19.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/26


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 666/2014

2014 m. kovo 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 6 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų teikimo mechanizmas būtinas, kad būtų galima įvertinti faktinę pažangą, kurią Sąjunga ir valstybės narės padarė siekdamos įvykdyti savo su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apribojimu ar sumažinimu susijusius įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK), patvirtintą Tarybos sprendimu 94/69/EB (2), Kioto protokolą, patvirtintą Tarybos sprendimu 2002/358/EB (3), ir 2009 m. priimtą Sąjungos teisės aktų rinkinį, vadinamą klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkiniu;

(2)

JTBKKK šalių konferencijos, kuri laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu, sprendime 19/CMP.1 nustatytos Šalių taikytinos gairės dėl nacionalinių sistemų. Todėl siekiant vykdyti tame sprendime nustatytus įpareigojimus turėtų būti nustatytos Sąjungos apskaitos sistemos taisyklės, kuriomis būtų užtikrinta, kad JTBKKK sekretoriatui būtų laiku teikiamos skaidrios, tikslios, nuoseklios, palyginamos ir išsamios šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos;

(3)

siekiant užtikrinti Sąjungos apskaitos sistemos kokybę, būtina nustatyti papildomas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės programos taisykles;

(4)

kad, vadovaujantis nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų rengimo gairėmis, būtų užtikrintas Sąjungos apskaitos ataskaitos išsamumas, būtina numatyti metodikas ir duomenis, kuriuos Komisija, konsultuodamasi ir glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkama valstybe nare, turėtų naudoti pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 9 straipsnio 2 dalį rengdama tos valstybės narės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje trūkstamų duomenų įverčius;

(5)

siekiant užtikrinti, kad Sąjunga laiku ir veiksmingai vykdytų savo įsipareigojimus pagal JTBKKK Kioto protokolą, būtina nustatyti terminus, susijusius su valstybių narių ir Sąjungos bendradarbiavimu bei veiklos koordinavimu teikiant metines ataskaitas ir vykstant peržiūrai pagal JTBKKK;

(6)

turėtų būti atsižvelgta į visuotinio atšilimo potencialo verčių pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų gairių, pagal kurias turi būti rengiamos dėl žmogaus veiklos iš atskirų šaltinių išmetamų dujų kiekio ir absorbentais pašalinamo dujų kiekio nacionalinės apskaitos ataskaitos, pakeitimus pagal JTBKKK ir Kioto protokolo įstaigų priimtus atitinkamus sprendimus;

(7)

siekiant užtikrinti derėjimą su JTBKKK ir Kioto protokole nustatytų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimu, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje pateikiama valstybių narių Europos Sąjungos teritorijoje, nurodytoje Europos Sąjungos sutarties 52 straipsnyje, iš atskirų šaltinių išmestų ir absorbentais pašalintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių suma, apskaičiuota remiantis valstybių narių per visą apskaitos metų laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnį pateiktomis šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitomis.

2.   Šiuo reglamentu nustatomos Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimų taisyklės – pateikiamos išsamesnės Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo ir tvarkymo taisyklės, įskaitant bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis teikiant metines ataskaitas ir vykstant apskaitos ataskaitų peržiūrai pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) taisykles.

3.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos su visuotinio atšilimo potencialo vertėmis ir tarptautiniu mastu sutartomis apskaitos ataskaitų rengimo gairėmis susijusios taisyklės, kuriomis turi vadovautis valstybės narės ir Komisija, rengdamos ir teikdamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas.

2 straipsnis

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita

1.   Rengdama ir tvarkydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, Komisija stengiasi užtikrinti, kad:

a)

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita būtų išsami – šiuo tikslu ji taiko Reglamento (ES) Nr. 525/2013 9 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą;

b)

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje būtų skaidriai apibendrinami valstybėse narėse išmesti ir absorbentais pašalinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai ir būtų skaidriai parodoma, kokią Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje nurodyto kiekio dalį sudaro atskirose valstybėse narėse išmesti ir absorbentais pašalinti dujų kiekiai;

c)

bendri Sąjungoje per ataskaitinį laikotarpį išmesti ir absorbentais pašalinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai būtų lygūs valstybėse narėse per tuos pačius metus išmestų ir absorbentais pašalintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos jos pranešė vadovaudamosi Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnio 1–5 dalimis, sumai;

d)

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje būtų nuosekliai pateikiami visų metų, kurių ataskaitos pateiktos, atskirų laikotarpių duomenys apie išmestus ir absorbentais pašalintus dujų kiekius.

2.   Komisija ir valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos būtų lengviau palyginamos.

3 straipsnis

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės programa

1.   Reglamento (ES) Nr. 525/2013 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta Sąjungos kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės programa papildomos valstybių narių įgyvendinamos kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės programos.

2.   Valstybės narės, be kita ko, taikydamos 6 ir 7 straipsnius, užtikrina veiklos duomenų, teršalų išmetimo koeficientų ir kitų rengiant nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą naudojamų parametrų kokybę.

