IR TARPINIŲ INSTITUCIJŲ KEITIMOSI INFORMACIJA TAISYKLĖS

8 straipsnis

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemų apibrėžtis ir taikymo sritis

1.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje – tai mechanizmai ir priemonės, leidžiantys elektroniniu būdu keistis dokumentais ir duomenimis, įskaitant audiovizualines laikmenas, skenuotus dokumentus ir elektronines bylas.

Keitimasis dokumentais ir duomenimis apima pažangos ataskaitų teikimą, mokėjimo prašymus ir keitimąsi informacija, susijusia su valdymo patikrinimais ir auditu.

2.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemoje galimas kiekvienos paramos gavėjų pateiktos išlaidų atlyginimo paraiškos administracinis patikrinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalį, o auditas gali būti grindžiamas elektroninio keitimosi duomenimis sistemoje saugoma informacija ir dokumentais, kai tokia informacija ir dokumentais keičiamasi elektronine forma laikantis to reglamento 122 straipsnio 3 dalies. Popierinių dokumentų atsakingos institucijos gali prašyti tik išimtiniais atvejais, atlikus rizikos analizę ir tik jei jie yra į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą įkeltų skenuotų dokumentų originalai.

9 straipsnis

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemų charakteristikos

1.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis užtikrinamas duomenų saugumas, duomenų vientisumas, duomenų konfidencialumas, siuntėjo tapatumo nustatymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalį, 125 straipsnio 4 dalies d punktą, 125 straipsnio 8 dalį ir 140 straipsnį.

Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos veikia ir jomis galima naudotis įprastomis darbo ir ne darbo valandomis, išskyrus tuo metu, kai vykdoma techninė priežiūra.

2.   Jeigu valstybė narė savo iniciatyva paramos gavėjams nustato prievolę naudoti elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, ji užtikrina, kad techninės tų sistemų charakteristikos netrukdytų sklandžiai įgyvendinti fondų paramos ir neribotų prieigos jokiems paramos gavėjams.

Šis reikalavimas netaikomas paramos gavėjų elektroninio keitimosi duomenimis sistemoms, kurias valstybė narė patvirtino privalomomis ankstesniu programavimo laikotarpiu ir kurios atitinka kitus šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

3.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemose įdiegiamos bent šios funkcijos:

a)

interaktyviosios formos ir (arba) formos, kurias sistema iš anksto užpildo pagal atitinkamais procedūrų etapais išsaugotus duomenis;

b)

automatinio skaičiavimo funkcijos;

c)

automatiniai įtaisytieji valdikliai, kuriais kiek įmanoma sumažinama pakartotino keitimosi dokumentais ar informacija tikimybė;

d)

sistemos sukurti pranešimai, informuojantys paramos gavėjus, kad galima atlikti tam tikrus veiksmus;

e)

būsenos stebėjimas internetu, leidžiantis paramos gavėjui stebėti dabartinę projekto būklę;

f)

visų elektroninėje keitimosi duomenimis sistemoje tvarkytų ankstesnių duomenų ir dokumentų prieinamumas.

10 straipsnis

Dokumentų ir duomenų perdavimas naudojantis elektroninio keitimosi duomenimis sistema

1.   Paramos gavėjai ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos institucijos dokumentus ir duomenis, už kuriuos jie atsakingi, į elektroninio keitimosi duomenimis sistemas įkelia ir juos atnaujina valstybės narės nustatytu elektroniniu formatu.

Valstybė narė išsamias elektroninio keitimosi duomenimis nuostatas ir sąlygas nustato Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytame dokumente, kuriame išdėstomos paramos teikimo kiekvienam veiksmui sąlygos.

2.   Keitimasis duomenimis ir transakcijos patvirtinami elektroniniu parašu, atitinkančiu vieną iš trijų elektroninių parašų tipų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB (5).

3.   Elektroninio informacijos, saugomos elektroninio keitimosi duomenimis sistemose, pateikimo data laikoma paramos gavėjo dokumentų ir duomenų perdavimo Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytoms institucijoms arba tų institucijų – paramos gavėjui data.

4.   Naudojantis elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis to paties veiksmo dokumentai ir duomenys visoms tą pačią programą įgyvendinančioms institucijoms pateikiami tik kartą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje.

Šios institucijos bendradarbiauja teisiniu, organizaciniu, semantiniu ir techniniu lygmenimis, užtikrindamos veiksmingą ryšių palaikymą, taip pat keitimąsi informacija ir žiniomis ir pakartotinį jų naudojimą.

Šios nuostatos nedaro poveikio procedūroms, kuriomis paramos gavėjas gali pakeisti klaidingus arba pasenusius duomenis arba neįskaitomus dokumentus.

5.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis galima naudotis tiesiogiai per interaktyvią naudotojo sąsają (internetinę taikomąją programą) arba per techninę sąsają, leidžiančią automatiškai sinchronizuoti duomenis ir juos persiųsti į paramos gavėjų ir valstybių narių sistemas.

6.   Elektroninio keitimosi duomenimis sistemose tvarkant informaciją, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB (6), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (8) užtikrinama fizinių asmenų asmens duomenų privatumo apsauga ir juridinių asmenų komercinis konfidencialumas.

7.   Force majeure atvejais, visų pirma kai sutrinka elektroninio keitimosi duomenimis sistemų veikimas arba nėra patvaraus duomenų perdavimo ryšio, atitinkamas paramos gavėjas reikiamą informaciją kompetentingoms institucijoms gali pateikti tokiems atvejams valstybės narės nustatyta tvarka ir priemonėmis. Kai tik išnyksta force majeure priežastis, valstybė narė užtikrina, kad atitinkami dokumentai būtų įkelti į duomenų bazę, susijusią su elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis.

Nukrypstant nuo 3 dalies, reikiamos informacijos pateikimo data laikoma dokumentų išsiuntimo nustatyta tvarka data.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad tą dieną, kai elektroninio keitimosi duomenimis sistemos pradeda veikti, visi paramos gavėjai, įskaitant vykdomų veiksmų paramos gavėjus, kuriems taikoma elektroninio keitimosi duomenimis prievolė, galėtų naudoti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalyje nurodytas elektroninio keitimosi duomenimis sistemas.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra (OL L 57, 2014 2 27, p. 7).

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(5)  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).

(6)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(7)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11).

(8)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).


I PRIEDAS

Pranešimo apie atrinktą didelės apimties projektą forma

PRANEŠIMAS KOMISIJAI APIE ATRINKTĄ DIDELĖS APIMTIES PROJEKTĄ PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 102 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMĄ PASTRAIPĄ

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS/SANGLAUDOS FONDAS

INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ/GAMYBINĖS INVESTICIJOS

Projekto pavadinimas [„“]

CCI []

A DALIS.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujama pateikti informacija

A.   SUBJEKTAS, ATSAKINGAS UŽ DIDELĖS APIMTIES PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

A.1.   Institucija, atsakinga už pranešimą apie projektą (vadovaujančioji institucija arba tarpinė institucija)

A.1.1.

Pavadinimas

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2.

Adresas

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Asmens ryšiams vardas ir pavardė

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Asmens ryšiams pareigos

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Telefonas

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E. pašto adresas

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Subjektas, atsakingas už projekto įgyvendinimą (paramos gavėjas  (2) )

A.2.1.

Pavadinimas

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Adresas

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Asmens ryšiams vardas ir pavardė

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Asmens ryšiams pareigos

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Telefonas

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E. pašto adresas

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Ar šis projektas yra didelės apimties projekto etapas  (3) ? <type='C' input='M'>

Taip

Ne

Jei taip, apibūdinkite fizinius ir finansinius viso projekto tikslus.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Ar Komisija yra anksčiau patvirtinusi kokią nors šio didelės apimties projekto dalį? <type='C' input='M'>

Taip

Ne

Jei taip, nurodykite patvirtinto didelės apimties projekto CCI.

<type='S' input='M'>

Jeigu šis projektas yra didelės apimties projekto dalis, o jo pirmas etapas buvo įgyvendintas 2007–2013 m., pateikite išsamų fizinių ir finansinių ankstesnio etapo tikslų apibūdinimą, įskaitant pirmo etapo įgyvendinimo apibūdinimą, ir patvirtinkite, kad jis yra arba bus parengtas naudoti pagal savo paskirtį.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Ar nepriklausomi ekspertai jau atliko kokybės vertinimą, o jų ataskaita pridėta B dalyje? <type='C' input='M'>

Taip

Ne (4)

B.   INVESTICIJOS IR JOS VIETOS APIBŪDINIMAS, ĮGYVENDINIMO TVARKARAŠTIS IR NUMATOMAS DIDELĖS APIMTIES PROJEKTO INDĖLIS SIEKIANT ATITINKAMOS PRIORITETINĖS KRYPTIES ARBA KRYPČIŲ KONKREČIŲ TIKSLŲ

B.1.   Projekto veiksmų kategorijos  (5)

 

Kodas

Suma

Procentai

B.2.1.

Intervencinių veiksmų srities matmens (-ų) kodas (-ai)

(Jeigu, remiantis pro rata skaičiavimu, tinka kelios intervencinių veiksmų sritys, turėtų būti nurodytas daugiau nei vienas kodas.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Finansavimo formos matmens kodas

(Kai kuriais atvejais tinka daugiau nei vienas kodas, nurodyti pro rata nustatytas dalis.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Teritorijų matmens kodas

(Kai kuriais atvejais tinka daugiau nei vienas kodas, nurodyti pro rata nustatytas dalis.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Teritorinės paramos paskirstymo priemonės kodas

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Teminio tikslo matmens kodas

(Kai kuriais atvejais tinka daugiau nei vienas kodas, nurodyti pro rata nustatytas dalis.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Ekonominės veiklos matmens kodas (NACE kodas (6))

(Kai kuriais atvejais tinka daugiau nei vienas kodas, nurodyti pro rata nustatytas dalis.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Vietovės matmens (-ų) kodas (NUTS III) (7)

(Kai kuriais atvejais tinka daugiau nei vienas kodas, nurodyti pro rata nustatytas dalis.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investicijos pobūdis (8) (pildyti tik gamybinių investicijų atveju)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Nagrinėjamasis produktas (9) (pildyti tik gamybinių investicijų atveju)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Veiksmų programa arba veiksmų programos ir prioritetinė kryptis arba prioritetinės kryptys

B.2.1.   Veiksmų programos arba veiksmų programų ir prioritetinės krypties arba prioritetinių krypčių identifikavimo duomenys

Veiksmų programos CCI

Veiksmų programos prioritetinė kryptis

Bendro finansavimo fondas

VP1 <type='S' input='S'>

VP1 prioritetinė kryptis<type='S' input='S'>

ERPF/SF

<type='S' input='S'>

VP1 <type='S' input='S'>

VP1 prioritetinė kryptis<type='S' input='S'>

ERPF/SF

<type='S' input='S'>

VP2<type='S' input='S'>

VP2 prioritetinė kryptis<type='S' input='S'>

ERPF/SF

<type='S' input='S'>

VP2<type='S' input='S'>

VP2 prioritetinė kryptis<type='S' input='S'>

ERPF/SF

<type='S' input='S'>

B.3.   Projekto aprašymas

a)

Trumpai apibūdinkite projektą, jo pagrindinius tikslus ir pagrindinius projekto komponentus.

