1.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 834/2014

2014 m. liepos 22 d.

kuriuo nustatomos bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos taikymo pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 numatyta bendra stebėsenos ir vertinimo sistema, skirta bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) rezultatams vertinti. Reikia nustatyti tos sistemos taikymo taisykles, kuriomis būtų užtikrintas išsamus ir reguliarus BŽŪP įgyvendinimo pažangos, veiksmingumo ir rezultatyvumo vertinimas atsižvelgiant į jos tikslus. Kad valstybės narės ir Komisija galėtų įdiegti nuoseklią stebėsenos ir vertinimo sistemą, reikėtų nustatyti bendruosius rodiklius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalyje;

(2)

tokie rodikliai turėtų būti susieti su BŽŪP struktūra bei tikslais ir grindžiami išmatuojamais parametrais. Taigi, kad BŽŪP būtų galima įvertinti visais lygmenimis, turėtų būti nustatyti įvairių tipų rodikliai. Poveikio rodikliai turėtų atspindėti pagrindinius bendruosius BŽŪP tikslus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalyje. Kiekvienas pagrindinis bendrasis tikslas gali būti suskaidytas į specialiuosius tikslus, kurių įgyvendinimui vertinti reikia nustatyti rezultatų rodiklius. Tokie specialieji tikslai susiję su, pavyzdžiui, ūkio pajamomis, jų kintamumu, žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimu, rinkos stabilumu, vartotojų lūkesčiais, viešųjų gėrybių tiekimu ir aplinkos išsaugojimu, klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir žemės ūkio veiklos įvairovės išlaikymu; prie jų taip pat priskiriami Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) nustatyti specialieji tikslai, t. y. Sąjungos kaimo plėtros prioritetai. Be to, praktinė BŽŪP priemonių įgyvendinimo stebėsena turėtų būti grindžiama įgyvendinimo rodikliais, kurie galėtų parodyti šį BŽŪP veikimo lygmenį;

(3)

svarbu užtikrinti, kad stebėsenos ir vertinimo sistema veiksmingai ir tinkamu laiku galėtų naudotis valstybės narės ir Komisija. Todėl reikėtų nustatyti, kad valstybės narės siųstų BŽŪP stebėsenai ir vertinimui būtiną informaciją laikydamosi atitinkamuose reglamentuose nustatytų terminų. Siekdama išvengti nereikalingos administracinės naštos Komisija turėtų kiek įmanoma naudoti jau turimą informaciją;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Rodikliai

Rodikliai, skirti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo pažangai, veiksmingumui ir rezultatyvumui vertinti atsižvelgiant į jos tikslus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalyje, turi būti išmatuojami. Šiuos rodiklius sudaro:

a)

šio reglamento priedo 1 skirsnyje nurodyti poveikio rodikliai, susiję su sritimis, kurioms BŽŪP turėtų daryti poveikį;

b)

šio reglamento priedo 2 skirsnyje nurodyti rezultatų rodikliai, atspindintys pagrindinius laimėjimus įgyvendinant:

i)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (2),

ii)

Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

iii)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 (3) ir

iv)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 (4);

c)

šio reglamento priedo 3 skirsnyje nurodyti įgyvendinimo rodikliai, atspindintys susijusių BŽŪP priemonių įgyvendinimą;

d)

šio reglamento priedo 4 skirsnyje nurodyti konteksto rodikliai, susiję su aktualiais bendrų kontekstinių tendencijų aspektais, kurie greičiausiai darys poveikį BŽŪP įgyvendinimui, laimėjimams ir rezultatams.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai veiklos (EŽŪFKP) stebėsenai ir vertinimui skirti rezultatų, įgyvendinimo ir konteksto rodikliai nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014 (5).

2 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Valstybės narės Komisijai teikia informaciją, būtiną BŽŪP rezultatų stebėsenai ir vertinimui, laikydamosi terminų, iki kurių turi būti teikiama ir pranešama su BŽŪP priemonių veikimu susijusi informacija, kaip numatyta Reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013. Ta informacija turi būti tiksli ir patikima.

2.   Taikydama bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą Komisija kiek įmanoma naudoja informaciją, valstybių narių jau pateiktą egzistuojančiomis keitimosi informacija priemonėmis, t. y.:

a)

jai pateiktą su BŽŪP priemonių ir atitinkamų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimu susijusią informaciją, pranešimus ir ataskaitas;

b)

jai pateiktą sąskaitoms patvirtinti reikalingą informaciją;

c)

Eurostatui pateiktą informaciją.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(5)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).


