19.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 664/2014

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 papildomas nuostata dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių Sąjungos simbolių nustatymo, tam tikromis gavimo šaltinių taisyklėmis, tam tikromis procedūrinėmis taisyklėmis ir tam tikromis papildomomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalies pirmą ir antrą pastraipas, 12 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, 16 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, 23 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 25 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, 51 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą, 53 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 54 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 buvo panaikinti ir pakeisti 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (2) ir 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (3). Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų veikimą įsigaliojus naujai teisinei sistemai, tokiais aktais reikia priimti tam tikras taisykles. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti pakeistos reglamentų (EB) Nr. 509/2006 ir (EB) Nr. 510/2006 įgyvendinimo taisyklės, kurios buvo nustatytos atitinkamai 2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1898/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos įgyvendinimo taisykles (4), ir 2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1216/2007, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių įgyvendinimo taisykles (5);

(2)

siekiant atsižvelgti į specifinį gyvūninių produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, gamybos pobūdį, ypač į fizinius ir materialinius apribojimus, reikėtų leisti taikyti išimtis, susijusias su pašarų, nurodomų tokių produktų specifikacijose, gavimo šaltiniais. Šios išimtys jokiu būdu neturėtų pakenkti ryšiui tarp geografinės aplinkos ir ypatingos produkto kokybės ar savybių, kurias iš esmės arba išimtinai lemia ta aplinka;

(3)

siekiant atsižvelgti į specifinį tam tikrų saugoma geografine nuoroda žymimų produktų pobūdį, reikėtų leisti taikyti apribojimus, susijusius su žaliavų, nurodomų tokių produktų specifikacijose, gavimo šaltiniais. Tokie apribojimai turėtų būtų pagrįsti remiantis objektyviais kriterijais, kurie dera su bendraisiais saugomų geografinių nuorodų sistemos principais ir kuriais toliau gerinamas produktų derėjimas su šios sistemos tikslais;

(4)

siekiant užtikrinti, kad vartotojui būtų perduota reikiama informacija, turėtų būti nustatyti Sąjungos simboliai, skirti saugomomis kilmės vietos nuorodomis bei saugomomis geografinėmis nuorodomis žymimiems produktams ir garantuotiems tradiciniams gaminiams populiarinti;

(5)

siekiant užtikrinti, kad garantuotų tradicinių gaminių specifikacijose būtų pateikiama tik svarbi ir glausta informacija ir nebūtų teikiamos pernelyg didelės apimties registravimo paraiškos arba paraiškos patvirtinti tradicinių garantuotų gaminių specifikacijų keitimus, turėtų būti nustatyta ribota produktų specifikacijų apimtis;

(6)

siekiant palengvinti paraiškos teikimo procedūrą, reikėtų nustatyti papildomas nacionalinių prieštaravimo procedūrų bendrų paraiškų, susijusių su daugiau nei viena nacionaline teritorija, atveju taisykles. Kadangi teisė prieštarauti turėtų būti užtikrinta visoje Sąjungos teritorijoje, reikėtų nustatyti prievolę nacionalines prieštaravimo procedūras vykdyti visose su bendromis paraiškomis susijusiose valstybėse narėse;

(7)

siekiant užtikrinti aiškius prieštaravimo procedūros etapus, reikia nustatyti procedūrines paraiškos teikėjo prievoles tuo atveju, jei per atitinkamas konsultacijas, surengtas pateikus pagrįstą prieštaravimo pareiškimą, pasiekiamas susitarimas;

(8)

siekiant palengvinti produkto specifikacijos keitimo paraiškų tvarkymą, reikėtų nustatyti papildomas keitimo paraiškų nagrinėjimo ir nereikšmingų keitimų teikimo ir vertinimo taisykles. Kadangi laikini keitimai yra skubūs, jiems neturėtų būti taikoma standartinė procedūra, ir neturėtų būti reikalaujama, kad juos oficialiai patvirtintų Komisija. Tačiau reikėtų išsamiai informuoti Komisiją apie tokių keitimų turinį ir pagrindą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad visos šalys turėtų galimybę apsaugoti savo teises ir apginti savo teisėtus interesus, reikėtų nustatyti papildomas registracijos panaikinimo procedūros taisykles. Registracijos panaikinimo procedūra turėtų būti analogiška standartinei registravimo procedūrai, nustatytai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49–52 straipsniuose. Be to, reikėtų išaiškinti, kad valstybės narės priklauso juridiniams asmenims, kurie gali turėti teisėtą interesą pateikti prašymą panaikinti registraciją pagal to reglamento 54 straipsnio 1 dalį;