Gamybinių investicijų atveju taip pat reikia pateikti trumpą techninį aprašymą.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Pateikite žemėlapį, kuriame nurodyta projekto įgyvendinimo vieta, ir geografinės informacijos duomenis (10).

c)

Toliau pateikite didelės apimties projekto rengimo ir įgyvendinimo tvarkaraštį.

 

Pradžios data

(A)

Pabaigos data

(B)

1.

Galimybių studijos (arba verslo planas, jei tai gamybinės investicijos)

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Sąnaudų ir naudos analizė

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Poveikio aplinkai vertinimas

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Projektavimo tyrimai

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Konkurso dokumentų rengimas

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Konkurso procedūra (-os)

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Žemės įsigijimas

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Sutikimas dėl planuojamos veiklos

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Statybos etapas/sutartis

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Veiklos etapas

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Pateikite išsamią informaciją apie numatomą didelės apimties projekto indėlį siekiant rezultato rodiklių, nustatytų pagal veiksmų programos (-ų) atitinkamos prioritetinės krypties arba prioritetinių krypčių konkrečius tikslus.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   VISOS IŠLAIDOS IR VISOS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

C.1.   Užpildykite toliau pateiktą lentelę remdamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnyje nurodytai informacijai pateikti skirta forma.

 

EUR

Visos projekto išlaidos

(A)

Netinkamos finansuoti išlaidos

(B)

Tinkamos finansuoti išlaidos

(C)=(A) – (B)

Visų tinkamų finansuoti išlaidų procentinė dalis

 

 

Įvesta

Įvesta

Apskaičiuota

Apskaičiuota

1.

Planavimo ir (arba) projektavimo mokesčiai

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2.

Žemės pirkimas

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3.

Pastatai ir statiniai

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4.

Įranga ir mašinos arba įrenginiai

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5.

Nenumatytos išlaidos

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6.

Kainų koregavimas (jei taikoma)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7.

Viešinimas

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8.

Priežiūra atliekant statybos darbus

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9.

Techninė parama

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10.

Tarpinė suma

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11.

(PVM)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12.

IŠ VISO

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Nurodykite valiutos kursą ir pateikite nuorodą (kai taikoma).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Kai tinkama, paaiškinkite bet kurį iš pirmiau nurodytų elementų.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Valstybės pagalbos taisyklių laikymąsis

Jei projektui teikiama valstybės pagalba, užpildykite toliau pateiktą lentelę (12).

 

Pagalbos suma (EUR), išreikšta BSE (13)

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma (EUR) (14)

Pagalbos intensyvumas (%)

Valstybės pagalbos numeris/pagalbos, kuriai taikoma bendroji išimtis, registro numeris

Patvirtinta pagalbos schema arba patvirtinta ad hoc pagalba

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pagalba, kuriai taikomas bendrosios išimties reglamentas

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pagalba pagal sprendimą dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų (15) arba reglamentą dėl viešojo sausumos keleivinio transporto (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Netaikoma

Visa suteikta pagalba

<type='N' input='G'>

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

C.3.   Visų tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas

Pasirinkite tinkamą variantą ir įrašykite informaciją remdamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnyje nurodytai informacijai pateikti skirta forma.

Galimų grynųjų pajamų apskaičiavimo metodas

Pažymėkite x tik vieną langelį

Diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimas

<type='C' input='M'>

Fiksuotosios normos metodas

<type='C' input='M'>

Sumažintos bendro finansavimo normos metodas

<type='C' input='M'>

Diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies b punktas)

 

 

Vertė

1.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, neatsižvelgus į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus (EUR, nediskontuotos)

<type='N' input='M'>

2.

Diskontuotų grynųjų pajamų pro rata taikymas (%) (jei taikoma)

<type='N' input='M'>

3.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atsižvelgus į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus (EUR, nediskontuotos) = (1)*(2)

Didžiausias viešasis įnašas turi atitikti valstybės pagalbos taisykles ir pirmiau nurodytą visos suteiktos pagalbos sumą (jei taikoma)

<type='N' input='M'>

Fiksuotosios normos metodas arba sumažintos bendro finansavimo normos metodas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktas ir 61 straipsnio 5 dalis)

 

 

Vertė

1.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, neatsižvelgus į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus (EUR, nediskontuotos)

<type='N' input='M'>

2.

Grynųjų pajamų fiksuotoji norma, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 V priede arba deleguotuosiuose aktuose (FN) ((%)

<type='N' input='M'>

3.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atsižvelgus į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus (EUR, nediskontuotos) = (1)*(1-FN)*

Didžiausias viešasis įnašas turi atitikti valstybės pagalbos taisykles ir pirmiau nurodytą visos suteiktos pagalbos sumą (jei taikoma)

* Taikant sumažintos bendro finansavimo normos metodą, ši formulė netaikoma (į fiksuotąją normą atsižvelgiama prioritetinės krypties bendro finansavimo normoje, dėl ko sumažėja ERPF ir (arba) SF finansavimo dalis), o visos tinkamos finansuoti išlaidos yra lygios 1 punkte nurodytai sumai.

<type='N' input='M'>

D.   FINANSAVIMO PLANAS, TAIP PAT FIZINIAI IR FINANSINIAI PAŽANGOS STEBĖSENOS RODIKLIAI ATSIŽVELGIANT Į NUSTATYTĄ RIZIKĄ

D.1.   Bendro finansavimo šaltiniai

Visų investicijų išlaidų finansavimo šaltinis (EUR)

 

Iš jų (informacijos tikslais)

Visos investicijų išlaidos

[C.1.12.(A)]

Sąjungos parama

Nacionalinis viešasis šaltinis (arba ekvivalentas)

Nacionalinis privatusis šaltinis

Kiti šaltiniai (nurodykite)

 

EIB/EIF finansavimas

(a) = (b)+(c)+(d)+(e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Metinis visų Komisijai deklaruotinų tinkamų finansuoti išlaidų planas (finansinis pažangos stebėsenos rodiklis)

Visos Komisijai deklaruotinos tinkamos finansuoti išlaidos toliau nurodomos metinėmis dalimis ir EUR. Kai didelės apimties projektas bendrai finansuojamas pagal daugiau negu vieną veiksmų programą, pateikiamas kiekvienos veiksmų programos atskiras metinis planas. Kai didelės apimties projektas bendrai finansuojamas pagal daugiau negu vieną prioritetinę kryptį, metinis planas turėtų būti suskirstytas pagal prioritetines kryptis.

(EUR)

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos

VP1 prioritetinė kryptis

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

VP1 prioritetinė kryptis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP2 prioritetinė kryptis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP2 prioritetinė kryptis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Produkto rodikliai  (17) ir kiti fiziniai pažangos stebėsenos rodikliai

Pateiktoje lentelėje išvardykite produkto rodiklius, įskaitant bendruosius rodiklius, kaip nurodyta veiksmų programoje (-ose), ir kitus fizinius pažangos stebėsenos rodiklius. Informacijos apimtis priklausys nuo projektų sudėtingumo, tačiau reikėtų nurodyti tik pagrindinius rodiklius.

VP ir prioritetinė kryptis

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Didelės apimties projekto siektina reikšmė

Tiksliniai metai

<type='S' input='S'>

Bendrieji:

<type='S' input='S'>

Kiti:

<type='S' input='M'>

Bendrieji:

<type='S' input='S'>

Kiti:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Rizikos vertinimas

Pateikite trumpą pagrindinės sėkmingam fiziniam ir finansiniam projekto įgyvendinimui kylančios rizikos ir siūlomų rizikos mažinimo priemonių santrauką.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   AR PROJEKTUI TAIKOMA TEISINĖ PROCEDŪRA DĖL SĄJUNGOS TEISĖS NESILAIKYMO? <type='C' input='M'>

Taip

Ne

Jei taip, pateikite išsamią informaciją ir šiuo atžvilgiu pagrįskite siūlomą Sąjungos biudžeto įnašą į projektą.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   AR ĮMONEI ANKSČIAU BUVO ARBA ŠIUO METU YRA TAIKOMA PROCEDŪRA (18) DĖL SĄJUNGOS PARAMOS SUSIGRĄŽINIMO, GAMYBINĘ VEIKLĄ PERKĖLUS UŽ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS RIBŲ ARBA UŽ SĄJUNGOS RIBŲ? <TYPE='C' INPUT='M'>

Taip

Ne

Jei taip, pateikite išsamią informaciją ir šiuo atžvilgiu pagrįskite siūlomą Sąjungos biudžeto įnašą į projektą.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Be to, gamybinių investicijų atveju pateikite išsamią informaciją apie tikėtiną projekto poveikį užimtumui kituose Sąjungos regionuose ir nurodykite, ar dėl fondų finansinio įnašo neprarandama daug darbo vietų esamose veiklos vietose Sąjungoje.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

B DALIS.

Nepriklausomo kokybės vertinimo ataskaita

Nepriklausomi ekspertai pareiškia, kad:

1.

Jie įvykdė Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 23 straipsnio 2 dalies b punkto reikalavimus.

2.

Jie įvertino projektą pagal visus to reglamento II priede nustatytus kriterijus.

