3.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 263/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 939/2014

2014 m. rugsėjo 2 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose 5 ir 14 straipsniuose nurodytų pažymų formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

tam, kad Reglamentas (ES) Nr. 606/2013 būtų taikomas tinkamai, reikia nustatyti dviejų pažymų formas;

(2)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Reglamentas (ES) Nr. 606/2013 yra privalomas, todėl joms privalomas ir šis reglamentas;

(3)

Danijai neprivalomas nei Reglamentas (ES) Nr. 606/2013, nei šis reglamentas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamentu (EB) Nr. 606/2013 įsteigto Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytos pažymos forma nustatoma I priede (I forma).

2.   Reglamento (ES) Nr. 606/2013 14 straipsnyje nurodytos pažymos forma nustatoma II priede (II forma).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. sausio 11 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2013 6 29, p. 4.


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Image

Image

Image