19.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 788/2014

2014 m. liepos 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo ir laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų pripažinimo panaikinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 ir 7 straipsnius taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (1), ypač į jo 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 ir 7 straipsniais Komisijai suteikiami įgaliojimai to reglamento 2 straipsnyje apibrėžtoms pripažintoms organizacijoms skirti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti jų pripažinimą, kad būtų užtikrintas tame reglamente nustatytų kriterijų ir įpareigojimų vykdymas aiškiai siekiant pašalinti visas galimas grėsmes saugumui ar aplinkai;

(2)

dėl skaidrumo reikia pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 14 straipsnio 2 dalį nustatyti išsamias sprendimų priėmimo procedūros taisykles, taip pat Komisijos skiriamų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų apskaičiavimo metodiką, kad atitinkamos organizacijos apie jas žinotų iš anksto, kaip ir apie konkrečius kriterijus, kuriais remdamasi Komisija gali įvertinti tokio atvejo sudėtingumą ir saugumui ar aplinkos apsaugai iškilusios grėsmės mastą;

(3)

Komisijos skiriamos vienkartinės ir reguliariai mokamos baudos turėtų tapti papildoma priemone, kurią taikydama ji galėtų subtiliau, lanksčiau ir keliais etapais spręsti pripažintos organizacijos padarytų Reglamente (EB) Nr. 391/2009 nustatytų taisyklių pažeidimo klausimą, palyginti su jos pripažinimo panaikinimu;

(4)

reguliariai mokamomis baudomis turėtų būti efektyviai užtikrinta, kad bet koks Reglamente (EB) Nr. 391/2009 nustatytų įpareigojimų nesilaikymas ar reikalavimų pažeidimas būtų nedelsiant tinkamai ištaisytas. Todėl Reglamentu (EB) Nr. 391/2009 Komisijai suteikiami įgaliojimai tais atvejais, kai pripažinta organizacija nesiėmė Komisijos nurodytų prevencinių ir korekcinių veiksmų, skirti reguliariai mokamas baudas nuo tada, kai praėjo pagrįstas laikotarpis, iki tol, kol atitinkama pripažinta organizacija imsis nurodytų veiksmų. Jei būtina, atsižvelgiant į atvejo aplinkybes, reguliariai mokamos baudos paros suma gali būti palaipsniui padidinta, kad būtų atspindėta reikalaujamų veiksmų skuba;

(5)

vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų apskaičiavimo susiejimas su organizacijos apyvartos dalimi atsižvelgiant į didžiausią viršutinę ribą, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009, – paprastas metodas, leidžiantis užtikrinti, kad vienkartinės ir reguliariai mokamos baudos būtų atgrasomos, tačiau proporcingai atitinkančios atvejo sudėtingumą ir atitinkamos organizacijos ekonominį pajėgumą atsižvelgiant į skirtingą pripažintų organizacijų dydį;

(6)

siekiant skaidrumo ir teisinio tikrumo reikėtų aiškiai nustatyti didžiausios bendros skirtų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų sumos viršutinę ribą atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes, kuriomis reikėtų ją taikyti. Dėl tų pačių priežasčių taip pat reikėtų nustatyti, kaip apskaičiuojama kiekvienos pripažintos organizacijos bendra vidutinė praėjusių trejų finansinių metų Reglamento (EB) Nr. 391/2009 taikymo srityje nurodytos veiklos apyvarta;

(7)

reikėtų, kad priimant sprendimą panaikinti organizacijos pripažinimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis, būtų atsižvelgiama į visus veiksnius, susijusius su svarbiausiu tikslu – vykdyti pripažintų organizacijų veiklos ir bendrų veiklos rezultatų stebėseną, įskaitant jau paskirtų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų už to reglamento kartotinius ir rimtus pažeidimus veiksmingumą;

(8)

turėtų būti nustatyta konkreti procedūra, pagal kurią Komisija galėtų savo iniciatyva arba valstybės (-ių) narės (-ių) prašymu panaikinti organizacijos pripažinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009, remdamasi Komisijos įgaliojimais vertinti pripažintas organizacijas ir pagal atitinkamas šiame reglamente nustatytas procedūras skirti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas;

(9)

svarbu, kad sprendimas pagal šį reglamentą skirti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti pripažinimą yra grindžiamas tik tais argumentais, dėl kurių atitinkama pripažinta organizacija galėjo pateikti pastabų;

(10)

šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma teisės į gynybą, konfidencialumo ir ne bis in idem principų vadovaujantis bendraisiais teisės principais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika;

(11)

sprendimai, kuriais pagal šį reglamentą skiriamos vienkartinės ir reguliariai mokamos baudos, turėtų būti vykdomi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 299 straipsnį ir juos gali peržiūrėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;

(12)

siekiant užtikrinti sąžiningumą ir teisinį tikrumą vykdant procedūrą, būtina nustatyti išsamias vykstant procedūrai Komisijos nustatytų terminų ir senaties terminų, taikomų Komisijai dėl vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo ir reikalavimo jas sumokėti, apskaičiavimo taisykles kartu atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 391/2009 įsigaliojimo datą;

(13)

šio reglamento vykdymui užtikrinti reikalingas veiksmingas atitinkamų valstybių narių, Komisijos ir Europos jūrų saugumo agentūros bendradarbiavimas. Tuo tikslu šiame reglamente nustatytose procedūrose būtina aiškiau apibrėžti kiekvienos iš šių šalių teises ir įpareigojimus, siekiant užtikrinti, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 ir 7 straipsnius būtų veiksmingai atliktas tyrimo, sprendimų priėmimo ir tolesnių veiksmų procesas;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2099/2002 (2) įsteigto Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Komisijos vykdomos Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 ir 7 straipsnių įgyvendinimo taisyklės.