Valstybė narė

 

Regionas ir projekto įgyvendinimo vieta

 

Projekto pavadinimas

 

Paramos gavėjas

 

Vadovaujančioji institucija

 

Nepriklausomų ekspertų nuoroda

 


[VARDAS IR PAVARDĖ, PAREIGOS]

Nepriklausomi ekspertai

Parašas:


DATA

 

Patvirtinkite, kad įvykdytos visos šios sąlygos: veiksmas yra didelės apimties projektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 100 straipsnyje; didelės apimties projektas nėra užbaigtas veiksmas, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 14 dalyje ir 65 straipsnio 6 dalyje; didelės apimties projektas yra įtrauktas į atitinkamą (-as) veiksmų programą (-as).

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pateikite išsamią informaciją

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   SUBJEKTAS, ATSAKINGAS UŽ DIDELĖS APIMTIES PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ, IR JO PAJĖGUMAI

Apibendrinkite tinkamą informaciją apie subjektą, atsakingą už didelės apimties projekto įgyvendinimą, ir jo pajėgumus, įskaitant techninius, teisinius, finansinius ir administracinius pajėgumus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   INVESTICIJOS IR JOS VIETOS APIBŪDINIMAS

Apibendrinkite tinkamą informaciją, susijusią su investicijos ir jos vietos apibūdinimu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   DETALI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP PROJEKTAS ATITINKA ATITINKAMOS (-Ų) VEIKSMŲ PROGRAMOS (-Ų) PRIORITETINES KRYPTIS, IR TIKĖTINAS JO INDĖLIS SIEKIANT TŲ PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ KONKREČIŲ TIKSLŲ IR TIKĖTINAS INDĖLIS Į SOCIALINĮ IR EKONOMINĮ VYSTYMĄSI

Apibendrinkite tinkamą informaciją apie projekto tikslus ir jo derėjimą su atitinkamos veiksmų programos arba veiksmų programų prioritetinėmis kryptimis, tikėtiną jo indėlį siekiant tų prioritetinių krypčių konkrečių tikslų ir rezultatų, tikėtiną indėlį į socialinį ir ekonominį vietovės, kurioje įgyvendinama veiksmų programa, vystymąsi ir priemones, kurių paramos gavėjas ėmėsi optimaliam infrastruktūros naudojimui veiklos etapu užtikrinti.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   VISOS IŠLAIDOS IR VISOS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

4.1.   Apibendrinkite tinkamą informaciją, susijusią su visomis išlaidomis, išlaidų – tiek bendrų išlaidų numatytiems tikslams pasiekti, tiek vieneto įkainių požiūriu – apskaičiavimu ir visomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, atsižvelgdami į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio reikalavimus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Pateikite informaciją apie valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi ir apie tai, kaip į valstybės pagalbos taisykles atsižvelgta apskaičiuojant visą viešąjį įnašą į projektą.

4.2.1.   Nurodykite, ar nepriklausomi ekspertai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 23 straipsnio 1 dalį arba valstybė narė konsultavosi su Komisija atitinkamais valstybės pagalbos klausimais.

Jei su Komisija buvo konsultuotasi, nurodykite konsultacijų datą ir nuorodą, taip pat atsakymo datą ir nuorodą ir apibendrinkite konsultacijų rezultatus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Jei su Komisija buvo konsultuotasi, pateikite toliau nurodytą informaciją.

Ar manote, kad šiam projektui teikiama valstybės pagalba?<type='C' input='M'

Taip

Ne

Jei taip, paaiškinkite, kokiu pagrindu užtikrinama atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms. Šią informaciją pateikite apie visas galimų valstybės pagalbos gavėjų grupes, pavyzdžiui, infrastruktūrų atveju – apie savininką, statytojus, veiklos vykdytoją ir infrastruktūros naudotojus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jei ne, išsamiai paaiškinkite, kodėl manote, kad parama nėra valstybės pagalba. Šią informaciją pateikite apie visas galimų valstybės pagalbos gavėjų grupes (pavyzdžiui, infrastruktūrų atveju galimi pagalbos gavėjai yra infrastruktūros savininkas, statytojas, veiklos vykdytojas ir infrastruktūros naudotojai) (19).Jei taikoma, nurodykite, ar priežastis, dėl kurios manote, jog projektas nesusijęs su valstybės pagalba, yra ta, kad i) projektas nesusijęs su jokia ekonomine veikla (įskaitant veiklą viešųjų paslaugų srityje) arba kad ii) paramos gavėjas (-ai) turi teisėtą atitinkamos veiklos monopolį ir nevykdo veiklos jokiame liberalizuotame sektoriuje (arba tvarkys atskirą apskaitą, jei gavėjas (-ai) vykdo veiklą papildomuose sektoriuose).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   ATLIKTOS GALIMYBIŲ STUDIJOS, ĮSKAITANT GALIMYBIŲ ANALIZĘ, IR JŲ REZULTATAI

5.1.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie atliktas galimybių studijas ir jų rezultatus pagal šiuos aspektus: institucinį, techninį, aplinkosaugos, įskaitant klimato kaitą (jei tinkama), ir kitus aspektus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie paklausos analizę (arba verslo planą, jei tai gamybinės investicijos).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie galimybių analizę ir geriausios galimybės pasirinkimą.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ, ĮSKAITANT FINANSINĘ IR EKONOMINĘ ANALIZES, IR RIZIKOS VERTINIMAS

6.1.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie finansinę analizę, įskaitant pagrindinius finansinės analizės rodiklius, t. y. finansinę grąžos normą ir finansinę grynąją dabartinę vertę, grynųjų pajamų apskaičiavimą ir jo rezultatus, tarifų strategiją ir prieinamumą (jei taikoma) ir finansinį gyvybingumą (tvarumą).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, o jį įgyvendinant laikomasi sąnaudų ir naudos analizės metodikos, aprašytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. […]/2014 (20) III priede ir susijusiose gairėse, ir grynųjų pajamų apskaičiavimo metodo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 15–19 straipsniuose, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie ekonominę analizę, įskaitant pagrindinius ekonominės analizės rodiklius, t. y. ekonominę grąžos normą ir ekonominę grynąją dabartinę vertę, ir pagrindinę ekonominę naudą ir sąnaudas.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, o jį įgyvendinant laikomasi sąnaudų ir naudos analizės metodikos, aprašytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. […]/2014 (20) III priede ir susijusiose gairėse, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie rizikos vertinimą, įskaitant pagrindinę nustatytą riziką ir rizikos mažinimo priemones.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, o jį įgyvendinant laikomasi sąnaudų ir naudos analizės metodikos, aprašytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. […]/2014 (20) III priede ir susijusiose gairėse, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   POVEIKIO APLINKAI ANALIZĖ, ATSIŽVELGIANT Į BŪTINYBĘ PRISITAIKYTI PRIE KLIMATO KAITOS BEI JĄ ŠVELNINTI IR ATSPARUMĄ NELAIMĖMS

7.1.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie poveikio aplinkai analizę.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Apibendrinkite tinkamą informaciją apie prisitaikymą prie klimato kaitos bei jos švelninimą ir atsparumą nelaimėms.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANSAVIMO PLANAS, KURIAME NURODOMI VISI PLANUOJAMI FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR PLANUOJAMA FONDŲ IR EIB PARAMA, TAIP PAT VISI KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR FIZINIAI BEI FINANSINIAI PAŽANGOS STEBĖSENOS RODIKLIAI, ATSIŽVELGIANT Į NUSTATYTĄ RIZIKĄ

Apibendrinkite tinkamą informaciją apie finansavimo planą ir fizinius bei finansinius pažangos stebėsenos rodiklius, atsižvelgdami į nustatytą riziką, taip pat informaciją apie Sąjungos įnašo apskaičiavimą, įskaitant informaciją apie apskaičiavimo metodą.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   DIDELĖS APIMTIES PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TVARKARAŠTIS

Apibendrinkite tinkamą informaciją apie didelės apimties projekto (arba jo etapo, jei įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis už programavimo laikotarpį) įgyvendinimo tvarkaraštį, įskaitant viešuosius pirkimus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Aiškiai nurodykite, ar projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 II priede nustatytus atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus, ir šį pareiškimą pagrįskite.

 

Reikiamą langelį pažymėkite x

Pareiškimas ir pagrindimas

Taip

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

NEPRIKLAUSOMO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADOS

 

 

 

 

Ar nepriklausomi ekspertai, remdamiesi projekto paramos gavėjo šiam nepriklausomam kokybės vertinimui atlikti pateikta informacija ir šios informacijos analize pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 23 straipsnį ir II priedą, didelės apimties projektą įvertina teigiamai ir patvirtina jo pagrįstumą ir ekonominį gyvybingumą?

 

Taip<type='C' input='M'>

 

Ne<type='C' input='M'>

Reikiamą langelį pažymėkite x

 

C DALIS.

Nacionalinės kompetentingos institucijos pareiškimas

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Patvirtinu, kad nepriklausomo kokybės vertinimo ataskaita neprarado savo pagrįstumo dėl kokių nors nuo galutinės ataskaitos pateikimo valstybei narei dienos iki pranešimo Komisijai apie didelės apimties projektą dienos įvykusių su didelės apimties projektu susijusių pokyčių, kurie į ataskaitą nebuvo įtraukti.

VARDAS, PAVARDĖ

PARAŠAS (pasirašyta elektroniniu būdu naudojantis SFC)

ORGANIZACIJA

VADOVAUJANČIOJI (-OSIOS) INSTITUCIJA (-OS)

DATA


(1)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage)

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

 

maxlength = didžiausias ženklų su tarpais skaičius

(2)  Viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių veiksmo atveju, kai privatusis partneris bus pasirinktas patvirtinus veiksmą ir jam pasiūloma būti paramos gavėju pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 63 straipsnio 2 dalį, šiame skirsnyje turėtų būti pateikta informacija apie veiksmą inicijuojantį viešosios teisės subjektą (t. y. perkančiąją instituciją).

(3)  2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pradėtas didelės apimties projektas, kurio vienas ar daugiau etapų užbaigti tuo programavimo laikotarpiu, o šio etapo projektas bus įgyvendinamas ir užbaigtas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, arba 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pradėtas didelės apimties projektas, ir šio etapo projektas bus užbaigtas, o kitas jo etapas bus užbaigtas šiuo arba vėlesniu programavimo laikotarpiu.

(4)  Projektų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 103 straipsnis, nepriklausomo kokybės vertinimo ataskaitos pateikti nereikia.

(5)  2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės, I priedas, jeigu nenurodyta kitaip.