PRIEDAS

Bendros BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistemos rodikliai

1.   Poveikio rodikliai, nurodyti 1 straipsnio pirmos pastraipos a punkte

1.

Žemės ūkio verslo pajamos

2.

Žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos

3.

Bendras žemės ūkio gamybos veiksnių produktyvumas

4.

ES prekių kainų kintamumas

5.

Maisto produktų vartotojų kainų pokyčiai

6.

Žemės ūkio prekybos balansas

7.

Teršalų išmetimas žemės ūkyje

8.

Žemės naudmenose gyvenančių paukščių indeksas

9.

Didelės gamtinės vertės ūkininkavimas

10.

Vandens gavyba žemės ūkyje

11.

Vandens kokybė

12.

Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga

13.

Vandens sukeliama dirvožemio erozija

14.

Užimtumo lygis kaimo vietovėse

15.

Skurdo lygis kaimo vietovėse

16.

BVP vienam kaimo vietovių gyventojui

2.   Rezultatų rodikliai, nurodyti 1 straipsnio pirmos pastraipos b punkte

1.

Žemės ūkio pajamas sudarančios tiesioginės paramos dalis

2.

Ūkio pajamų kintamumas

pagal ūkio rūšį

pagal ekonominį dydį

3.

Pridėtinė vertė maisto grandinėje dalyvaujantiems pirminiams gamintojams

4.

ES žemės ūkio produktų eksportas

pasaulio eksporto dalis, kurią sudaro ES žemės ūkio produktų eksportas

iš ES eksportuojamų žemės ūkio produktų dalis, kurią sudaro galutiniai produktai

5.

Viešoji intervencija. Visos ES produkcijos procentinė dalis, kurią sudaro intervenciniam saugojimui nupirkti produktai

6.

Privatus saugojimas. Visos ES produkcijos procentinė dalis, kurią sudaro privačiuose sandėliuose saugomi produktai

7.

Eksporto grąžinamosios išmokos. Visos ES produkcijos procentinė dalis, kurią sudaro eksportuoti produktai, už kuriuos išmokėtos eksporto grąžinamosios išmokos

8.

ES prekių kainos pagal produktus, palygintos su pasaulinėmis kainomis

9.

Produkcijos, kuriai taikomos ES kokybės sistemos, vertė, palyginta su bendra žemės ūkio ir maisto produkcijos verte

10.

Ekologinio ūkininkavimo svarba

visų naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis, skirta ekologinei gamybai

visų gyvulių dalis, skirta ekologinei gamybai

11.

Pasėlių įvairovė

ūkiuose (ūkių skaičiaus ir pasėlių skaičiaus bei dydžio santykis)

regione

12.

Naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis, kurią sudaro žolynai

13.

Žemės ūkio paskirties žemės dalis, kurią sudaro ekologiniu požiūriu svarbios vietovės

14.

Ploto, kuriame taikoma žalinimo praktika, dalis

15.

Grynasis iš žemės ūkio paskirties dirvožemio išsiskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis

16.

Struktūrinė įvairovė

absoliučiąja išraiška

santykine išraiška

17.

Papildomi rezultatų rodikliai nurodyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014.

3.   Įgyvendinimo rodikliai, nurodyti 1 straipsnio pirmos pastraipos c punkte

Tiesioginės išmokos

Bazinės išmokos sistema

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Vienkartinės išmokos už plotus sistema

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė pagalba

Ūkininkų skaičius

Vienetų (hektarų, gyvulių, kt.), už kuriuos suteikta pereinamojo laikotarpio nacionalinė pagalba, skaičius

Perskirstymo išmoka

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Žalinimas

Bendras ūkininkų, kurie turi įvykdyti bent vieną žalinimo įpareigojimą, skaičius

Bendras šių ūkininkų deklaruotų hektarų skaičius

Žalinimo išimtys

Ūkininkų, kuriems taikomos išimtys (ekologine gamyba užsiimančių ūkininkų, nuo pasėlių įvairinimo įpareigojimo atleistų ūkininkų, nuo ekologiniu požiūriu svarbių vietovių įpareigojimo atleistų ūkininkų), skaičius

Šių ūkininkų (ekologine gamyba užsiimančių ūkininkų, nuo pasėlių įvairinimo įpareigojimo atleistų ūkininkų, nuo ekologiniu požiūriu svarbių vietovių įpareigojimo atleistų ūkininkų) deklaruotų hektarų skaičius