Juo nustatomi vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų sumos nustatymo kriterijai ir sprendimų priėmimo procedūra, taikoma Komisijos iniciatyva arba valstybės narės prašymu skiriant vienkartinę baudą ir reguliariai mokamą baudą ar panaikinant pripažintos organizacijos pripažinimą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamento (EB) Nr. 391/2009 2 straipsnyje pateiktos sąvokų apibrėžtys.

Be to, taikoma ši apibrėžtis:

atitinkama valstybė narė – bet kuri valstybė narė, kuri pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (3) pripažintai organizacijai patikėjo su jos vėliava plaukiojančių laivų tikrinimą, apžiūrą ir liudijimų, patvirtinančių, kad laikomasi tarptautinių konvencijų, išdavimą, įskaitant valstybę narę, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 3 straipsnį pateikė Komisijai prašymą suteikti pripažinimą tai organizacijai.

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS IR REGULIARIAI MOKAMOS BAUDOS

3 straipsnis

Pažeidimų nustatymas

1.   Komisija nustato pažeidimą pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 1 dalį, kai:

a)

rimtas ar kartotinis pripažintos organizacijos nesugebėjimas vykdyti vieną iš būtiniausių kriterijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 391/2009 I priede, arba jos įpareigojimų pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 4 dalį, 9, 10 ir 11 straipsnius atskleidžia rimtus tos organizacijos struktūros, sistemos, procedūrų ar vidaus kontrolės trūkumus;

b)

pripažintos organizacijos blogėjanti veikla, atsižvelgiant į Komisijos sprendimą 2009/491/EB (4), atskleidžia rimtus tos organizacijos struktūros, sistemos, procedūrų ar vidaus kontrolės trūkumus;

c)

pripažinta organizacija įvertinimo metu Komisijai sąmoningai pateikė neteisingą, nepakankamą arba klaidinančią informaciją arba kitaip trukdė atlikti tą įvertinimą.

2.   Bet kuriame pažeidimų tyrime, atliekamame pagal šį reglamentą, pareiga įrodyti pažeidimą tenka Komisijai.

4 straipsnis

Baudų apskaičiavimas

1.   Iš pradžių už kiekvieną remiantis Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 1 dalimi nustatytą pažeidimą skiriama bazinio dydžio bauda – 0,6 % bendros vidutinės pripažintos organizacijos apyvartos, nustatytos pagal 9 straipsnį.

2.   Apskaičiuojant dėl kiekvieno pažeidimo skirtą atskirą baudą, 1 dalyje nurodyta bazinio dydžio bauda didinama arba mažinama atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir poveikį, visų pirma į tai, kokio masto grėsmė kyla saugumui ar aplinkos apsaugai, atitinkamai pagal 5 ir 6 straipsnius.

3.   Didžiausia kiekvienos atskiros baudos suma neviršija 1,8 % bendros vidutinės pripažintos organizacijos apyvartos.

4.   Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 3 straipsnio 1 dalies a punktą nustatytas vienas pripažintos organizacijos veiksmas ar neveikimas yra vienintelis dviejų ar daugiau pažeidimų pagrindas pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą, atskira sutampanti bauda lygi didžiausiai iš atskirų baudų už tuos pažeidimus.

5.   Bendra pripažintai organizacijai viename sprendime skirta bauda lygi visų atskirų baudų, nustatytų taikant šio straipsnio 1–4 dalis, sumai, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos didžiausios viršutinės ribos, kaip išdėstyta šio reglamento 8 straipsnyje.

5 straipsnis

Pažeidimo rimtumo įvertinimas

Vertindama kiekvieno pažeidimo rimtumą, Komisija atsižvelgia į visas svarbias sunkinančias arba švelninančias aplinkybes, visų pirma į:

a)

tai, ar organizacija veikė aplaidžiai, ar tyčia;

b)

pripažintos organizacijos veiksmų ar neveikimo atvejų, dėl kurių atsiranda pažeidimas, skaičių;

c)

tai, ar pažeidimas turi poveikį pavieniams biurams, geografinėms vietovėms ar visai organizacijai;

d)

tai, ar pripažintos organizacijos veiksmai ar neveikimas, dėl kurių atsiranda pažeidimas, kartojasi;

e)

pažeidimo trukmę;

f)

tai, ar pripažintos organizacijos išduotuose atitikties liudijimuose ir dokumentuose klaidingai pateikiami faktai apie faktinę laivų būklę, arba į tai, ar juose pateikta neteisinga ar klaidinanti informacija;

g)

ankstesnes sankcijas, įskaitant baudas, skirtas tai pačiai pripažintai organizacijai;

h)

tai, ar pažeidimą lėmė pripažintų organizacijų susitarimas arba suderinti veiksmai, kurių tikslas arba poveikis – Reglamente (EB) Nr. 391/2009 numatytų kriterijų ir įpareigojimų pažeidimas;

i)

pripažintos organizacijos uolumą ir bendradarbiavimą aptinkant svarbius veiksmus ar neveikimo atvejus, taip pat Komisijai nustatant pažeidimus.