(6)  NACE 2 red., 4 skaitmenų kodas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 (OL L 154, 2003 6 21, p. 1) su pakeitimais. Naudokite išsamiausią ir tinkamiausią NUTS III kodą. Jei projektas susijęs su keliomis atskiromis NUTS III lygio teritorijomis, apsvarstykite galimybę naudoti NUTS III arba aukštesnio lygio kodus.

(8)  Nauja statyba = 1; priestatas = 2; rekonstrukcija/modernizavimas = 3; vietovės pakeitimas = 4; kūrimas perimant = 5.

(9)  Kombinuotoji nomenklatūra (KN), Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(10)  Pateikite vektorinio formato geografinės informacijos duomenis, apimančius atitinkamai daugiakampius, linijas ir (arba) taškus, žyminčius projektą, pageidautina Shapefile formatu (.shp).

(11)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage)

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

 

max length = didžiausias ženklų su tarpais skaičius

(12)  Ši paraiška nepakeičia pranešimo Komisijai pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį. Teigiamas Komisijos sprendimas dėl didelės apimties projekto pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nėra pritarimas valstybės pagalbai.

(13)  Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE) – diskontuotoji pagalbos vertė, išreikšta tinkamų finansuoti išlaidų diskontuotosios vertės procentine dalimi ir apskaičiuota skiriant pagalbą pagal tuo metu taikomą orientacinę normą.

(14)  Valstybės pagalbos taisyklės apima nuostatas dėl tinkamų finansuoti išlaidų. Šiame stulpelyje valstybės narės turėtų nurodyti visą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, apskaičiuotą atsižvelgiant į taikytas valstybės pagalbos taisykles.

(15)  2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (OL L 7, 2012 1 11, p. 3).

(16)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).

(17)  Kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį.

(18)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnio 1 dalies a punktą arba 2 dalį.

(19)  Komisijos tarnybos pateikė gaires valstybėms narėms, kad joms būtų lengviau įvertinti, kada investicijos į infrastruktūrą gali būti susijusios su valstybės pagalba. Visų pirma Komisijos tarnybos parengė analitines priemones. Šiuo metu rengiamas komunikatas dėl pagalbos sąvokos. Komisija ragina valstybes nares naudotis analitinėmis priemonėmis ir būsimu komunikatu siekiant paaiškinti, kodėl manoma, kad parama nesusijusi su valstybės pagalba.

(20)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


II PRIEDAS

Finansinių duomenų perdavimo modelis (1)

1 lentelė.

Finansinė informacija prioritetinės krypties ir programos lygmeniu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Finansinis asignavimas pagal prioritetinę kryptį remiantis veiksmų programa

[ištraukta iš veiksmų programos 18a lentelės]

Suvestiniai duomenys apie veiksmų programos finansinę pažangą

Prioritetinė kryptis

Fondas (2)

Regionų kategorija (3)

Sąjungos paramos apskaičiavimo pagrindas*

(Visos tinkamos finansuoti išlaidos arba viešosios tinkamos finansuoti išlaidos)

Visas finansavimas

(EUR)

Bendro finansavimo norma

(%)

Visos paramai atrinktų veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos (EUR)

Visų asignavimų, padengtų atrinktais veiksmais, dalis (%)

[7 stulpelis/5 stulpelis × 100]

Paramai atrinktų veiksmų viešosios tinkamos finansuoti išlaidos

(EUR)

Visos paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos

Visų asignavimų, padengtų paramos gavėjų deklaruotomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, dalis (%)

[10 stulpelis/5 stulpelis × 100]

Atrinktų veiksmų skaičius

 

 

Apskaičiavimas

 

 

Apskaičiavimas

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prioritetinė kryptis

ERPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prioritetinė kryptis

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 prioritetinė kryptis

JUI (4)

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 prioritetinė kryptis

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUI (5)

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 prioritetinė kryptis

Sanglaudos fondas

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

Mažiau išsivystę

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ERPF

Pereinamojo laikotarpio

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ERPF

Labiau išsivystę

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ERPF

Specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ESF (6)

Mažiau išsivystę

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ESF (7)

Pereinamojo laikotarpio

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

ESF (8)

Labiau išsivystę

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

JUI (9)

Netaikoma

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Iš viso

Sanglaudos fondas

Netaikoma

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Bendra suma

Visi fondai

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


2 lentelė.

Iki sausio 31 d. perduotinų suvestinių finansinių duomenų suskirstymas pagal intervencinių veiksmų kategoriją

Prioritetinė kryptis

Išlaidų ypatybės

Kategorijų matmenys

Finansiniai duomenys

 

Fondas (10)

Regionų kategorija

1.

Intervencinių veiksmų sritis

2.

Finansavimo forma

3.

Teritorijų matmuo

4.

Teritorinė paramos paskirstymo priemonė

5.

Teminių tikslų matmuo

ERPF/Sanglaudos fondas

6.

ESF antrinė tema

7.

Ekonominės veiklos matmuo

8.

Vietovės matmuo

Visos paramai atrinktų veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos (EUR)

Paramai atrinktų veiksmų viešosios tinkamos finansuoti išlaidos

(EUR)

Visos paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos

Atrinktų veiksmų skaičius

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


3 lentelė.

Sumos, kurią valstybė narė numato nurodyti einamųjų finansinių metų ir ateinančių finansinių metų tarpinio mokėjimo prašymuose, prognozė

Kiekvienai programai pildyti pagal fondą ir regionų kategoriją, kai tinkama.


Fondas

Regionų kategorija

Sąjungos įnašas

[einamieji finansiniai metai]

[ateinantys finansiniai metai]

sausis–spalis

lapkritis–gruodis

sausis–gruodis

ERPF

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Atokiausi regionai arba retai apgyvendinti šiauriniai regionai (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETB

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sanglaudos fondas

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. Currency)

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

(2)  Tuo atveju, kai kaip prioritetinės krypties dalis planuojama JUI (pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnio antros pastraipos c punktą), informaciją reikia pateikti atskirai nuo kitos prioritetinės krypties dalies.

(3)  Netaikoma JUI skirtiems ištekliams (t. y. specialiam asignavimui JUI ir atitinkamai ESF paramai).

(4)  Ši prioritetinė kryptis apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(5)  Ši prioritetinės krypties dalis apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(6)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(7)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(8)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(9)  Įtrauktas specialus asignavimas JUI ir atitinkama ESF parama.

(10)  JUI duomenys pateikiami atskirai, neatskiriant specialaus asignavimo JUI nuo atitinkamos ESF paramos.

(11)  Čia turėtų būti nurodytas tik specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams.

(12)  Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.


III PRIEDAS

Vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymo modelis

1.   BENDROJI INFORMACIJA

1.1.   Informaciją pateikė:

[valstybės narės pavadinimas];

programos pavadinimas ir CCI Nr.: (bendros valdymo ir kontrolės sistemos atveju – visų veiksmų programų, už kurias atsakinga vadovaujančioji institucija/tvirtinančioji institucija);

pagrindinės ryšių palaikymo institucijos pavadinimas, įskaitant e. pašto adresą: (už aprašymą atsakingas subjektas).

1.2.   Pateiktoje informacijoje aprašoma padėtis (diena/mėnuo/metai)

1.3.   Sistemos struktūra (bendroji informacija ir struktūrinė schema, kurioje nurodyti organizaciniai institucijų/subjektų, susijusių su valdymo ir kontrolės sistema, ryšiai)

1.3.1.   Vadovaujanti institucija (vadovaujančios institucijos pavadinimas, adresas ir už ryšių palaikymą atsakingas asmuo)

Nurodykite, ar remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 3 dalimi vadovaujančioji institucija taip pat yra paskirta veikti kaip tvirtinančioji institucija.

1.3.2.   Tvirtinančioji institucija (tvirtinančiosios institucijos pavadinimas, adresas ir už ryšių palaikymą atsakingas asmuo)

1.3.3.   Tarpinės institucijos (tarpinių institucijų pavadinimai, adresai ir už ryšių palaikymą atsakingi asmenys)

1.3.4.   Kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 5 dalis, nurodykite, kaip užtikrinamas audito institucijos ir vadovaujančiosios/tvirtinančiosios institucijų funkcijų atskyrimo principas.

2.   VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

2.1.   Vadovaujančioji institucija ir jos pagrindinės funkcijos

2.1.1.   Vadovaujančiosios institucijos statusas (nacionalinės, regioninės ar vietos viešojo arba privačiojo sektoriaus subjektas) ir subjektas, į kurio sudėtį ji įeina (1).

2.1.2.   Išsamus vadovaujančiosios institucijos tiesiogiai atliekamų funkcijų ir užduočių aprašymas.

Kai vadovaujančioji institucija taip pat papildomai atlieka tvirtinančiosios institucijos funkcijas, apibūdinimas, kaip užtikrinamas funkcijų atskyrimas.

2.1.3.   Išsamus vadovaujančiosios institucijos oficialiai perduotų funkcijų aprašymas, informacija apie tarpines institucijas ir perdavimo forma (perdavimo atveju vadovaujančioji institucija lieka visapusiškai atsakinga už perduotas funkcijas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 ir 7 dalis. Nuoroda į atitinkamus dokumentus (teisės aktus, kuriais suteikiami įgaliojimai, sutartis). Kai taikoma, Europos teritorinio bendradarbiavimo programų atveju išsamus Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 4 dalyje numatytų tikrintojų funkcijų aprašymas.

2.1.4.   Procedūrų, kuriomis užtikrinamos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės atsižvelgiant į nustatytą riziką, aprašymas, įskaitant nuorodą į atliktą rizikos vertinimą (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punktas).

2.2.   Vadovaujančiosios institucijos struktūra ir procedūros

2.2.1.   Organizacinė struktūra ir išsamus padalinių funkcijų aprašymas (įskaitant tinkamų žmogiškųjų išteklių su reikiamais gebėjimais paskirstymo planą). Ši informacija taip pat apima tarpines institucijas, kurioms perduotos tam tikros funkcijos.

2.2.2.   Sistema, kuria užtikrinama, kad prireikus ir ypač svarbių valdymo ir kontrolės sistemos pokyčių atveju būtų vykdomas tinkamas rizikos valdymas.

