16.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 972/2014

2014 m. rugsėjo 11 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteiktos šio reglamento nuostatų neatitinkančios privalomosios tarifinės informacijos, susijusios su šiame reglamente nurodytomis prekėmis, turėtojas galėtų dar tam tikrą laikotarpį remtis šia informacija, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalyje (2). Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Skystas produktas, sudarytas iš silano, MDP fosfato monomero, dimetakrilato dervų, 2-hidroksietil-metakrilato (HEMA), kopolimero, užpildo, etanolio, vandens ir iniciatorių, skirtas naudoti stomatologijoje.

Naudojant produktą danties ertmių paviršius paruošiamas surišimui su užpildu. Jis taip pat gali būti naudojamas šakniai nujautrinti, dentinui prieš cementuojant atkuriamosiomis amalgamomis sandariai padengti, kaip stiklo jonomero atkuriamųjų medžiagų apsauginė danga arba skylučių ir įtrūkimų silantams surišti.

3006 40 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (a punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 30 skirsnio 4f pastaba ir KN kodus 3006 ir 3006 40 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Atsižvelgiant į objektyvias produkto charakteristikas, tai yra, kad jo sudėtyje yra etanolio ir vandens, produktas yra skystesnis už įprastus užpildus ir gali lengvai įsiskverbti į dantį.

Nors produktas savo išvaizda primena klijus, jis naudojamas kaip dantų gruntas, siekiant aktyvinti dentino paviršių jo surišimui su užpildu. Produktas lieka dantyje gydymo metu ir po jo ir tampa sudėtine užpildo dalimi.

Jis neklasifikuotinas kaip klijai ir nepriskirtinas 3506 pozicijai, nes 3006 pozicijoje pateikiamas tikslesnis aprašymas. Be to, kai kurios numatytos produkto paskirtys (šaknies nujautrinimas, dentino sandarus padengimas ir naudojimas kaip apsauginė danga) klijams nebūdingos.

Todėl produktas klasifikuotinas kaip stomatologiniai cementai ir kiti stomatologiniai užpildai, priskiriant KN kodą 3006 40 00.