6 straipsnis

Pažeidimo poveikio įvertinimas

Vertindama kiekvieno pažeidimo poveikį, visų pirma, kokio masto grėsmė kyla saugumui ir aplinkos apsaugai, Komisija atsižvelgia į visas svarbias sunkinančias arba švelninančias aplinkybes, visų pirma į:

a)

pobūdį ir mastą trūkumų, kurie faktiškai ar galimai daro poveikį organizacijos sertifikuotam laivynui, kurių minėta organizacija dėl pažeidimo neaptiko ar negali aptikti, arba kurių nebuvo paprašyta ar negali būti paprašyta laiku pašalinti atsižvelgiant visų pirma į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB (5) dėl uosto valstybės kontrolės X priede nustatytus laivo sulaikymo kriterijus;

b)

organizacijos sertifikuoto laivyno, kuris faktiškai ar galimai patyrė poveikį, dalį;

c)

visas kitas aplinkybes, pavyzdžiui, laivų, kurie faktiškai ar galimai patyrė poveikį, rūšį.

7 straipsnis

Reguliariai mokamos baudos

1.   Nepaisant pagal 3 straipsnį paskirtų baudų, Komisija atitinkamai organizacijai gali skirti Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas reguliariai mokamas baudas siekdama užtikrinti, kad bus imtasi Komisijai vertinant pripažintą organizaciją įvardytų prevencinių ir korekcinių veiksmų.

2.   Sprendime, kuriuo pagal 3 straipsnį skiriamos baudos, Komisija gali nustatyti ir reguliariai mokamas baudas, kurios skiriamos pripažintai organizacijai, jei, ir kol, ji nevykdo korekcinių veiksmų arba nepagrįstai vėluoja nutraukti pažeidimą.

3.   Sprendime, kuriuo skiriamos reguliariai mokamos baudos, nustatomas terminas, per kurį pripažinta organizacija turi įvykdyti reikalaujamus veiksmus.

4.   Reguliariai mokamos baudos taikomos nuo kitos dienos po termino, nustatyto pagal 3 dalį, pabaigos iki tos dienos, kurią organizacija imasi atitinkamų korekcinių veiksmų, jeigu Komisija mano, kad tų korekcinių veiksmų pakanka.

5.   Reguliariai mokamos baudos už kiekvieną pažeidimą bazinis dydis – per dieną 0,0033 % bendros vidutinės pripažintos organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį. Apskaičiuojant dėl kiekvieno pažeidimo skirtą atskirą reguliariai mokamą baudą, bazinio dydžio bauda patikslinama atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir poveikį, visų pirma į tai, kokio masto grėsmė kyla saugumui ar aplinkos apsaugai, atitinkamai pagal 5 ir 6 straipsnius.

6.   Atsižvelgdama į atvejo aplinkybes, visų pirma į korekcinių veiksmų, kurių turi imtis atitinkama organizacija, skubumą, Komisija gali nuspręsti padidinti reguliariai mokamos baudos paros sumą iki šių ribų:

a)

jei pripažinta organizacija viršija pagal 3 dalį nustatytą terminą daugiau kaip 120 dienų, nuo 121-osios iki 300-osios dienos nuo termino pabaigos – per dieną 0,005 % bendros vidutinės organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį;

b)

jei pripažinta organizacija viršija pagal 3 dalį nustatytą terminą daugiau kaip 300 dienų, nuo 301-osios dienos nuo termino pabaigos – per dieną 0,01 % bendros vidutinės organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį.

7.   Pagal šį straipsnį skirtų reguliariai mokamų baudų bendra suma, atskirai ar kartu su vienkartinėmis baudomis, neviršija Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos didžiausios viršutinės ribos, kaip išdėstyta šio reglamento 8 straipsnyje.

8 straipsnis

Didžiausios bendros vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų sumos nustatymas

Didžiausia bendra pripažintai organizacijai skirtų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų suma, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 3 dalyje, nustatoma taip:

a)

bendra pripažintai organizacijai pagal 4 straipsnį skirtų vienkartinių baudų suma per vienus tos organizacijos finansinius metus, atsižvelgiant į sprendimo skirti vienkartines baudas datą, o tuo atveju, kai yra daugiau negu vienas sprendimas tai organizacijai skirti vienkartines baudas – pirmojo sprendimo tai organizacijai skirti vienkartinę baudą datą, neviršija 5 % bendros vidutinės tos organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį;

b)

bendra pripažintai organizacijai pagal 4 straipsnį skirtų vienkartinių baudų suma per vienus tos organizacijos finansinius metus, apskaičiuota pagal 1 dalį, ir pagal 7 straipsnio 2 dalį tais pačiais sprendimais skirtų reguliariai mokamų baudų, kurios kaupiasi, kol organizacija nesiima tinkamų korekcinių veiksmų, suma neviršija 5 % bendros vidutinės tos organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį. Nepažeidžiant 21 straipsnio, Komisijos išieškoma reguliariai mokamų baudų suma neviršija 5 % viršutinės ribos;

c)

bendra pripažintai organizacijai pagal 7 straipsnio 1 dalį skirtų reguliariai mokamų baudų, kurios kaupiasi, kol organizacija nesiima tinkamų prevencinių ar korekcinių veiksmų, suma neviršija 5 % bendros vidutinės tos organizacijos apyvartos, apskaičiuotos pagal 9 straipsnį. Nepažeidžiant 21 straipsnio, Komisijos išieškoma reguliariai mokamų baudų suma neviršija 5 % viršutinės ribos.

