25.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 697/2014

2014 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 906/2009 nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 246/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnį,

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 906/2009 (2), atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, linijinės laivybos konsorciumams suteikiama bendroji išimtis dėl Sutarties 101 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo. Pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 246/2009 2 straipsnio 1 dalyje nustatytam maksimaliam penkerių metų taikymo laikotarpiui, tas reglamentas baigs galioti 2015 m. balandžio 25 d. Iš Komisijos patirties taikant bendrąją išimtį matyti, kad priežastys, dėl kurių linijinės laivybos konsorciumams taikoma bendroji išimtis, tebėra svarios ir kad sąlygos, kuriomis remiantis nustatyta Reglamento (EB) Nr. 906/2009 taikymo sritis ir turinys, ir esmės nepasikeitė;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 906/2009 supaprastintos ir iš esmės pakeistos konsorciumams taikomos taisyklės. Kadangi naujoji teisinė sistema tebegalioja ir yra taikoma tik trumpą laikotarpį, šiuo etapu jos keisti nereikėtų. Taip bus išvengta šio pramonės sektoriaus veiklos vykdytojų atitikties sąnaudų padidėjimo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 906/2009 taikymo laikotarpį reikėtų pratęsti penkeriems metams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 906/2009 7 straipsnyje „2015 m. balandžio 25 d.“ pakeičiama „2020 m. balandžio 25 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2015 m. balandžio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 79, 2009 3 25, p. 1. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai tapo SESV 101 ir 102 straipsniais.

(2)  2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams (OL L 256, 2009 9 29, p. 31).