(10)

siekiant apginti atitinkamų gamintojų ar suinteresuotųjų šalių teisėtus interesus, reikėtų ir toliau užtikrinti galimybę atitinkamos valstybės narės prašymu skelbti iki 2006 m. kovo 31 d. įregistruotų saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų bendruosius dokumentus, jei dar nebuvo skelbtas su šiomis nuorodomis susijęs bendrasis dokumentas;

(11)

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos arba garantuoti tradiciniai gaminiai, etiketėje turi būti pateikti su šiais produktais susiję Sąjungos simboliai ir gali būti pateiktos atitinkamos nuorodos arba santrumpos. 23 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatyta, kad jei garantuotas tradicinis gaminys pagamintas ne Sąjungoje, to gaminio ženklinti minėtu simboliu neprivaloma. Tos nuostatos bus taikomos tik nuo 2016 m. sausio 4 d. Tačiau reglamentuose (EB) Nr. 509/2006 ir (EB) Nr. 510/2006, kurie buvo panaikinti Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012, buvo numatyta prievolė Sąjungos kilmės produktų etiketėse pateikti arba simbolį, arba visą nuorodą ir galimybė ne Sąjungoje pagamintų garantuotų tradicinių gaminių etiketėse pateikti nuorodą „garantuotas tradicinis gaminys“. Kad tarp dviejų panaikintų reglamentų ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 nesusidarytų spraga, reikėtų laikytis nuomonės, kad prievolė Sąjungos kilmės produktų etiketėse pateikti arba Sąjungos simbolį, arba atitinkamą nuorodą ir galimybė ne Sąjungoje pagamintų garantuotų tradicinių gaminių etiketėse pateikti nuorodą „garantuotas tradicinis gaminys“ yra netiesiogiai nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir jau taikomos. Siekiant teisinio tikrumo ir norint apsaugoti atitinkamų gamintojų ar suinteresuotųjų šalių teises ir apginti jų teisėtus interesus, reglamentuose (EB) Nr. 509/2006 ir (EB) Nr. 510/2006 nustatytos simbolių ir nuorodų naudojimo etiketėse sąlygos turėtų būti toliau taikomos iki 2016 m. sausio 3 d.;

(12)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo turėtų būti panaikinti reglamentai (EB) Nr. 1898/2006 ir (EB) Nr. 1216/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Specialios pašarų ir žaliavų gavimo šaltinių taisyklės

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnį pašarai, naudojami gaminant gyvūninius produktus, kurių pavadinimai yra įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, turi būti gaunami tik iš nustatytos geografinės vietovės.

Jei techniškai neįmanoma visų pašarų gauti tik iš nustatytos geografinės vietovės, galima naudoti ir pašarus, gautus ne iš tos vietovės, su sąlyga, kad nuo to nenukentės tos geografinės aplinkos iš esmės nulemta produkto kokybė ar savybės. Pašarų, gautų ne iš nustatytos geografinės vietovės, kiekis jokiu būdu negali viršyti 50 % sausosios medžiagos per metus.

2.   Bet kokie apribojimai, susiję su žaliavų, nurodomų produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti kaip saugomos geografinės nuorodos, specifikacijose, kilme, turi būti pagrįsti ryšiu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktyje.

2 straipsnis

Sąjungos simboliai

Šio reglamento priede nustatomi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti Sąjungos simboliai.

3 straipsnis

Garantuotų tradicinių gaminių specifikacijų apimties apribojimas

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnyje nurodyta produkto specifikacija turi būti glausta ir ne ilgesnė kaip 5 000 žodžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus.