9 straipsnis

Apyvartos apskaičiavimas

1.   Šio reglamento taikymo tikslais bendra vidutinė atitinkamos pripažintos organizacijos apyvarta yra viena trečioji sumos, gautos sudėjus bendrą trejų finansinių metų iki Komisijos sprendimo patronuojančiojo subjekto, kuriam išduotas pripažinimas, ir visų juridinių asmenų, kurie įtraukti į tą pripažinimą, apyvartą kiekvienų metų pabaigoje.

2.   Jei tai yra grupė, turinti patvirtintas konsoliduotąsias finansines ataskaitas, 1 dalyje nurodyta patronuojančiojo subjekto ir visų grupei priklausančių juridinių asmenų, kurie įtraukti į tą pripažinimą kiekvienų finansinių metų pabaigoje, apyvarta yra tų subjektų konsoliduotos pajamos.

3.   Taikant 1 ir 2 dalis atsižvelgiama tik į Reglamento (EB) Nr. 391/2009 taikymo srityje nurodytą veiklą.

III SKYRIUS

PRIPAŽINIMO PANAIKINIMAS

10 straipsnis

Pripažinimo panaikinimas

1.   Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytais atvejais gali priimti sprendimą panaikinti organizacijos pripažinimą.

2.   Siekiant nustatyti, ar kartotinis ir rimtas nesugebėjimas laikytis kriterijų ir įpareigojimų kelia nepriimtiną grėsmę saugumui ar aplinkai pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, atsižvelgiama į šiuos aspektus:

a)

Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ir aplinkybes, ypač į šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose nurodytas aplinkybes;

b)

kriterijus ir prireikus Komisijos sprendime 2009/491/EB apibrėžtus ribinius rodiklius.

3.   Jei pripažintai organizacijai skirtų vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų suma pasiekia pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnio 3 dalį nustatytą viršutinę ribą ir pripažinta organizacija nesiėmė tinkamų korekcinių veiksmų, Komisija gali laikytis nuomonės, kad tomis priemonėmis nebuvo pasiektas tikslas pašalinti visas galimas grėsmes saugumui ar aplinkai.

11 straipsnis

Pripažinimo panaikinimo valstybės narės prašymu procedūra

1.   Jei valstybė narė paprašo Komisijos panaikinti organizacijos pripažinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 3 dalį, ji tą prašymą raštu pateikia Komisijai.

2.   Prašymą pateikusi valstybė narė išsamiai paaiškina savo prašymo priežastis ir prireikus daro nuorodą į Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 straipsnio 1 dalyje išvardytus kriterijus ir 7 straipsnio 2 dalyje išvardytas aplinkybes, taip pat į šio reglamento 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytas aplinkybes.

3.   Prašymą pateikusi valstybė narė pateikia Komisijai visus reikalingus, tinkamai suklasifikuotus ir sunumeruotus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais grindžiamas jos prašymas.

4.   Komisija raštu patvirtina gavusi valstybės narės prašymą.

5.   Jei Komisija mano, kad sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija, patikslinimai ar įrodymai, ji apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir paragina ją tinkamai ir per nustatytą terminą, kuris yra ne trumpesnis negu keturios savaitės, papildyti pateiktus dokumentus. Valstybės narės prašymas laikomas visiškai parengtu, kai pateikiama visa reikalinga informacija.

6.   Per vienus metus nuo visiškai parengto prašymo gavimo ir jei padaro išvadą, kad valstybės narės prašymas yra pagrįstas, Komisija pagal 12 straipsnį atitinkamai organizacijai pateikia prieštaravimo pareiškimą, siekdama pagal šį reglamentą panaikinti jos pripažinimą. Tokiu atveju prašymą pateikusiai valstybei narei suteikiamas atitinkamos valstybės narės statusas ir teisės pagal šio reglamento IV skyrių.

Jei per tą patį terminą Komisija padaro išvadą, kad valstybės narės prašymas nepagrįstas, ji apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę, nurodydama tokio sprendimo priežastis ir ragindama ją pateikti pastabas per nustatytą terminą, kuris yra ne trumpesnis negu trys mėnesiai. Per šešis mėnesius nuo šių pastabų gavimo Komisija patvirtina, kad prašymas nepagrįstas arba parengia prieštaravimo pareiškimą pagal pirmą pastraipą.

7.   Jei Komisija padaro išvadą, kad valstybės narės prašymas yra nepagrįstas arba jei jis nėra visiškai parengtas pasibaigus 5 dalyje nurodytam terminui, Komisija gali nuspręsti visą prašymą ar jo dalį ir kartu su juo pateiktus įrodymus įtraukti į pripažintos organizacijos įvertinimą, atliktą pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnį.

8.   Komisija kasmet Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetui teikia ataskaitas apie valstybių narių pateiktus prašymus panaikinti pripažinimą ir apie vykstančias Komisijos inicijuotas panaikinimo procedūras.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Prieštaravimo pareiškimas

1.   Kai Komisija mano, kad yra pagrindo pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 straipsnį pripažintai organizacijai skirti vienkartinę baudą ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti organizacijos pripažinimą pagal to reglamento 7 straipsnį, ji tai organizacijai pateikia prieštaravimo pareiškimą ir praneša apie tai atitinkamoms valstybėms narėms.