2.2.3.   Aprašomos toliau nurodytos procedūros (kurios vadovaujančiosios institucijos ir tarpinių institucijų darbuotojams turėtų būti parengtos raštu; data ir nuoroda):

2.2.3.1.

procedūros, skirtos padėti stebėsenos komitetui atlikti savo darbą;

2.2.3.2.

procedūros dėl kiekvieno veiksmo duomenų, kurių reikia stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais, rinkimo, registravimo ir saugojimo kompiuterine forma, įskaitant, kai taikoma, duomenis apie atskirus dalyvius ir prireikus rodiklių duomenų suskirstymą pagal lytį;

2.2.3.3.

vadovaujančiosios institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 ir 7 dalis oficialiai perduotų funkcijų priežiūros procedūros;

2.2.3.4.

veiksmų vertinimo, atrankos bei tvirtinimo ir jų atitikties taikytinoms taisyklėms per visą jų įgyvendinimo laikotarpį užtikrinimo procedūros (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalis), įskaitant nurodymus ir gaires, kuriais užtikrinamas veiksmų efektyvumas siekiant atitinkamų prioritetų konkrečių tikslų ir rezultatų pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalies a punkto i papunkčio nuostatas, ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad nebūtų atrinkti veiksmai, jeigu iki paramos gavėjo paraiškos skirti finansavimą pateikimo jie buvo fiziškai užbaigti arba visiškai įgyvendinti (įskaitant tarpinių institucijų taikomas procedūras, kai joms perduotas veiksmų vertinimas, atranka ir tvirtinimas);

2.2.3.5.

procedūros, kuriomis užtikrinama, kad paramos gavėjui būtų pateiktas dokumentas, kuriame nustatomos kiekvieno veiksmo rėmimo sąlygos, įskaitant procedūras, kuriomis užtikrinama, kad paramos gavėjai turėtų atskirą apskaitos sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą visiems su veiksmu susijusiems sandoriams;

2.2.3.6.

veiksmų tikrinimo procedūros (remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4–7 dalyse nustatytais reikalavimais), įskaitant procedūras, kuriomis užtikrinama, kad veiksmai atitiktų Sąjungos politiką (kaip antai susijusią su partneryste ir daugiapakopiu valdymu, moterų ir vyrų lygybės, nediskriminavimo, prieinamumo neįgaliesiems skatinimu, darniu vystymusi, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos ir aplinkosaugos taisyklėmis), ir informacija apie tokius patikrinimus atliekančias institucijas arba subjektus. Aprašymas apima administracinius valdymo patikrinimus dėl kiekvienos paramos gavėjų pateiktos išlaidų atlyginimo paraiškos ir veiksmų valdymo patikras vietoje, kurios gali būti atliekamos naudojant imtis. Kai valdymo patikrinimai perduoti tarpinėms institucijoms, aprašymas turėtų apimti atliekant tuos patikrinimus tarpinių institucijų taikomas procedūras ir vadovaujančiosios institucijos taikomas procedūras, skirtas prižiūrėti tarpinėms institucijoms perduotų funkcijų veiksmingumą. Dažnumas ir aprėptis turi proporcingai atitikti viešosios paramos veiksmui dydį ir per šiuos patikrinimus bei audito institucijos atliktą visos valdymo ir kontrolės sistemos auditą nustatytą rizikos lygį;

2.2.3.7.

procedūrų, pagal kurias gaunamos, tikrinamos ir patvirtinamos paramos gavėjų pateikiamos išlaidų atlyginimo paraiškos ir pagal kurias leidžiami, vykdomi ir apskaitomi mokėjimai paramos gavėjams atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalyje nustatytas prievoles nuo 2016 m., aprašymas (įskaitant tarpinių institucijų taikomas procedūras, kai joms perduotas išlaidų atlyginimo paraiškų tvarkymas), laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnyje nustatyto 90 dienų mokėjimų paramos gavėjams termino;

2.2.3.8.

informacija apie institucijas arba subjektus, įgyvendinančius kiekvieną išlaidų atlyginimo paraiškos tvarkymo etapą, įskaitant struktūrinę schemą, kurioje nurodyti visi susiję subjektai;

2.2.3.9.

aprašymas, kaip vadovaujančioji institucija perduoda informaciją tvirtinančiajai institucijai, įskaitant informaciją apie Sąjungos ar nacionaliniams subjektams vykdant valdymo patikrinimus, auditą ir kontrolę nustatytus trūkumus ir (arba) pažeidimus (įskaitant įtariamo ir nustatyto sukčiavimo atvejus) ir tolesnius veiksmus;

2.2.3.10.

aprašymas, kaip vadovaujančioji institucija perduoda informaciją audito institucijai, įskaitant informaciją apie Sąjungos ar nacionaliniams subjektams vykdant valdymo patikrinimus, auditą ir kontrolę nustatytus trūkumus ir (arba) pažeidimus (įskaitant įtariamo ir nustatyto sukčiavimo atvejus) ir tolesnius veiksmus;

2.2.3.11.

nuoroda į valstybės narės nustatytas nacionalines tinkamumo finansuoti taisykles, taikomas veiksmų programai;

2.2.3.12.

metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Komisijai procedūros (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies b punktas), įskaitant patikimų duomenų apie veiklos rezultatų rodiklius rinkimo ir teikimo procedūras (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies a punktas);

2.2.3.13.

valdymo pareiškimo rengimo procedūros (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies e punktas);

2.2.3.14.

procedūros, skirtos parengti metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų kontrolės veiksmų santrauką, įskaitant nustatytų sistemų klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto analizę, taip pat taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies e punktas);

2.2.3.15.

procedūros, susijusios su darbuotojų informavimu apie pirmiau nurodytas procedūras, taip pat informacija apie organizuotą (numatomą) mokymą ir bet kokias parengtas gaires (data ir nuoroda);

2.2.3.16.

kai taikoma, vadovaujančiosios institucijos įgaliojimų apimties, taisyklių ir procedūrų, susijusių su valstybės narės nustatyta veiksminga su ESI fondais susijusių skundų nagrinėjimo tvarka (2), aprašymas, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalį.

2.3.   Audito seka

2.3.1.   Procedūros, kuriomis užtikrinama tinkama audito seka ir archyvavimo sistema, taip pat duomenų saugumo požiūriu, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalį, laikantis nacionalinių dokumentų atitikties patvirtinimo taisyklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies d punktas ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 25 straipsnis).

2.3.2.   Duoti nurodymai dėl paramos gavėjų/tarpinių institucijų/vadovaujančiosios institucijos turimų patvirtinamųjų dokumentų saugojimo (data ir nuoroda):

2.3.2.1.

nurodomas laikotarpis, kurį turi būti saugomi dokumentai;

2.3.2.2.

formatas, kuriuo turi būti saugomi dokumentai.

2.4.   Pažeidimai ir susigrąžintos sumos

2.4.1.   Informavimo apie pažeidimus (įskaitant sukčiavimo atvejus) ir jų ištaisymo bei tolesnių veiksmų, taip pat anuliuotų ir susigrąžintų sumų, susigrąžintinų sumų, nesusigrąžinamų sumų ir sumų, susijusių su veiksmais, kurie sustabdyti dėl sustabdomąjį poveikį turinčio teisinio proceso arba administracinio skundo, registravimo procedūros (kuri vadovaujančiosios institucijos ir tarpinių institucijų darbuotojams turėtų būti parengta raštu; data ir nuoroda) aprašymas.

2.4.2.   Įsipareigojimo pranešti Komisijai apie pažeidimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 2 dalį vykdymo procedūros aprašymas (įskaitant struktūrinę schemą, kurioje nurodyti atskaitomybės santykiai).

3.   TVIRTINANČIOJI INSTITUCIJA

3.1.   Tvirtinančioji institucija ir jos pagrindinės funkcijos

3.1.1.   Tvirtinančiosios institucijos statusas (nacionalinės, regioninės ar vietos viešojo sektoriaus subjektas) ir subjektas, į kurio sudėtį ji įeina.

3.1.2.   Išsamus tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų aprašymas. Kai vadovaujančioji institucija taip pat papildomai atlieka tvirtinančiosios institucijos funkcijas, apibūdinimas, kaip užtikrinamas funkcijų atskyrimas (žr. 2.1.2 punktą).

3.1.3.   Tvirtinančiosios institucijos oficialiai perduotos funkcijos, informacija apie tarpines institucijas ir perdavimo forma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 dalį. Nuoroda į atitinkamus dokumentus (teisės aktus, kuriais suteikiami įgaliojimai, sutartis). Vykdant perduotas užduotis tarpinių institucijų taikomų procedūrų ir tvirtinančiosios institucijos taikomų procedūrų, skirtų prižiūrėti tarpinėms institucijoms perduotų užduočių veiksmingumą, aprašymas.

3.2.   Tvirtinančios institucijos struktūra

3.2.1.   Organizacinė struktūra ir išsamus padalinių funkcijų aprašymas (įskaitant tinkamų žmogiškųjų išteklių su reikiamais gebėjimais paskirstymo planą). Ši informacija taip pat apima tarpines institucijas, kurioms perduotos tam tikros užduotys.

3.2.2.   Aprašomos procedūros, kurios tvirtinančiosios institucijos ir tarpinių institucijų darbuotojams turi būti parengtos raštu (data ir nuoroda):

3.2.2.1.

mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo procedūros:

nustatytos tvarkos, pagal kurią tvirtinančioji institucija turi galimybę susipažinti su bet kokia informacija apie veiksmus, kuri jai reikalinga mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo tikslais, įskaitant valdymo patikrinimų (pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnį) ir visų susijusių auditų rezultatus, aprašymas,

procedūros, pagal kurią rengiami ir Komisijai teikiami mokėjimo prašymai, taip pat procedūros, kuria užtikrinama, kad galutinis tarpinio mokėjimo prašymas būtų pateiktas iki liepos 31 d., pasibaigus ankstesniems ataskaitiniams metams, aprašymas;

3.2.2.2.

apskaitos sistemos, kurią naudojant patvirtinamos Komisijai teikiamos išlaidų sąskaitos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio d dalis), aprašymas:

suvestinių duomenų perdavimo tvirtinančiajai institucijai tvarka, kai taikoma decentralizuota sistema,

apskaitos sistemos ir 4.1 punkte apibūdintos informacinės sistemos sąsaja,

nurodomi Europos struktūrinių ir investicijų fondų sandoriai, kai taikoma bendra su kitais fondais sistema;

3.2.2.3.

taikomų Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąskaitų rengimo procedūrų aprašymas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio b punktas). Tvarka, kuria patvirtinama, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka taikytiną teisę (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio c punktas), atsižvelgiant į visų patikrinimų ir auditų rezultatus;

3.2.2.4.

kai taikoma, tvirtinančiosios institucijos įgaliojimų apimties, taisyklių ir procedūrų, susijusių su valstybės narės nustatyta veiksminga su ESI fondais susijusių skundų nagrinėjimo tvarka (3), aprašymas, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalį.