4 straipsnis

Nacionalinės prieštaravimo procedūros bendrų paraiškų atveju

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrų paraiškų atveju atitinkamos nacionalinės prieštaravimo procedūros vykdomos visose susijusiose valstybėse narėse.

5 straipsnis

Prievolė pranešti apie susitarimą, pasiektą per prieštaravimo procedūrą

Jei per Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 3 dalyje nurodytas konsultacijas suinteresuotosios šalys pasiekia susitarimą, valstybės narės arba trečiosios šalies, iš kurios gauta paraiška, valdžios institucijos praneša Komisijai apie visus veiksnius, dėl kurių buvo galima pasiekti tą susitarimą, įskaitant paraiškos teikėjo ir valstybės narės ar trečiosios šalies valdžios institucijų arba kitų fizinių ir juridinių asmenų, pateikusių prieštaravimą, nuomones.

6 straipsnis

Produkto specifikacijos keitimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalyje nurodytoje produkto specifikacijos keitimo, kai šis yra reikšmingas, paraiškoje pateikiamas išsamus kiekvieno keitimo aprašymas ir nurodomos konkrečios jo priežastys. Aprašant kiekvieną keitimą, siūloma pakeista versija smulkiai palyginama su pirmine produkto specifikacija ir, prireikus, su pirminiu bendruoju dokumentu.

Ta paraiška turi būti savaime pakankama. Joje nurodomi visi prašomi patvirtinti produkto specifikacijos ir, prireikus, bendrojo dokumento keitimai.

Pirmosios ir antrosios pastraipos reikalavimų neatitinkanti reikšmingo keitimo paraiška nepriimama. Jei paraiška laikoma nepriimtina, Komisija informuoja apie tai paraiškos teikėją.

Tvirtindama produkto specifikacijos reikšmingo keitimo paraišką, Komisija tvirtina tik keitimus, nurodytus pačioje paraiškoje.

2.   Saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda žymimų produktų specifikacijų nereikšmingo keitimo paraiškos teikiamos valstybės narės, su kuria yra susijusi tos kilmės vietos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė, valdžios institucijoms. Garantuotų tradicinių gaminių specifikacijų nereikšmingo keitimo paraiškos teikiamos valstybės narės, kurioje įsisteigusi atitinkama grupė, valdžios institucijoms. Jei produkto specifikacijos nereikšmingo keitimo paraišką teikia ne ta pati grupė, kuri pateikė paraišką įregistruoti toje produkto specifikacijoje nurodytą pavadinimą ar pavadinimus, valstybė narė suteikia tai grupei, jei ji dar tebeegzistuoja, galimybę pateikti pastabas dėl paraiškos. Jei valstybė narė mano, kad paraiška atitinka Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 nustatytus reikalavimus ir pagal tą reglamentą priimtas nuostatas, ji gali pateikti nereikšmingo keitimo paraiškos dokumentus Komisijai. Trečiųjų šalių kilmės produktų specifikacijų nereikšmingo keitimo paraiškas teisėtą interesą turinti grupė Komisijai gali pateikti arba tiesiogiai, arba per tos trečiosios šalies valdžios institucijas.

Nereikšmingo keitimo paraiškoje siūlomi tik Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalyje apibrėžti nereikšmingi keitimai. Paraiškoje aprašomi tie nereikšmingi keitimai, glaustai nurodoma priežastis, dėl kurios reikalingas keitimas, ir įrodoma, kad siūlomi keitimai laikytini nereikšmingais pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalį. Aprašant kiekvieną keitimą siūloma pakeista versija smulkiai palyginama su pirmine produkto specifikacija ir, prireikus, su pirminiu bendruoju dokumentu. Paraiška turi būti savaime pakankama – joje nurodomi visi prašomi patvirtinti produkto specifikacijos ir, prireikus, bendrojo dokumento keitimai.

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyti nereikšmingi keitimai laikomi patvirtintais, jei Komisija neinformuoja paraiškos teikėjo kitaip per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo.

Šios dalies antrosios pastraipos reikalavimų neatitinkanti nereikšmingo keitimo paraiška nepriimama. Tokioms paraiškoms netaikomas šios dalies trečioje pastraipoje nurodytas nebylaus patvirtinimo principas. Jei paraiška laikoma nepriimtina, Komisija informuoja apie tai paraiškos teikėją per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo.

