31.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 828/2014

2014 m. liepos 30 d.

dėl informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, teikimo vartotojams reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (1), ypač į jo 36 straipsnio 3 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

celiakija sergantys žmonės nuolat netoleruoja glitimo. Moksliškai nustatyta, kad kviečiai (t. y. visos Triticum rūšys, kaip antai kietieji kviečiai, speltos ir kamutas), rugiai ir miežiai yra grūdai, kuriuose yra glitimo. Šiuose grūduose esantis glitimas gali sukelti nepageidaujamą poveikį glitimo netoleruojančių žmonių sveikatai, todėl jie turi vengti jo vartoti;

(2)

informacija apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, turėtų padėti namuose ar ne namuose valgantiems glitimo netoleruojantiems žmonėms rasti ir išsirinkti įvairios mitybos poreikius tenkinantį maistą;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 41/2009 (2) nustatytos informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo („be glitimo“) arba yra mažesnis glitimo kiekis („labai mažas glitimo kiekis“), teikimo vartotojams suderintos taisyklės. To reglamento taisyklės grindžiamos moksliniais duomenimis ir jomis užtikrinama, kad vartotojų nesuklaidintų ir nesupainiotų teikiama prieštaringa informacija apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis;

(4)

vykdant specialiosios mitybinės paskirties maisto produktams skirtų teisės aktų peržiūrą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 609/2013 (3) nuo 2016 m. liepos 20 d. panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 41/2009. Reikėtų užtikrinti, kad laikantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 36 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų po to dienos informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, teikimas toliau būtų grindžiamas svarbiais moksliniais duomenimis ir nebūtų teikiama prieštaringa informacija, kuri galėtų klaidinti ar painioti vartotojus. Todėl būtina, kad Sąjungoje būtų išlaikytos vienodos šių reikalavimų taikymo maisto tvarkymo subjektų teikiamai informacijai apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, sąlygos ir kad tos sąlygos būtų grindžiamos Reglamentu (EB) Nr. 41/2009;

(5)

tam tikri maisto produktai yra specialiai pagaminti, paruošti ir (arba) apdoroti siekiant sumažinti vienos ar kelių sudedamųjų dalių glitimo kiekį arba sudedamąsias dalis, kuriose yra glitimo, pakeisti kitomis sudedamosiomis dalimis, kuriose glitimo nėra. Kiti maisto produktai gaminami tik iš tokių sudedamųjų dalių, kuriose glitimo nėra;

(6)

pašalinti glitimą iš grūdų, kuriuose jo yra, labai sunku dėl techninių ir ekonominių priežasčių, todėl pagaminti maisto produktų, kuriuose visai nebūtų glitimo, kai naudojami tokie grūdai, sudėtinga. Todėl daugelyje rinkai tiekiamų maisto produktų, kurie specialiai apdorojami siekiant sumažinti vienos ar kelių sudedamųjų dalių glitimo kiekį, galima rasti nedidelį kiekį glitimo likučių;

(7)

dauguma glitimo netoleruojančių žmonių gali mitybai vartoti avižas ir nepatirti nepageidaujamo poveikio sveikatai. Šį klausimą šiuo metu tiria mokslininkai. Tačiau didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad į avižas, nuimant grūdų derlių, gabenant, sandėliuojant ar apdorojant, patenka kviečių, rugių ar miežių. Todėl maisto tvarkymo subjektai, teikdami susijusią informaciją apie šiuos maisto produktus, kurių sudėtyje yra avižų, turėtų atsižvelgti į glitimo priemaišų šiuose produktuose pavojų;

(8)

glitimo netoleruojantys žmonės gali toleruoti skirtingą nedidelį glitimo kiekį, neviršijantį tam tikrų ribų. Siekiant sudaryti žmonėms galimybę rasti rinkoje įvairių maisto produktų, atitinkančių jų poreikius ir jautrumo lygį, turėtų būti sudaryta galimybė rinktis produktus, kuriuose būtų skirtingas nedidelis glitimo kiekis, neviršijantis tam tikrų ribų. Tačiau labai svarbu skirtingus produktus atitinkamai ženklinti, kad glitimo netoleruojantys žmonės galėtų juos teisingai vartoti, o valstybės narės turėtų organizuoti informacinių kampanijų šia tema;