3.3.   Susigrąžintos sumos

3.3.1.   Sistemos, kuria užtikrinamas greitas viešosios paramos, įskaitant Sąjungos paramą, susigrąžinimas, aprašymas.

3.3.2.   Procedūros, skirtos užtikrinti tinkamą audito seką, kompiuterine forma saugant kiekvieno veiksmo apskaitos duomenis, įskaitant susigrąžintas sumas, susigrąžintinas sumas, iš mokėjimo prašymo išbrauktas sumas, nesusigrąžinamas sumas ir sumas, susijusias su veiksmais, kurie sustabdyti dėl sustabdomąjį poveikį turinčio teisinio proceso arba administracinio skundo, įskaitant sumas, susigrąžinamas taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį dėl veiksmų tęstinumo.

3.3.3.   Susigrąžintų sumų arba anuliuotinų sumų išskaitymo iš deklaruojamų išlaidų tvarka.

4.   INFORMACINĖ SISTEMA

4.1.   Aprašomos informacinės sistemos, įskaitant struktūrinę schemą (centrinė ar bendra tinklo sistema arba decentralizuota sistema su sąsajomis tarp sistemų), kuriomis:

4.1.1.

kompiuterine forma renkami, registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, kurių reikia stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais, įskaitant, kai tinkama, duomenis apie atskirus dalyvius ir prireikus rodiklių duomenų suskirstymą pagal lytį, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punktą ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 24 straipsnį;

4.1.2.

užtikrinama, kad ankstesniame punkte nurodyti duomenys būtų renkami, registruojami ir saugomi sistemoje, o rodiklių duomenys būtų suskirstyti pagal lytį, jei būtina pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 I ir II priedus, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies e punktą;

4.1.3.

užtikrinama, kad veiktų sistema, kurioje kompiuterine forma būtų registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo apskaitos duomenys, taip pat saugomi mokėjimo prašymams ir sąskaitoms parengti reikalingi duomenys, įskaitant duomenis apie susigrąžintinas sumas, susigrąžintas sumas, nesusigrąžinamas sumas ir sumas, anuliuotas panaikinus dalį veiksmui ar veiksmų programai skirto įnašo arba visą įnašą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio d punkte ir 137 straipsnio b punkte;

4.1.4.

kompiuterine forma saugomi Komisijai deklaruotų išlaidų ir atitinkamo paramos gavėjams sumokėto viešojo įnašo apskaitos duomenys, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio g punkte;

4.1.5.

tvarkoma susigrąžintinų sumų ir sumų, anuliuotų panaikinus dalį veiksmui skirto įnašo arba visą įnašą, apskaita, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio h punkte;

4.1.6.

saugomi sumų, susijusių su veiksmais, kurie sustabdyti dėl sustabdomąjį poveikį turinčio teisinio proceso arba administracinio skundo, apskaitos duomenys.

4.1.7.

informuojama apie tai, ar sistemos veikia ir ar jose galima patikimai registruoti pirmiau nurodytus duomenis.

4.2.   Procedūrų, skirtų patikrinti, ar užtikrintas IT sistemų saugumas, aprašymas.

4.3.   Dabartinės padėties, įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies reikalavimus, aprašymas.


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 3 dalimi, tais atvejais, kai vadovaujančioji institucija ir tvirtinančioji institucija yra tas pats subjektas, vadovaujančioji institucija yra valdžios institucija arba subjektas.

(2)  Nuoroda į dokumentą arba nacionalinius teisės aktus, kuriuose valstybė narė nustačiusi šią veiksmingą tvarką.

(3)  Nuoroda į dokumentą arba nacionalinius teisės aktus, kuriuose valstybė narė nustačiusi šią veiksmingą tvarką.


IV PRIEDAS

Nepriklausomos audito institucijos ataskaitos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį modelis

1.   Įvadas

1.1.   Nurodykite ataskaitos tikslą, t. y. pateikite vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede išdėstytiems paskyrimo kriterijams, susijusiems su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena, vertinimo rezultatus siekdami pareikšti nuomonę dėl jų atitikties paskyrimo kriterijams.

1.2.   Nurodykite ataskaitos aprėptį, t. y. subjektą (-us), dėl kurio (-ių) teikiama ataskaita, būtent vadovaujančiąją instituciją ir tvirtinančiąją instituciją (ir, kai tinkama, šių institucijų perduotas funkcijas), ir jų atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede išdėstytiems paskyrimo kriterijams, susijusiems su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena, nurodydami konkrečius fondus ir programas, dėl kurių teikiama ataskaita.

1.3.   Nurodykite ataskaitą parengusį subjektą (t. y. nepriklausomą audito instituciją) ir nurodykite, ar tas subjektas yra veiksmų programos (-ų), dėl kurios (-ių) teikiama ataskaita, audito institucija.

1.4.   Nurodykite, kaip užtikrinamas funkcinis nepriklausomos audito institucijos nepriklausomumas nuo vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų (žr. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį). Kai taikoma, taip pat nurodykite, kaip užtikrinamas funkcinis nepriklausomos audito institucijos nepriklausomumas nuo jungtinio sekretoriato (numatyto Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 2 dalyje).

2.   Metodika ir darbo apimtis

2.1.   Nurodykite audito laikotarpį ir trukmę (datą, kada nepriklausoma audito institucija gavo vadovaujančiosios institucijos ir, kai tinkama, tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymą, audito pradžios ir pabaigos datas ir skirtus išteklius).

2.2.   Nurodykite, kokiu mastu remiamasi anksčiau atliktu audito darbu, susijusiu su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, kai tinkama, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalimi.

2.3.   Nurodykite: a) kokiu mastu remiamasi kitų subjektų atliktu audito darbu, b) atliktą tokio audito darbo kokybės kontrolę siekiant užtikrinti darbo tinkamumą.

2.4.   Apibūdinkite darbą, atliktą siekiant pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį įvertinti, ar [valstybės narės] skiriama vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede išdėstytus kriterijus, susijusius su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena, apimančius, be kita ko, šiuos aspektus:

2.4.1.

vadovaujančiosios institucijos ir, kai tinkama, tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymo, parengto pagal šio reglamento III priede nustatytą modelį, nagrinėjimą;

2.4.2.

kitų svarbių su sistema susijusių dokumentų nagrinėjimą; nurodykite bet kokią įstatymų, ministrų aktų, aplinkraščių, vidaus procedūrų ir kitų vadovų, gairių ir (arba) kontrolinių sąrašų peržiūrą;

2.4.3.

pokalbius su pagrindinių subjektų darbuotojais (taip pat tarpinių institucijų, jei tinkama). Įtraukite atrankos metodo ir kriterijų aprašymą, nurodykite, kokie dalykai aptarti, su kuo vyko pokalbiai ir kiek jų buvo;

2.4.4.

informacinių sistemų aprašymo ir procedūrų peržiūrą, visų pirma atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytus reikalavimus, ir patikrinimą, ar šios sistemos veikia ir yra įdiegtos siekiant užtikrinti: i) tinkamą audito seką; ii) asmens duomenų apsaugą; iii) duomenų vientisumą, prieinamumą ir autentiškumą; iv) patikimą, tikslią ir išsamią informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą (remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies a punktu), kiekvieno veiksmo duomenis, kurių reikia stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais (remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d ir e punktais), ir mokėjimo prašymams ir sąskaitoms parengti reikalingus duomenis (kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio d, g ir h punktus);

2.4.5.

tuo atveju, kai vadovaujančioji institucija arba tvirtinančioji institucija funkcijas perdavė kitiems subjektams, apibūdinkite audito darbą, atliktą siekiant patvirtinti, kad vadovaujančioji ir (arba) tvirtinančioji institucija įvertinto šių subjektų gebėjimus vykdyti perduotas užduotis ir kad jos taiko pakankamas priežiūros procedūras šių tarpinių institucijų atžvilgiu, taip pat kitą su šiais subjektais susijusį audito darbą.

2.5.   Nurodykite, ar prieš paskelbiant šią ataskaitą vyko kokios nors prieštaravimo procedūros, ir nurodykite susijusias institucijas/subjektus.

2.6.   Patvirtinkite, kad darbas atliktas vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais.

2.7.   Nurodykite, ar apimtis buvo kaip nors ribojama (1), visų pirma nurodykite ribojančius veiksnius, turinčius įtakos nepriklausomos audito institucijos nuomonei.

3.   Kiekvienos institucijos/sistemos vertinimo rezultatai

3.1.   Kiekvienai institucijai/sistemai užpildyti lentelę.

CCI arba sistema (CCI grupė)

Atitinkama institucija (vadovaujančioji arba tvirtinančioji institucija)

Aprašymo išsamumas ir tikslumas (T/N)

Apibendrinanti nuomonė (besąlyginė, sąlyginė, neigiama)

Susiję paskyrimo kriterijai

Susijusių funkcijų ir procedūrų aprašymo skirsnis

Trūkumai

Susiję prioritetai

Rekomendacijos/taisomosios priemonės

Taisomųjų priemonių įgyvendinimo terminas, suderintas su atitinkama institucija

CCI x

Vadovaujančioji institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinančioji institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema y

Vadovaujančioji institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinančioji institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Pateikite nurodytų sričių, kurios nėra išsamiai aprėptos pirmiau pateiktoje lentelėje, vertinimo rezultatus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant):

3.2.1.

taikomas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2) 59 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytų sąskaitų rengimo procedūras (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio b punktas);

3.2.2.

tvarką, kuria patvirtinama, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka taikytiną teisę ir buvo patirtos vykdant veiksmus, atrinktus finansavimui pagal veiksmų programai taikytinus kriterijus ir laikantis taikytinos teisės (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio c punktas);

3.2.3.

taikomas procedūras, kuriomis užtikrinamos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės atsižvelgiant į nustatytą riziką (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punktas);

3.2.4.

sistemą, kuria užtikrinama, kad prireikus ir ypač svarbių valdymo ir kontrolės sistemos pokyčių atveju būtų vykdomas tinkamas rizikos valdymas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priedo 2 punktas);

3.2.5.

valdymo pareiškimo ir metinės galutinio audito bei kontrolės veiksmų ir nustatytų trūkumų santraukos rengimo tvarką (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies e punktas);

3.2.6.

kiekvieno veiksmo duomenų, kurių reikia stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais, įskaitant duomenis apie rodiklius ir produktus, rinkimo, registravimo ir saugojimo kompiuterine forma tvarką (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d ir e punktai);

3.2.7.

sistemą, kuria užtikrinama, kad užduočių perdavimo tarpinėms institucijoms atveju būtų apibrėžiamos atitinkamos šių institucijų atsakomybės sritys ir pareigos, tikrinami jų gebėjimai vykdyti perduotas užduotis ir būtų nustatytos ataskaitų teikimo procedūros (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priedo 1 punkto ii papunktis).