2.   Prieštaravimo pareiškime pateikiama:

a)

išsami ataskaita apie pripažintos organizacijos veiksmus ir neveikimą, įskaitant svarbių faktų aprašymą ir Reglamento (EB) Nr. 391/2009 nuostatų, kurias, Komisijos manymu, pripažinta organizacija pažeidė, nurodymą;

b)

įrodymai, kuriais grindžiamos svarbios išvados, įskaitant nuorodas į tikrinimo ataskaitas, vertinimo ataskaitas ar bet kokius kitus svarbius dokumentus, kuriuos Komisija arba Komisijos vardu veikusi Europos jūrų saugumo agentūra pirmiau buvo nusiuntusi atitinkamai organizacijai;

c)

pranešimas, kad Komisija gali pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 6 arba 7 straipsnius skirti vienkartinę baudą ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti pripažinimą.

3.   Pranešdama apie prieštaravimo pareiškimą Komisija paragina pripažintą organizaciją ir atitinkamas valstybes nares per nustatytą terminą, kuris jokiu būdu negali būti trumpesnis negu šešios savaitės nuo prieštaravimo pareiškimo gavimo dienos, pateikti pastabas raštu. Nepažeidžiant šio reglamento 24 straipsnio 4 dalies nuostatų, Komisija neprivalo atsižvelgti į pareiškimus, gautus pasibaigus terminui.

4.   Dėl pranešimo apie prieštaravimo pareiškimą atitinkamos organizacijos vertinimas nestabdomas. Bet kuriuo metu iki sprendimo skirti vienkartinę baudą ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti pripažinimą priėmimo pagal šį reglamentą Komisija gali nuspręsti atlikti papildomus organizacijos biurų ir įrenginių patikrinimus, apsilankyti laivuose, kuriems liudijimus išdavė ši organizacija, arba raštu paprašyti pripažintos organizacijos pateikti papildomos informacijos, susijusios su tuo, kaip ji laikosi Reglamente (EB) Nr. 391/2009 numatytų kriterijų ir įpareigojimų.

5.   Bet kuriuo metu iki sprendimo skirti vienkartinę baudą ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti pripažinimą priėmimo pagal šį reglamentą Komisija gali iš dalies pakeisti atitinkamos pripažintos organizacijos įvertinimą. Jei naujasis įvertinimas dėl nustatytų naujų faktų arba dėl to, kad nustatyti nauji pažeidimai arba naujos aplinkybės, susijusios su pažeidimo rimtumu arba jo poveikiu saugumui ir aplinkai, skiriasi nuo įvertinimo, dėl kurio buvo parengtas prieštaravimo pareiškimas, Komisija parengia naują prieštaravimo pareiškimą.

13 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

Siekdama patikslinti faktus 12 straipsnio vykdymo tikslais Komisija gali raštu paprašyti, kad pripažinta organizacija pateiktų paaiškinimus raštu ar žodžiu arba išsamios informacijos ar dokumentus per nustatytą terminą, kuris jokiu būdu negali būti trumpesnis negu 4 savaitės. Tokiu atveju Komisija informuoja pripažintą organizaciją apie vienkartines baudas ir reguliariai mokamas baudas, kurios gali būti skirtos, jei prašymas nebus patenkintas, jei pateikti informaciją nepagrįstai vėluojama arba Komisijai sąmoningai pateikiama neteisinga, nepakankama arba klaidinanti informacija.

14 straipsnis

Žodinis nagrinėjimas

1.   Pripažintos organizacijos, kuriai skirtas prieštaravimo pareiškimas, prašymu Komisija tai organizacijai suteikia galimybę argumentus pateikti per žodinį nagrinėjimą.

2.   Komisija pakviečia atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas ir gali savo iniciatyva arba atitinkamų valstybių narių prašymu pakviesti bet kuriuos kitus asmenis, turinčius teisėtų interesų, susijusių su pažeidimais, dalyvauti žodiniame nagrinėjime. Komisija gali nuspręsti, kad jai padėtų Europos jūrų saugumo agentūra.

3.   Pakviesti dalyvauti fiziniai ar privatūs juridiniai asmenys atvyksta patys arba juos atstovauja teisiniai arba įgalioti atstovai. Valstybes nares atstovauja tos valstybės narės pareigūnai.

4.   Žodinis nagrinėjimas nėra viešas. Kiekvienas pakviestas dalyvauti asmuo gali būti išklausomas atskirai arba dalyvaujant kitiems pakviestiems dalyvauti asmenims, atsižvelgus į teisėtą pripažintos organizacijos ir kitų šalių interesą saugoti verslo paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.

5.   Kiekvieno išklausomo asmens pasisakymai protokoluojami. Pareikalavus, apklausos protokolas pateikiamas nagrinėjime dalyvavusiems asmenims ir atitinkamoms valstybėms narėms.

15 straipsnis

Reguliariai mokamos baudos už nebendradarbiavimą

1.   Jei Komisija ketina priimti sprendimą 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas reguliariai mokamas baudas skirti pripažintai organizacijai, kuri, nevykdo Komisijos paprašytų prevencinių ir korekcinių veiksmų arba nepagrįstai vėluoja juos vykdyti, skirti, ji pirma raštu apie tai praneša pripažintai organizacijai.

