25.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1001/2014

2014 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, X priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 46 straipsnio 9 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies 3 skyriuje nustatytos išmokų už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką skyrimo sąlygos. Šios sąlygos apima ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms taikomas taisykles, kuriomis siekiama biologinės įvairovės tikslų;

(2)

siekiant supaprastinti tokių ekologiniu požiūriu svarbių vietovių administravimą ir atsižvelgti į įvairių rūšių vietovių požymius pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 3 dalį leista taikyti perskaičiavimo ir svorinius koeficientus;

(3)

siekiant nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 3 dalyje nurodytus atitinkamus perskaičiavimo ir svorinius koeficientus Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014 (2) iš dalies pakeistas Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priedas;

(4)

atsižvelgusi į diskusijų su Europos Parlamentu ir Taryba dėl Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 išvadas, Komisija ėmėsi padidinti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos j punkte nurodytiems plotams, užsodintiems azotą fiksuojančiais pasėliais, taikomą svorinį koeficientą, kad būtų pasiekti minėti tikslai;

(5)

todėl Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šis reglamentas turėtų būti taikomas pagalbos paraiškoms, teikiamoms dėl vėlesnių nei 2014 kalendorinių metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priede plotams, užsodintiems azotą fiksuojančiais pasėliais, taikomas svorinis koeficientas 0,3 pakeičiamas koeficientu 0,7.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbos paraiškoms, teikiamoms dėl vėlesnių nei 2014 kalendorinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL L 181, 2014 6 20, p. 1).