(1)  Apimties ribojimas:kartais auditoriaus darbo apimtį gali apriboti subjektas (pavyzdžiui, kai užduoties sąlygose apibrėžiama, kad auditorius neatliks audito procedūros, kuri, auditoriaus nuomone, reikalinga). Apimtis gali būti ribojama aplinkybių. Be to, ji gali būti ribojama tokiais atvejais, kai subjekto apskaitos duomenys, auditoriaus nuomone, yra nepakankami arba kai auditorius negali atlikti audito procedūros, kurią, jo nuomone, reikėtų atlikti.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


V PRIEDAS

Nepriklausomos audito institucijos nuomonės dėl vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams modelis

[Adresatas] (valstybės narės institucijos/subjekto pavadinimas)

ĮVADAS

Aš, toliau pasirašęs, atstovaudamas [Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalyje numatytos nepriklausomos audito institucijos pavadinimas], kuri yra funkciniu požiūriu nepriklausoma nuo vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų ir kuri atsakinga už ataskaitos ir nuomonės, kuriose pateikiami veiksmų programos (-ų) [veiksmų programos (-ų) pavadinimas (-ai), CCI kodas (-ai)] (toliau – programa (-os)) vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams vertinimo rezultatai, parengimą, atlikau tyrimą pagal to reglamento 124 straipsnio 2 dalį.

TYRIMO APRĖPTIS

Tyrimas apėmė vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir (kai tinkama) šių institucijų perduotas funkcijas, kaip aprašyta pridėtos ataskaitos 1 skirsnyje [šio reglamento IV priedas].

Tyrimo mastas ir aprėptis išsamiai apibūdinti pridėtos ataskaitos 2 skirsnyje. Be kitų šioje ataskaitoje aprašytų aspektų, tyrimas pagrįstas vadovaujančiosios institucijos ir, kai tinkama, tvirtinančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir taikomų procedūrų aprašymu, kurį parengė ir už kurį atsako [už aprašymą atsakingo subjekto arba subjektų pavadinimas (-ai)]; aprašymas iš [aprašymą pateikiančio subjekto arba subjektų pavadinimas (-ai)] gautas [metai, mėnuo, diena].

Dėl [vadovaujančiosios institucijos arba tvirtinančiosios institucijos] valdymo ir kontrolės sistemos dalies (1), susijusios su …, padariau išvadą, kad sistema iš esmės yra ta pati, kaip ir ankstesniu programavimo laikotarpiu, ir kad remiantis audito darbu, atliktu laikantis atitinkamų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (2) arba Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 (3) nuostatų, yra įrodymų, kad tuo laikotarpiu jos veikė veiksmingai. Todėl, neatlikdamas papildomo audito darbo, padariau išvadą, kad atitinkamų kriterijų yra laikomasi.

NUOMONĖ

(Besąlyginė nuomonė)

Remdamasis nurodytu tyrimu, manau, kad programai (-oms) skiriama vadovaujančioji institucija ir (arba) tvirtinančioji institucija atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytus paskyrimo kriterijus, susijusius su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena.

Arba

(Sąlyginė nuomonė)

Remdamasis nurodytu tyrimu, manau, kad programai (-oms) skiriama vadovaujančioji institucija ir (arba) tvirtinančioji institucija atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytus paskyrimo kriterijus, susijusius su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena, išskyrus šiais aspektais (4)

Priežastys, kuriomis grindžiu savo nuomonę, kad ši (-ios) institucija (-os) neatitinka paskyrimo kriterijaus (-ų), ir jų rimtumo vertinimas yra tokie (5)

Arba

(Neigiama nuomonė)

Remdamasis nurodytu tyrimu, manau, kad programai (-oms) skiriama vadovaujančioji institucija ir (arba) tvirtinančioji institucija neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede nustatytų paskyrimo kriterijų, susijusių su vidaus kontrolės aplinka, rizikos valdymu, valdymo ir kontrolės veikla ir stebėsena.

Ši neigiama nuomonė grindžiama

 (6).

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa (naudoti, kai tinkama)

[Nepriklausoma audito institucija taip pat gali įtraukti „dalyko pabrėžimo“ pastraipą, kuri nedaro poveikio jos nuomonei, kaip nustatyta tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais.]

Data

Parašas


(1)  Ši pastraipa naudojama tik tuo atveju, jei tinkama, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalimi.

(2)  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

(3)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).

(4)  Nurodykite instituciją (-as) ir paskyrimo kriterijus, kurių jos neatitinka.

(5)  Nurodykite išlygos (-ų) kiekvienos institucijos ir kiekvieno paskyrimo kriterijaus atžvilgiu priežastį (-is).

(6)  Nurodykite neigiamos nuomonės kiekvienos institucijos ir kiekvieno paskyrimo kriterijaus atžvilgiu priežastį (-is).


VI PRIEDAS

Mokėjimo prašymo su papildoma informacija apie finansines priemones modelis

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

EUROPOS KOMISIJA

Susijęs fondas  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijos nuoroda (CCI):

<type='S' input='S'>

Veiksmų programos pavadinimas:

<type='S' input='G'>

Komisijos sprendimas:

<type='S' input='G'>

Komisijos sprendimo data:

<type='D' input='G'>

Mokėjimo prašymo numeris:

<type='N' input='G'>

Mokėjimo prašymo pateikimo data:

<type='D' input='G'>

Nacionalinė nuoroda (neprivaloma):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Nurodykite mokėjimo prašymo rūšį:

Tarpinio mokėjimo prašymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnį

<radio button>

Galutinis tarpinio mokėjimo prašymas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 135 straipsnio 2 dalį

<radio button>

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 135 straipsniu, šis mokėjimo prašymas susijęs su ataskaitiniu laikotarpiu:

nuo (3)

<type='D' input='G'>

iki

<type='D' input='G'>

Į tvirtinančiosios institucijos sąskaitas įtrauktos išlaidos, suskirstytos pagal prioritetą ir regionų kategoriją

(Įskaitant finansinėms priemonėms sumokėtus programos įnašus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnis) ir teikiant valstybės pagalbą sumokėtus avansus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis))

Prioritetas

Skaičiavimo pagrindas (viešosios arba visos)

Visa paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

Visa įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš viso

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bendra suma

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Skaičiavimo pagrindas (viešosios arba visos) (6)

Visa paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

Visa įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bendra suma

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

PAŽYMA

Patvirtindama šį mokėjimo prašymą, tvirtinančioji institucija užtikrina, kad įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio a, d, e, f, g ir h punktuose numatytos pareigos, ir prašo sumokėti toliau nurodytas sumas.

Tvirtinančiajai institucijai atstovauja

<type='S' input='G'>

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

FONDAS

SUMOS

Mažiau išsivystę regionai

Pereinamojo laikotarpio regionai

Labiau išsivystę regionai

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI (7)

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

FONDAS

SUMA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mokėjimas bus atliktas į šią banko sąskaitą:

Paskirtoji institucija

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bankas

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Tarptautinis banko sąskaitos numeris (IBAN)

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Sąskaitos turėtojas (jei skiriasi nuo paskirtosios institucijos)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Jei programa susijusi su daugiau negu vienu fondu, dėl kiekvieno iš jų turėtų būti siunčiamas atskiras mokėjimo prašymas. Nepriklausomai nuo to, kaip įgyvendinama JUI (kaip speciali VP, konkreti prioritetinė kryptis ar prioritetinės krypties dalis), su JUI veikla susijusios išlaidos visada deklaruojamos ESF skirtuose mokėjimo prašymuose ir apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(2)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. Currency)

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

(3)  Pirmoji ataskaitinių metų diena, IT sistemos užkoduota automatiškai.

(4)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(5)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(6)  EJRŽF atveju bendras finansavimas taikomas tik „Visoms tinkamoms finansuoti viešosioms išlaidoms“. Todėl taikant šį modelį EJRŽF atveju skaičiavimo pagrindas automatiškai koreguojamas į „viešosios“.

(7)  Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

1 priedėlis

Informacija apie į mokėjimo prašymus įtrauktus finansinėms priemonėms sumokėtus programos įnašus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnyje (bendra suma nuo programos pradžios) (1)

 

Finansinėms priemonėms sumokėti programos įnašai, įtraukti į mokėjimo prašymus

Sumos, sumokėtos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritetas (5)

Visa finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų suma

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

Visa programos įnašų suma, faktiškai sumokėta (garantijų atveju – įsipareigota sumokėti) kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (2)

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

 

Finansinėms priemonėms sumokėti programos įnašai, įtraukti į mokėjimo prašymus

Sumos, sumokėtos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritetas

Visa finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų suma

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

Visa programos įnašų suma, faktiškai sumokėta (garantijų atveju – įsipareigota sumokėti) kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (8)

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  EŽŪFKP atveju – įtrauktus į ketvirčio išlaidų deklaraciją.

(2)  Užbaigimo metu tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

(3)  Pažymėtina, kad dėl EŽŪFKP specifikos B ir D stulpeliuose nurodytos reikšmės yra tos pačios, kaip ir nurodytosios atitinkamai A ir C stulpeliuose.

(4)  Pažymėtina, kad dėl EŽŪFKP specifikos B ir D stulpeliuose nurodytos reikšmės yra tos pačios, kaip ir nurodytosios atitinkamai A ir C stulpeliuose.

(5)  EŽŪFKP atveju – priemonės kodas.

