11.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 957/2014

2014 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl montano rūgšties esterių (E 912) išbraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) nustatytos Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(3)

montano rūgšties esteriai (E 912) yra vaškai, kuriuos pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą leidžiama naudoti kaip glazūros medžiagą citrusinių vaisių, melionų, papajų, mangų, avokadų ir ananasų paviršiui apdoroti;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) turi atlikti pakartotinį visų maisto priedų, kuriuos buvo leista naudoti Sąjungoje iki 2009 m. sausio 20 d., rizikos vertinimą;

(5)

tuo tikslu Komisijos reglamente (ES) Nr. 257/2010 (3) yra nustatyta maisto priedų pakartotinio vertinimo programa. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 257/2010 maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, pakartotinis vertinimas turi būti baigtas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vis dėlto tam tikriems maisto priedams, įskaitant montano rūgšties esterius (E 912), teikiama pirmenybė ir jie turėtų būti įvertinti anksčiau;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 257/2010 6 straipsnio 1 dalį suinteresuotasis (-ieji) verslo subjektas (-ai) ir bet kuri kita suinteresuotoji šalis per Tarnybos kvietime teikti duomenis nustatytą laikotarpį pateikia duomenis, susijusius su maisto priedo pakartotiniu vertinimu;

(7)

2012 m. vasario 15 d. Tarnyba paskelbė viešą kvietimą teikti mokslinius duomenis apie montano rūgšties esterius (E 912) (4) ir paprašė suinteresuotąsias šalis ir suinteresuotuosius subjektus pateikti prašomus duomenis arba informaciją iki 2012 m. birželio 1 d.;

(8)

2013 m. birželio 7 d. Tarnyba pateikė mokslinę nuomonę (5) dėl montano rūgšties esterių (E 912) kaip maisto priedų pakartotinio vertinimo. Nuomonėje teigiama, kad duomenų apie montano rūgšties esterių toksikokinetiškumą ir toksinį poveikį reprodukcijai ir vystymuisi nėra. Turimi duomenys apie montano rūgšties esterių trumpalaikį ir poūmį toksiškumą, genotoksiškumą, lėtinį toksiškumą ir kancerogeniškumą yra riboti. Duomenų apie naudojimą nepateikta. Tarnyba, remdamasi šiais apribojimais, padarė išvadą, kad montano rūgšties esterių kaip maisto priedų vertinti nebuvo įmanoma;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 257/2010 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu suinteresuotasis (-ieji) verslo subjektas (-ai) ir bet kuri kita suinteresuotoji šalis nepateikė Tarnybai konkretaus maisto priedo pakartotiniam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos iki nustatyto termino, maisto priedas gali būti išbraukiamas iš Sąjungos sąrašo laikantis Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos. Todėl šio maisto priedo specifikacijos taip pat turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (ES) Nr. 231/2012;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 10 straipsnio 3 dalį patvirtintų Sąjungos maisto priedų sąrašas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008 (6) nustatyta tvarka;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujinamas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(12)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas turėtų būti iš dalies pakeisti išbraukiant montano rūgšties esterius (E 912) iš Sąjungos leidžiamų naudoti maisto priedų sąrašo, kadangi dėl naujausių mokslinių įrodymų trūkumo jų buvimo sąraše daugiau nebegalima pateisinti;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Maisto produktais, kurių sudėtyje yra montano rūgšties esterių (E 912), kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti prekiaujama, kol baigsis jų atsargos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3)  2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalies 3 skirsnyje „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ išbraukiamas maisto priedui E 912 skirtas įrašas.

2)

E dalyje išbraukiamas 4.1.1 maisto produktų kategorijos „Švieži vaisiai ir daržovės“ maisto priedui E 912 skirtas įrašas.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede išbraukiamas maisto priedui E 912 skirtas įrašas.