3.   Jei to reikia vykstant Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos peržiūrai pagal JTBKKK, valstybės narės pateikia Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai visą reikiamą informaciją iš savo archyvų, sukurtų ir tvarkomų pagal JTBKKK šalių konferencijos, kuri laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu, sprendimo 19/CMP.1 priedo 16 dalies a punktą.

4 straipsnis

Spragų užpildymas

1.   Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 9 straipsnio 2 dalį apskaičiuoja valstybės narės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje trūkstamų duomenų įverčius naudodama šias metodikas ir duomenis:

a)

jei ankstesniais ataskaitiniais metais valstybė narė nuosekliai teikė su atitinkama šaltinio kategorija susijusius atskirų laikotarpių įverčius ir jų nereikėjo tikslinti pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį, ir jei:

i)

ta valstybė narė pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 8 straipsnio 1 dalį pateikė X – 1 metų tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, kurioje pateiktas ir trūkstamas įvertis – remdamasi toje tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje pateiktais duomenimis;

ii)

ta valstybė narė nepateikė X – 1 metų tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 8 straipsnio 1 dalį, tačiau Sąjunga, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 525/2013 8 straipsnio 1 dalimi, atliko tarpinius valstybėse narėse X – 1 metais išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių skaičiavimus – remdamasi toje Sąjungos tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje pateiktais duomenimis;

iii)

neįmanoma pasinaudoti tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos duomenimis arba jei jais naudojantis skaičiavimas būtų labai netikslus, trūkstamiems su energetikos sektoriumi susijusiems įverčiams apskaičiuoti – remdamasi duomenimis, gautais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1099/2008 (4);

iv)

neįmanoma pasinaudoti tarpinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos duomenimis arba jei jais naudojantis skaičiavimas būtų labai netikslus, trūkstamiems su kitais nei energetikos sektoriais susijusiems įverčiams apskaičiuoti – remdamasi skaičiavimu, atliktu pagal technines gaires dėl Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalyje numatyto tikslinimo metodikų, netaikant tose gairėse nustatyto konservatyvumo koeficiento;

b)

jei su atitinkama šaltinio kategorija susijusį įvertį ankstesniais metais reikėjo tikslinti pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį ir jei atitinkama valstybė narė nepateikė pataisyto įverčio – taikydama ekspertų peržiūros grupės naudojamą pagrindinį tikslinimo metodą, kaip nustatyta techninėse gairėse dėl Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalyje numatyto tikslinimo metodikų, netaikant tose gairėse nustatyto konservatyvumo koeficiento;

c)

jei su atitinkama kategorija susijusiam įverčiui ankstesniais metais reikėjo taikyti Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 3 dalies c punkte numatytas technines pataisas ir jei atitinkama valstybė narė nepateikė pataisyto įverčio – taikydama ekspertų peržiūros grupės naudojamą techninės pataisos apskaičiavimo metodą;

d)

jei nėra nuosekliai pateikti atskirų laikotarpių su atitinkama šaltinio kategorija susiję įverčiai ir jei su atitinkama šaltinio kategorija susijusio įverčio ankstesniais metais nereikėjo tikslinti pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį – remdamasi techninėmis tikslinimo gairėmis netaikant jose nustatyto konservatyvumo koeficiento.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įverčius Komisija, konsultuodamasi su atitinkama valstybe nare, apskaičiuoja iki ataskaitinių metų kovo 31 d.

3.   Atitinkama valstybė narė naudoja šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įverčius teikdama JTBKKK sekretoriatui savo nacionalinę ataskaitą, kuri turi būti pateikta iki balandžio 15 d., kad Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita atitiktų valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas.

5 straipsnis

Terminai, susiję su bendradarbiavimu bei veiklos koordinavimu teikiant metines ataskaitas ir vykstant peržiūrai pagal JTBKKK

1.   Jei valstybė narė ketina iki gegužės 27 d. iš naujo pateikti JTBKKK sekretoriatui savo ataskaitą, ta valstybė narė turi iš anksto, iki gegužės 8 d., pateikti tą ataskaitą Komisijai. Komisijai pateikta informacija turi nesiskirti nuo JTBKKK sekretoriatui teikiamos informacijos.

2.   Jei valstybė narė ketina po gegužės 27 d. iš naujo pateikti JTBKKK sekretoriatui savo ataskaitą, įtraukdama į ją informaciją, kuri skiriasi nuo Komisijai jau pateiktos informacijos, ta valstybė narė turi pateikti Komisijai tokią informaciją ne vėliau kaip per savaitę nuo jos pateikimo JTBKKK sekretoriatui dienos.