Pasėlių įvairinimas

Ūkininkų, kuriems taikomas pasėlių įvairinimo (dviejų pasėlių, trijų pasėlių) įpareigojimas, skaičius

Ūkininkų, kuriems taikomas pasėlių įvairinimo (dviejų pasėlių, trijų pasėlių) įpareigojimas, deklaruotų ariamosios žemės hektarų skaičius

Daugiamečiai žolynai

Ūkininkų, kurių daugiamečiai žolynai įtraukiami į naudojamų žemės ūkio naudmenų ir daugiamečių žolynų santykį, skaičius

Ūkininkų, kurių daugiamečiai žolynai įtraukiami į naudojamų žemės ūkio naudmenų ir daugiamečių žolynų santykį, deklaruotų hektarų, kuriuos sudaro daugiamečiai žolynai, skaičius

Ūkininkų, kurių aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamuose nustatytuose plotuose yra daugiamečių žolynų, skaičius

Šių ūkininkų deklaruotų aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamų daugiamečių žolynų hektarų skaičius

Bendras nustatytų aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamų daugiamečių žolynų hektarų skaičius

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės

Ūkininkų, kurie turi laikytis su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis susijusių reikalavimų, skaičius

Ūkininkų, kurie turi laikytis su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis susijusių reikalavimų, deklaruotų ariamosios žemės hektarų skaičius

Hektarų, kuriuos ūkininkai deklaravo kaip ekologiniu požiūriu svarbios vietovės hektarus, skaičius pagal ekologiniu požiūriu svarbios vietovės tipą

Lygiavertės priemonės

Lygiavertes priemones (sertifikavimo sistemas arba agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones) taikančių ūkininkų skaičius

Lygiavertes priemones (sertifikavimo sistemas arba agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones) įgyvendinančių ūkininkų deklaruotų hektarų skaičius

Išmoka jauniesiems ūkininkams

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Smulkiųjų ūkininkų sistema

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Savanoriška susietoji parama

Savanoriškos susietosios paramos gavėjų skaičius pagal sektorius

Paramos reikalavimus atitinkančių hektarų ir gyvulių skaičius pagal sektorius

Hektarų skaičius

Gyvulių skaičius

Išmoka veiklai vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Medvilnės sektoriuje įgyvendinamos nacionalinės programos

Ūkininkų skaičius

Hektarų skaičius

Rinkos priemonės

Viešoji intervencija

Kiekis

Trukmė

Privatus sandėliavimas

Kiekis

Trukmė

Eksporto grąžinamosios išmokos

Eksportuotų produktų, už kuriuos išmokėtos eksporto grąžinamosios išmokos, kiekis

Išimtinės priemonės

[atitinkamai]

Gamintojų organizacijos

Gamintojų organizacijų ir jų asociacijų realizuotos produkcijos procentinė dalis

Mokykloms skirtos programos

Pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą skiriamos paramos gavėjų skaičius

Pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą skiriamos paramos gavėjų skaičius

Vyno sektorius

Naujais vynmedžiais apsodintų hektarų skaičius

Restruktūrizuotų vynuogynų hektarų skaičius

Vyno sektoriaus produkcijos pardavimo skatinimo projektų skaičius

Su investavimo ir inovacijų priemonėmis susijusių projektų skaičius

Horizontalieji aspektai

Kompleksinė parama

Hektarų, už kuriuos skiriama kompleksinė parama, skaičius

BŽŪP išmokų, kurios padengiamos iš kompleksinės paramos, dalis

Kokybės politika

Vyno sektoriaus produktų geografinės nuorodos

Naujų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių skaičius pagal sektorius

Ekologinis ūkininkavimas

Bendras hektarų skaičius ir šiuo metu pertvarkomų hektarų skaičius

Registruotų sertifikuotų ekologine gamyba užsiimančių ūkio subjektų skaičius

Produkcijos pardavimo skatinimo politika

ES ir už jos ribų vykdomų programų skaičius

Naujų pasiūlymus teikiančių organizacijų skaičius

Ūkių konsultavimo sistema

Konsultuotų ūkininkų skaičius

Kaimo plėtra

Papildomi įgyvendinimo rodikliai nurodyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014.

4.   Konteksto rodikliai, nurodyti 1 straipsnio pirmos pastraipos d punkte

Rodikliai nurodyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014.