2.   Komisijos pranešime pagal 1 dalį nurodomi konkretūs prevenciniai ir korekciniai veiksmai, kurių nesiėmė pripažinta organizacija, pateikiami tai pagrindžiantys įrodymai ir pripažinta organizacija informuojama apie Komisijos svarstomas skirti reguliariai mokamas baudas.

3.   Komisija nustato terminą, per kurį pripažinta organizacija gali Komisijai pateikti pastabas raštu. Komisija neprivalo atsižvelgti į pastabas raštu, gautas pasibaigus terminui.

16 straipsnis

Galimybė susipažinti su byla

1.   Pripažintos organizacijos, kuriai skirtas prieštaravimo pareiškimas, prašymu Komisija sudaro galimybes susipažinti su bylos dokumentais ir kitais Komisijos surinktais įrodymais apie galimą pažeidimą.

2.   Komisija nustato datą ir atlieka reikiamą praktinį pasirengimą, kad pripažinta organizacija galėtų susipažinti su byla. Susipažinti galima tik su elektroniniu formatu pateikta byla.

3.   Atitinkamai pripažintai organizacijai paprašius Komisija leidžia susipažinti su visų bylos dokumentų sąrašu.

4.   Atitinkama pripažinta organizacija turi teisę susipažinti su bylos dokumentais ir informacija. Suteikdama tokią galimybę Komisija tinkamai atsižvelgia į verslo paslaptis, konfidencialią informaciją arba Komisijos ar Europos jūrų saugumo agentūros išduotus vidaus dokumentus.

5.   4 dalies tikslais Komisijos ir Europos jūrų saugumo agentūros vidaus dokumentai gali būti:

a)

dokumentai ar dokumentų dalys, susiję su Komisijos, jos tarnybų ir Europos jūrų saugumo agentūros vidaus svarstymais, įskaitant Komisijai skirtas Europos jūrų saugumo agentūros nuomones ir rekomendacijas;

b)

dokumentai ar dokumentų dalys, kurie yra Komisijos ir Europos jūrų saugumo agentūros arba Komisijos ir valstybių narių susirašinėjimo dalis.

17 straipsnis

Teisinis atstovavimas

Pripažinta organizacija turi teisę į teisinį atstovavimą visais šiame reglamente nustatytos procedūros etapais.

18 straipsnis

Konfidencialumas, profesinė paslaptis ir teisė neduoti parodymų

1.   Procedūros pagal šį reglamentą vykdomos vadovaujantis konfidencialumo ir profesinės paslapties principais.

2.   Komisija, Europos jūrų saugumo agentūra ir atitinkamų valstybių narių valdžios institucijos, taip pat jų pareigūnai, tarnautojai ir kiti asmenys, kurių darbą prižiūri šios institucijos, neskelbia informacijos, kurią jie gavo ar apsikeitė pagal šį reglamentą ir kuriai galioja įpareigojimas užtikrinti profesinę paslaptį ir konfidencialumą.

3.   Bet kuri pripažinta organizacija ar kitas asmuo, teikiantis informaciją arba pastabas pagal šį reglamentą, pagrįsdamas aiškiai nurodo, kuri medžiaga laikoma konfidencialia, ir iki Komisijos nustatytos dienos pateikia atskirą nekonfidencialų variantą.

4.   Komisija taip pat gali reikalauti, kad pripažintos organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys nurodytų bet kurią ataskaitos, prieštaravimo pareiškimo ar Komisijos sprendimo dalį, kurioje, jų manymu, yra verslo paslapčių.

5.   Jei 3 ir 4 dalyse minimų nuorodų nepateikta, Komisija gali daryti prielaidą, kad pateiktuose dokumentuose ar pastabose konfidencialios informacijos nėra.

6.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 391/2009 9 straipsnio, pripažintos organizacijos turi teisę neduoti parodymų tais atvejais, kai jos būtų priverstos pateikti atsakymus, kuriais joms galbūt tektų pripažinti, kad padarytas pažeidimas.

19 straipsnis

Sprendimas

1.   Sprendimas pagal šį reglamentą skirti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas arba panaikinti pripažinimą grindžiamas tik tais argumentais, dėl kurių atitinkama pripažinta organizacija galėjo pateikti pastabų.

2.   Sprendime skirti vienkartinę baudą arba reguliariai mokamas baudas ir nustatant tinkamą jų sumą atsižvelgiama į veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo principus.

3.   Imdamasi priemonių pagal šį reglamentą ir nuspręsdama dėl atitinkamų veiksmų ar neveikimo rimtumo ir poveikio saugumui ir aplinkai, Komisija atsižvelgia į nacionalines priemones, kurių buvo imtasi prieš atitinkamą pripažintą organizaciją remiantis tais pačiais faktais, visų pirma, jei tos organizacijos atžvilgiu jau vyksta teismo procesas ar vykdymo užtikrinimo procedūros.

4.   Pripažintos organizacijos veiksmų ar neveikimo, dėl kurių buvo taikomos priemonės pagal šį reglamentą, atžvilgiu jokios tolesnės priemonės netaikomos. Tačiau į šiuos veiksmus ar neveikimą galima atsižvelgti vėlesniuose sprendimuose, priimtuose pagal šį reglamentą tam, kad būtų galima įvertinti, ar jie nesikartoja.