Komisija paviešina patvirtintus produkto specifikacijos nereikšmingus keitimus, dėl kurių nereikia keisti Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalyje nurodytų elementų.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49–52 straipsniuose nustatyta procedūra netaikoma laikiniems produkto specifikacijos keitimams dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ar dėl valdžios institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų.

Apie tokius keitimus ir jų priežastis Komisijai pranešama ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jų patvirtinimo. Apie saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda žymimų produktų specifikacijų laikinus keitimus Komisijai praneša valstybės narės, su kuria yra susijusi tos kilmės vietos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė, valdžios institucijos. Apie garantuotų tradicinių gaminių specifikacijų laikinus keitimus Komisijai praneša valstybės narės, kurioje įsisteigusi atitinkama grupė, valdžios institucijos. Apie laikinus keitimus, susijusius su trečiųjų šalių kilmės produktais, Komisijai praneša arba teisėtą interesą turinti grupė, arba tos trečiosios šalies valdžios institucijos. Valstybės narės viešai skelbia laikinus produkto specifikacijos keitimus. Prie pranešimų apie saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda žymimų produktų specifikacijų laikinus keitimus valstybės narės prideda tik nuorodą į atitinkamą skelbimą. Prie pranešimų apie garantuotų tradicinių gaminių specifikacijų laikinus keitimus jos prideda skelbtą produkto specifikacijos laikino keitimo tekstą. Pranešant apie trečiųjų šalių kilmės produktus, Komisijai siunčiamas produkto specifikacijos patvirtintų laikinų keitimų tekstas. Ir valstybės narės, ir trečiosios šalys prie visų pranešimų apie laikinus keitimus prideda įrodymus dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ir dokumento, kuriuo pripažįstamos gaivalinės nelaimės arba nepalankios oro sąlygos, kopiją. Komisija paviešina tokius keitimus.

7 straipsnis

Registracijos panaikinimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas registracijos panaikinimas mutatis mutandis vykdomas pagal to reglamento 49–52 straipsniuose nustatytą procedūrą.

2.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 54 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, valstybėms narėms leidžiama savo iniciatyva pateikti registracijos panaikinimo prašymą.

3.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, registracijos panaikinimo prašymas skelbiamas viešai.

4.   Pagrįsti prieštaravimo registracijos panaikinimui pareiškimai priimami, tik jei juose įrodoma, kad suinteresuotas asmuo ir toliau yra komerciškai priklausomas nuo įregistruoto pavadinimo.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.   Komisija valstybės narės prašymu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tos valstybės narės pateiktą saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų, įregistruotų iki 2006 m. kovo 31 d., bendrąjį dokumentą. Skelbiant taip pat pateikiama produkto specifikacijos skelbimo nuoroda.

2.   Iki 2016 m. sausio 3 d. taikomos šios taisyklės:

a)

tais atvejais, kai Sąjungos kilmės produktų etiketėse nurodomi įregistruoti jų pavadinimai, etiketėje taip pat pateikiamas arba atitinkamas Sąjungos simbolis, arba atitinkama nuoroda, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 3 dalyje arba 23 straipsnio 3 dalyje;

b)

ne Sąjungoje pagamintų garantuotų tradicinių gaminių etiketėse pateikti Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą nuorodą neprivaloma.

9 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1898/2006 ir (EB) Nr. 1216/2007.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis prieštaravimo procedūroms taikomas tik tuo atveju, jei šio reglamento įsigaliojimo dieną nėra pasibaigęs šioms procedūroms Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas trijų mėnesių laikotarpis.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(3)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(4)  OL L 369, 2006 12 23, p. 1.

(5)  OL L 275, 2007 10 19, p. 3.


PRIEDAS

Sąjungos simbolis „Saugoma kilmės vietos nuoroda“

Image

Sąjungos simbolis „Saugoma geografinė nuoroda“

Image

Sąjungos simbolis „Garantuotas tradicinis gaminys“

Image