24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 693/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;

(2)

turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su vienu asmeniu, pateikta Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede;

(3)

atsižvelgiant į padėties sunkumą, į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti dvylika asmenų;

(4)

todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.


PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje pateiktas su toliau nurodytu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (dar žinomas kaip Kadri) Jamil (

Image

) (dar žinomas kaip Jameel)

 

Buvęs Ministro Pirmininko pavaduotojas ekonomikos reikalams, buvęs Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos reikalų ministras. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16“

2.

Į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

180.

Ahmad al-Qadri

Gimęs 1956 m.

Žemės ūkio ir agrarinių reformų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftos ir mineralinių išteklių ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Gimęs 1959 m.

Pramonės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

183.

Kinda al-Shammat

(dar žinomas kaip Shmat)

Gimęs 1973 m.

Socialinių reikalų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

184.

Hassan Hijazi

Gimęs 1964 m.

Darbo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

185.

Ismael Ismael

(dar žinomas kaip Ismail Ismail, arba Isma'Il Isma'il)

Gimęs 1955 m.

Finansų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

186.

Dr. Khodr Orfali

(dar žinomas kaip Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Gimęs 1956 m.

Ekonomikos ir užsienio prekybos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Gimęs 1966 m.

Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

188.

Bishr Riyad Yazigi

Gimęs 1972 m.

Turizmo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

189.

Dr. Malek Ali

(dar žinomas kaip Malik)

Gimęs 1956 m.

Aukštojo mokslo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

190.

Hussein Arnous

(dar žinomas kaip Arnus)

Gimęs 1953 m.

Viešųjų darbų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(dar žinomas kaip Hasib)

Gimęs 1957 m.

Valstybės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24