5.   Sprendimą skirti reguliariai mokamas baudas arba sprendimą skirti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas Komisija priima pagal procedūrą, taikomą pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 12 straipsnio 2 dalį.

6.   Sprendimą panaikinti pripažintos organizacijos pripažinimą Komisija priima pagal procedūrą, taikomą pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 12 straipsnio 3 dalį.

20 straipsnis

Teisminės teisės gynimo priemonės, pranešimas ir paskelbimas

1.   Komisija informuoja atitinkamą pripažintą organizaciją apie jos turimas teismines teisės gynimo priemones.

2.   Komisija praneša Europos jūrų saugumo agentūrai ir valstybėms narėms apie savo sprendimą, kad jos galėtų su juo susipažinti.

3.   Pagrįstais atvejais, visų pirma saugumo ar aplinkos apsaugos sumetimais, Komisija gali savo sprendimą paskelbti viešai. Skelbdama išsamią informaciją apie savo sprendimą ar informuodama valstybes nares, Komisija atsižvelgia į teisėtus atitinkamos pripažintos organizacijos ir kitų suinteresuotųjų asmenų interesus.

21 straipsnis

Vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų išieškojimas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) 78–80 ir 83 straipsnių ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (7) 80–92 straipsnių nuostatas Komisija, siekdama išieškoti vienkartines ir reguliariai mokamas baudas, parengia vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ir atitinkamai pripažintai organizacijai išduoda debetinį dokumentą.

22 straipsnis

Vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo senaties terminai

1.   Komisija netenka teisės pripažintai organizacijai pagal šį reglamentą skirti vienkartines ir (arba) reguliariai mokamas baudas praėjus penkeriems metams nuo tos dienos, kai buvo įvykdytas pripažintos organizacijos veiksmas ar neveikimas, dėl kurio atsirado pažeidimas, nustatytas pagal šio reglamento 3 straipsnį. Tačiau tęstinių ar kartotinių veiksmų ar neveikimo, dėl kurių atsiranda pažeidimas, atveju skaičiuoti pradedama nuo dienos, kurią nutraukiamas veiksmas ar neveikimas.

Komisija netenka teisės pripažintai organizacijai pagal šio reglamento 15 straipsnį skirti reguliariai mokamas baudas praėjus trejiems metams nuo tos dienos, kai buvo įvykdytas pripažintos organizacijos veiksmas ar neveikimas, dėl kurių Komisija paprašė imtis tinkamų prevencinių ir korekcinių veiksmų.

2.   Dėl bet kurio veiksmo, kurio ėmėsi Komisija arba Europos jūrų saugumo agentūra siekdama atlikti įvertinimą ar vykdyti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl pripažintos organizacijos veiksmo ar neveikimo, 1 dalyje nustatytas atitinkamas senaties terminas nutraukiamas. Senaties terminas nutraukiamas nuo dienos, kai apie tokius Komisijos ar agentūros veiksmus pranešama pripažintai organizacijai.

3.   Nutraukus senaties terminą, jis pradedamas skaičiuoti iš naujo. Tačiau senaties terminas neturi būti daugiau nei du kartus ilgesnis už pradinį senaties terminą, nebent senaties terminas sustabdomas pagal 4 dalį.

4.   Reguliariai mokamų baudų skyrimo senaties terminas sustabdomas tol, kol Komisijos sprendimas nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

23 straipsnis

Vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų surinkimo senaties terminai

1.   Teisė pradėti vienkartinių ir (arba) reguliariai mokamų baudų išieškojimo procedūrą nustoja galioti praėjus vieniems metams nuo dienos, kai pagal 19 straipsnį priimtas sprendimas tampa galutinis.

2.   1 dalyje nurodytas senaties terminas nutraukiamas bet kokiu Komisijos arba valstybės narės, veikiančios Komisijos prašymu, veiksmu, skirtu užtikrinti vienkartinių ir (arba) periodinių baudų mokėjimo vykdymą.

3.   Nutraukus senaties terminą, jis pradedamas skaičiuoti iš naujo.

4.   1 ir 2 dalyse nurodyti senaties terminai sustabdomi tol, kol:

a)

skiriamas laikas baudai sumokėti;

b)

reikalavimas vykdyti mokėjimą sustabdomas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu.

24 straipsnis

Terminų taikymas

1.   Šiame reglamente nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai gaunamas arba asmeniškai įteikiamas Komisijos pranešimas.

2.   Jei pranešimas skirtas Komisijai, laikoma, kad atitinkamų terminų laikomasi, jei tas pranešimas išsiųstas registruotu paštu prieš pasibaigiant atitinkamam terminui.

3.   Nustatydama terminus Komisija atsižvelgia į teises į tinkamą procesą ir į kiekvienos pagal šį reglamentą taikomos sprendimų priėmimo procedūros konkrečias aplinkybes.

4.   Jei taikytina ir jei pagrįstai paprašoma iki pradinio termino pabaigos, terminai gali būti pratęsti.

25 straipsnis

Bendradarbiavimas su nacionalinėmis kompetentingomis valdžios institucijomis

Informacija, kurią nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos pateikė reaguodamos į Komisijos prašymą, naudojama tik šiais tikslais:

a)

tam, kad galėtų atlikti jai pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 patikėtas užduotis, susijusias su pripažintų organizacijų pripažinimu ir priežiūra;

b)

kaip įrodymą, kai reikia priimti sprendimus pagal šį reglamentą, nepažeidžiant šio reglamento 16 ir 18 straipsnių.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Taikymas

Įvykiams, nutikusiems prieš Reglamento (EB) Nr. 391/2009 įsigaliojimą, netaikomos jokios priemonės pagal šį reglamentą.