3.   Valstybė narė Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

ekspertų peržiūros grupės pateiktą orientacinę informaciją dėl galimų su privalomaisiais reikalavimais susijusių valstybės narės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos trūkumų, dėl kurių gali reikėti atlikti tikslinimą arba gali kilti klausimas dėl įgyvendinimo (vadinamąjį Šeštadienio dokumentą) – per savaitę nuo šios informacijos gavimo iš JTBKKK sekretoriato dienos;

b)

informaciją apie išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įverčių, nurodytų pateiktoje atitinkamoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje, taisymus, kurie valstybės narės ir ekspertų peržiūros grupės susitarimu atliekami peržiūros metu, atsižvelgiant į a punkte nurodytą orientacinę informaciją – per savaitę nuo taisymų pateikimo JTBKKK sekretoriatui dienos;

c)

atskiros apskaitos ataskaitos peržiūros ataskaitos projektą, kuriame nurodyti patikslinti išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įverčiai arba išsakytas klausimas dėl įgyvendinimo, jei valstybė narė nepašalino ekspertų peržiūros grupės nurodytų trūkumų – per savaitę nuo tos ataskaitos gavimo iš JTBKKK sekretoriato dienos;

d)

valstybės narės pastabas dėl atskiros apskaitos ataskaitos peržiūros ataskaitos projekto, jei valstybė narė nesutinka su pasiūlytu tikslinimu, ir suvestinę, kurioje valstybė narė nurodo, ar ji sutinka, ar nesutinka su kiekvienu iš pasiūlytų tikslinimų – per savaitę nuo pastabų pateikimo JTBKKK sekretoriatui dienos;

e)

galutinę atskiros apskaitos ataskaitos peržiūros ataskaitą – per savaitę nuo jos gavimo iš JTBKKK sekretoriato dienos;

f)

informaciją apie bet kokius Kioto protokolo atitikties komitetui perduotus klausimus dėl įgyvendinimo, Atitikties komiteto pranešimus dėl tolesnio klausimo dėl įgyvendinimo nagrinėjimo ir informaciją apie visus su valstybe nare susijusius Atitikties komiteto ir jo skyrių nustatytus preliminarius faktus ir sprendimus – per savaitę nuo šios informacijos gavimo iš JTBKKK sekretoriato dienos.

4.   Komisijos tarnybos visoms valstybėms narėms pateikia šios straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos suvestinę.

5.   Komisijos tarnybos pateikia valstybėms narėms šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, mutatis mutandis taikydama tą straipsnį Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitai.

6.   Šio straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti taisymai pateiktoje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitoje atliekami bendradarbiaujant su atitinkama valstybe nare.

7.   Jei valstybės narės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita tikslinama pagal Kioto protokole nustatytą atitikties mechanizmą, ta valstybė narė turi su Komisija suderinti savo pastabas dėl peržiūros, susijusios su Reglamente (ES) Nr. 525/2013 nustatytais įpareigojimais, per šiuos terminus:

a)

per Kioto protokole numatytą laikotarpį, jei dėl su viena ar daugiau valstybių narių susijusių per vienus metus arba per visus vėlesnius įsipareigojimo laikotarpio metus atliktų įverčių tikslinimų Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą reikėtų patikslinti taip, kad dėl to nebūtų įvykdyti Kioto protokolo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti metodikos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, kad būtų užtikrinta atitiktis reikalavimams, kaip nustatyta pagal Kioto protokolo 7 straipsnį priimtose gairėse;

b)

per dvi savaites iki:

i)

prašymo iš naujo nustatyti atitiktį reikalavimams pateikimo atitinkamoms įstaigoms pagal Kioto protokolą dienos;

ii)

pastabų dėl sprendimo toliau nagrinėti klausimą dėl įgyvendinimo arba pastabų dėl Atitikties komiteto nustatytų preliminarių faktų pateikimo dienos.

8.   Vykstant Sąjungos apskaitos ataskaitos peržiūrai pagal JTBKKK, valstybės narės kuo skubiau pateikia su jų atsakomybe pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 ir 3 dalis susijusius atsakymus į peržiūros pagal JTBKKK vykdytojų iškeltus klausimus.

6 straipsnis

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų rengimo gairės

Valstybės narės ir Komisija Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnio 1–5 dalyse nurodytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas rengia vadovaudamosi:

a)

2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) gairėmis dėl nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų rengimo;

b)

2013 m. TKKK patikslintais su Kioto protokolu susijusiais papildomais metodais ir gerosios praktikos gairėmis;

c)

2006 m. TKKK gaires dėl nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų rengimo papildančiu 2013 m. priedu „Šlapynės, kuriose vykdoma Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta šlapynių drenažo ir drėgnumo atkūrimo veikla“;

d)

JTBKKK šalių konferencijos sprendimu 24/CP.19 nustatyta JTBKKK gairių dėl Šalių, įtrauktų į Konvencijos I priedą, nacionalinių pranešimų rengimo I dalimi „JTBKKK gairės dėl metinių apskaitos ataskaitų teikimo“;

e)

JTBKKK šalių konferencijos, kuri laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu, priimtomis gairėmis dėl informacijos, reikalaujamos pagal Kioto protokolo 7 straipsnį, rengimo.

7 straipsnis

Visuotinio atšilimo potencialas

Valstybės narės ir Komisija, pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnio 1–5 dalis rengdamos ir teikdamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, naudoja JTBKKK šalių konferencijos sprendimo 24/CP.19 III priede išvardytas visuotinio atšilimo potencialo vertes.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2013 6 18, p. 13.

(2)  1993 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sudarymo (OL L 33, 1994 2 7, p. 11).

(3)  2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (OL L 130, 2002 5 15, p. 1).

(4)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1).