(6)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(7)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(8)  Užbaigimo metu tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

2 priedėlis

Į mokėjimo prašymus įtraukti teikiant valstybės pagalbą sumokėti avansai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis) (bendra suma nuo programos pradžios)

Prioritetas

Iš veiksmų programos kaip avansai sumokėta bendra suma (1)

Paramos gavėjų per trejus metus nuo avanso sumokėjimo sumokėtomis išlaidomis padengta suma

Suma, kuri nepadengta paramos gavėjų sumokėtomis išlaidomis ir kurios atžvilgiu trejų metų laikotarpis nėra pasibaigęs

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Iš veiksmų programos kaip avansai sumokėta bendra suma (4)

Paramos gavėjų per trejus metus nuo avanso sumokėjimo sumokėtomis išlaidomis padengta suma

Suma, kuri nepadengta paramos gavėjų sumokėtomis išlaidomis ir kurios atžvilgiu trejų metų laikotarpis nėra pasibaigęs

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ši suma įtraukta į visą paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodytą mokėjimo prašyme. Valstybės pagalba savo pobūdžiu yra viešosios išlaidos, todėl ši bendra suma yra lygi viešosioms išlaidoms.

(2)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(3)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(4)  Ši suma įtraukta į visą paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodytą mokėjimo prašyme. Valstybės pagalba savo pobūdžiu yra viešosios išlaidos, todėl ši bendra suma yra lygi viešosioms išlaidoms.


VII PRIEDAS

Sąskaitų modelis

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO SĄSKAITOS

<type='D' – type='D' input='S'>

EUROPOS KOMISIJA

Susijęs fondas  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijos nuoroda (CCI):

<type='S' input='S'>

Veiksmų programos pavadinimas:

<type='S' input='G'>

Komisijos sprendimas:

<type='S' input='G'>

Komisijos sprendimo data:

<type='D' input='G'>

Sąskaitų versija:

<type='S' input='G'>

Sąskaitų pateikimo data:

<type='D' input='G'>

Nacionalinė nuoroda (neprivaloma):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

PAŽYMA

Tvirtinančioji institucija patvirtina:

1.

kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka taikytiną teisę ir buvo patirtos vykdant veiksmus, atrinktus finansavimui pagal veiksmų programai taikytinus kriterijus ir laikantis taikytinos teisės;

2.

kad laikomasi konkretiems fondams taikomų reglamentų, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio d ir f punktų nuostatų;

3.

kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio nuostatų dėl dokumentų pateikimo.

Tvirtinančiajai institucijai atstovauja

<type='S' input='G'>


(1)  Jei programa susijusi su daugiau negu vienu fondu, dėl kiekvieno iš jų turėtų būti siunčiamos atskiros sąskaitos. JUI atveju metinės sąskaitos apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(2)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. Currency)

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

1 priedėlis

Sumos, įrašytos į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies a punktas)

Prioritetas

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įrašyta į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas ir įtraukta į Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus

Visa atitinkamų įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

Visa atitinkamų mokėjimų, sumokėtų paramos gavėjams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnio 1 dalį, suma

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įrašyta į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas ir įtraukta į Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus

Visa atitinkamų įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

Visa atitinkamų mokėjimų, sumokėtų paramos gavėjams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnio 1 dalį, suma

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. C stulpelyje mokėjimai apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(2)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. C stulpelyje mokėjimai apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

2 priedėlis

Per ataskaitinius metus anuliuotos ir susigrąžintos sumos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies b punktas)

Prioritetas

ANULIUOTOS SUMOS

SUSIGRĄŽINTOS SUMOS (1)

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įtraukta į mokėjimo prašymus

Atitinkamos viešosios išlaidos

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įtraukta į mokėjimo prašymus

Atitinkamos viešosios išlaidos

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Per ataskaitinius metus anuliuotų ir susigrąžintų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

ANULIUOTOS SUMOS

SUSIGRĄŽINTOS SUMOS (4)

 

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įtraukta į mokėjimo prašymus

Atitinkamos viešosios išlaidos

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įtraukta į mokėjimo prašymus

Atitinkamos viešosios išlaidos

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Per ataskaitinius metus anuliuotų ir susigrąžintų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Išskyrus pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį susigrąžintas sumas (žr. 4 priedėlį).

(2)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(3)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(4)  Išskyrus pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį susigrąžintas sumas (žr. 4 priedėlį).

3 priedėlis

Iki ataskaitinių metų pabaigos susigrąžintinos sumos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies b punktas)

Prioritetas

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma (1)

Atitinkamos viešosios išlaidos

(A)

(B)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Iš viso

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iki ataskaitinių metų pabaigos susigrąžintinų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma (4)

Atitinkamos viešosios išlaidos

(A)

(B)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iki ataskaitinių metų pabaigos susigrąžintinų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį susigrąžintinas išlaidas.

(2)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(3)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(4)  Įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį susigrąžintinas išlaidas.

4 priedėlis

Per ataskaitinius metus pagal Reglamento (es) nr. 1303/2013 71 straipsnį susigrąžintos sumos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies b punktas)

Prioritetas

SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma

Atitinkamos viešosios išlaidos

(A)

(B)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Iš viso

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Per ataskaitinius metus susigrąžintų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma

Atitinkamos viešosios išlaidos

(A)

(B)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Per ataskaitinius metus susigrąžintų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi 2015 m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 30 d. (iš viso)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iš jų sumos, kurios ištaisytos atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(2)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

5 priedėlis

Iki ataskaitinių metų pabaigos nesusigrąžinamos sumos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies b punktas)

Prioritetas

NESUSIGRĄŽINAMOS SUMOS

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma (1)

Atitinkamos viešosios išlaidos

Pastabos (privalomos)

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

4 prioritetas

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

NESUSIGRĄŽINAMOS SUMOS

 

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma (4)

Atitinkamos viešosios išlaidos

Pastabos (privalomos)

(A)

(B)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

BENDRA SUMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį nesusigrąžinamas viešąsias išlaidas.

(2)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(3)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(4)  Įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį nesusigrąžinamas viešąsias išlaidas.

6 priedėlis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnį finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų sumos (bendra suma nuo programos pradžios) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies c punktas)

 

Finansinėms priemonėms sumokėti programos įnašai, įtraukti į mokėjimo prašymus

Sumos, sumokėtos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritetas

Visa finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų suma

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

Visa programos įnašų suma, faktiškai sumokėta (garantijų atveju – įsipareigota sumokėti) kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (2)

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

 

Finansinėms priemonėms sumokėti programos įnašai, įtraukti į mokėjimo prašymus

Sumos, sumokėtos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritetas

Visa finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų suma

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

Visa programos įnašų suma, faktiškai sumokėta (garantijų atveju – įsipareigota sumokėti) kaip tinkamos finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose (5)

Atitinkamų viešųjų išlaidų suma

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Užbaigimo metu tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

(2)  Užbaigimo metu tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

(3)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(4)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(5)  Užbaigimo metu tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.

7 priedėlis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalį teikiant valstybės pagalbą sumokėti avansai (bendra suma nuo programos pradžios) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies c punktas)

Prioritetas

Iš veiksmų programos kaip avansai sumokėta bendra suma (1)

Paramos gavėjų per trejus metus nuo avanso sumokėjimo sumokėtomis išlaidomis padengta suma

Suma, kuri nepadengta paramos gavėjų sumokėtomis išlaidomis ir kurios atžvilgiu trejų metų laikotarpis nėra pasibaigęs

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4 prioritetas

JUI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Iš veiksmų programos kaip avansai sumokėta bendra suma (4)

Paramos gavėjų per trejus metus nuo avanso sumokėjimo sumokėtomis išlaidomis padengta suma

Suma, kuri nepadengta paramos gavėjų sumokėtomis išlaidomis ir kurios atžvilgiu trejų metų laikotarpis nėra pasibaigęs

(A)

(B)

(C)

1 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3 prioritetas

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ši suma įtraukta į visą paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodytą mokėjimo prašyme. Valstybės pagalba savo pobūdžiu yra viešosios išlaidos, todėl ši bendra suma yra lygi viešosioms išlaidoms.

(2)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(3)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje. Apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(4)  Ši suma įtraukta į visą paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodytą mokėjimo prašyme. Valstybės pagalba savo pobūdžiu yra viešosios išlaidos, todėl ši bendra suma yra lygi viešosioms išlaidoms.

8 priedėlis

Išlaidų sutikrinimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies d punktas)

Prioritetas

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, įtrauktos į Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus  (1)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies a punktą deklaruotos išlaidos  (2)

Skirtumas  (3)

Pastabos (privalomos, jei yra skirtumų)

Visa paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

Visa įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įrašyta į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas ir įtraukta į Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus

Visa atitinkamų įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

JUI  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2 prioritetas

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3 prioritetas

JUI (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Mažiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pereinamojo laikotarpio regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Labiau išsivystę regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

JUI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Iš jos sumos, kurios ištaisytos einamosiose sąskaitose atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Modelis automatiškai pritaikomas pagal CCI. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai programose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondo, ETB, EJRŽF, EKP ir PNPP įnašų į ETB programose, JUI skirtoje veiksmų programoje be techninės paramos, jei taikoma), lentelė atrodo taip:

Prioritetas

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, įtrauktos į Komisijai pateiktus mokėjimo prašy mus  (6)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies a punktą deklaruotos išlaidos  (7)

Skirtumas  (8)

Pastabos (privalomos, jei yra skirtumų)

Visa paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

Visa įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

Visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, įrašyta į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas ir įtraukta į Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus

Visa atitinkamų įgyvendinant veiksmus patirtų viešųjų išlaidų suma

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1 prioritetas

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2 prioritetas

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Iš jos sumos, kurios ištaisytos einamosiose sąskaitose atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Užpildoma automatiškai, remiantis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 135 straipsnio 2 dalį pateiktais galutiniais tarpinio mokėjimo prašymais.

(2)  Užpildoma automatiškai, remiantis I priedėliu.

(3)  Apskaičiuojamas automatiškai.

(4)  JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(5)  JUI įgyvendinama kaip konkreti prioritetinė kryptis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 18 straipsnyje.

(6)  Užpildoma automatiškai, remiantis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 135 straipsnio 2 dalį pateiktais galutiniais tarpinio mokėjimo prašymais.

(7)  Užpildoma automatiškai, remiantis I priedėliu.

(8)  Apskaičiuojamas automatiškai.