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 11.

(2)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

(3)  OL L 131, 2009 5 28, p. 47.

(4)  OL L 162, 2009 6 25, p. 6.

(5)  OL L 131, 2009 5 28, p. 57.

(6)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(7)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Pirmame šios lentelės stulpelyje yra nuorodos į atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 391/2009 ir jo I priedo nuostatas, kurios šio Reglamento tikslais suformuotos į kriterijų ir įpareigojimų grupes, kiekviena kurių reiškia vieną pažeidimą. Kalbant apie pagrindiniame Reglamento (EB) Nr. 391/2009 tekste nustatytus įpareigojimu, pirmame stulpelyje yra nuoroda į atitinkamą straipsnį ir jo dalį. Kalbant apie to reglamento I priede išvardytus kriterijus, pirmame stulpelyje nurodoma atitinkama dalis, kriterijus, smulkesnis kriterijus ir punktas.

Antrame stulpelyje aiškumo sumetimais pateikiamas bendras kiekvienos grupės apibūdinimas.

Reglamento (EB) Nr. 391/2009 nuostatos

Atitinkamų grupių tema

8 straipsnio 4 dalis

Kokybės sistemos valdymo apžvalgos rezultatų atskleidimas

9 straipsnio 1 dalis ir B.4 kriterijus

Galimybė gauti informaciją ir laivų dokumentus

9 straipsnio 2 dalis

Galimybė patekti į laivus

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Konsultavimasis siekiant taisyklių ir procedūrų lygiavertiškumo ir darnos ir nuoseklaus tarptautinių konvencijų aiškinimo

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Abipusis pripažinimas

10 straipsnio 3 dalis

Bendradarbiavimas su uosto valstybės kontroliuojančiomis administracijomis

10 straipsnio 4 dalis

Informacija Komisijai, valstybėms narėms ir kitoms atitinkamoms šalims apie, inter alia, klasifikuotus laivus, pervedimus, pakeitimus, klasės liudijimo galiojimo laikino sustabdymo ir panaikinimo atvejus

10 straipsnio 5 dalis

Galimybė vėliavos valstybei pateikti nuomonę dėl to, ar reikia atlikti išsamų laivo, kurio klasė panaikinta arba yra keičiama, patikrinimą prieš organizacijai išduodant teisės aktais numatytą liudijimą

10 straipsnio 6 dalis

Klasės perdavimo atveju taikomi reikalavimai

11 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys

Imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų sukurtas ir prižiūrimas nepriklausomas kokybės vertinimo ir sertifikavimo subjektas ir užtikrintas veiksmingas jo veikimas laikantis reglamento reikalavimų.

A.1 kriterijus

Juridinio asmens statusas ir audito reikalavimai

A.2 kriterijus

Dokumentais pagrįsta pakankama patirtis, įgyta vertinant prekybos laivų projektus ir konstrukcijas

A.3, B.1 ir B.7 g punkto kriterijai

Pakankamas skaičius tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, paslaugos teikiamos visame pasaulyje ir apžiūrą atlieka tik jos pareigūnai

A.4 ir B.7 a punkto kriterijai

Parengtas išsamių klasės nustatymo taisyklių ir procedūrų rinkinys ir jo laikomasi

A.5 kriterijus

Laivų registras

A.6 kriterijus

Nepriklausomumas, nešališkumas ir interesų konfliktas

A.7, B.7 c punkto pirma pastraipa ir B.7 k punkto kriterijai

Teisės aktų nustatyti darbo reikalavimai, išskyrus ISM

B.2 kriterijus

Etikos kodeksas

B.3 kriterijus

Administracijos reikalaujamos svarbios informacijos konfidencialumas

B.5 kriterijus

Laivų statyklų, įrangos tiekėjų ir laivų savininkų intelektinės nuosavybės teisės

B.6 kriterijus, B.7 kriterijaus b punkto antra dalis, B.7 kriterijaus c punkto antra dalis, B.7 kriterijaus i punktas ir B.8 kriterijus

Kokybės valdymo sistema, įskaitant įrašus

B.7 kriterijaus b punkto pirma dalis

Klasės taisyklių ir procedūrų įgyvendinimas

B.7 kriterijaus d punktas

Darbuotojų atsakomybė, įgaliojimai ir tarpusavio ryšiai

B.7 kriterijaus e punktas

Veikla esant kontroliuojamoms sąlygoms

B.7 kriterijaus f punktas

Apžiūrą atliekančių pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo priežiūra

B.7 kriterijaus h punktas

Apžiūrą atliekančių pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema

B.7 kriterijaus j punktas

Visuose padaliniuose veikia išsami vidaus audito sistema

B.7 kriterijaus l punktas

Regioninių filialų ir apžiūrą atliekančių pareigūnų atsakomybė ir jų kontrolė

B.9 kriterijus

Tiesioginės žinios ir nuomonė

B.10 kriterijus

ISM kodeksas

B.11 kriterijus

Atitinkamų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas tobulinant taisykles ir procedūras