(9)

turėtų būti sudaryta galimybė ant maisto produktų, kurie yra specialiai gaminami, ruošiami ir (arba) apdorojami siekiant sumažinti vienos ar kelių sudedamųjų dalių glitimo kiekį arba sudedamąsias dalis, kuriose yra glitimo, pakeisti kitomis sudedamosiomis dalimis, kuriose glitimo nėra, nurodyti teiginius, kad juose nėra glitimo („be glitimo“) arba yra mažesnis glitimo kiekis („labai mažas glitimo kiekis“), laikantis šio reglamento nuostatų. Taip pat turėtų būti sudaryta galimybė ant tokių maisto produktų nurodyti teiginį su informacija vartotojams, kad jie specialiai sudaryti glitimo netoleruojantiems žmonėms;

(10)

taip pat turėtų būti sudaryta galimybė ant maisto produktų, kurių sudedamosiose dalyse glitimo nėra, nurodyti teiginius, kad juose nėra glitimo, laikantis šio reglamento nuostatų ir su sąlyga, kad tenkinamos Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatytos sąžiningos informacijos teikimo praktikos bendrosios sąlygos. Visų pirma informacija apie maisto produktus neturi būti klaidinanti, sudarant įspūdį, kad maisto produktas turi ypatingų savybių, kai iš esmės visi panašūs produktai turi tokių savybių;

(11)

Komisijos direktyva 2006/141/EB (4) uždrausta pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių gamybai naudoti sudedamąsias dalis, kuriose yra glitimo. Todėl teikiant informaciją apie tokius produktus turėtų būti draudžiama vartoti teiginius „labai mažas glitimo kiekis“ ar „be glitimo“, kadangi pagal šį reglamentą tokie teiginiai vartojami, kai glitimo kiekis atitinkamai yra ne didesnis kaip 100 mg/kg ar 20 mg/kg;

(12)

šio reglamento atveju reikėtų tinkamai atsižvelgti į Glitimo netoleruojančių žmonių specialaus mitybos režimo maisto produktų Codex standartą (5);

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir dalykas

Šis reglamentas taikomas teikiant informaciją vartotojams apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   glitimas– kviečių, rugių, miežių, avižų ar jų hibridų ir darinių baltymų frakcija, kurios dalis žmonių netoleruoja ir kuri netirpsta vandenyje ir 0,5 M natrio chlorido tirpale;

b)   kviečiai– visos Triticum rūšys.

3 straipsnis

Informacija vartotojams

1.   Tais atvejais, kai informacija apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, vartotojams teikiama naudojant teiginius, tokia informacija teikiama tik teiginių forma ir laikantis priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodyta informacija apie maisto produktus gali būti papildyta teiginiais „tinka glitimo netoleruojantiems žmonėms“ arba „tinka celiakija sergantiems žmonėms“.

3.   1 dalyje nurodyta informacija apie maisto produktus gali būti papildyta teiginiais „specialiai sudaryta glitimo netoleruojantiems žmonėms“ arba „specialiai sudaryta celiakija sergantiems žmonėms“, jei maisto produktai yra specialiai gaminami, ruošiami ir (arba) apdorojami siekiant:

a)

sumažinti vienos ar kelių sudedamųjų dalių glitimo kiekį arba

b)

sudedamąsias dalis, kuriose yra glitimo, pakeisti kitomis sudedamosiomis dalimis, kuriose glitimo nėra.

4 straipsnis

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai

Teikti informaciją apie tai, kad pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB, nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, draudžiama.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

(2)  2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo (OL L 16, 2009 1 21, p. 3).

(3)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(4)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).

(5)  CODEX STAN 118–1979.


PRIEDAS

Leistini vartoti teiginiai apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, ir jų vartojimo sąlygos

A.   Bendrieji reikalavimai

BE GLITIMO

Teiginį „be glitimo“ galima vartoti tik tada, kai glitimo kiekis neviršija 20 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto.

LABAI MAŽAS GLITIMO KIEKIS

Teiginį „labai mažas glitimo kiekis“ galima vartoti tik tada, kai glitimo kiekis neviršija 100 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto, kurį sudaro ar kurio sudėtyje yra viena ar daugiau sudedamųjų dalių, pagamintų iš kviečių, rugių, miežių, avižų ar jų hibridų, specialiai apdorotų siekiant sumažinti glitimo kiekį.

B.   Papildomi reikalavimai maisto produktams, kurių sudėtyje yra avižų

Maisto produktuose, kurie pristatomi kaip be glitimo arba turintys labai mažą glitimo kiekį, naudojamos avižos turi būti specialiai pagamintos, paruoštos ir (arba) apdorotos, kad jose nebūtų kviečių, rugių, miežių ar jų hibridų priemaišų, o glitimo kiekis tokiose avižose neturi viršyti 20 mg/kg.